Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?

In dit tekstvak komen links te staan die rechtstreeks naar de activiteit gaan.

Beleidsverantwoording per activiteit

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x€ 1.000,-)

Uitkomst 2018

Begroot

Resultaat

Activiteiten in 2018

Lasten

Baten

Saldo

saldo 2018

2018

Brandweer en rampenbestrijding

     41.564

              578

        40.986

N

        40.988

N

             2

V

Bestrijding Onveiligheid

     17.983

          4.094

        13.889

N

        14.543

N

        654

V

Strandveiligheid

           883

                   -  

              883

N

              883

N

            -  

-

Totaal

     60.430

            4.672

         55.758

N

          56.414

N

         656

V

Bestrijding onveiligheid

Spoor 1 Aanpak van high impact crimes
De aanpak van high impact crimes bestaat uit een scherpe focus op 3 delicten: overval, straatroof en woninginbraak. De partners zetten in op preventie, voorlichting, het vergroten van de heterdaadkracht, opsporing, vervolging, slachtofferhulp en een persoonsgerichte aanpak van de daders. Deze werkwijze is effectief, zoals de cijfers hierboven laten zien.

Overval en straatroof
In 2018 vonden 48 overvallen plaats, waarvan 11 op woningen en 37 op (medewerkers van) bedrijven. Alle slachtoffers kregen desgewenst een nazorgbezoek van de gemeente en van Slachtofferhulp. De gemeente begeleidde de slachtoffers bij de keuze voor passende preventiemaatregelen en eventuele subsidies. In buurten waar binnen korte tijd enkele overvallen plaatsvonden, zoals in het Regentesse-en Valkenboskwartier en Laakkwartier, zijn winkeliers preventief gewaarschuwd en kregen zij tips. Daarnaast vinden andere maatregelen plaats zoals extra politiesurveillance, het betrekken van bewoners bij preventie en het aanbrengen van fysieke maatregelen.

Woninginbraak
De hotspotaanpak van woninginbraak verloopt informatie-gestuurd en gebiedsgericht. Stedelijk daalde het aantal woninginbraken in 2018 opnieuw met 14%. Er is stevig ingezet op de hotspots in de stadsdelen waar naar verhouding de meeste inbraken zijn: Centrum en Escamp. Dit is gedaan door de politie en bewonersorganisaties, woningcorporaties, overheidsdiensten en andere partners. De gemeente heeft in samenwerking met woningcorporaties en huiseigenaren ongeveer 2.300 woningen voorzien van inbraakwerende maatregelen, zoals kerntrekbeveiliging en pensloten.

In de hotspot Oostbroek-Zuid is als pilot het innovatieproject Slimme Deurbel gestart. Hierbij kunnen bewoners via hun telefoon zien wie er voor de deur staat. Bij diefstal of verdachte situaties kan het beeldmateriaal worden gedeeld met de politie. Als dit goed werkt, zal het in meer hotspotgebieden worden geïntroduceerd.

Verder is op allerlei manieren voorlichting gegeven aan bewoners: bij wijkevenementen, huis-aan-huis, via het project De wijk verbindt in 3 hotspots, met behulp van een ex-inbreker en via cartoons en filmpjes op sociale media.

Heling
Ook in 2018 was er aandacht voor het voorkomen van heling, het sluitstuk van de aanpak van high impact crimes. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie gaan deze vorm van ondermijning tegen door het verstoren van de afzetmarkt voor gestolen waar, door de opsporing van gestolen goederen eenvoudiger te maken en door het vergroten van de pakkans van dieven en helers. Eind 2017 heeft de burgemeester alle geregistreerde opkopers per brief geïnformeerd over de APV wijzigingen en ze opgeroepen zich er aan te houden.

In 2018 hebben handhaving en politie in een pilot steekproefsgewijs 60 controles uitgevoerd volgens het vastgestelde gemeentelijk handhavingsarrangement (RIS 298570). Wat blijkt? De meeste ondernemers hebben goed gevolg gegeven aan de oproep van de burgemeester en houden zich aan de APV-wijzing. De onderneming van één opkoper is voor onbepaalde tijd gesloten. Eén opkoper heeft een voornemen tot sluiting ontvangen. Ook zijn er 5 waarschuwingen afgegeven.

Veelvoorkomende vormen van criminaliteit
In 2018 zijn diefstal uit auto’s, zakkenrollerij en fietsdiefstal gedaald met respectievelijk 20, 21 en 39%. Er zijn preventieacties gehouden in gebieden met een duidelijke piek bij deze veelvoorkomende vormen van criminaliteit. Zo was er de actie Diefstal uit auto in de Vogelwijk en een actie om auto-inbraak in de Schilderswijk en Stationsbuurt te voorkomen. De actie liep ook via Facebook. Daarnaast zijn er, verspreid door de stad, in het voorjaar en het najaar 20 fietsgraveeracties gehouden.

