Dit is de eerste programmarekening van het nieuwe College. Daarin wordt duidelijk hoe wij uitvoering geven aan het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’. Samen werken wij aan een beter leven voor alle mensen in Den Haag. Groei van de stad, Mobiliteit, Duurzaamheid en Iedereen doet mee zijn onze kernthema’s. De komende jaren blijft het aantal inwoners van onze prachtige stad groeien. Tevens stijgt het aantal toeristen, bedrijven en instellingen in Den Haag. Daarmee staan wij voor een grote opgave om de stad aantrekkelijk te houden. Wij maken de stad nog mooier en beter door te investeren in buitenruimte, bereikbaarheid, werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Tegelijkertijd blijven de woonlasten de laagste van alle grote Nederlandse steden.

Het College voert een financieel degelijk beleid, waarbij het voortdurend de vinger aan de pols houdt. Er ligt een stevig financieel fundament. Tegelijk constateren wij dat de tijd van grote overschotten voorbij is.
Dankzij realistische ramingen wijkt het resultaat van 2018 nauwelijks af van de begroting. Het bruto resultaat van de programmarekening 2018 bedraagt een voordelige  € 8,5 mln.. Na resultaatsbestemming blijft er een tekort over van  € 6,9 mln. Daarbij zijn er drie forse uitdagingen waarmee op een financieel verantwoorde wijze moet worden omgegaan.

Ten eerste zijn dat de moeilijk te beheersen uitgaven voor maatschappelijke zorg en jeugdzorg. Het gaat hier grotendeels om open-einde-regelingen, die voor het merendeel worden gefinancierd uit de eigen middelen van de gemeente. Het betreft vooral de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd. In de wijziging van de begroting 2018 is € 11 mln. gebruikt ter verkleining van dit tekort. Desondanks bedraagt het totale nadeel over afgelopen jaar € 22 mln.. Dit komt deels door bezuinigingen vanuit het Rijk, maar ook door het besluit om de toegang tot de Wmo te verbeteren waardoor het aantal gebruikers van Wmo-voorzieningen is gestegen.

Ten tweede houdt dit College rekening met het risico dat mogelijk een deel van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds moet worden terugbetaald. Bij het Rijk is sprake van onderbesteding: het geeft minder geld uit dan begroot. Het Gemeentefonds heeft hier last van, omdat het is gekoppeld aan de Rijksuitgaven. Pas in de meicirculaire van het Gemeentefonds 2019 wordt hierover definitief duidelijkheid gegeven.
Derde uitdaging is de gemeentelijke overhead. Het nadeel bedraagt € 12 mln.. Dat is € 4,4  mln. meer dan in het Halfjaarbericht was voorzien. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de tekorten op te lossen, onder meer door consistente sturing op overhead en verhoging van de efficiency.

Uiteraard zijn er ook voordelen geboekt in de Programmarekening 2018.

Op de bijstandsverlening en inkomensvoorziening (BUIG) is een voordeel van  € 7 mln. gerealiseerd. Dit komt door aanpassingen die door het Rijk zijn doorgevoerd. Ook zijn de parkeeropbrengsten € 9,5 mln.  hoger dan begroot. Er zijn meer vergunningen uitgegeven en daarnaast is de betalingsbereidheid toegenomen.

Dankzij een financieel solide beleid kunnen wij tegen een stootje. Gelet op de risico’s houden wij de vinger aan de pols zodat wij de gunstige financiële positie van de gemeente kunnen continueren. Door realistisch te ramen en de investeringsagenda voortvarend uit te voeren, is het vermogen weliswaar licht gedaald, maar nog steeds voldoende robuust. Daarnaast is ook het bezit van de gemeente toegenomen.

Rachid Guernaoui, Wethouder Financiën

Inkomsten Gerealiseerd

€ 2.687.987

Afwijking € 16.696

Uitgaven Gerealiseerd

€ -2.679.485

Afwijking € -8.193

Gerealiseerd € 277
Afwijking € 242
Gerealiseerd € -8.315
Afwijking € 380
Gerealiseerd € 316
Afwijking € 316
Gerealiseerd € -10.609
Afwijking € -398
Gerealiseerd € 66.712
Afwijking € 1.938
Gerealiseerd € -87.936
Afwijking € -867
Gerealiseerd € 4.672
Afwijking € 398
Gerealiseerd € -60.430
Afwijking € 258
Gerealiseerd € 7.671
Afwijking € -66
Gerealiseerd € -105.762
Afwijking € -262
Gerealiseerd € 60.640
Afwijking € -1.958
Gerealiseerd € -140.669
Afwijking € 6.963
Gerealiseerd € 400.750
Afwijking € 32.003
Gerealiseerd € -623.185
Afwijking € -5.967
Gerealiseerd € 68.290
Afwijking € 2.873
Gerealiseerd € -543.312
Afwijking € -25.113
Gerealiseerd € 58.820
Afwijking € 4.449
Gerealiseerd € -152.781
Afwijking € -2.630
Gerealiseerd € 11.751
Afwijking € 659
Gerealiseerd € -54.038
Afwijking € -8
Gerealiseerd € 14.484
Afwijking € -3.588
Gerealiseerd € -56.689
Afwijking € 5.475
Gerealiseerd € 70.330
Afwijking € 12.372
Gerealiseerd € -65.645
Afwijking € -3.188
Gerealiseerd € 129.959
Afwijking € -27.204
Gerealiseerd € -154.279
Afwijking € 30.738
Gerealiseerd € 17.885
Afwijking € 2.521
Gerealiseerd € -114.126
Afwijking € -2.624
Gerealiseerd € 1.769.707
Afwijking € 8.682
Gerealiseerd € -218.128
Afwijking € 298
Gerealiseerd € 5.725
Afwijking € -16.941
Gerealiseerd € -283.580
Afwijking € -11.249