Toelichting op de balans

Vaste activa €2.096,4 mln.

Vaste activa €2.096,4 mln.

Onder vaste activa wordt verstaan alle bezittingen waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Vaste activa bestaan uit:

  • Immateriële vaste activa
  • Materiele vaste activa
  • Financiële vaste activa

Het activeren van voorbereidingskosten is aan strikte voorwaarden gebonden. De voorwaarden zijn:

  • Er moet een bestuurlijk besluit over een project inclusief financiële haalbaarheidsanalyse, risicoanalyse plus een concrete en realistische dekkingsbron (“zicht op dekking“) zijn.
  • Bij actief grondbeleid moet aannemelijk zijn dat het project binnen 2 jaar operationeel wordt verklaard.
  • Bij faciliterend grondbeleid moet met grote zekerheid aannemelijk worden gemaakt dat binnen 4 jaar de exploitatiebijdrage wordt voldaan, bij de vergunningaanvraag of via anterieure overeenkomst.
  • Kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst Bro (Besluit ruimtelijke ordening).