Toelichting op de balans

Overlopende passiva €49,7 mln

Overlopende passiva €49,7 mln

Totaal-recapitulatie per balanspost

Stand per
31-12-2017

Toename

Afname

Stand per
31-12-2018

Overlopende passiva Europese overheidslichamen

1.214

763

451

Overlopende passiva Rijk

4.970

1.246

3.724

Overlopende passiva overige Nederlandse overheidslichamen

8.215

1.459

9.674

Overlopende passiva

28.755

7.144

35.899

Totaal

43.154

8.603

2.009

49.748

Overlopende passiva Europese overheidslichamen, Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen.
Op deze balansposten worden de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. De middelen dienen als dekking van lasten in volgende begrotingsjaren.
Het overzicht van de overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen per programma ziet er als volgt uit.

Overige overlopende passiva (€ 35,9 mln.)
De balanspost overlopende passiva is toegenomen met € 7,1 mln. ten opzichte van 31-12-2017.

Onder de balanspost Overige overlopende passiva wordt verder een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord. De belangrijkste zijn hieronder opgenomen:

  • Vooruitbetaalde rente opgenomen kapitaalmarktleningen (€9,6 mln.)
  • Vooruit ontvangen bijdragen derden  (€5,4 mln.)
  • Suppletie-aangiften meerdere jaren BTW /BCF (€2,4 mln.)
  • Vooruitontvangen huren MVGM, woonwagens en overige instellingen (€1,0 mln.)
  • Vooruitontvangen schadeuitkering Kanters project EN822 (€0,9)
  • Vooruitontvangen bedragen OCW inzake MFA’s tbv. Schoolbesturen (€0,7 mln)
  • Nog te verrekenen invorderingskosten belastingzaken (€0,6 mln.)