Openbare orde en veiligheid

Wat heeft het gekost?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 60.430

(obv gerealiseerde baten inclusief dotaties aan reserves)

€ 60.430

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

De dekking van het programma is voor het grootste deel opgebouwd uit algemene middelen te weten € 55,8 mln.. Daarnaast is een aantal rijksbijdrage beschikbaar gesteld. De lasten van het programma worden verdeeld over 3 activiteiten. De grootste bijdrage van € 41,6 mln. gaat naar de Veiligheidsregio Haaglanden

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2018

Actuele begroting 2018

Resultaat 2018

Ontwerp begroting 2018

Uitkomst 2017

Lasten

       60.430

       60.688

              258

V

       57.753

        60.213

Baten

          4.672

          4.274

              398

V

          3.591

          4.475

Saldo exclusief reserves

       55.758

N

        56.414

N

              656

V

        54.162

N

       55.737

N

Dotaties aan reserves

                   -  

                   -  

                   -  

-

                   -  

                   -  

Onttrekkingen aan reserves

                   -  

                   -  

                   -  

-

                   -  

                   -  

Saldo inclusief reserves

         55.758

N

         56.414

N

               656

V

         54.162

N

         55.737

N

Binnen dit programma is een voordeel ontstaan op zowel de baten als de lasten. Het voordeel op de lasten heeft te maken met lagere lasten bij de persoonsgebonden aanpak. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door rijksbijdragen die gedurende 2018 beschikbaar zijn gekomen en daardoor niet begroot waren.

Afwijkingen ten opzichte van 2017
In 2018 zijn er zowel € 0,2 mln. hogere lasten als baten. Deze leiden ertoe dat het saldo van 2018 bijna identiek is aan het saldo van 2017. Dit verschil komt doordat in 2018 het Europese project Driver is gestart.

Waar bestaan de kosten uit?

Financiële verantwoording per activiteit

Brandweer en rampenbestrijding

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

             41.564

               578

            40.986

 N 

Begroot 2018

             41.559

               571

            40.988

 N 

Resultaat

                         5

 N 

                    7

 V 

                        2

 V 

Bij deze activiteit gaat het om de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden. Het totaal van € 41,6 mln. wordt in zijn geheel overgedragen aan de Veiligheidsregio. De baten bestaan uit het voordeel op het jaarrekeningresultaat van de Veiligheidsregio over 2017.

Bestrijding Onveiligheid

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

             17.983

           4.094

            13.889

 N 

Begroot 2018

             18.246

           3.703

            14.543

 N 

Resultaat

                    264

 V 

                391

 V 

                    654

 V 

Deze activiteit bestaat voor € 7,9 mln. uit materiële lasten, voor € 6,8 mln. uit personele lasten, de interne verrekeningen bestaan uit € 1,8 mln. en er is voor € 1,4 mln. aan subsidies verstrekt. De baten bestaan uit verschillende rijksbijdragen.

Toelichting financieel resultaat bestrijding onveiligheid     € 0.654 mln. V

Personele lasten   € 0,220 mln. N/I

Het nadeel op personeel wordt veroorzaakt door mensen die nu al in dienst zijn en komende jaren de medewerkers zullen vervangen die met pensioen gaan.

Haags Economisch Interventie Team   € 0,250 mln. V/I

Het HEIT zou in 2018 verhuizen naar het stadhuis. Deze verhuizing speelt in 2019 waardoor de begrote lasten niet zijn gerealiseerd in 2018. Dit leidt tot een voordeel van € 0,250 mln.

Persoonsgebonden aanpak    € 0,308 mln. V/I

Voor de persoonsgebonden aanpak is door de jaren heen veel geld beschikbaar gesteld vanuit openbare orde en veiligheid. In 2018 zijn veel taken ingebed bij de reguliere beleidsafdelingen binnen andere programma’s. Dit heeft geleid tot lagere lasten bij veiligheid en een voordeel van € 0,308 mln. Deze middelen worden vanaf 2019 ingezet voor de verdere ontwikkeling van de speerpunten en prioriteiten van het huidige college.

Bestrijding onveiligheid   € 0,250 mln. V/I

Er is actief ingezet op het terugdringen van de lasten van de bestrijding van onveiligheid, om het tekort op personeel op te vangen. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 0,250 mln.

Overig    € 0,066 mln. V/I

Toelichting financieel resultaat neutrale verschillen

Driver    € 0,178 mln. I

Voor het Europese project Driver was 2018 een opstartjaar na het tijdelijk stopzetten van het project door de Europese Commissie. In de begroting 2018 waren geen baten en lasten opgenomen voor dit project. De lasten van € 0,2 mln. zijn gedekt door de subsidie die hiervoor is toegezegd.

Bureau regioburgemeesters    € 0,192 mln. I

Het Bureau regioburgemeesters wordt door subsidie van het Rijk gefinancierd. Het gaat om een subsidiebedrag van € 0,9 mln. Zowel de lasten als de baten zijn € 0,2 mln. lager uitgevallen. Het restbedrag wordt teruggestort naar het Rijk.

Strandveiligheid

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                   883

                   -  

                   883

 N 

Begroot 2018

                   883

                   -  

                   883

 N 

Resultaat

                        -  

                   -  

                       -  

 V 

Deze activiteit is de gemeentelijke bijdrage in het kader van strandveiligheid dat door de Veiligheidsregio wordt uitgevoerd.

Reserves, voorzieningen en investeringen

(bedragen x € 1.000,-)

Voorzieningen

Begin

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Voorziening Overgangsregeling  FLO 

7.056

39

7.095

-1.067

5.989

1.106

Totaal

7.056

39

7.095

-1.067

5.989

1.106

De voorziening Overgangsregeling FLO is een voorziening met een egaliserend karakter. In de begroting staat een structureel budget voor een jaarlijkse dotatie aan deze voorziening. In 2018 gaat het om € 2,618 mln.. Ten laste van deze voorziening komen de kosten voor de uitvoering van de overgangsregeling voor het personeel dat op 1 januari 2010 van de Haagse brandweer is overgegaan naar de Veiligheidsregio Haaglanden. De afwijking in 2018 is ontstaan doordat de Veiligheidsregio Haaglanden in 2018 circa € 1,0 mln. minder in rekening heeft gebracht dan was voorzien. In december 2018 heeft de Veiligheidsregio Haaglanden een nieuwe raming afgegeven. De looptijd is tot 2047 en de kosten van deze regeling van 2019 tot en met 2047 worden nu geraamd op € 60,4 mln. Deze kosten kunnen binnen de huidige systematiek van deze egaliserende voorziening worden opgevangen.

Dit programma heeft geen reserves en investeringen.