Toelichting op de balans

Voorraden €61,1 mln.

Voorraden €61,1 mln.

Totaal-recapitulatie per balanspost

Stand per
 31-12-2017

Toename

Afname

Stand per
31-12-2018

Overige grond- en hulpstoffen

                  229

                     32

                  261

Onderhandenwerk (incl. bouwgronden en exploitatie)

           63.863

           69.649

          74.377

            59.135

Gereed product en handelsgoederen

                  523

              1.284

                  143

              1.664

Totaal

         64.615

         70.966

         74.520

         61.060

2.1.2. Overige grond- en hulpstoffen   ( 0,3 mln.)

Deze post betreft voornamelijk materialen van de Haeghe Groep en IDC/serviceplein (waardepapieren en relatiegeschenken)

2.1.3 Onderhanden werk   ( € 59,1 mln.)

De post Onderhanden werk valt uiteen in de volgende onderdelen:

Bouwgronden in exploitatie   € 56,1 mln
Opdrachten derden   € 3,0 mln

Bouwgronden in exploitatie   (56,1 mln.)

Dit zijn grondexploitaties, waarbij de regie volledig in handen ligt bij de gemeente Den Haag en welke door het College van B en W zijn vastgesteld. Voor de operationele grondexploitaties (plannen) moet een voorziening getroffen worden voor het geraamde onrendabele deel van de exploitatie (zie voorziening Negatieve lopende plannen MPG). Bij de realisatie van het project moet er op het actief een waardecorrectie worden opgenomen. De waardecorrectie is de realisatie minus de getroffen voorziening.

Totaal-recapitulatie per balanspost

Stand per
 31-12-2017

Toename

Afname

Stand per
31-12-2018

MPG plannen (Reserve Grondbedrijf)

         172.391

           71.197

          74.377

          169.211

Balansverkorting i.v.m. negatieve plannen

       -110.963

             -2.115

                      -  

       -113.078

Totaal

         61.428

        69.082

           74.377

         56.133

De mutaties op MPG-plannen zijn opgebouwd uit vermeerderingen (verwerving van gronden en bijkomende kosten) en verminderingen (o.a. de uitgifte van gronden). Het saldo hiervan over 2018 bedraagt € -3,2 mln.  De voorziening negatieve plannen wordt grotendeels in mindering gebracht op het saldo van het onderhanden werk. Deze voorziening is in 2018 toegenomen met € 2,1 mln als gevolg van de benodigde afdekking van de ontwikkelingen van de onrendabele grondexploitaties.

Voor wat betreft de grondexploitaties gelden de volgende kerngegevens:

Totale boekwaarde grondexploitaties:

Per 31-12-2017   172.391
Per 31-12-2018   169.211

Totale eindwaarde grondexploitaties (op netto contante waarde uitgedrukt):

Per 1-1-2018   -134.633
Stand 31-12-2018 (prijspeil 1-1-2019)   -146.098

Verwachte kosten/opbrengsten:

Geraamde nog te maken kosten per 31-12-2018   279.445
Geraamde nog te realiseren opbrengsten per 31-12-2018   316.281

Verwacht eindresultaat:

Nominaal   -142.941
Op basis van netto contante waarde   -146.098

De gegevens zijn gebaseerd op een waardering per complex. Voor de berekening van het plansaldo op contante waarde is op jaarbasis uitgegaan van de volgende parameters:

  • 1,3% rente
  • 2,0% discontovoet
  • 2,0% kostenstijging
  • 1,0% opbrengstenstijging

Opdrachten derden   (€3,0mln)

De post onderhanden werk is gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs onder aftrek van vooruit ontvangen gelden van derden (o.a. subsidies). Het saldo heeft betrekking op nog te verrekenen opdrachten van andere gemeentelijke diensten voor € 2,2 mln. en voor derden ad. € 0,8 mln.

Gereed product en handelsgoederen   ( € 1,6 mln)

De voorraad is gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs, gebaseerd op de betaalde inkoopprijs.
Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. De gemeentelijke panden niet meer in gebruik en gereed voor verkoop zijn conform BBV regelgeving uitgelicht uit de vaste activa en gestald op voorraad handelsgoederen in afwachting van feitelijke verkoop. De voorraad tot en met  december (exclusief opslagen) kan als volgt naar bedrijfsonderdeel gespecificeerd worden:

Gemeentelijke panden niet meer in gebruik en gereed voor verkoop:

Met oorspronkelijke bestemming kinderdagverblijf/peuterspeelzaal   € 0,4 mln.
Met oorspronkelijke bestemming winkelruimte, bedrijf en woningen   € 0,7 mln.
Materialen Stadskwekerij Den Haag   € 0,2 mln.
Materialen t.b.v. aanleg en onderhoud straten, wegen, pleinen   € 0,2 mln.
Voorraad Pandhuis   € 0,1 mln.