Toelichting op de balans

Uitzettingen/vorderingen €363,5 mln.

Uitzettingen/vorderingen €363,5 mln.

Totaal-recapitulatie per balanspost

Stand per
 31-12-2017

Toename

Afname

Stand per
31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

       139.940

      13.438

      153.378

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

                     -  

                    -  

Overige verstrekte kasgeldleningen

                     -  

                    -  

Rekening courant verhoudingen niet financiële instellingen

                     -  

                    -  

Overige vorderingen

       140.356

     18.240

      158.596

Overige uitzettingen

         42.750

       8.750

        51.500

Totaal

    323.046

  40.428

               -  

    363.474

2.2.1 Vorderingen op openbare lichamen   ( €153,4 mln)

Onder de balanspost vorderingen op openbare lichamen wordt een grote verscheidenheid aan vorderingen verantwoord. De belangrijkste zijn:

Belastingdienst   ( 114,7 mln)

De grootste vorderingen op deze balanspost betreft het BTW Compensatiefonds en de ondernemers BTW. De aangifte BTW Compensatiefonds over 2018 komt uit op € 112,6 mln. De aangifte ondernemers BTW over november is € 2,1 mln. De ondernemers BTW is inmiddels ontvangen. Het bedrag van het BTW Compensatiefonds over 2018 wordt op 1 juli 2019 ontvangen.

Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis Haaglanden   (22,4 mln)

Betreft een vordering voor de basistaak van de GR en voor de taken inzake Veilig Thuis betreffende afrekening boekjaar 2018 die de dienst OCW heeft uitgevoerd voor de GR.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)   (€  7,2 mln)

Betreft vorderingen die o.a. betrekking hebben op bijdragen voor project Netwerk Randstadrail € 1,7 mln., project Tramlijn 1 € 4,5 en reclame-inkomsten m.b.t. de Abri’s ad € 1,0 mln.

2.2.4 Overige vorderingen   (€ 158,6 mln)

Onder de balanspost overige vorderingen wordt een grote verscheidenheid aan vorderingen verantwoord. De belangrijkste zijn:

Bijstand en Sociale zekerheid   (€ 30,7 mln)

De openstaande vorderingen van alle aan de bijstand en overige sociale zekerheden gerelateerde regelingen is € 99,9 mln. De ervaring leert dat een deel van deze vorderingen nooit wordt terugontvangen. Dit oninbare deel wordt opgenomen in een voorziening, welke wordt gesaldeerd met openstaande vorderingen. Ook de voorzieningenstand is met € 4,7 mln toegenomen tot een saldo van € 69,2 mln.

Gemeentelijke kredietbank   (€33,9 mln)

De kortlopende kredietportefeuille van de GKB is toegenomen met €2,1 mln tot een saldo van €6,3 mln. Dit betreft enerzijds persoonlijke leningen om te voorkomen dat mensen in een zwaarder en langdurig traject van schuldhulpverlening terecht komen anderzijds betreft dit leningen aan statushouders voor woninginrichting. De overige portefeuilles van de GKB, Pandhuis Kredieten van 22,1 mln is nagenoeg niet gewijzigd en kortlopende Hypotheken zijn met 0,7 mln. toegenomen tot 5,5 mln.

Gemeentelijke belastingen   (€37,2 mln)

Dit betreffen opgelegde en nog op te leggen gemeentelijke belastingen. Binnen de bovenvermelde debiteurenstand is rekening gehouden met een voorziening voor oninbare debiteuren. Deze voorziening is gevormd op basis van ervaringscijfers en een risico-inschatting per ultimo 2018. De voorziening bedraagt € 7,5 mln.. De vorderingen inzake gemeentelijke belastingen bestaan uit: afvalstoffenheffing, omgevingsvergunningen, onroerendezaakbelastingen, parkeerbelasting en rioolrechten.
 

Erfpacht (€5,2 mln.)

De jaarlijks verschuldigde canons zijn in rekening gebracht bij de erfpachters. Aangezien grond onderpand is, wordt geen voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen. Bij verkoop van een appartement door de eigenaar wordt een eventuele achterstand verrekend bij aktepassering bij de notaris. Daarom is er voor de gemeente geen risico voor oninbaarheid van de vordering.

Grondbedrijf/Uitgiften   (€13,7 mln.)

De vorderingen m.b.t. uitgegeven gronden zijn met 4,8 mln. gedaald t.o.v. 2017.

Overige grote posten   (€ 34,3 mln)

Naast de hiervoor genoemde vorderingen zijn nog een aantal grote posten te benoemen, te weten:
€ 6,8 mln. Vordering op SVB: terug te vorderen verstrekte voorschotten voor PGB-budgetten betreffende Maatwerk Arrangementen/Beschermd Wonen/Jeugd/Huishoudelijke Hulp
€ 5,8 mln. Vordering Ambulancedienst op RAV Haaglanden: o.b.v. uitgevoerde ritten ambulances;
€ 4,4 mln. voorschotten Jeugdhulp

2.2.5 Overige uitzettingen   (€51,5 mln.)

De balanspost Overige uitzettingen bestaat volledig uit de bijstortverplichting (collateral) die de gemeente heeft als gevolg van de derivaten contracten. De bijstortverplichting is het verschil tussen de nominale waarde en de marktwaarde van de afgesloten derivaten contracten per 31 december 2018 die de gemeente in depot bij de BNG heeft gestort met een rentevergoeding. De hoogte van deze bijstortverplichting fluctueert maandelijks. In geval van verkoop of ineffectiviteit van de derivaten leidt dit tot een exploitatieresultaat.