Ouderen en veiligheid
Verder was er in 2018 extra aandacht voor het weerbaar maken van zelfstandig wonende ouderen tegen het risico op woninginbraak, overval, straatroof, babbeltrucs, phishing, cybercrime en zakkenrollerij. De gemeente geeft gerichte preventievoorlichtingen tijdens ouderenbijeenkomsten, zoals het Ouderen Manifest op 1 november 2018 in het World Forum en in diverse (zorg)instellingen. Ouderenconsulenten geven preventiemateriaal mee aan Haagse senioren tijdens huisbezoeken om de kans te verkleinen dat zij slachtoffer worden van high impact crimes.

Burgernet
In 2018 heeft de gemeente met succes nieuwe Burgernetdeelnemers geworven. Vooral de regionale wervingscampagne en het project De wijk verbindt hebben geresulteerd in een stijging van 34.402 deelnemers in 2017 naar 34.816 in december 2018. De ambitie om 30.000 deelnemers te behalen tussen 2015 en 2018 is dus ruimschoots behaald. Tot slot is in 2018 ook de ambitie behaald dat Burgernet aan 5% van de opgeloste zaken direct of indirect een bijdrage levert. Het gaat om 6% in 2018.

BART!
Het project BART! - Burger Alert Real Time - onderzoekt hoe je via sociale media de meldingsbereidheid naar gemeenten en politie kan vergroten. In 2018 was er een tweede BART!-fieldlab met een deelexperiment met bewoners uit de stad. De ervaringen worden verwerkt in de BART!-activiteiten in 2019. Er komt een prototype waarmee WhatsApp-buurtgroepen verbonden kunnen worden met de meldkamer van de politie.

Haagse aanpak problematische (jeugd)groepen en netwerken
De Haagse aanpak van alle problematische jeugdgroepen verloopt persoonsgericht, groepsgericht en gebiedsgericht. Daarbij was er ook in 2018 expliciet aandacht voor de bestrijding van ondermijning. In 2018 zijn alle problematische (jeugd)groepen aangepakt. Deze groepen zitten in de stadsdelen Escamp, Laak, Centrum en Scheveningen. In samenwerking met het Veiligheidshuis heeft Den Haag in 2018 voor 115 jongeren integrale persoonsgerichte plannen van aanpak opgesteld.

Elk half jaar analyseren de partners van het veiligheidsoverleg de problematische (jeugd)groepen, waarna de driehoek hierover wordt geïnformeerd. Uitkomsten: eind 2018 waren er 11 problematische (jeugd)groepen in Den Haag, waaronder 1 netwerk van 2 subgroepen. Het gaat om 1 groep met laag risico, 6 groepen met midden risico en 2 groepen en 1 netwerk met 2 subgroepen met hoog risico. Vanwege de verscherpte privacywetgeving is er voor de groepsaanpakken een apart protocol opgesteld, in samenwerking met het Veiligheidshuis. Bureau Halt sluit sinds 2018 aan bij de aanpakken in de stadsdelen.

Tijdelijk huisverbod
Er zijn in 2018 301 huisverboden opgelegd. Daarvan zijn er 229 verlengd. In 32 gevallen is beroep aangetekend of er is een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. In het kader van de intensivering van de aanpak van huiselijk geweld waar de burgemeester zich voor inzet, wordt in 2019 een aantal specifieke acties uitgevoerd. Zo is het Doorbraakteam Huiselijk Geweld van start gegaan, waarin weerbarstige Haagse casuïstiek wordt besproken en waarbij tekortkomingen in het systeem worden gesignaleerd. Daarnaast wil de gemeente inzetten op een buddyproces: een netwerk van begeleiders die plegers bij de hand nemen en helpen in het behandelproces. Dit kan de cyclus doorbreken dat slachtoffers uiteindelijk zelf daders worden.

Agressie en geweld tegen medewerkers
Er waren in 2018 1.039 gevallen van agressie en geweld tegen medewerkers van de gemeente. Het gaat om 701 persoonlijke bedreigingen, 278 gevallen van (non)verbale agressie en 60 gevallen van fysieke agressie. Wat is hiermee gedaan? Het Expertisecentrum heeft 201 waarschuwingsbrieven verstuurd. 96 plegers van agressie en geweld kregen een pandontzegging. Er vonden 91 incidentgesprekken plaats waarin bewoners zijn aangesproken op hun gedrag en waarbij afspraken zijn gemaakt over de voorwaarden voor dienstverlening.

