Overzicht incidentele lasten en baten op hoofdlijnen

Overzicht incidentele lasten en baten op hoofdlijnen

 
Het overzicht van in 2018 gerealiseerde incidentele lasten en baten is als volgt per programma samen te vatten:

bedragen x 1.000

Lasten

Baten

Lasten

Dotaties

Baten

Onttrekkingen

Saldo

2 College en Bestuur

             2.110

                     -  

                     -  

                       -  

           -2.110

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

             3.120

            1.000

                     -  

                   134

          -3.986

4 Openbare orde en Veiligheid

             1.612

                     -  

                     -  

                       -  

            -1.612

5 Cultuur en Bibliotheek

             1.664

                     -  

                800

                       -  

              -864

6 Onderwijs

             4.132

            3.400

                     -  

              4.455

         -3.077

7 Werk en Inkomen

          64.802

             1.378

           -1.706

              3.750

        -64.136

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

          23.681

                     -  

            2.270

              2.800

          -18.611

9 Buitenruimte

           -2.225

                     -  

           -2.641

              2.050

            1.634

10 Sport

             2.417

                     -  

                     -  

              2.017

             -400

11 Economie

          27.251

            2.837

                     -  

               6.881

      -23.207

12 Mobiliteit

           -6.545

                   45

           -3.947

              3.175

           5.728

13 Stadsontwikkeling en Wonen

           31.192

          12.472

             5.869

            29.469

          -8.326

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

             6.966

                     -  

                     -  

                       -  

          -6.966

15 Financiën

           -2.725

       124.707

           23.411

         236.579

      138.008

16 Overhead

                 394

                     -  

                     -  

                  900

               506

TOTAAL

     157.846

     145.839

       24.056

      292.210

        12.581

303.685

316.266

Er zijn in 2018 dus ruim € 303 mln. aan incidentele lasten gerealiseerd en ruim € 316 mln. aan incidentele baten. Begroot was een saldo van nul. Er is dus een incidenteel resultaat gerealiseerd van ruim € 12 mln.

Dit saldo is met name te verklaren vanuit de volgende posten:

  • Gemeentefonds afwikkelingsverschillen voorgaande jaren   €  2,5 mln.
  • Taakmutaties gemeentefonds               € 11,0 mln.
  • Extra dividenduitkering Meewind            €   1,6 mln.
  • Incidentele rentebaten korte en lange geldleningen      €  1,1 mln.
  • Diverse overige resultaten               €  - 3,6 mln.

Deze posten hebben betrekking op niet begrote baten waar geen lasten tegenover staan.

Wanneer we het bovenstaande vertalen naar het vanuit het BBV voorgeschreven kengetal ‘structurele exploitatieruimte’ zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen komen we uit op -2,15%.
Onderdeel van deze 2,15% is een in 2018 incidenteel gedekte bijstandslast van € 46 mln. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt, waardoor hier geen sprake is van een tekort. Als we dit corrigeren komt het percentage uit op - 0,16%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een tekort op de Jeugd WMO, een tekort op het gemeentefonds en een positief resultaat op parkeren. Dit tekort wordt betrokken bij de eerstvolgende begroting.

Per programma worden hierna  de posten groter dan 2,5 mln. weergegeven:

bedragen x 1.000

REALISATIE 2018

Lasten

Baten

Dotaties

Ont-trekkingen

Saldo

7 Werk en Inkomen

Budg. kader 17-21: Groei-met-groei - Investeren in Werk: meer mensen aan het werk

Impuls

       4.000

    -4.000

Budg. kader 18-22: Opgaven, knelpunten en bestaande afspraken - Pilot inburgering

Impuls

       2.500

    -2.500

Budg. kader 19-22: Tekort bijstand

Impuls

    59.000

 -59.000

Budg. kader 19-22: Vangnetregeling t.b.v. tekort bijstand

Impuls

13.000

13.000

Lasten gedekt uit reserve Werkgelegenheidsprojecten

Impuls

       3.750

       3.750

                  -

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Budg. kader 19-22: Intensivering Jeugd; omwerken naar meer maatregelen in de sfeer van preventie

Impuls

       6.000

    -6.000

Besteding geherfaseerde middelen Jeugd

Herfasering

       5.000

    -5.000

Lasten gedekt uit reserve Decentralisatie WMO

Dekking uit reserve

       2.800

       2.800

                  -

9 Buitenruimte

Besteding geherfaseerde middelen Ontwikkeling Buitenruimte

Herfasering

        5.336

     -5.336

Budg. kader 15-18: Intensivering Binckhorst buitenruimte

Impuls

       3.000

    -3.000

Budg. kader 15-18: Intensivering De kust

Impuls

       3.000

    -3.000

Budg. kader 18-21: Kunstwerken vervangen van kades 

Impuls

       3.000

    -3.000

Overheveling dekking kapitaallasten maatschappelijk nut investeringen naar centrale reserve programma Financien

Reservering

   -24.799

   24.799

11 Economie

Lasten gedekt uit reserve Overcommittering D2

Dekking uit reserve

     -2.773

       2.837

              64

                  -

Lasten gedekt uit reserve Fonds Economische Structuurversterking

Dekking uit reserve

        4.416

        4.416

                  -

12 Mobiliteit

Overheveling dekking kapitaallasten maatschappelijk nut investeringen naar centrale reserve programma Financien

Reservering

   -10.717

      -4.322

      6.395

13 Stadsontwikkeling en Wonen

Lasten gedekt uit reserve Grondbedrijf

Dekking uit reserve

        6.865

        4.635

        6.933

     -4.567

Lasten gedekt uit reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

Dekking uit reserve

        6.328

        5.510

        2.341

            817

     -2.342

Lasten gedekt uit reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling & Wonen

