Toelichting op de balans

Materiële vaste activa €1.673,5 mln.

Materiële vaste activa €1.673,5 mln.

De materiële vaste activa nam in 2018 per saldo met € 98,4 mln. toe tot € 1.673 mln.
Dit komt met name door de volgende ontwikkelingen:

Gereedgekomen investeringen   (€ 44,5 mln.)

In 2018 is voor € 44,5 mln. aan lopende investeringsprojecten gereedgekomen. Deze investeringen zijn eerder geactiveerd als materiële vaste activa in uitvoering en zijn in 2018 gerubriceerd naar de van toepassing zijnde activasoort.
Grote investeringen die hier onder vallen zijn (totaal voor € 38,1 mln.):

Onderwijshuisvesting   € 28,8 mln.
Diverse cultuurpanden   € 5,2 mln.
Oplevering diverse kinderdagverblijven   € 1,6 mln.
CJG Panden   € 1,4 mln.
High performance hockey veld   € 1,1 mln.

Overdracht van/ naar andere dienst   (€ 0,9 mln.)

In 2018 is in de categorie gronden en terreinen voor € 0,9 mln. uitgelicht en opgevoerd in de categorie erfpachtgronden. De BBV schrijft voor dat de overdracht tegen de 1e uitgifteprijs moet plaatsvinden waardoor er een saldo overblijft.

Gerealiseerde investeringen   (€ 292,8 mln.)

Het totaal van de bruto investeringen bedraagt € 293 mln. Hier staat een investeringsbijdrage van derden tegenover van € 101 mln. waardoor de netto-investeringen € 192 mln. bedragen. De gemeente presenteert deze netto-investeringen op de balans.

Grote bruto-investeringen waren onder andere   (€ 237,8 mln.):

Trekvliettrace (Rotterdamse Baan)   € 69,8 mln. bijdrage derden
Accommodaties voor kunstbeoefening   € 58,6 mln. gemeentelijk
Onderwijshuisvesting   € 16,9 mln. gemeentelijk
Vervangingsinvesteringen Riolering   € 16,7 mln. bijdrage derden
Erfpacht   € 14,4 mln. gemeentelijk
Amerikaanse ambassade   € 10,5 mln. gemeentelijk
Inrichting verkeer   € 9,2 mln. gemeentelijk en bijdrage derden
Fietsenkelder DHNC   € 8,5 mln. gemeentelijk en bijdrage derden
Herontwikkeling Vitalizee/Legoland   € 15,1 mln. gemeentelijk
Renovatie Koningstunnel   € 7,6 mln. gemeentelijk
Groene sportvelden en terreinen   € 6,7 mln. gemeentelijk
Netwerk Randstadrail   € 4,5 mln. gemeentelijk en bijdrage derden

De investeringen zijn inhoudelijk toegelicht bij de desbetreffende beleidsprogramma’s.

Gerealiseerde afboekingen en afwaarderingen   (€ 18,0 mln.)

Een aantal grote ontwikkelingen zijn onder andere (totaal voor € 16,9 mln.):

€ 6,00 mln. betreft de saldering met de voorziening Amerikaanse ambassade voor de verwachte toekomstige afboeking vanwege de nieuwe bestemming
€ 3,88 mln. betreft de eeuwigdurende afkoop van canonbetalingen en afboekingen vanwege aankopen door de gemeente voor projecten
€ 4,5 mln. is aan panden uitgelicht vanwege verkoop
€ 1,4 mln. is aan diverse panden gesloopt
€ 1,1 mln. is uitgelicht vanuit de vaste activa naar voorraad handelsgoederen omdat de betreffende panden niet langer benodigd zijn voor gemeentelijke beleidsdoelstellingen

Afschrijvingen   (€ 76,4 mln.)

De afschrijvingen hebben volgens consistente gedragslijn plaatsgehad volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Vanwege de nadere uitleg van het BBV worden de opstallen die tot 2018 zijn uitgegeven in erfpacht tegen canonbetaling vanaf dit jaar in 25 jaar afgeschreven.