Veilig uitgaan
Hagenaars en bezoekers van onze stad moeten veilig kunnen uitgaan. Ook in 2018 lag de focus op een veilig uitgaansleven zonder overlast, agressie, geweld, discriminatie en misbruik van alcohol en drugs. In het veiligheidsoverleg in de stadsdelen hebben de veiligheidspartners bepaald waar de risico’s zitten en waar het toezicht wordt ingezet. De gemeente werkt daarbij nauw samen met de horeca. Bij ernstige incidenten wordt eerst een rapportage van politie en toezichthouders opgesteld, vervolgens komt er binnen 2 weken een maatregel. Het afgelopen jaar was er 20 keer reden voor een sluiting. Het aantal waarschuwingen is opgelopen tot 700.

Het stedelijk kernteam Drank en horeca heeft zich in 2018 gericht op de verkoop van alcohol aan minderjarigen in de Haagse horeca, supermarkten, slijterijen en bij evenementen. Resultaat: 32 processen-verbaal. De desbetreffende ondernemers hebben een waarschuwing ontvangen.

Spoor 2 Gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet
De veiligheidsoverleggen in alle stadsdelen vormen het scharnierpunt voor de aanpak van de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in wijken en buurten. Op basis van de jaarlijkse veiligheids- en leefbaarheidsscans besluiten de veiligheidspartners welke problemen in wijken en buurten worden aangepakt en vooral ook: hoe? Het Oude Centrum, de Schildersbuurt Noord en Oost en Molenwijk en de internationale zone hebben in 2018 een gebiedsgerichte aanpak gekregen. Ook is in 2018 verder gegaan met de aanpak van ondermijning in de wijkenaanpak in Scheveningen-Haven, Regentesse-Valkenboskwartier en het gebied rondom de Koningstraat/Hoefkade (RIS 297196).  

Radicalisering en polarisatie
De aanpak van radicalisering en extremisme bestaat uit een combinatie van deels generieke en deels gerichte preventieve, curatieve, repressieve en bestuurlijke maatregelen, die soms door de gemeente en soms door één van haar partners (zoals het Rijk of het OM) worden genomen, vanuit de eigen bevoegdheden en expertise. Het is een 360 graden-aanpak, bestaande uit harde en zachte maatregelen. De gemeente houdt zich vooral bezig met preventie en met de resocialisatie van uitreizigers. Den Haag heeft naar verhouding een hoog aantal uitreizigers en geradicaliseerde personen. Het aantal uitreizigers is in 2018 hetzelfde gebleven. Verwachting is dat een aantal uitreizigers zal terugkeren naar Nederland. Zij zullen weer een plek moeten krijgen in de samenleving. Onbekend is om wie het gaat: geharde strijders, meegereisde partners, minderjarige kinderen of een combinatie daarvan. Dit is afhankelijk van het beleid van het Rijk. We weten wel dat in de opvangkampen in Syrië en Irak vrouwen en kinderen verblijven die mogelijk ernstig zijn getraumatiseerd. De gemeente onderhoudt intensief contact met landelijke partijen zoals het Openbaar Ministerie, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de IND, de NCTV, de politie en de Raad voor de Kinderbescherming. We willen gezamenlijk optrekken als de uitreizigers terugkeren uit Syrië en Irak.
De intensivering van de contacten met de families van uitreizigers is ook in 2018 gestaag doorgegaan, in samenwerking met de regiogemeenten, omdat familieleden van Haagse uitreizigers niet alleen in Den Haag woonachtig zijn, maar ook in de regio en het land. Het project Familieondersteuning is eind 2017 in een stroomversnelling gekomen toen bleek dat bij een aantal uitreizigers het Nederlanderschap zou worden ontnomen. Dat leidde bij de familieleden tot veel hulp- en informatievragen. De contacten die mede hierdoor tot stand zijn gekomen of geïntensiveerd, zijn in de periode daarna verder uitgebouwd. Samen met enkele landelijke partners heeft de gemeente tevens verkend wat de rol van families zou kunnen zijn bij de opvang van terugkerende minderjarigen en welke handvatten zij daarvoor nodig hebben.

Extreemrechts
Voor professionals organiseert het gemeentelijk Informatie Punt Polarisatie en Radicalisering jaarlijks een aantal bijeenkomsten waarin aspecten van de problematiek en de aanpak daarvan worden uitgediept. Eén van die bijeenkomsten in het vierde kwartaal van 2018 had als thema extreem rechts. De gemeente merkt dat rechts- en links-extremistische organisaties en structuren zich nadrukkelijker manifesteren, overigens voorshands zonder daarbij geweld te gebruiken. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten constateren ook samenwerkingsrelaties met gelijksoortige groeperingen uit het buitenland.
Iedereen die in de radicaliseringsaanpak wordt besproken, is daarover geïnformeerd sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming op 25 mei 2018.

