Wet Normering Topinkomens

Wet Normering Topinkomens

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector mogen topfunctionarissen in dienst van de gemeente niet meer verdienen dan de wettelijk vastgestelde norm. In 2018 geldt een salarisplafond van € 189.000. Ook in 2018 hield de gemeente Den Haag zich aan de norm.

Omschrijving

2018 (bedragen x € 1)

Naam

P. Hennephof

H.L.G. Seuren

C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 30/09

01/10 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging:

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

159.033

83.438

25.486

Beloningen betaalbaar op termijn

19.096

13.413

3.789

Subtotaal

178.129

96.852

29.276

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

141.362

47.638

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

178.129

96.852

29.276

Aansluiting historische loonstaat 2018

178.129

96.852

29.276

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Omschrijving

2017 (bedragen x € 1)

Naam

A.W.H. Bertram

H.L.G. Seuren

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 15/11

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,6

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging:

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

85.195

111.913

Beloningen betaalbaar op termijn

9.421

16.682

Subtotaal

94.616

128.595

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

94.616

181.000

Uitbetaalde verlof uren voorgaande jaren *)

10.351

Totale bezoldiging

104.967

128.595

*)Het uitbetaalde bedrag van € 10.351,02 wordt volledig veroorzaakt door de uitbetaling van verlofuren uit voorgaande jaren. Hiervan is € 1.123,10 uitbetaald in 2018. Voor al die jaren wordt de norm door deze uitbetaling niet overschreden.

ga terug