Balans inclusief vergelijkend cijfer

Balans inclusief vergelijkend cijfer

 

ACTIVA

31-12-2018
(excl. resultaat-bestemming)

31-12-2017 (excl. resultaat-bestemming)

Stelsel-   wijziging/ herrubricering

31-12-2017 (excl. resultaat-bestemming)

Vaste activa (art. 33)

2.096.446

2.016.268

0

2.016.268

Immateriële vaste activa (art. 34)

1.1.2

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

27

314

-114

428

27

314

-114

428

Materiële vaste activa (art. 35)

1.2.0.1.1

Materiële vaste activa met economisch nut

1.512.805

1.437.471

114

1.437.357

1.2.0.1.2

Materiële vaste activa met economisch nut uit heffing

30.790

31.717

0

31.717

1.2.0.2

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

129.861

105.858

0

105.858

1.673.456

1.575.046

114

1.574.932

Financiële vaste activa (art. 36)

1.3.1.1

Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen

94.588

94.588

0

94.588

1.3.1.2

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

1.3.1.3

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

2.545

2.545

0

2.545

1.3.2.1

Leningen aan woningbouwcorperaties

0

0

0

0

1.3.2.2

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

1.3.2.3

Leningen aan overige verbonden partijen

120.829

120.829

0

120.829

1.3.3.1

Overige langlopende leningen aan derden

80.316

87.698

0

87.698

1.3.2.2 t/m 1.3.3.1

Algemene voorziening voor oninbaarheid

-9.376

-9.322

0

-9.322

1.3.3.2

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

134.061

144.570

0

144.570

422.963

440.908

0

440.908

Vlottende activa (art. 37)

684.313

647.780

129

647.651

Voorraden (art. 38)

2.1.2

Overige grond- en hulpstoffen

261

229

0

229

2.1.3

Onderhandenwerk (incl.bouwgronden in exploitatie)

59.135

63.863

0

63.863

2.1.4

Gereed product en handelsgoederen

1.664

523

0

523

61.060

64.615

0

64.615

Uitzettingen/Vorderingen (art. 39)

2.2.1

Vorderingen op openbare lichamen

153.378

139.940

0

139.940

2.2.2a

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

0

0

0

0

2.2.2b

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

2.2.3

Rekening courant verhoudingen niet financiële instellingen

0

0

0

0

2.2.4

Overige vorderingen

158.596

140.356

129

140.227

2.2.5

Overige uitzettingen

51.500

42.750

0

42.750

363.474

323.046

129

322.917

Overlopende activa (art. 40a)

2.9.1.1.a

Overlopende activa Europse overheidslichamen

9.052

7.740

0

7.740

2.9.1.1.b

Overlopende activa Rijk

431

147

0

147

2.9.1.1.c

Overlopende activa overige Nederlandse overheidslichamen

98.140

89.119

0

89.119

2.9.1.2

Overlopende activa

149.974

160.823

0

160.823

257.597

257.829

0

257.829

Liquide middelen (art. 40)

2.3.1

Kas/bank/giro

2.182

2.290

0

2.290

2.182

2.290

0

2.290

Totaal Activa

2.780.759

2.664.048

129

2.663.919

PASSIVA

31-12-2018
(excl. resultaat-bestemming)

31-01-2017
(excl. resultaat- bestemming)

Stelsel-   wijziging/ herrubricering

31-12-2017 (excl. resultaat-bestemming)

Vaste passiva (art. 41)

2.124.533

2.115.287

0

2.115.287

Eigen Vermogen (art. 42/43)

1.1.1.1

Algemene reserve

54.751

70.329

0

70.329

1.1.1.3

Bedrijfsvoeringsreserve

0

8.430

0

8.430

1.1.1.4

Programmareserves

134

12.509

0

12.509

1.1.1.5

Gemeentebrede reserve exploitatieresultaten

7.371

10.079

0

10.079

1.1.2.1

Reserve Grondbedrijf

60.706

64.378

0

64.378

1.1.2.2

(Tarief-)egalisatie-reserves

582

8.382

0

8.382

1.1.2.3a

Project-reserves

160.019

188.065

0

188.065

1.1.2.3b

Bestemmingsreserves overig

63.460

189.716

0

189.716

1.1.2.4

Activafinanciering

215.601

190.714

0

190.714

1.1.4.1

Saldo van de rekening (onverdeeld resultaat)

8.501

-13.666

0

-13.666

571.125

728.936

0

728.936

Voorzieningen (art. 44)

1.2.1.1

Voorzieningen

94.792

96.463

-8

96.471

1.2.1.2

Voorzieningen gevormd uit heffingen

24.485

26.877

0

26.877

1.2.2

Voorzieningen met voeding van derden

31.249

26.452

8

26.444

150.526

149.792

0

149.792

Langlopende schulden (art. 46)

1.3.2

Leningen van pens.fondsen en verzekeraars

9.075

9.075

0

9.075

1.3.3.1

Leningen van banken

1.348.610

1.175.800

0

1.175.800

1.3.4.1

Leningen van bedrijven

0

0

0

0

1.3.7

Door derden belegde gelden

13.886

18.964

0

18.964

1.3.8.1

Waarborgsommen

3.640

4.152

0

4.152

1.4.1

Overige leningen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

27.671

28.568

0

28.568

1.402.882

1.236.559

0

1.236.559

Vlottende passiva (art. 47)

656.226

548.761

129

548.632

Vlottende schulden (art. 48)

2.1.1a

Opgenomen kasgeldleningen van openbare lichamen

0

0

0

0

2.1.1b

Overige opgenomen kasgeldleningen

372.000

261.000

0

261.000

2.1.2

Bank- en girosaldi

4.656

3.256

0

3.256

2.1.3.1

Overige schulden

177.690

191.126

472

190.654

2.1.3.2

Rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

0

0

0

0

2.1.3.3

Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen

52.132

50.225

0

50.225

606.478

505.607

472

505.135

Overlopende passiva (art. 49)

2.9.1.1a

Overlopende passiva Europese overheidslichamen

451

1.214

0

1.214

2.9.1.1.b

Overlopende passiva Rijk

3.724

4.970

0

4.970

2.9.1.1.c

Overlopende passiva overige Nederlandse overheidslichamen

9.674

8.215

0

8.215

2.9.1.2

Overlopende passiva

35.899

28.755

-343

29.098

49.748

43.154

-343

43.497

Totaal Passiva

2.780.759

2.664.048

129

2.663.919

ga terug