Veilig Ondernemen (Keurmerk Veilig Ondernemen)
In 2018 hebben 2 gebieden het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen: winkelcentrum Leyenburg en bedrijventerrein Forepark. In totaal heeft Den Haag 11 gecertificeerde gebieden. In overleggen bespreken ondernemers, politie, brandweer en gemeente de manieren om het ondernemingsklimaat te verbeteren. Denk aan de aanpak en preventie van winkeldiefstal, cybercriminaliteit, overvallen en agressief of overlastgevend gedrag van klanten.

Verwarde personen
In 2018 bood de Opvangvoorziening verwarde personen onderdak aan 1.742 mensen uit de gemeente Den Haag. In 555 gevallen is de crisisdienst ingeschakeld. Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer zijn inmiddels ook aangesloten. De voorziening biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg aan verwarde personen. Na binnenkomst vindt snel een somatische en psychiatrische screening plaats om te bepalen wat nodig is. In de opvangvoorziening hebben gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Parnassiagroep geïnvesteerd.

Verder investeert de gemeente in een integrale aanpak voor personen met verward gedrag volgens de bouwstenen en aanwijzingen van het Schakelteam personen met verward gedrag. Belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd zijn:

 • Vroegtijdig signaleren, bemoeizorg en toeleiden naar adequate zorgverlening en ondersteuning.
 • Een geïntegreerd aanbod van medische en sociale interventies.
 • Uitvoering van het negen bouwstenen Plan van Aanpak personen met verward gedrag.

Alcohol- en blowverboden
Het college wil het aantal alcoholverbodsgebieden terugdringen, mits de situatie in de stad dat toelaat. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van gebiedsverboden en de mogelijkheden die de Drank- en Horecawet biedt in plaats van generieke maatregelen in te stellen die iedereen in een bepaald gebied raken. Op 31 december 2018 telde de stad 22 alcoholverbodsgebieden. Het alcoholverbod rondom het Eline Verepark en het groengebied op het De Savornin Lohmanplein is in 2018 met één jaar verlengd.
De politie en het handhavingsteam schreven in 2018 267 processen-verbaal uit voor bezit van alcohol door jongeren onder de 18 jaar in de openbare ruimte. Er zijn 25 waarschuwingen gegeven.

In 2018 heeft het college 13 gebieden aangewezen waar een half jaar geen softdrugs mag worden gebruikt. Uitkomsten van een tussenevaluatie: er zijn 17 bekeuringen tussen 15 mei en 30 september uitgedeeld voor blowen in de openbare ruimte in deze 13 gebieden. Op 15 december 2018 liep dit verbod af. Het verbod wordt in 2019 geëvalueerd.

Sluitingen op grond van artikel 13B Opiumwet
De burgemeester kan streng optreden tegen illegale handel in drugs vanuit woningen en bedrijfspanden, op basis van artikel 13b uit de Opiumwet. Deze aanpak tegen drugscriminaliteit is in 2018 in samenwerking met de partners (politie en Openbaar Ministerie) voortgezet. Er is hierbij zowel ingezet op panden waarin drugs aanwezig was voor de handel hierin (elders), als op drugspanden waarvan buurtbewoners veel overlast ervaren. De burgemeester heeft in 2018 12 woningen 3 maanden gesloten en 24 woningen 6 maanden gesloten in verband met drugshandel. Hiervan is 1 woning met spoed gesloten vanwege de ernst van de situatie. Verder heeft de burgemeester 3 bedrijfspanden op grond van artikel 13b Opiumwet gesloten voor 3 maanden. Verder zijn 3 bedrijfspanden voor 6 maanden gesloten, waarvan 1 met spoed vanwege de ernst van de situatie. Daarnaast ontvingen de bewoners van 12 woningen en de ondernemers/eigenaren van 5 bedrijfspanden een waarschuwing voor het overtreden van de Opiumwet.

Overlastwet
De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Overlastwet) is in 2018 opnieuw benut om verstoring in de openbare orde aan te pakken. De burgemeester heeft in 2018 43 gebiedsverboden opgelegd. De overlastgevers zijn grofweg in 2 groepen te verdelen: personen die door drank- en drugsmisbruik overlast veroorzaken en overlastgevende jongeren. Naast het opleggen van een maatregel in het belang van de openbare orde is met hulp van het Veiligheidshuis nog harder ingezet op hulp voor overlastgevers zodat een meer structurele oplossing kan worden gezocht.

En dan de voetbalhooligans: voor het eerst is gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om gezamenlijk met andere burgemeesters hiertegen op te treden. Op initiatief van de burgemeesters van Utrecht en Rotterdam hebben 2 personen die zich, ondanks een landelijk stadionverbod, misdroegen bij voetbalgerelateerde evenementen respectievelijk een gebiedsverbod en een gebiedsverbod en een meldplicht in meerdere betaald voetbal steden opgelegd. Met deze maatregelen is een krachtig signaal gegeven dat voetbalgerelateerd geweld niet wordt getolereerd.

