Toelichting op de balans

Liquide middelen €2,2 mln.

Liquide middelen €2,2 mln.