College en bestuur

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?

In dit tekstvak komen links te staan die rechtstreeks naar de activiteit gaan.

Beleidsverantwoording per activiteit

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x€ 1.000,-)

Uitkomst 2018

Begroot

Resultaat

Activiteiten in 2018

Lasten

Baten

Saldo

saldo 2018

2018

College van B&W

       6.984

               316

          6.669

N

          6.579

N

          90

N

Bestuurlijke samenwerking

       3.625

                   -  

          3.625

N

          3.633

N

             8

V

Totaal

      10.609

                316

         10.294

N

          10.212

N

           82

N

College van B en W
Onder deze activiteit vallen alle personele kosten, apparaatskosten, reiskosten en de kosten van kabinet en protocol. Daarnaast zijn de kosten van het Moreel Joods Rechtsherstel en de kosten voor het beeld van Aletta Jacobs hier verantwoord. Het beeld komt in de omgeving van de Hofvijver.

Bestuurlijke samenwerking
Hieronder vallen de bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Verbonden partijen: Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Den Haag maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een dichtbevolkte regio waar bijna 20% van het nationale inkomen wordt verdiend. Samen met 22 andere gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt gewerkt aan een aantrekkelijke Europese topregio. Dat vereist ook een uitstekende bereikbaarheid.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft in 2018 de financiering van railvoertuigen en railinfrastructuur overgenomen van RET en HTM. Hiervoor is een risicoreserve gevormd. De reserve wordt gevoed door jaarlijks een risico-opslag van 60 basispunten over de bij de OV-bedrijven uitstaande leningen, garanties en borgstellingen in rekening te brengen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft in de tweede bestuursrapportage een toelichting gegeven op dit risico.
Het jaar 2018 stond ook in het teken van de nieuwe bestuursperiode en als gevolg daarvan het voorbereiden van een nieuwe strategische agenda. De bijdrage voor de deelnemende gemeente aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bedroeg in 2018 € 2,51 per inwoner.