Gebiedsgerichte integrale handhavingsacties
Onder regie van de gemeente vonden in 2018 9 integrale handhavingsacties plaats: in het Zeeheldenkwartier, het Oude Centrum, Stationsbuurt, Vrederust & Bouwlust, Transvaal, Scheveningse Haven, Regentessekwartier en Valkenboskwartier, Laak en Rustenburg – Oostbroek. De gemeente krijgt positieve reacties van bewoners, ondernemers en professionals. Zowel meldingen van bewoners als bevindingen van professionals kunnen aanleiding zijn voor een actie.

De gebiedsgerichte integrale handhavingsacties zijn inmiddels een begrip in Den Haag. Kenmerkend: het gezamenlijk optreden van het handhavingsteam, de Haagse Pandbrigade, de gemeentelijke belastingdienst, parkeercontroleurs, het Haags Economisch Interventie Team, de brandweer, de politie, HTM, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, Stedin en op verzoek diverse andere partners. Vaak zijn de acties ondersteunend aan een gebiedsgerichte aanpak.

Cameratoezicht
Den Haag telt 106 vaste en 22 flexibele camera’s. In juni 2018 heeft de burgemeester besloten om door te gaan met camera’s in de volgende cameragebieden: Hobbemaplein en omgeving (2 camera’s), Koningstraat/Hoefkade e.o. (4 camera’s), de Cillierstraat (1 camera) en De Dreef e.o. (3 camera’s), Jan Luijkenlaan e.o. (1 camera), Baambruggestraat e.o. (1 camera), Rijswijkseweg e.o. (1 camera), Delftselaan (4 camera’s) en Oranjeplein (1 camera).

De cameragebieden Adriaan Maasplein (1 camera) en de Pluvierstraat (1 camera) zijn niet verlengd, omdat de situatie in deze gebieden is genormaliseerd. De Mijtensstraat e.o. (2 camera’s) en de Kempstraat (1 camera) zijn als nieuwe gebieden aangewezen. Omdat de situatie in de gebieden Delftselaan en Oranjeplein is genormaliseerd, is november 2018 besloten om deze flexibele camera’s elders in de stad in te zetten. In het bestaande cameragebied Koningstraat/Hoefkade e.o. worden 2 extra camera’s (totaal 6 camera’s) bij geplaatst: 1 op het Meester de Bruinplein en 1 op het Tenierplantsoen. De locaties vallen binnen het bestaande gebiedsbesluit Koningstraat/Hoefkade e.o. Het Rabbijn Maarsenplein e.o. (2 camera’s) en het Tesselseplein e.o. (1 camera) zijn als nieuwe cameragebieden aangewezen. Het cameragebied Rijswijkseweg e.o. is uitgebreid met het gebied Boerhaavestraat, waar 1 camera is verplaatst van de Rijswijkseweg naar de Boerhaavestraat.

Maatschappelijke onrust
De burgemeester heeft in 2018 26 meldingen ontvangen van verlof of definitieve terugkeer van (ex) gedetineerden naar de gemeente Den Haag. Geen van deze meldingen heeft geleid tot maatschappelijke onrust.

Bedelverbod
In 5 specifieke gebieden in Den Haag geldt een bedelverbod. Bij overlast van bedelaars kan er gehandhaafd worden door zowel de politie als het gemeentelijk handhavingsteam. Er blijken steeds meer bedelaars te zijn in Loosduinen. Ze krijgen hulp via zorg- en hulppartners en worden bij ernstig overlastgevend gedrag besproken door het Veiligheidshuis. De meeste verslaafde bedelaars vermijden echter hulp. In 2018 kregen 8 notoire bedelaars 10 maal een gebiedsverbod opgelegd van de burgemeester.

Gebiedsgerichte aanpak internationale zone
De gemeente onderzoekt samen met de politie en vier internationale organisaties rond het World Forum in een fieldlab omgeving of een meer gebiedsgerichte benadering van de beveiliging van internationale organisaties tegelijkertijd effectiever en efficiënter is. Hierbij kan voorts worden bekeken of een dergelijke benadering de aantrekkelijkheid van Den Haag als vestigingsplaats voor internationale organisaties kan vergroten. In 2017 is een tool ontwikkeld voor gerichte sociale media-monitoring in een klein gebied. Daarmee is in 2018 in de praktijk geëxperimenteerd. Verder zijn In 2018 alle voorbereidingen getroffen voor het zogenoemde Shared Secured Information Platform, bedoeld om informatie te delen tussen internationale organisaties en de politie. Dat systeem gaat in 2019 een half jaar proefdraaien. De social media-monitor wordt daarin dan geïntegreerd.
Ook zijn er in 2018 voorbereidingen getroffen voor een oog en oor-experiment in de Internationale zone waarvoor begin 2019 een combinatie wordt gemaakt van cameratoezicht met geluidssensoren. Het experiment moet een bijdrage leveren aan een meer gebiedsgerichte aanpak van bewaken en beveiligen in de Internationale Zone.

