Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De gemeente heeft over 2018 €2.688,0 mln. aan baten gerealiseerd en € 101,0 mln. investeringsbijdragen van derden ontvangen.

 

        Bedragen x € 1 mln.

Baten

Uitkomst
2018

Begroting
2018

Uitkomst
2017

1. Algemene dekkingsmiddelen

1.509,2

1.482,9

1.414,9

2. Specifieke uitkeringen

424,1

397,7

431,5

3. Tarieven, leges en heffingen

155,5

154,3

157,7

4. Bouwgrondexploitatie

44,3

52,7

55,1

5. Onttrekkingen aan reserves

376,9

395,5

463,7

6. Overige inkomsten 

178,0

188,1

244,1

Totaal

2.688,0

2.671,2

2.767,1

7. Investeringsbijdragen*

101,0

121,6

101,9

De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:

         Bedragen x € 1.000

Programma's

Uitkomst Baten 2018

Begroting    Baten 2018

01 - Gemeenteraad

             277

35

02 - College en Bestuur

             316

0

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

         66.712

64.774

04 - Openbare orde en Veiligheid

          4.672

4.274

05 - Cultuur en Bibliotheek

          7.671

7.737

06 - Onderwijs

         60.641

62.598

07 - Werk en Inkomen

       400.750

368.747

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

         68.290

65.417

09 - Buitenruimte

         58.820

54.371

10 - Sport

         11.750

11.092

11 - Economie

         14.483

18.072

12 - Mobiliteit

          6.996

6.984

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

       129.959

157.163

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

         17.885

15.364

15 - Financiën

       323.814

329.058

16 - Overhead

          5.725

22.667

Totaal gemeentelijke inkomsten  (incl. reserve en dekkingsmiddelen)

 1.178.762

 1.188.353

Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen programma Mobiliteit 

         63.334

        50.973

Algemene dekkingsmiddelen programma Financiën 

    1.445.893

    1.431.967

Onvoorzien programma Financiën

                 -

 - 

Totaal gemeentelijk inkomsten en algemene dekkingsmiddelen 

 2.687.988

 2.671.293

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

 1. De algemene dekkingsmiddelen

        Bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Baten Rekening 2018

Baten Begroting 2018

Baten Rekening 2017

Algemene uitkering gemeentefonds

1.246.388

1.238.539

1.180.643

Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ)

88.094

88.295

86.581

Hondenbelasting

2.103

2.128

1.975

Toeristenbelasting

7.880

8.041

8.231

Precariobelasting

16.667

16.331

16.437

Parkeerbelasting

63.334

50.973

50.875

Dividend (beleggingen)

29.446

27.053

24.439

Rente

30.187

32.068

25.339

Erfpachtinkomsten

22.254

16.599

17.461

Overige dekkingsmiddelen

2.874

2.913

2.957

Totaal

1.509.226

1.482.940

1.414.938

Gemeentefonds
82,6 % van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen komt uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel  doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 178,1. Dat is 6,6 % van het totaal aan inkomsten van de gemeente.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Financiering.

 1. Specifieke uitkeringen

Gemeenten zijn financieel grotendeels afhankelijk van overdrachten van het Rijk en van andere overheden. 15,8% van de Haagse inkomsten (€ 424,1 mln.) bestaat uit specifieke uitkeringen. Dat zijn uitkeringen waarvan de besteding is voorgeschreven door de verstrekker. Deze specifieke uitkeringen kunnen verschillende vormen hebben. Bij sommige specifieke uitkeringen heeft de gemeente niet of nauwelijks beleidsvrijheid en fungeert ze eigenlijk als uitvoeringsorganisatie van het Rijk. Bij andere specifieke uitkeringen hebben de gemeenten meer bestedingsvrijheid. Van deze specifieke uitkeringen was € 406,1 mln. afkomstig van het Rijk, € 6,8 mln. van de Europese Unie, en € 11,2 mln. van andere overheden zoals de provincie, de metropoolregio en andere gemeenten.

