Brongegevens programma

Brongegevens programma

3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

Kengetal 

Aantal auto in bezit particuliere Hagenaars totaal

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); Alle registraties t/m 3 kentekens op naam van een natuurlijk persoon worden geteld als particulier autobezit. Alle registraties met meer dan 3 kentekens op naam van een natuurlijk persoon worden meegeteld als een registratie van 1 kenteken (gecorrigeerde aantallen).

. Percentages zijn berekend op niet gecorrigeerde aantallen (zie hierboven) omdat niet te herleiden is welke kentekens binnen en buiten de correctie vallen.
. Het zuinigheidslabel geeft aan in welke verbruiksklasse een voertuiguitvoering valt. De klassering is in procenten ten opzichte van het gemiddelde verbruik. De codering is: A: minder dan -20%, B: tussen -20% en -10%, C: tussen  -10% en 0%, D: tussen 0% en 10%, E: tussen 10% en 20%, F: tussen 20% en 30%, G: meer dan 30%. Auto's van vóór 2001 hebben geen zuinigheidsklasse.
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bewerking DSO/PSO.RDW;

Prestatie-indicator:

CO2 reductie en uitstoot

Bron 2007:Carbase/Carmon, bron 2010: DHV CO2-scanner
*Percentage reductie ten opzichte van de uitstoot in 1990. Een negatief percentage betekent een groei van de uitstoot.                                                                                    

4. Openbare Orde en Veiligheid

Effectindicator: 

Haagenaars die zich wel eens onveilig voelt

Nulmeting 

Bron: Landelijke veiligheidsmonitor 2017/CBS

Kengetal:

Misdrijven/ High impacts 

Bron: Tabellenboek Politie Eenheid Den Haag 2017/ CBS

Beleidsindicatoren

Verwijzingen Halt

Bureau Halt

Harde kern jongeren

* KLPD, verouderd niet verder bekend 

Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, Diefstallen uit woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte)

Tabellenboek, CBS

5. Cultuur en Bibliotheek

Prestatie-indicator:

Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag 

Bron: Stadsenquête 

Effectindicator: 

% deelname aan cultuur per stadsdeel

Bron nulmeting Stadsenquête 2017
Toelichting: De waardering voor en deelname aan cultuur is wel te meten, maar door de afhankelijkheid van buiten cultuurbeleid gelegen factoren als opleidingsniveau en inkomen is hier niet gericht op te sturen, zodat deze cijfers niet te begroten zijn.

Effectindicator: 

Bezoekers cf. opgave instellingen, per soort cultuurinstelling

Podium kunsten: Klassiek muziek (oud/nieuw)
Podiumkunsten – Pop, jazz, urban, wereldmuziek
Podiumkunsten – Theater, toneel, dans
Podiumkunsten – Participatie
Podiumkunsten – Film en Letterkunde
Kunst en cultuureducatie
Beeldende kunst en vormgeving
Musea
Toelichtingen

Bron: Stadsenquête 

Kengetal

Leerlingen deelname PO en VO cultuureducatie 

Bron: Opgaaf instellingen 

Effectindicator: 

Bezoekers Bibliotheek

Bron: Jaarverslag van Bibliotheek Den Haag 

6. Onderwijs

Prestatie-indicator:

-Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte van het totaal aantal nieuwe VSV’ers
-Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde taal onderwijs)
-Aantal VO scholen met TTO-aanbod (tweetalig onderwijs)

Bron: DUO en EP -Nuffie

Effectindicator: 

% doelgroepkinderen VVE, dat deelneemt aan VVE

Bron: VVE-Up en DUO 

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt.

Bron: HEA-Monitor en DUO

Kengetal :

Kwaliteitsniveau PO en VO scholen naar aantal zeer zwak, zwak en basis.

Bron: Website onderwijsinspectie 

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt.

Bron: DUO

Beleidsindicatoren

-Absoluut verzuim
-Relatief verzuim

Bron Leer plichttelling 2018 

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwaliteit (vsv’er)

DUO maandrapporate 

7. Werk en inkomen 

Prestatie-indicator:

Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering dan wel het aanvaarden van werkrapportcijfer cultuuraanbod Den Haag

Bron: Socrates / Raak

Effectindicator: 

Beëindigen bijstand met uitstroomreden aan het werk of naar school of parttime aan het werk

Raak en klanttevredenonderzoek Den Haag

Kengetal

Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag

Waar staat je gemeente

Beleidsindicatoren

-Kinderen in uitkeringsgezinnen
-Netto Arbeidsparticipatie
-Werkloze jongeren
-Personen met een bijstandsuitkering
-Lopende re-integratievoorzieningen

Waar staat je gemeente 

8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Effectindicator: 

Zelfredzaamheid inwoners

Gemeente Den Haag, basisregistratie personen (BRP) bewerking DSO/PSO 

Klantervaringsindicator

Cliëntervaringsonderzoek WMO van BMC

Percentage Hagenaars 18 jaar en ouder, met een maatwerkvoorziening

Socrates 

Beleidsindicatoren

Cliënten met een maatwerkarrangement

Bron GMSD

Prestatie-indicator:

Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bron: Registratie dienst OCW

Effectindicator: 

-Percentage door JGZ bereikte kinderen in het eerste jaar
-Percentage kinderen 4 -19 jaar in beeld bij de JGZ

Bron: Registratie dienst OCW

Kengetal

- Aantal zwerfjongeren
- % kinderen, dat opgroeit in een huishouden met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum
- % jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp

Bron: Registratie dienst OCW

Beleidsindicatoren

Jongeren met een delict voor de rechter 

Bron: Verweij Jonker Instituut 'Kinderen in Tel'

-Jongeren met Jeugdhulp
-Jongeren met Jeugdbescherming
-Jongeren met Jeugdreclassering 

