College en bestuur

Wat heeft het gekost?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 10.609

(obv gerealiseerde baten inclusief dotaties aan reserves)

€ 10.609

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

 Toelichting op de samenstelling in 2018
In dit programma zijn in 2018 de volgende kosten verantwoord: de kosten van burgemeester en wethouders (personele kosten, apparaatskosten, reiskosten en kabinet en protocol), de gemeentelijke bijdrage aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlands Gemeenten. Met ingang van 2018 is dit inclusief de bijdrage aan de VNG fondsen Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A&O fonds) en Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2018

Actuele begroting 2018

Resultaat 2018

Ontwerp begroting 2018

Uitkomst 2017

Lasten

        10.609

        10.212

              398

N

          7.473

          6.309

Baten

              316

                   -  

              316

V

                   -  

           1.461

Saldo exclusief reserves

        10.294

N

        10.212

N

                 82

N

          7.473

N

          4.847

N

Dotaties aan reserves

                   -  

                   -  

                   -  

-

                   -  

                   -  

Onttrekkingen aan reserves

                   -  

                   -  

                   -  

-

                   -  

                   -  

Saldo inclusief reserves

         10.294

N

         10.212

N

                 82

N

           7.473

N

           4.847

N

Het programmaresultaat is in 2018 € 0,1 mln. nadelig. Dit nadelig resultaat is mede ontstaan doordat niet was voorzien in de uitvoeringskosten van het Moreel Joods Rechtsherstel. In 2018 gaat het om € 0,1 mln.

Afwijkingen ten opzichte van 2017
De lasten in 2018 zijn € 4,7 mln. hoger dan in 2017. De stijging wordt veroorzaakt door:

  • De dotatie aan de Voorziening Wachtgeld Wethouders (€ 1,2 mln.) voor de 3 wethouders die niet zijn teruggekeerd in het college.
  • De kosten voor het Moreel Joods Rechtsherstel (€ 1,4 mln.).
  • Bijdragen aan 2 VNG-fondsen (AO fonds en GGU fonds, samen € 1,5 mln.). De bijdragen aan deze fondsen waren tot 2018 opgenomen als korting op de Gemeentefondsuitkering maar worden vanaf 2018 in rekening gebracht.
  • Tenslotte de kosten van de One Young World Summit 2018 (€ 0,4 mln.) en de uitbreiding van het college (0,2 mln.).

De baten zijn in 2018 € 1,1 mln. lager dan in 2017, dit wordt veroorzaakt door de incidentele uitbetaling van het liquidatiesaldo in 2017 van het voormalig Stadsgewest Haaglanden van € 1,2 mln.

Waar bestaan de kosten uit?

Financiële verantwoording per activiteit

College van B&W

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               6.984

               316

               6.669

 N 

Begroot 2018

               6.579

                   -  

               6.579

 N 

Resultaat

                    406

 N 

                316

 V 

                      90

 N 

Toelichting financieel resultaat college en bestuur   € 0,090 mln. N

College en bestuur
Onder deze activiteit vallen de personele kosten van B en W, de apparaatskosten van B en W en de kosten van kabinet en protocol.

Lasten

Moreel Joods Rechtsherstel   € 0,107 mln. N/I

In de begroting 2018 is de eerste helft (€ 1,3 mln.) van het beschikbare bedrag opgenomen. Van dit bedrag is in 2018 maar beperkt uitgekeerd aan belanghebbenden. De rest van het bedrag is als reservering voor 2019 opgenomen. De gemeente is namelijk de verplichting aangegaan om aan het eind van het traject de overgebleven gelden aan de Stichting Joods Leven Den Haag over te maken. In het beschikbare bedrag was geen rekening gehouden met de uitvoeringskosten. Het gaat in 2018 om € 0,1 mln. wat het nadeel veroorzaakt.

Coalitievorming   € 0,116 mln. N/I

In 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Na de verkiezingen zijn er kosten gemaakt voor de vorming van de coalitie en de aanpassingen in de huisvesting. Deze lasten zijn niet begroot en hebben uiteindelijk tot een nadeel geleid van € 0,1 mln.

Overig   € 0,183 mln. N/I

Baten

Pensioenen (APPA-plan)   € 0,212 mln. V/I

Net als in voorgaande jaren is er in 2018 weer sprake van een incidentele baat (€ 0,2 mln.) Het gaat om een afrekening van loyalis voor het APPA-plan (pensioenen). Een deel daarvan (0,14 mln.) is ontstaan omdat de pensioenen lager zijn geïndexeerd dan waarmee in de polissen rekening is gehouden. Daarnaast is er sprake van een kleine winstuitkering (€ 0,07 mln.).

Overig   € 0,104 mln. N/I

Bestuurlijke samenwerking

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               3.625

                   -  

               3.625

 N 

Begroot 2018

               3.633

                   -  

               3.633

 N 

Resultaat

                         8

 V 

                   -  

                        8

 V 

Toelichting financieel resultaat Bestuurlijke samenwerking   € 0,008 mln. V

Overig   € 0,008 mln. V/I

Reserves, voorzieningen en investeringen

(bedragen x € 1.000,-)

Voorzieningen

Begin

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Voorziening wachtgeld wethouders

18

989

1.007

982

1.000

7

Voorziening Meavita

26

-11

15

-13

13

2

Totaal

44

978

1.022

969

1.013

9

Voorziening wachtgeld wethouders
De mutatie in 2018 wijkt bijna niet af van de begroting. In 2018 is € 1,232 mln. toegevoegd aan de voorziening wachtgeld wethouders, de uitgaven bedragen € 0,243 mln. De voorziening is gebaseerd op een worstcase scenario (3 oud-wethouders ontvangen 38 maanden wachtgeld). Met toekomstige eigen inkomsten is wegens onzekerheden nog geen rekening gehouden. Met de nieuwe CAO voor politieke ambtsdrager die loopt van 2018 tot 1 januari 2020 is bij de berekening van de voorziening rekening gehouden.

Dit programma heeft geen reserves en investeringen.