Dekking uit reserve

       4.089

       2.058

       5.647

        -500

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Budg. kader 18-22: Incidentele uitgaven stadsdeelkantoor Laak (retraitebesluit F8)

Impuls

       2.600

    -2.600

15 Financiën

Budg. kader 16-19: Incidentele rentevoordelen forward-leningen

Vrijval

     -3.000

     3.000

Budg. kader 16-19: Incidentele vrijval reservering loon- en prijscompensatie

Vrijval

      -2.680

      2.680

Budg. kader 16-19: Rentevoordelen 2014 en 2015

Vrijval

     -2.500

      2.500

Budg. kader 16-19: Incidentele aanvulling reservering loon- en prijscompendsatie agv pensioenverlaging

Trend

       3.600

    -3.600

Incidentele herfasering kapitaallasten

Herfasering

     14.699

   -14.699

Incidentele herfasering kapitaallasten via reserve Herfasering

Herfasering

     -4.000

     4.000

Incidentele taakmutaties gemeentefonds

Baten

     10.978

    10.978

Toevoeging rente voorziening negatieve plannen uit bespaarde rente

Baten

        3.393

      3.393

Budg. kader 19-22: Dividend BNG

Baten

        2.541

       2.541

Budg. kader 18-21: Dividend Stedin

Vrijval

     -4.000

    -4.000

Budg. kader 16-19: Incidentele bijstelling baten gemeentefonds

Vrijval

     -4.400

    -4.400

Onttrekking reserve Allocatie Incidentele middelen 2015 - 2018 ter dekking incidentele middelen budg. kader 15-18

Kader

     42.385

   42.385

Dotatie reserve Allocatie Incidentele middelen 2016 - 2019 ter dekking incidentele middelen budg. kader 16-190

Kader

        3.245

     -3.245

Onttrekking reserve Allocatie Incidentele middelen 2017 - 2020 ter dekking incidentele middelen budg. kader 17-20

Kader

     18.089

    18.089

Onttrekking reserve Allocatie Incidentele middelen 2018 - 2021 ter dekking incidentele middelen budg. kader 18-21

Kader

    28.970

   28.970

Dotatie reserve Allocatie Incidentele middelen 2019 - 2022 ter dekking incidentele middelen budg. kader 19-22

Kader

        2.126

      -2.126

Onttrekking reserve Financiering

Dekking uit reserve

       5.500

      5.500

Dotatie middelen aan reserve Activafinanciering ter dekking kapitaallasten voor toekomstige investeringen in diverse programma's

Reservering

     43.245

  -43.245

Incidentele vrijval reserve Activafinanciering m.b.t. kapitaallasten Rotterdamse Baan

Vrijval

    25.000

  25.000

Incidentele vrijval reserve Activafinanciering m.b.t. kapitaallasten Brug over de Pijp

Vrijval

       1.000

      1.000

Onttrekking aan reserve Herfasering i.v.m. dekking doorgeschoven middelen Jeugd Prgr 8

Herfasering

       5.000

     5.000

Incidentele vrijval Algemene reserve Schrappen plan brug over de pijp

Vrijval

       3.500

      3.500

Onttrekking aan reserve Herstructurering ter dekking uitgaven gedekt uit opgeheven reserves ivm bereiken ondergrens 2,5 mln.

Dekking uit reserve

       3.900

      3.900

Toelichting:

Incidentele impulsen:
Bij de opstelling van de begroting zijn de afgelopen jaren voor diverse activiteiten  incidentele financiële impulsen afgesproken. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de impuls op de bijstand op programma 7 van € 59 mln. en de impuls voor Jeugd op programma 8 van € 11 mln..  

Herfasering:
Soms wordt er besloten om incidentele middelen door te schuiven (te herfaseren) naar latere jaren of middelen te versnellen. Deze middelen worden opgevangen met een centrale reserve Herfasering. Bij de besteding van deze middelen vindt een onttrekking uit deze reserve plaats.

Reservering:
In een aantal gevallen is er sprake van een verlaging van de begrote uitgaven omdat de middelen toegevoegd worden aan een reserve. Een voorbeeld hiervan is de reserve grote projecten. Deze reserve is bedoeld als spaarreserve voor de kosten van toekomstige grote projecten. Dekking komt uit de begrotingsprogramma’s (lastenverlaging) of uit het algemeen budgettair kader. Ander voorbeeld is de reserve Activafinanciering waaraan incidentele dekking wordt toegevoegd voor kapitaallasten van toekomstige incidentele maatschappelijk nut investeringen.

Dekking uit reserves:
In het overzicht zijn diverse posten opgenomen met betrekking tot uitgaven die gedekt worden uit reserves. Aanleiding hiervoor kan zeer divers zijn, van uitgaven voor incidentele projecten tot een incidentele aanvulling van dekking voor een structurele activiteit bij een incidentele piek in de uitgaven.

Vrijval:
In sommige gevallen is er echt sprake van een incidenteel voordeel of vrijval. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de algemene reserve waarbij er een incidentele vrijval is van € 11,5 mln. als gevolg van het vervallen van risico’s. Een ander voorbeeld van vrijval is het goedkoper uitvallen van de maatschappelijk nut investering Rotterdamsebaan, waardoor € 25 mln. kon vrijvallen uit de reserve Activafinanciering voor incidentele dekking kapitaallasten.

Baten:
Dit betreft met name incidentele (bijstelling van) baten met betrekking tot gemeentefonds of dividenden.

Kader:
Deze categorie betreft de verrekeningen met de gemeentebrede reserves Allocatie incidentele middelen. Deze reserves worden gebruikt voor het matchen van geraamde incidentele baten en lasten in de jaarlijkse budgettaire kaders. Tegenover de onttrekking aan deze reserves staan geraamde lasten op diverse programma’s.

ga terug