CBS

9. Buitenruimte

Prestatie-indicator:

Aantal bomen in de openbare ruimte

GISIP

Effectindicator:  

Kwaliteit schoon

Monitoring Uitvoeringsplan 'Schone stad'

Leefbaarheid

Veiligheidsmonitor, Ministerie Veiligheid en Justitie

Waardering groen in de buurt

Stadsenquête

10. Sport

Prestatie-indicator:

Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten

Bron: som aantallen uit inhoudelijke rapportages 

Aantal topsporters/talenten per jaar

Bron: topsporters met status opgave 

Prestatie-indicator :

-Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen
-Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden

Bron: Stadsenquête  

Percentage vitale verenigingen

Bron: tweejaarlijks vitaliteitsonderzoek gemeente 

Kengetal

Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging

Stadsenquête 

Beleidsindicatoren

Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport

Bron: RIVM

11. Economie

Prestatie-indicator:

College doelstelling 10.000 extra banen

Werkgelegenheidsregister Haaglanden met bewerking van DSO / Economie 1-1-2018

Kengetal

Aantal banen in Den Haag

WRH

Faillissementen en starters

KVK

Aantal internationale instellingen 

CBS

Bruto binnenlands product t.o.v. voorgaand jaar

CBS voorlopig cijfer 2017.
NB: de statistiek van het BBP is in december 2018 gewijzigd. Voor 2016 en 2017 zijn er met terugwerkende kracht nieuwe cijfers berekend. 

Internationale instellingen NGO /Expatservice 

Bron: Bureau Internationale Zaken

Effectindicator: 

Hotelgasten en ondernemersklimaat

-Nulmeting is 2014, behalve voor waardering ondernemersklimaat. Deze kent nulmeting 2013.
-Hotelgasten en -overnachtingen: CBS Hotels, gasten en (zakelijke) overnachtingen. (Q4 2017 en Q1 t/m Q3 2018).
-Ondernemersklimaat: MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, LexNova. In opdracht van MKB Nederland (peildatum begin 2018; resultaten meting begin 2019 mogelijk begin februari) 

Beleidsindicatoren

Functiemenging

LISA

Bruto Gemeentelijk product

CBS

Vestigingen van bedrijven

LISA

Banen

LISA

12. Mobiliteit

Prestatie-indicator:

Fietspaden, fietsstroken en fietsparkeerplekken

Bron: DSO Verkeersonderzoek 

Effectindicator: 

Weglengte

Weglengte: Nationale Databank Wegverkeer (NDW), bewerking ARS; peilperiode 2016/2017

Aandeel verplaatsingen

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN)/CBS 2017

Toplokaties (HNM)

Dienstregeling HTM per einde jaar

Parkeerdruk

Tellingen stilstaand verkeer. DSO/Mobiliteit. Voorlopige uitkomst

13. Stadsontwikkeling en wonen 

Prestatie-indicator:

Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten etc. 

De cijfers van voorraadmutaties in de BAG (WO 15 en WO 55 formulieren) hebben betrekking op woningen. De term voor woningen in de landelijk gehanteerde Basisadministratie Gebouwen (BAG) is verblijfsobjecten. 
- Aantal sociale huurwoningen: voorraadbestanden Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)
- % sociaal: berekend op basis van de voorraadmutaties BAG en de voorraadbestanden SVH.
- Kantorentransformatie: Interne registratie DSO/PSO, er is alleen beleid aanwezig op de totale transformatie van 75.000 m2 en het deel naar woningen van 50.000 m2. 

Topindicator: 

Woning voorraad

CBS woningvoorraad ontwikkeling op basis van CBS opgave. Bewerking DSO/PSO (inclusief eenheden)

Aantal m2 vervallen kantoorruimte

Bron: Steenworp

Aantal koopwoningen e.d.

Bron: Aantallen koopwoningen, particuliere huurwoningen en huurwoningen van toegelaten instellingen: Onroerende Zaakbelasting; stand 1-1-2019 komt medio juni beschikbaar.
Aantallen huurwoningen SVH  tot huurprijsgrens en aftoppingsgrens:  Voorraadbestanden woningcorporaties SVH, bewerking DSO/PSO

Kengetal

Aantal woningzoekenden aangesloten SVH 

Verhuur-gegevens SV 

Aantal verkochte woningen via een NVM Makelaar

NVM 

Aantal huishoudens

BRP 

Bronnen zijn (waar nodig) bewerkt door gemeente

Kengetal

Waarde ontwikkeling woningen en niet-woningen

Waarstaatjegemeente.nl/CBS, Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Beleidsindicatoren

Gemiddelde WOZ waarde 

www.waarstaatjegemeente.nl

Nieuw gebouwde woningen 

www.waarstaatjegemeente.nl ABF/SYSWOF

Demografische druk

Bron: BRP 1-1-2019, voorlopige cijfers . (0 t/m 19 jarigen + 65-plus)/20 t/m 64 jarigen

14. Stadsdelen, integratie en dienstverlening,

Prestatie-indicator:

Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen

CCO, GBOS, Google Analytics.

Effectindicator: 

Bezoekers Den haag.nl ( click, call en Face) 

Klanttevredenheidsonderzoek (Ipsos Synovate)

Kengetal: 

Aantal klantcontacten

Via www.denhaag.nl 

Google Analytics

Via 14070 

Avaya

Via balies en stadsdeelkantoren 

GBOS

Effectindicator:  

waardering meest bezochte speelvoorziening

Stadsenquête

15. Financiën

Effectindicator: 

Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten.

Centrum voor onderzoek van de Economie van lagere overheden (Coelo)

4.1 Lokale heffingen 

Beleidsindicatoren

- Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
- Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

COELO

ga terug