Overhead

Overhead

Coördinerend portefeuillehouder:
Rachid Guernaoui

Doel:
Met dit programma wordt de overhead van de gemeente zichtbaar. Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Daarnaast ontstaat meer inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. Het overzicht van het totale apparaat en de kosten van het primaire proces zijn toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 283.580

10,6 %

€ 5.725

0,2 %

ga terug