Spoor 3 Aanpak van ondermijning, niet alleen strafrechtelijk maar ook bestuurlijk
Ondermijningstafels
In 2018 is gestart met structureel overleg tussen de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en de belastingdienst over de aanpak van ondermijning. Deze zogenaamde ondermijningstafels voeren regie op concrete casuïstiek: ongeveer 30 casussen per jaar. De gemeente is voorzitter. Ondermijning wordt integraal op directieniveau besproken: als er aanwijzingen zijn van criminele inmenging in gemeentelijke processen kan hierdoor snel worden gehandeld. Een mooi voorbeeld van een integrale aanpak: de arrestaties in april 2018 van leden van een netwerk dat illegaal gokken organiseerde.

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
In 2018 zijn 513 nieuwe horeca- en seksvergunningen getoetst en 517 aanvragen voor wijzigingen beoordeeld. Voor dertien gevallen is een Bibob-advies aangevraagd aan het landelijk bureau Bibob. In 20 gevallen heeft de gemeente (zonder het LBB) zelfstandig de Wet Bibob toegepast. De toetsen leidden tot 17 weigeringen of intrekkingen van vergunningen, 10 vergunningen zijn onder voorwaarden verleend. Deze voorwaarden gaan over het tegengaan van schijnbeheer of het herfinancieren van een horeca-inrichting. Daarnaast zijn in 2018 alle 36 coffeeshops aan de vierjaarlijkse Bibob-toets onderworpen. Begin 2019 wordt dit afgerond. Ook zijn eind 2018 14 ligplaatsovereenkomsten in de haven getoetst. Dit heeft geleid tot nog 2 adviesaanvragen bij het landelijk bureau Bibob.

Haags Economisch Interventie Team (HEIT)
In 2018 heeft het Haags Economisch Interventie Team HEIT 891 bestuurlijke controles uitgevoerd in Den Haag en in de hele regio 1.145 controles. De HEIT-partners werken samen bij de aanpak van malafide bedrijvigheid en misstanden in prostitutie. HEIT doet dit via integrale controles met gemeente, politie en andere partners.

Malafide bedrijvigheid

 • Het Haags Economisch Interventie Team heeft in 2018 424 bestuurlijke controles uitgevoerd bij malafide bedrijven in Den Haag. De samenstelling van het team varieerde van 2 tot 8 verschillende organisaties, soms met extra politiecapaciteit. In 187 zaken is gehandeld in strijd met de vergunning of was er geen vergunning aangevraagd voor de activiteiten. De politie rapporteerde 24 keer over illegaal gokken.
 • De dienst SZW heeft 118 signalen over fraude met bijstandsuitkeringen onderzocht. Daarbij zijn tot dusver 80 gevallen van fraude geconstateerd: 34 uitkeringen zijn beëindigd en 15 uitkeringen zijn aangepast. Het financiële resultaat is circa € 1 mln.
 • Het UWV heeft 96 zaken na controles onderzocht. In 34 zaken heeft een betrokkene een terugvordering gehad voor fraude.
 • Na 74 controles heeft de inspectie SZW 46 zaken van onderbetaling, illegale tewerkstelling of overtreding van de arbeidstijden onderzocht. Het financiële resultaat: circa € 0,2 mln.
 • De belastingdienst heeft 226 ondernemers gecontroleerd: 18 ondernemers hebben hun administratie ondanks herhaaldelijke HEIT-bezoeken niet verbeterd en zijn onderworpen aan een boekenonderzoek. Het financiële resultaat van deze onderzoeken is van vele factoren afhankelijk en (nog) niet bekend.
 • De douane heeft na 209 controles 45 processen-verbaal opgemaakt vanwege het aanbieden van tabaksproducten waarover geen belasting is afgedragen. Al deze ondernemers ontvingen een naheffing van de douane. De douane heeft verder voor 102 kilo illegaal of onveraccijnsd shisha tabak in beslag genomen en 52.260 sigaretten.
 • Stedin heeft 26 keer fraude geconstateerd met meters en 10 keer Hakzegelverbrekingen geconstateerd. Het schadebedrag is circa € 0,1 mln.
 • De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit heeft na 311 controles 124 boetes opgelegd vanwege een overtreding van de Tabakswet en overtreding van de Warenwet. In één geval was de hygiëne zo slecht dat de zaak direct is gesloten vanwege een gevaar voor de volksgezondheid. Er is voor circa € 0,2 mln. aan boetes opgelegd.

