Gemeenteraad

Wat heeft het gekost?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 8.315

(obv gerealiseerde baten inclusief dotaties aan reserves)

€ 8.315

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Binnen dit programma wordt 17% (€ 1,5 mln.) besteed aan de vergoeding aan raadsleden. De fractievergoedingen (onderdeel van de apparaatskosten van de gemeenteraad) bedragen 23% (€ 1,9 mln.) van het programma. De uitgaven van de Raadsorganisatie (ROR) worden voor 97% (€ 8,1 mln.) gedekt uit de algemene middelen. Incidenteel is bijna 3% (€ 0,2 mln.) ontvangen aan teruggestorte gelden voor de tegemoetkoming van de fractieondersteuning van fracties die niet in de raad zijn teruggekeerd. Dit geldt ook voor terugbetaling van overschotten aan fractiereserves door in de raad teruggekeerde fracties boven de grens van wat in de Verordening fractieondersteuning is opgenomen. Daarnaast wordt een klein deel van de uitgaven van de ombudsman gedekt door een bijdrage van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2018

Actuele begroting 2018

Resultaat 2018

Ontwerp begroting 2018

Uitkomst 2017

Lasten

          8.315

          8.695

              380

V

          8.668

          7.895

Baten

              277

                 35

              242

V

                 35

                 54

Saldo exclusief reserves

          8.038

N

          8.660

N

              622

V

          8.633

N

          7.841

N

Dotaties aan reserves

                   -  

                   -  

                   -  

-

                   -  

                   -  

Onttrekkingen aan reserves

                   -  

                   -  

                   -  

-

                   -  

                   -  

Saldo inclusief reserves

           8.038

N

           8.660

N

               622

V

           8.633

N

            7.841

N

De lasten en baten hebben betrekking op de vergoeding aan de raadsleden, de apparaatslasten van de gemeenteraad zoals vergoedingen aan de fracties en de kosten van de raads- en commissievergaderingen en de uitvoering van  taken door de onderdelen van de Raadsorganisatie: griffie, ombudsman, rekenkamer en antidiscriminatie voorziening (uitgevoerd door de gemeentelijke ombudsman).

Het programma kent een positief resultaat van € 0,6 mln. Dit komt door een aantal factoren: het programma Gemeenteraad heeft enige ruimte om incidentele onverwachte uitgaven te doen. Dit omdat het programma geen programmareserve kent. De ruimte bestaat uit opvang van het risico op verhaal van de werkkostenregeling (€ 0,15 mln.), een formatieplaats bij de griffie om fluctuaties bij het personeel op te kunnen vangen (€ 0,12 mln.) en enige ruimte voor uitgaven die onverwacht moeten worden gedaan, zoals een raadsenquête (€ 0,2 mln.).

Het resultaat wordt hierna per activiteit toegelicht.

Waar bestaan de kosten uit?

Financiële verantwoording per activiteit

Gemeenteraad

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               1.453

                   -  

               1.453

 N 

Begroot 2018

               1.625

                   -  

               1.625

 N 

Resultaat

                    172

 V 

                   -  

                    172

 V 

Dit betreft de vergoeding aan raadsleden. Landelijk wordt bepaald in het Besluit rechtspositie raads- en commissieleden op welke vergoedingen raadsleden en commissieleden recht hebben. Ook in de Verordening rechtspositie raadsleden zijn lokale vergoedingen opgenomen.

Onderbesteding vergoedingen
De afgelopen jaren was structureel sprake van onderbesteding op de vergoedingen aan raadsleden. Dit komt doordat het Rijk de hoogte van de vergoedingen bepaalt en daarbij - gebaseerd op het prijsindexcijfer in een bepaald jaar - geen verhoging heeft toegepast. Vanuit de gemeentelijke begrotingssystematiek wordt echter standaard de trend toegepast, gebaseerd op de Macro Economische Verkenningen, waardoor begroting en uitgaven uit de pas zijn gaan lopen. In 2018 is dit structureel aangepast met een verlaging van de begroting met € 0,05 mln.

Het Rijk verlaagt de maandelijkse onkostenvergoeding voor raadsleden structureel met ingang van de nieuwe raadsperiode. Dit heeft ook geleid tot een structurele verlaging van € 0,05 mln. op de vergoeding voor raadsleden. Totaal is in 2018 een structurele verlaging van € 0,1 mln. toegepast op de begroting Raadsorganisatie.

