Toelichting op de balans

Financiële vaste activa €423,0 mln.

Financiële vaste activa €423,0 mln.

Omschrijving balanspost

Stand per
31-12-2017

Toename

Afname

Stand per
31-12-2018

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

        94.588

                 -  

                -  

         94.588

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

                   -  

                 -  

                -  

                    -  

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

           2.545

                 -  

                -  

            2.545

Leningen aan woningbouwcorporaties

                   -  

                 -  

                -  

                    -  

Leningen aan deelnemingen

                   -  

                 -  

                -  

                    -  

Leningen aan overige verbonden partijen

      120.829

                 -  

                -  

       120.829

Overige langlopende leningen aan derden

        87.698

         5.416

     12.798

         80.316

Algemene voorziening voor oninbaarheid 

         -9.322

          -405

          -351

          -9.376

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

     144.570

   134.458

  144.967

       134.061

Totaal

   440.908

  139.469

  157.414

     422.963

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. De renteopbrengsten zijn verantwoord in programma Financiën en in programma Werk en Inkomen en Armoedebeleid.

Kapitaalverstrekkingen aan Deelnemingen (€ 94,6 mln.)

Op deze balanspost staan de kapitaalstortingen verantwoord in de deelnemingen van de gemeente.
In 2018 is Den Haag toegetreden tot de groep van verkopende aandeelhouders van Eneco. De actuele waarde is op dit moment niet bekend.

De gemeente heeft een deelneming van € 42,091 mln. in HTM Beheer B.V. De opheffing van HTM Beheer heeft in 2018 nog niet plaatsgevonden omdat er nog geen overeenstemming is bereikt over de te heffen vennootschapsbelasting. Doelstelling is deze in 2019 op te heffen. Dit betekent dat HTM Personenvervoer en HTM Railinfra deelnemingen van de gemeente Den Haag worden.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen ( €2,5 mln.)

De gemeente participeert in een aantal overige verbonden partijen. Op deze balanspost staan de kapitaalstortingen verantwoord.

Leningen verstrekt aan overige verbonden partijen (€120,8 mln.)

Overige langlopende leningen verstrekt aan derden (€ 80,3 mln.)

Op deze balanspost staan de overige langlopende leningen verantwoord aan derden , hypotheken en onderhoudskredieten aan cliënten voor wie de criteria van de Wet Fido gelden. Het totaal aan verstrekkingen in 2018 bedraagt € 5,4 mln. Het totaal aan aflossingen bedraagt € 12,8 mln.

Algemene voorziening voor oninbaarheid ( € -9,4mln.)

Deze voorziening is ingesteld voor het risico van oninbaarheid voor verstrekte leningen aan overige verbonden partijen en overige derden. De omvang van de algemene voorziening voor oninbaarheid bedroeg per 31 december 2017 € 9,3 mln. In 2018 is € 0,415 mln. aan de voorziening toegevoegd en € 0,361 vrijgevallen.   

Overige uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar (€ 134,1 mln.)

De belangrijkste posten zijn:

Obligaties € 123,8 mln.
In december 2018 zijn de onderliggende obligaties van Fonds uiver overgegaan naar de gemeente Den Haag om de jaarlijkse beheerkosten te verlagen. Hierdoor is het fonds beëindigd en vindt verantwoording per obligatie plaats.
De boekwaarde van de obligaties van afgerond € 124 mln. plus de opgelopen rente eind december 2018 van € 84 mln. komt uit op ongeveer € 208 mln., terwijl de marktwaarde eind december 2018 circa € 239 mln. bedraagt. Dit houdt in dat bij eventuele verkoop op dit moment € 31 mln. boekwinst zal worden behaald. Daar staat tegenover dat de gemeente de jaarlijkse renteopbrengst niet meer zal ontvangen gedurende de komende 12 jaar van totaal € 45 mln.
Jaarlijks vervalt contractueel een obligatie. In 2018 is één obligatie vervallen en terugontvangen ter waarde van € 10,4 mln.

Belegging Meewind € 9,7 mln.
Meewind is een groen beleggingsfonds van Seawind Capital Partners B.V. dat particulieren, overheden en bedrijven de kans biedt te participeren in een groot windmolenpark op de Nederlands/Belgische Noordzee. De gemeente Den Haag heeft vanaf 2009 een participatie in Meewind van € 9,7 mln. dat bestaat uit de Zeewind bestaande parken (80%) en Zeewind nieuwe parken (20%). De marktwaarde van Meewind bedroeg op 31 december 2018 € 13,6 mln.
Stichting DUWO  € 1,0 mln.
Deze post betreft een vordering met een aflossingstermijn van 10 jaar op genoemde stichting. Conform afspraak wordt daarbij een eerder verstrekte lening, t.b.v. campusstudio's aan de Stamkartstraat, teruggevorderd.