Van het totaalbedrag was 91% voor twee thema’s, namelijk € 343,8 mln. voor inkomensvoorzieningen en € 42,0 mln. voor onderwijsachterstanden. De specifieke uitkeringen zijn € 24,6 mln. hoger dan geraamd. Daarvan komt € 14,1 mln. van de inkomensvoorzieningen.

Bedragen x € 1.000

Programma

Uitkomst 2018

Begroting 2018

01 - Gemeenteraad

                     35

                      35

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

               1.214

                       -  

04 - Openbare orde en Veiligheid

              3.656

               3.260

05 - Cultuur en Bibliotheek

                  405

                       -  

06 - Onderwijs

            49.310

            49.385

07 - Werk en Inkomen

   - inkomensvoorzieningen

         343.758

         329.708

   - overig

              7.533

               5.859

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

              8.405

               7.187

09 - Buitenruimte

               1.495

                       -  

11 - Economie

              4.625

                1.581

12 - Mobiliteit

              1.847

                       -  

13 - Stadsontwikkeling en wonen

                   184

                   130

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

               1.666

                   532

16 - Overhead

                     13

                       -  

Totaal

         424.146

         397.677

Over 2018 ontving de gemeenten € 112,6 mln.  uit het btw-declaratiefonds van het ministerie van Financiën. Dat bedrag is niet in de bovenstaande tabel (en ook niet elders in de jaarrekening) opgenomen omdat de gemeentelijke boekhoudregels voorschrijven dat de begroting exclusief declarabele btw moet worden opgesteld.

 1. Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen  

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 5,8 % van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil.  

Bedragen x € 1.000

Tarieven, leges en heffingen

Uitkomst
2018

Begroot
2018

Uitkomst
2017

Afvalstoffenheffing

61.498

61.207

       60.360

Rioolrechten

39.041

39.030

       37.802

Bouwleges

25.621

24.950

       31.675

Burgerzaken

6.904

6.830

         7.326

Sport/zwembaden

9.612

8.965

         7.822

Bibliotheek-inkomsten

1.687

1.890

         1.820

Tarieven gezondheidszorg

1.998

1.894

         1.746

Overige tarieven

9.181

9.498

         9.172

Totaal

155.542

154.264

      157.723

 1. Bouwgrond exploitatie

Gedurende 2018 is voor € 44,3 aan bijdragen in grondexploitaties gerealiseerd. Dat is € 8,4 mln. lager dan geraamd. Achterblijvende bijdragen betroffen onder meer Scheveningen Haven waar de gronduitgifte is vertraagd omdat de ontwikkelaars meer tijd nodig hebben voor de planuitwerking, Forepark  doordat de reclamezuilen en het benzinestation pas in 2019 zullen worden overgedragen, A12 deelplan 26 in verband met erfgrensdiscussies waardoor de uitgifte is vertraagd. In 2018 is grond uitgegeven voor 1495 woningen en studenteneenheden; 41 kavels voor zelfbouw; 30.000 m2 bvo niet-woningbouwfuncties, onder meer in Scheveningen Haven, Kijkduin en Noordboulevard Scheveningen; 67.000 m2 grond voor woningbouwontwikkeling in Vroondaal.

 1. Onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2018 voor  € 376,9 mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 395,5 mln.). Omdat in 2018 ook  € 212,9 mln. (opnieuw) aan reserves is gedoteerd is per saldo €164,1 mln. daadwerkelijk ingezet voor de realisatie van beleidsdoelstellingen.

 1. Overige inkomsten

De gemeente heeft ook nog andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

 • huuropbrengsten (€40,9 mln.)
 • opbrengsten Haeghe Groep (€24,9 mln.)
 • terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen (€ 9,9 mln.)
 • baten secretarieleges ( €11,6 mln.)
 • baten omgevingsvergunningen (€ 25,1 mln.)
 • baten ambulancedienst (€ 12,5 mln.)
 • verrekeningen met balansposten zoals onderhanden werk  (€ 9,5 mln.)
 1. Investeringsbijdragen*

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. De belangrijkste zijn:

 • Rotterdamse baan € 69,7 mln.
 • Vervanging riolering € 16,7 mln.
 • Netwerk Randstadrail € 3,7 mln.
 • Busplatform Den Haag CS € 5,5mln.

*  Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.

ga terug