Mensenhandel en prostitutie
Het HEIT-team prostitutie voerde 467 controles uit in zowel de legale branche, de (illegale) thuisprostitutie en escort. Er zijn 345 controles uitgevoerd in de vergunde branche en 122 controles op thuisprostitutie en escort.
Sinds 2017 is vanwege een verandering in de privacy wetgeving gestopt met het houden van de intakegesprekken met sekswerkers.
De bestuurlijke controles in woningen hebben één 1 keer geleid tot sluiting en 3 keer tot een last onder dwangsom in verband met de exploitatie van een illegaal bordeel. Eén hoteleigenaar heeft een last onder dwangsom gekregen omdat bij herhaling prostitutie is geconstateerd in het hotel.

Het aanbieden van seksuele diensten vanuit woningen en hotels heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het Haags Economisch Interventie Team speurt in advertenties naar mogelijke signalen van mensenhandel of uitbuiting en controleert deze adressen. Er zijn 64 signalen voor een onderzoek uitgezet bij diverse opsporingsinstanties.
De bestuurlijke controles in de vergunde branche hebben geleid tot 3 waarschuwingen vanwege adverteren met onveilige seks, 1 keer is een exploitant de vergunning geweigerd vanwege slecht levensgedrag. Daarnaast is er 1 vergunning ingetrokken vanwege de afwezigheid van de leidinggevende en heeft het team 1 keer schriftelijke zorgen geuit over de bedrijfsvoering.

Hennepteelt
Hennepkwekerijen leiden tot overlast, verloedering en gevaar in woonwijken. Daarnaast is er vaak sprake van energiediefstal, uitkeringsfraude, belastingontduiking, geweld en intimidatie. In 2018 zijn in de gemeente Den Haag 184 kwekerijen opgerold. Dit is iets minder dan vorig jaar, wat voor een deel te verklaren is door een afname van het aantal meldingen.
City Deal Zicht op ondermijning
In 2017 heeft het college besloten om mee te doen aan de City Deal Zicht op ondermijning (RIS 297230). Via samenwerking met o.a. het Centraal Bureau voor de Statistiek is inmiddels meer zicht op risicogebieden binnen Den Haag: waar is de kans op misbruik van de vastgoedmarkt voor ondermijnende activiteiten groot? Het gaat om circa 2.700 panden die bovengemiddeld vaak verkocht zijn (zogenoemde doorsluishuizen) in de afgelopen 20 jaar. Dergelijke panden kunnen een hoger risico met zich meebrengen om gebruikt te zijn voor, bijvoorbeeld, witwaspraktijken.

De City Deal maakt het mogelijk om gebieden binnen Den Haag te identificeren waar deze risicopanden zich bevinden, om op die manier sturing te bieden aan beleid van de gemeente en zijn partners. Het is niet mogelijk is om individuele casuïstiek boven tafel te krijgen. De City Deal Zicht op ondermijning loopt waarschijnlijk door tot en met het einde van de huidige kabinetsperiode, aangezien het wenselijk is gebleken om meer verschillende soorten risico’s op het gebied van vastgoedfraude te onderzoeken en verder te werken aan inzichten over trends en patronen betreffende ondermijning. In de verlengde projectduur wordt het mogelijk de aard en omvang van de drugshandel binnen Den Haag te verkennen. Van de gemeente Den Haag wordt geen financiële bijdrage verwacht voor deze verlenging.

Overig veiligheidsbeleid
Alle Haagse coffeeshops zijn in 2018 gecontroleerd. Bij de controles is 1 overtreding van de gedoogcriteria geconstateerd: een handelsvoorraad van meer dan 500 gram), waarvoor conform het beleid een waarschuwing is gegeven.

Evenementen
In 2018 vonden 15 grote evenementen plaats. Voorbeelden hiervan zijn de Volvo Ocean Race, de Red Bull Knock Out, het Internationaal Vuurwerk Festival Scheveningen, de Nederlandse Veteranendag, de NN CPC Den Haag Loop en de strandconcerten van Live on the Beach. Verder vonden er ongeveer 800 kleine evenementen plaats, waarvan 65% eenvoudig als melding kon worden afgehandeld. Helaas wierp een dodelijk ongeluk in de haven tijdens de Volvo Ocean Race een schaduw over dit prachtige evenement. Buiten deze tragische gebeurtenis zijn de evenementen in Den Haag over het algemeen goed en sfeervol verlopen.
De dienstverlening aan organisatoren krijgt voortdurend aandacht. In programma 11 Economie staat meer over de resultaten van het Centraal Evenementen Bureau dat de gemeentelijke dienstverlening regelt voor organisatoren van grote evenementen.

Jaarwisseling
De voorbereidingen voor de jaarwisseling 2018-2019 zijn al in juni 2018 van start gegaan. De hulpdiensten en de gemeente hebben zich grondig voorbereid. Net als in vorige jaren waren er honderden vrijwilligers onder begeleiding van de politie en gemeente actief, bijvoorbeeld door afval te verwijderen voorafgaand aan de jaarwisseling, door tijdens de nacht een oogje in het zeil te houden en op nieuwjaarsdag te helpen met het opruimen van de rommel.

