Toelichting op de balans

Langlopende schulden €1402,9 mln.

Langlopende schulden €1402,9 mln.

Leningen pensioenfondsen en verzekeraars (€ 9,0 mln.)

In het verslagjaar is er niet afgelost maar wel een bedrag aan rentelast verantwoord van € 0,61 mln. (2017 € 0,61 mln.).

Leningen van banken (€ 1.348,6 mln.)

In 2018 zijn twee langlopende leningen opgenomen van totaal € 390 mln. voor de financiering van aflossingen langlopende leningen en de materiele vaste activa. Tot slot hebben reguliere aflossingen plaatsgevonden voor € 217,2 mln.
In het verslagjaar is een rentelast verantwoord van € 24,5 mln. (2017 € 25,0 mln.).

Door derden belegd geld (€ 13,9 mln.)
Het door derden belegd geld bestaat onder andere uit het saldo van de spaarpolissen met betrekking tot de overgenomen personeelshypotheekportefeuille (balanspost overige langlopende leningen). De omvang van de spaarpolissen bedraagt € 11,7 mln. In 2018 is € 0,6 mln. toegevoegd aan rente en is € 1,5 mln. terugbetaald. Daarnaast is er het SAS Spaardepot (Subsidie Achteraf Systeem voor woningonderhoud met een omvang van € 2,2 mln. Jaarlijks worden de ontvangen subsidiegelden op een rekening-courant (BNG) gestort. Vervolgens wordt het gehele bedrag na 12 jaar aan de cliënten uitgekeerd die hebben voldaan aan de in de verordening genoemde voorwaarden betreffende de plicht tot onderhoud van de woning (Woningwet). Het betreft dus een toekomstige subsidieschuld aan cliënten met recht op een subsidie voor onderhoud van woningen. In 2018 is een bedrag van € 4,309 mln. uitbetaald aan GKB cliënten, in het kader van de SAS regeling. Het saldo van de SAS-subsidies is opgerent met een bedrag van € 0,127 mln.

Waarborgsommen (€ 3,6 mln.)
Op deze balanspost worden een aantal soorten waarborgsommen verantwoord:

  • Waarborgsommen bij grondreserveringsovereenkomsten (€2,7 mln.). Het betalen van een waarborgsom wordt als alternatief op de bankgarantie verlangd bij het tekenen van de grondreserveringsovereenkomst. De gegadigde geeft hiermee zekerheid aan de gemeente om aan de inspanningsverplichting voor vergunningaanvraag en het betalen van de grondwaarde te gaan voldoen. Het aantal waarborgsommen is per 31 december 2018 toegenomen van 54 naar 58 waarborgsommen, door 11 ontvangen en 7 terugbetaalde waarborgsommen.
  • Waarborgsommen bij huur (€0,8 mln.) Van een huurder wordt (in de meeste gevallen) contractueel om een bankgarantie gevraagd of een waarborgsom verlangd, die de gemeente per datum van de huurbeëindiging moet terugbetalen onder verrekening van eventueel nog openstaande vorderingen. De waarborgsom voor de huur van een pand wordt rechtstreeks via de CVDH of via de externe beheerders van bewoners geïnd. In 2018 is per saldo sprake van een geringe afname van € 0,05 miljoen.
  • Waarborgsommen marktkooplieden in verband met de standplaatsen op de nieuwe Haagse markt (€ 0,2 mln.). In 2018 is het saldo ongewijzigd gebleven.
  • Waarborgsommen voor verstrekte transponders voor toegang van sporthallen (€ 0,04mln.).

Overige leningen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer (€ 27,7 mln.)
Op deze balanspost worden vanaf 2017 de vooruitontvangen canons en overige leningen verantwoord.  

Vooruitontvangen canons (25,6 mln.)
Bij de Algemene Erfpachtbepalingen 1923 (tijdelijke erfpacht met een looptijd van 75 jaar) en Algemene Erfpachtbepalingen 1977 (voortdurende erfpacht met een tijdvak van 50 jaar) hadden de erfpachters de mogelijkheid om behoudens een bedrag van € 1,13 - (destijds fl. 2,50) per jaar voor de gehele of de resterende termijn van de canonverplichting ineens en vooruit te betalen door storting van de contante waarde daarvan. De rentevoet, naar welke de contante waarde is berekend, is die van het moment waarop het verzoek is binnengekomen. Alle vooruit ontvangen bedragen zitten in het Fonds Canons Ineens. Jaarlijks wordt de nominale canonverplichting in de exploitatie geboekt. Hiervoor wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie en ten gunste van deze post rente gebracht. Voorts vallen bedragen vrij vanuit deze post vanwege de omzetting naar eeuwigdurende erfpacht.

Overige leningen (€ 2,1 mln.)
Een andere langlopende lening is de schuld aan de Ontwikkelingscombinatie Wateringseveld (OCWV) van € 2,1 mln. (rentebijschrijving voor het eerst per jaar achteraf in 2016). Stand per 31-12-2018 is als volgt opgebouwd: Te betalen bij overdracht Mozartlaan en Monsterseweg € 1,97mln. en € 0,13 mln. rentebijschrijving.