Toelichting op de balans

Vlottende schulden €606,5 mln.

Vlottende schulden €606,5 mln.

Totaal-recapitulatie per balanspost

Stand per
31-12-2017

Toename

Afname

Stand per
31-12-2018

Overige opgenomen kasgeldleningen

261.000

111.000

372.000

Bank- en girosaldi

3.256

1.400

4.656

Overige schulden

190.654

12.964

177.690

Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen

50.225

1.907

52.132

Totaal

505.135

114.307

12.964

606.478

Opgenomen kasgeldleningen ( € 372,0 mln.)
Voor de financiering van de lopende middelen worden ieder jaar kasgeldleningen opgenomen . In 2018 ging het om twaalf kasgeldleningen met een totaal bedrag van  € 372,0 mln. met  een gemiddeld rentepercentage van minus 0,27%.

Bank- en girosaldi ( € 4,7 mln.)
Dit betreft het eindsaldo van de bankrekening van de BNG Bank per 31 december 2018 .

Overige schulden ( €177,7 mln.)
Onder de balanspost overige schulden wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord. De schuldpositie neemt af met € 13,0 mln. ten opzichte van 31-12-2017.

De post bestaat grotendeels uit nog niet betaalde facturen en nog te ontvangen facturen over 2018 waarvan de belangrijkste zijn:

 • Voorboeking voor nog te verwachten declaraties in het kader van jeugdhulp. Op basis van berekeningen van o.a. Bureau H10 is hiervoor een bedrag van  €23,0 mln. opgenomen.
 • Schulden inzake PGB’s aan de Sociale Verzekerings Bank (SVB)  en klanten in het kader van de uitvoering van de WMO.( €12,0 mln.)
 • Schulden aan onderwijsinstellingen voor in aanbouw zijnde onderwijshuisvesting (€ 10,0 mln.)
 • Schulden aan particuliere onderwijsinstellingen inzake door te betalen ESF gelden (€2,9 mln.)
 • Schulden aan cliënten (€7,5 mln.)
 • Nog af te dragen salariscomponent ABP  (€4,5mln.)
 • Overige diverse nog te betalen of te ontvangen facturen op het gebied van  :
  • Stadsbeheer (€25,7 mln.)
  • Sociale zaken en Werkgelegenheid (€2,5 mln.)
  • Stedelijke Ontwikkeling (€12,3 mln.)
  • Onderwijs, Cultuur en Welzijn (€44,0 mln.)
  • Publiekszaken (€5,3 mln.)
  • Gemeentelijk apparaat (€7,0 mln. )

Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen (€ 52,1 mln.)
Onder de balanspost schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord.

Hieronder  volgt een opsomming van de belangrijkste posten :

 • Bedrijfsmatige aangifte BTW over december 2018, suppletieaangifte BTW en naheffing werkkostenregeling (€5,6 mln.)
 • Nog af te dragen Loonbelasting (€33,3 mln.)
 • Schuld inzake de vastgestelde ESF subsidies en impuls plan van aanpak jeugdwerkeloosheid  en AMR 2017-2019 (€1.4 mln.)