Gemeenteraad

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?

In dit tekstvak komen links te staan die rechtstreeks naar de activiteit gaan.

Beleidsverantwoording per activiteit

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x€ 1.000,-)

Uitkomst 2018

Begroot

Resultaat

Activiteiten in 2018

Lasten

Baten

Saldo

saldo 2018

2018

Gemeenteraad

       1.453

                   -  

           1.453

N

           1.625

N

        172

V

Apparaatskosten Gemeenteraad

       3.253

              234

           3.019

N

          3.086

N

          67

V

Bestuursondersteuning Gemeenteraad

       1.976

                    7

           1.969

N

          2.293

N

        324

V

Ombudsman

           662

                 35

              627

N

              680

N

          53

V

Rekenkamer

           746

                   -  

              746

N

              788

N

          42

V

Antidiscriminatie Voorziening

           224

                   -  

              224

N

               188

N

          36

N

Totaal

         8.315

               277

           8.038

N

           8.660

N

         622

V

  • In 2018 heeft de gemeenteraad 11 keer regulier vergaderd.
  • 3 keer is een extra raadsvergadering gehouden: over het coalitieakkoord, de installatie van het nieuwe college en over Eneco.
  • In een buitengewone vergadering is afscheid genomen van de oude raad.
  • Op 29 maart 2018 is de nieuwe raad geïnstalleerd. In de raad zitten 15 fracties. Van de 45 raadsleden zijn er 26 nieuw, 19 raadsleden zaten ook in de vorige raad.
  • Het programma Gast van de raad is na het zomerreces voortgezet. Totaal hebben ruim 100 inwoners - verspreid over 4 raadsvergaderingen - van september tot en met december aan het programma deelgenomen. Doel: de bekendheid van de raad vergroten in de stad.
  • De Griffie heeft de raadsleden, de voorzitter van de raad, het presidium en de raadscommissies  ondersteund. Onder leiding van de griffier heeft de griffie zorg gedragen voor het voorbereiden van de vergaderingen, de verslaglegging en de follow-up van toezeggingen door collegeleden.
  • De ombudsman heeft vanuit een onafhankelijke positie klachten van bewoners en instellingen over de gemeentelijke organisatie behandeld.
  • De rekenkamer heeft onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.
  • De antidiscriminatie voorziening heeft discriminatiemeldingen geregistreerd, behandeld en onderzocht. Ook is voorlichting en advies gegeven over discriminatiezaken. De antidiscriminatie voorziening wordt uitgevoerd door de gemeentelijke ombudsman.