Toelichting financieel resultaat gemeenteraad   € 0,17 mln. V I
Werkkostenregeling   € 0,1 mln. V/I

Binnen deze activiteit wordt rekening gehouden met een afdracht als gevolg van de overschrijding van het drempelbedrag voor kosten van werkgerelateerde uitgaven (de werkkostenregeling). In 2018 ging het om een afdracht van € 0,062 mln. In de begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 0,15 mln. Zodat een voordeel van € 0,1 mln. resteert.

Apparaatskosten Gemeenteraad

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               3.253

               234

               3.019

 N 

Begroot 2018

               3.086

                   -  

               3.086

 N 

Resultaat

                    167

 N 

                234

 V 

                      67

 V 

De raad heeft middelen om het functioneren van de raad en de raadscommissies te ondersteunen. Het gaat dan onder meer om fractieondersteuning, huisvesting en verslaglegging tijdens de raadsvergadering. In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om in de raadzaal digitaal moties en amendementen te kunnen verwerken door middel van een scanvoorziening.

Toelichting financieel resultaat apparaatskosten gemeenteraad   € 0,07 mln. V I

In deze activiteit zitten de incidentele kosten voor de campagne om een hogere opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen te stimuleren (€ 0,15 mln. N). Dit is inclusief een bijdrage aan de uitslagenavond. Incidentele niet begrote opbrengsten dit jaar zijn teruggestorte gelden tegemoetkoming fractieondersteuning van niet in de raad teruggekeerde fracties en terugbetaling van overschotten aan fractiereserves boven de grens van wat in de Verordening fractieondersteuning is opgenomen. Dit resulteerde in € 0,23 mln. voordeel.

Bestuursondersteuning Gemeenteraad

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               1.976

                    7

               1.969

 N 

Begroot 2018

               2.293

                   -  

               2.293

 N 

Resultaat

                    317

 V 

                    7

 V 

                    324

 V 

De raadsleden, de voorzitter van de raad, het presidium en de raadscommissies worden ondersteund door de griffie. Onder leiding van de griffier zorgt de griffie voor het voorbereiden van de vergaderingen, de verslaglegging en de follow-up van toezeggingen door collegeleden.

Toelichting financieel resultaat bestuursondersteuning gemeenteraad   € 0,33 mln. V I

Personeelslasten   € 0,15 mln. V/I

In de formatie van de griffie is enige ruimte (0,12 mln.) om onverwachte situaties te kunnen opvangen, zoals langdurig ziekteverlof, zwangerschapsverlof/bevallingsverlof en tijdelijke activiteiten. Ook wordt een aantal functies parttime of via het generatiepact vervuld. In 2018 is een vacature tijdelijk niet ingevuld. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 0,15 mln.

Onvoorziene uitgaven   € 0,18 mln. V /I

De raad heeft in 2018 geen onvoorziene uitgaven hoeven doen. Daardoor is een beroep op deze financiële ruimte van € 0,18 mln. grotendeels achterwege gebleven.

Ombudsman

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                   662

                 35

                   627

 N 

Begroot 2018

                   715

                 35

                   680

 N 

Resultaat

                      53

 V 

                    0

 V 

                      53

 V 

De ombudsman behandelt vanuit een onafhankelijke positie klachten van bewoners en instellingen over de gemeentelijke organisatie. De ombudsman geeft in een eigen jaarverslag aan welke activiteiten in het afgelopen jaar zijn ontplooid.

Rekenkamer

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                   746

                   -  

                   746

 N 

Begroot 2018

                   788

                   -  

                   788

 N 

Resultaat

                      42

 V 

                   -  

                      42

 V 

De rekenkamer is onafhankelijk en onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rekenkamer beschrijft in een eigen jaarverslag de activiteiten van het afgelopen jaar. In 2018 is het resultaat € 0,042 mln. voordeel. Dat is lager dan 10% van het jaarbudget van deze activiteit. In de Verordening op de Rekenkamer is opgenomen dat de rekenkamer dit resultaat meeneemt naar het volgende jaar.

Antidiscriminatie Voorziening

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                   224

                   -  

                   224

 N 

Begroot 2018

                   188

                   -  

                   188

 N 

Resultaat

                      36

 N 

                   -  

                      36

 N 

Den Haag Meldt is de antidiscriminatie voorziening in Den Haag waar alle Hagenaars discriminatiemeldingen  kunnen melden. Den Haag Meldt geeft in een eigen jaarverslag aan welke activiteiten in het afgelopen jaar zijn ontplooid.  De antidiscriminatie voorziening wordt uitgevoerd door de gemeentelijke ombudsman.

Reserves, voorzieningen en investeringen

Dit programma heeft geen reserves, voorzieningen en investeringen.