Verbonden partijen

Verbonden partijen

 

In deze paragraaf wordt, volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), een overzicht gegeven van de verbonden partijen van de gemeente Den Haag. Verbonden Partijen zijn rechtspersonen waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval dat de gemeente zeggenschap in de betreffende rechtspersoon heeft, dit kan door zitting in het bestuur of via stemrecht. Een financieel belang wil zeggen dat bij faillissement de ter beschikking gestelde middelen niet meer verhaald kunnen worden of dat de gemeente aansprakelijk is wanneer de verbonden partij haar afspraken niet nakomt.

De gemeente kent verschillende soorten verbonden partijen: deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, publiek-private samenwerkingsverbanden, stichtingen, verenigingen en coöperaties. De gemeenschappelijke deler van deze verschillende verbonden partijen is dat zij op afstand van gemeente staan en zijn opgericht om Haagse beleidsdoelen te realiseren.
De gemeente bemoeit zich niet met de operationele bedrijfsvoering van de verbonden partij, de eerste verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur ligt dan ook bij het zelfstandig opererende bestuur. De gemeente ziet er op toe dat er sprake is van een stabiele financiële positie en goed ondernemingsbestuur, dit is voorwaardelijk om de beleidsdoelen te kunnen uitvoeren. Dit principe sluit aan bij de visie die de gemeente heeft op verbonden partijen, een uitgebreidere beschrijving van de gemeentelijke visie op verbonden partijen verwijzen we naar het beleidskader verbonden partijen 2014-2018, herziening 2017 (RIS296919)

Via de paragraaf verbonden partijen in de gemeentelijke jaarrekening wordt een overzicht gegeven van de verschillende verbonden partijen en wordt onder meer het bestuurlijk- en financieel belang toegelicht. Tevens wordt beschreven wat in het afgelopen jaar de belangrijkste ontwikkelingen van de verbonden partij zijn geweest. In 2018 hebben bij verschillende verbonden partijen van Den Haag belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Per 1 januari 2018 is de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke gezondheidsdienst/Veilig Thuis (GGD/VT) herijkt. Het huiselijk geweld meldpunt ‘Veilig Thuis’ is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling GGD & VT Haaglanden. Beide uitvoeringsorganisaties zijn nu onderdeel van de gemeente Den Haag (uitvoeringsorganisatie GGD was dit al, per 1 januari is ook de uitvoeringsorganisatie VT onderdeel van de gemeente Den Haag). Een andere belangrijke gebeurtenis is dat de gemeente als aandeelhouder van Eneco, conform het coalitieakkoord, in 2018 is toegetreden tot de Commissie van Verkopende Aandeelhouders (RIS 299962). Deze Commissie behartigt de belangen van de verkopende aandeelhouders in het transactieproces. Door tot deze Commissie toe te treden krijgt de gemeente Den Haag een actieve rol in het verkoopproces.

Voor alle verbonden partij zijn deze gebeurtenissen in deze paragraaf kaart gebracht, deze paragraaf sluit af met een tabel ‘verbonden partijen’. Per verbonden partij is het nominaal belang, het aandelenpercentage, het eigen vermogen, het vreemd vermogen, het (verwachte) resultaat over 2018 en het dividend wat de gemeente ontvangen heeft in 2017, toegelicht. De cijfers in de tabel zijn de meest recente cijfers die voor publicatie geschikt zijn. Van welk moment de meest recente cijfers zijn, kan variëren van verbonden partij tot verbonden partij dit is in de toelichting in de tabel aan het einde van deze paragraaf per verbonden partij opgenomen. De verschillen komen voort uit het feit dat (afspraken en regelgeving over) de frequentie, de mate van openbaarheid en de oplevermomenten van cijfermatige documenten verschillen per verbonden partij. Alle verbonden partijen van de gemeente kennen intern een ambtelijk beheerder, deze beheerder ziet gedurende het jaar toe op o.a. de financiële gezondheid

ga terug