Toelichting op de balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

De gemeente kent de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Derivaten O/G

In 2011 zijn 2 derivaten afgesloten bij de BNG Bank voor de financieringsbehoefte die we denken nodig te hebben tussen 2031 en 2061. Elk contract bestaat uit een te betalen gedeelte en een te ontvangen gedeelte (rente). Het te betalen gedeelte staat onder passiva en het te ontvangen gedeelte onder de activa. De verkrijgingsprijs van beide contracten is nihil. De nominale waarde van deze contracten is
€ 150 mln. E.e.a. is in de paragraaf Financiering van de programmarekening 2011 uitgebreid toegelicht.

Lease en (huur)contracten (2,3 mln.)
Per 31-12-2018 zijn door de gemeente aan derde partijen in verband met lease- en huurcontracten voor € 2.3 mln. aan verplichtingen te verwachten.

Betwiste facturen AVR-afvalverwerking B.V. en Fa. Rutte (€ 13,9 mln.)
De gemeente heeft een langlopend geschil over de facturen met betrekking tot de afvalstoffenbelasting en facturen met betrekking tot het hierbij behorende meerwerk. Evenals in 2017 zijn deze onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten opgenomen en uit de overige schulden gehaald.

Vakantiegeld bijstandsclienten (€ 7,7 mln.)
De gemeente Den Haag kent geen voorziening Vakantiegeld. De bijstandcliënten van de gemeente hebben over de periode juni 2018 tot en met december 2018 in totaal per saldo €7,7 mln. aan recht op vakantiegeld opgebouwd. Deze bedragen zullen in mei 2019, of eerder bij beëindiging van het recht worden uitbetaald.

Vakantiegeld sociale werkvoorziening (€ 1,5 mln.)
De medewerkers van de sociale werkvoorziening maken geen gebruik van het IKB-systeem maar bouwen nog recht op vakantiegeld op.  Over de periode juni 2018 tot en met december 2018 is in totaal per saldo € 1,5 mln. aan recht op vakantiegeld opgebouwd. Deze bedragen zullen in mei 2019 worden uitbetaald.

Kansen voor West II (€ 0,9 mln.)
Het College heeft specifiek mandaat gekregen van de Management Autoriteit “Kansen voor West II” om subsidiebeschikkingen af te geven. Deze bedragen lopen niet via de gemeentebegroting en –rekening.
Tot en met 2018 heeft het College voor circa  € 7,5 miljoen aan subsidies in dit kader aan derden beschikt en is voor circa € 0,9 mln. met deze derden afgerekend.

Diverse garantstellingen

  • Bedrijvenschap Harnaschpolder (€ 3,3 mln.)
  • Wom Den Haag Zuid-West (€ 68,0 mln.)
  • Achtervang overeenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) (€ 4.205 mln.)
  • Stichting Nationaal Restauratiefonds (€ 1,2 mln.)
  • Vaststellingsovereenkomst Meeuwisse (€ 3,0 mln.)
  • Grondexploitatie Vroondaal C.V. (€ 20,0 mln.)
  • Zekerheidsstellingen contractpartners DSB (€ 8,0 mln.)

De afgelopen decennia heeft de gemeente aan organisaties in diverse sectoren borgstellingen verleend voor investeringen in hun materiële activa. Het gaat om maatschappelijk relevante investeringen met een publiek belang. De gemeente Den Haag loopt risico wegens het afgeven van garanties voor leningen die banken aan derden hebben verstrekt. In de paragraaf financiering is een totaaloverzicht opgenomen van deze garantstelingen.
De garantstellingen worden verder toegelicht onder paragraaf financiering