Toelichting op de balans

Voorzieningen €150,5 mln.

Voorzieningen €150,5 mln.

Voorzieningen zijn gevormd voor op de balansdatum bestaande risico’s voor verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. Tot de voorzieningen worden ook gerekend de van derden verkregen middelen die aan een specifiek doel besteedt moeten worden. Uitzondering hierop vormen de van Europese en Nederlandse overheidslichamen verkregen middelen, welke onder de balanspost overlopende passiva Europese/Nederlandse overheidslichamen en het Rijk worden verantwoord. Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen en niet vrij aanwendbaar door de raad.

Voorzieningen (€94,8 mln.)

De post voorzieningen neemt per saldo af met € 1,6 mln. Dit wordt o.a. verklaard door een presentatiecorrectie van € 6,0 mln.  op de voorziening Amerikaanse Ambassade die vooruitlopend op de bestemmingswijziging is gesaldeerd met de boekwaarde van het actief. Daarnaast neemt de Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) juist toe met € 6,1 mln. De voorziening  is bestemd voor het verschil  op planniveau van de contante waarde van de voorraad negatieve operationele plannen binnen het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG) en de realisatie op het onderhanden werk. Op grond van bestuurlijke afspraken is met de resultaatbestemming € 1,5 mln. toegevoegd aan deze voorziening. De toevoeging betreft  het resultaat op de grondexploitatie Assumburgweg. Daarnaast heeft er een dotatie van € 13,3 mln. plaatsgevonden in verband met actualisaties en nieuwe plannen.  De besteding van  € 6,5 mln. heeft betrekking op de afrekening van (partieel) afgesloten plannen.

Voorzieningen met voeding van derden (€31,2mln.)

De voorziening met voeding van derden is ten opzichte van 2017 met € 4,8 mln. gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toename van de voorziening bouwleges die wordt gevoed door de ontvangen leges voor bouwaanvragen (€19,3 mln.).  De besteding van € 14,9 mln. heeft betrekking op de lasten gerelateerd aan bouwaanvragen. De voorziening is bestemd voor het opvangen van fluctuaties tussen opbrengsten en kosten gerelateerd aan de bouwaanvragen.
In 2017 is een groot deel van de onderhoudsvoorzieningen vrijgevallen (besluit BSD/2017.561) met uitzondering die van woonwagencentra ( saldo <250k). Met de resultaatbestemming is € 0,2 mln. hieraan toegevoegd en ook besteed. De voorziening is per 31-12-2018 vervallen.

Voorzieningen gevormd uit heffingen (€24,4 mln.)

De stand per 31-12-2018, de mutaties ten opzichte van de stand 31-12-2017 en afwijkingen van de begrote mutaties worden toegelicht in de programmaverantwoording aangezien deze het gevolg zijn van het uitgevoerde beleid.