Toelichting op de balans

Overlopende activa €257,6 mln.

Overlopende activa €257,6 mln.

Totaal-recapitulatie per balanspost

Stand per
 31-12-2017

Toename

Afname

Stand per
31-12-2018

Overlopende activa Europse overheidslichamen

            7.740

        1.776

           9.052

Overlopende activa Rijk

                 147

            284

                431

Overlopende activa overige Nederlandse overheidslichamen

           89.119

        9.021

         98.140

Overlopende activa

       160.823

    10.849

      149.974

Totaal

     257.829

    11.081

  10.849

    257.597

Europese overheidslichamen   (9,1 mln.)

Deze balanspost bestaat o.a. uit de volgende zaken:
Voorgefinancierde lasten “Trajecten naar Werk” € 8,7 mln.
Voorgefinancierde lasten EFRO Kansen voor West € 0,4 mln.

De balanspost “Trajecten naar werk” is per saldo toegenomen met €2,1 mln. Tevens zijn de ESF balansposten in 2018 heringericht. In plaats van een balanspost per kalenderjaar is gekozen voor een balanspost per subsidieaanvraag. Reden hiervoor is dat een subsidieaanvraag niet jaar gebonden is. Met de nieuwe balansindeling zijn de subsidieaanvragen beter te volgen.

Het saldo van EFRO Kansen voor West sterk afgenomen met €0,8 mln. en betreft de nog resterende te ontvangen 5% van de EU voor Kansen voor West projecten.

Rijk   (0,4 mln.)

De grootste post in deze rubriek is de nog te vorderen post op het Rijk betreffende het Uitstapprogramma`s Prostituees (RUPS II), € 0,2 mln.

Overige Nederlandse overheidslichamen   (€ 98,1 mln.)

Het saldo wordt voor € 97,6 mln. vrijwel volledig veroorzaakt door nog te ontvangen subsidies van Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH) voor verkeersprojecten van programma Verkeer (met name Rotterdamse Baan). Hiervoor zijn vaste betaalmomenten afgesproken. Een verdere inhoudelijke toelichting wordt gegeven in de programmaverantwoording.

Overlopende activa   (€150,0 mln.)

De balanspost overlopende activa bestaat uit een grote verscheidenheid aan vooruitbetaalde kosten en/of nog te ontvangen gelden. Het saldo per 31-12-2018 van de post Overlopende activa wordt met name veroorzaakt door de volgende posten:

Transitorische rente Fonds Uiver 2006   (€83,7 mln.)

Dit betreft de nog te ontvangen rente over 2006 tot en met 2017 met betrekking tot de rentedragende- en zero-coupon obligaties (€83,7 mln.)

Transitorische rente leningen u/g   (€ 2,6 mln.)

Het betreft nog te ontvangen rente over de verstrekte leningen aan derden over verslagjaar 2018. Deze rente heeft betrekking op de leningen verantwoord onder de balansposten leningen aan deelnemingen, leningen aan overige verbonden partijen en overige langlopende leningen aan derden.

Diverse voorschotten of nog te ontvangen gelden, waarvan de grootste posten zijn:

Econ. levering perceel Noordboulevard Scheveningen (Hommerson)   € 8,6 mln.
Duurzame Stedenbouw   € 5,9 mln.
Vooruitbetaalde huren 2019   € 4,6 mln.
Revolverende Fondsen Ed en Fred   € 4,1 mln.
Schakel Station HS   € 3,4 mln.
Vooruitbetalingen theatercentrum Spui   € 1,1 mln.
Voorschotnota's 2018 van Wigo4it en Kred'it    € 4,3 mln.
Landschapspark Madestein   € 2,0 mln.
H10 Bureau Jeugdzorg 2019   € 1,3 mln.