Bureau Halt gaf voorlichting op de basisscholen en deelde (kinder)vuurwerkbrillen uit. Opnieuw waren er 23 vuurwerkvrije zones rondom ziekenhuizen, kinderboerderijen en dierenopvangcentra. Ook dit jaar waren er bewonersinitiatieven voor een vuurwerkvrije buurt. Bewoners maakten zelf afspraken met elkaar over het afsteken van vuurwerk in hun straat, buurt of rondom een speeltuin, waarbij noch de gemeente noch de politie handhavend optraden. Wel stelde de gemeente borden beschikbaar om het gebied af te kunnen bakenen. Hier hebben bewoners in 35 gebieden in de hele stad gebruik van gemaakt. Op de Hofvijver vond opnieuw het nationaal aftelmoment plaats, inclusief een vuurwerkshow.

De nasleep van de vonkenregen in Scheveningen door de vuurstapel op het strand heeft tot aanzienlijke extra inzet geleid. De gebeurtenissen vormden aanleiding voor een onafhankelijk onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Voetbal en stadion
Het seizoen 2017 – 2018 van ADO Den Haag is rustig verlopen en dat geldt ook voor het huidige seizoen tot aan de winterstop. Er zijn geen grootschalige incidenten geweest, met uitzondering van een dreigende confrontatie tussen supporters aan de vooravond van FC Utrecht – ADO Den Haag bij Utrecht. Dit is door de politie voorkomen. De politie heeft bij de thuiswedstrijden in de eredivisie 7.500 uur ingezet, minder dan in 2017. Belangrijkste winstpunten: weinig recherchewerk door het uitblijven van incidenten en ME-steun op afroep waardoor de daarbij ingedeelde politiemensen deels andere taken konden uitvoeren in plaats van fysiek paraat te hoeven staan bij het stadion.

Brandweer en rampenbestrijding (Veiligheidsregio Haaglanden )
In 2018 is verder gegaan met het uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan van de brandweer: Koersen op 2020. Concreet gaat het om de transformatie van een aanbodgerichte naar een risico- en vraaggestuurde brandweer. Ook gaat het om het beïnvloeden van brandveilig gedrag, met specifieke aandacht voor ouderen en verminderd zelfredzamen. Verder stond dit jaar de geoefendheid van de brandweer centraal: er is inmiddels sprake van een geoefendheid die boven de norm zit. Ook het percentage van de prio-1 (binnenbrand) uitrukken komt boven de norm uit.

In 2018 heeft de GHOR veel aandacht besteed aan de verminderd zelfredzamen in de wijken. Hoe kunnen oudere eenzamen en alleenstaanden zich voorbereiden op grootschalige crises en rampen? De hulpdiensten verwerken dit in hun draaiboeken. Op deze manier wordt een koppeling gelegd tussen veiligheid en zorg.

In 2018 is gewerkt aan het samenvoegen van de meldkamers tot 10 landelijke meldkamerlocaties. Sinds 2014 werken de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden al samen in de gemeenschappelijke meldkamer op De Yp in Den Haag. Zij zijn verantwoordelijk tot het moment waarop beide veiligheidsregio’s de gezamenlijke meldkamer overdragen aan de landelijke meldkamerorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Verder is de laatste hand gelegd aan een nieuwe visie op de gemeentelijke crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Haaglanden. Er komt binnen de gemeenten meer verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid. De resultaten vormen de basis voor de gemeentelijke crisisbeheersing 2019-2022.

Verder is in 2018 veel aandacht geweest voor de regionale planvorming op basis van het nieuwe
Regionaal risicoprofiel 2019-2022 en het Regionaal beleidsplan 2019-2022. Hier zit ook de planvorming met betrekking tot terrorisme in.

Strandveiligheid
In het strandseizoen van 2018 heeft de politie haar incidentele reddingstaken overgedragen aan de brandweer en de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade. De brigade heeft 18 brandweermedewerkers op vrijwillige basis bereid gevonden om te worden opgeleid tot lifeguards. Deze flexibel inzetbare pool met brandweermedewerkers zal de vrijwilligers van de reddingsbrigade in het voor- en naseizoen ondersteunen.
Tevens werkt op dit moment de VRH aan de verdere ontwikkeling van de strandveiligheid voor de komende jaren. Nu het gebruik van de kust (strand en zee) jaarrond toeneemt, wordt de mogelijkheid van 2 vaste multidisciplinaire hulpposten op de stranden van Kijkduin en Scheveningen onderzocht. Deze posten moeten de brandweer en de reddingsbrigade - en eventuele andere hulpdiensten - in staat stellen om hun taken jaarrond te kunnen uitvoeren.