Overhead

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?

In dit tekstvak komen links te staan die rechtstreeks naar de activiteit gaan.

Beleidsverantwoording per activiteit

   incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x€ 1.000

Uitkomst 2018

Begroot

Resultaat

Activiteiten in 2018

Lasten

Baten

Saldo

saldo 2018

2018

Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken

     35.192

               148

        35.044

N

        33.832

N

    1.212

N

Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering)

     64.851

          4.956

        59.895

N

        52.507

N

    7.388

N

Management en ondersteuning primair proces

  183.538

              622

      182.916

N

     163.326

N

  19.591

N

Totaal

   283.580

            5.725

       277.855

N

       249.665

N

   28.190

N

Sturing op Overhead
Zonder overhead kan de gemeente haar taken niet uitvoeren. Tegelijkertijd is het zaak de efficiency van de overheadfunctie voortdurend te monitoren en indien nodig aan te passen.
In 2018 is besluitvorming voorbereid om het (intern) bekostigingsmodel van de bedrijfsvoering aan te passen. Deze aanpassing leidt tot een aanzienlijke daling van het aantal (interne) facturen. Bij de implementatie worden de volgende uitgangspunten toegepast: vertrouwen, eenvoud, transparantie, behoud van juiste prikkels, voorkomen van perverse prikkels.
Daarnaast is eind 2018 een aantal organisatorische afspraken gemaakt om de interne sturing op overhead te verbeteren en het eigenaarschap te versterken. Deze afspraken hebben betrekken op verantwoordelijkheidsverdeling en informatievoorziening  met betrekking tot overhead.

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven
In de verordening Financieel beheer en beleid 2017 is opgenomen dat de overheadkosten worden doorberekend via een opslagpercentage. Dit percentage wordt berekend door het aandeel van de kosten van de overhead uit te drukken in een percentage van de directe kosten van het primair proces. Na afronding van de bundeling van bedrijfsvoeringsfuncties in 2018 vormen de centraal georganiseerde taken binnen het Overzicht Overhead een goede basis voor een algemeen geldend opslagpercentage voor overhead.

Vier ontwikkelingen in relatie tot het resultaat
Aan het nadeel liggen een aantal ontwikkelingen ten grondslag.

  • Ten eerste maakte tot 2017 overhead integraal onderdeel uit van de beleidsprogramma’s. Wijziging van de landelijke regelgeving (BBV) leidt ertoe dat alle overheadkosten nu onderdeel uitmaken van het overzicht overhead en daar worden verantwoord. Nadelen op de overhead kunnen niet meer binnen programma’s gecompenseerd worden.
  • Ten tweede is eind 2017 de bedrijfsvoering gebundeld. Een deel van de taakstellingen dient nu daadwerkelijk gerealiseerd te worden, maar de randvoorwaarden daarvoor zijn nog niet in alle gevallen gerealiseerd (o.a. nadeel op DIV/DIM € 2,1 mln., sociale werkvoorziening € 1,8 mln., beoogde dekking voor de verwachte frictiekosten inclusief gevolg van verhuizingen en extra interne dienstverlening ontbreekt € 2,5 mln.).
  • Ten derde is de methodiek waarbij de centrale bedrijfsvoeringreserve werd gevoed vanuit positieve resultaten op beleidsprogramma’s beëindigd, gekoppeld aan de invoering van het overzicht Overhead.
  • Tenslotte wordt een deel van het resultaat verklaard door een al langer bekend nadeel op huisvesting (€ 2,6 mln.).

Beleidsindicatoren

Beleids-indicatoren BBV

Bestuur en ondersteuning

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Overhead

% van totale lasten

10,6%

11,3%