Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Welke resultaten zijn in 2018 gehaald?

 • Den Haag heeft een rijkssubsidie van € 4,8 mln. toegekend gekregen om de wijk Bouwlust/Vrederust aardgasvrij te maken.
 • Er zijn 54 subsidies verleend voor een groen dak. In totaal is circa 3.433 m2 groen dak aangelegd.
 • Circa 13.700 tegels zijn in actiewijken en op scholen verruild voor groen.
 • Er zijn 5.071 verduurzamingsmaatregelen getroffen in het kader van het programma Werken aan duurzaam woningonderhoud.
 • De VvE-balie heeft 75 VvE’s met in totaal 3.620 appartementen geholpen om stappen te zetten in het verduurzamen van hun bezit.
 • Er zijn 359 ondergrondse restafvalcontainers geplaatst.
 • Het laadnetwerk voor elektrische voertuigen is verder uitgebreid. Er zijn nu 2.000 laadpunten (1.000 laadpalen) in de openbare ruimte.
 • Met de sloopregeling zijn ruim 500 vervuilende voertuigen (dieselauto’s en brommers) van de weg gehaald.
 • Er zijn in totaal 847 energiescans aangevraagd, 387 huishoudens zijn aan de slag gegaan met een energiebespaarbox en 174 huishoudens hebben een ketelcheck laten doen.
 • Er zijn 5.500 huishoudens bijgekomen waar afval gescheiden wordt ingezameld.
 • In februari is een Haagse Energietop georganiseerd. Hier heeft de gemeente met verschillende partners afgesproken om in het Haagse Energienetwerk samen te werken aan de energietransitie in Den Haag.
 • Voor het project Plasticity is met succes een Europese subsidie aangevraagd.
 • In 2018 is de Green City Deal EnergieRijk Den Haag ondertekend.
 • Het afvalscheidingspercentage in Den Haag is in 2018 verder gestegen naar 33,5%.

Kengetal

Kengetal/Peildatum (1/1/2019)

Aantal auto’s in bezit van particuliere Hagenaars totaal

166.817

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse A (zuinigst)

18%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse B

22%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse C

22%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse D

12%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse E

5%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse F

2%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse G

1%

- Waarvan auto's met zuinigheidsklasse onbekend

2%

- Auto's met bouwjaar voor 2001

16%

Prestatie indicator

Nulmeting 

Realisatie 2018

Begroting 2018

% gescheiden afval

31%

33,5%

33,0%

Aantal kg restafval per inwoner

284

281

274,0

Tevredenheid burger ophaalservice

7,8

7,4

7,8

Percentage gescheiden afval
Het afvalscheidingspercentage is uitgekomen op  33,5% en is een tussenstand in een doorgroei naar een scheidingspercentage van 35% in 2020. 

Aantal kg restafval per inwoner
De afname van het aantal kg restafval per inwoner valt te verklaren uit een afname in 2018 van het totaal ingezamelde restafval met 706 ton in vergelijking met 2017 en een toename in 2018 van het aantal inwoners met meer dan 7.000 inwoners.

Tevredenheid burger ophaalservice
Gemiddeld beoordelen Hagenaars de afvalinzamelsystemen met een 7,4. Ruim de helft van de respondenten maakt gebruik van ondergrondse inzamelcontainers voor het afval (59%). Dit gebruik is in de afgelopen jaren steeds iets verder toegenomen. Het gebruik van losse zakken is opnieuw afgenomen (van 24% in 2016 naar 12% in 2018). Dit geldt ook voor de minicontainer of kliko: van 19% in 2016 naar 14% in 2018. Eén op de tien inwoners maakt gebruik van bovengrondse inzamelcontainers (9%). De ondergrondse inzamelcontainers worden het hoogst beoordeeld (7,8), de losse vuilniszak krijgt het laagste rapportcijfer (6). De mogelijkheid om afval te scheiden wordt gewaardeerd met een 6,3. Dit cijfer is vrijwel gelijk aan dat van de voorgaande jaren (6,4 in 2016 en 6,3 in 2017).

Topindicator

Nulmeting 1990

Begroting 2017

Realisatie 2017

Begroting 2018

Realisatie 2018

CO2-reductie (%)

0%

27%

32%

28%

34%

Uitstoot CO2 in kiloton*

2.499

1.824

1.695

1.779

1.661

Wonen

687

668

Werken 

593

574

Mobiliteit 

308

311

Afval

107

108

De gegevens in de jaarrekening 2018 zijn gebaseerd op metingen door netbeheerder Stedin uit 2017. De gegevens zijn in 2018 door het CBS bewerkt en gecontroleerd. De genoemde doelen voor realisatie hebben als uitgangspunt dat in 2020 30% reductie moet zijn bereikt ten opzichte van 1990. Deze doelen zijn nu ruimschoots gehaald.

De CO2-uitstoot is licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar en afgenomen met 34 kiloton. Uitgesplitst per categorie laat dit het volgende beeld zien. De CO2-uitstoot door het verwarmen van woningen (aardgas en warmtenet) is licht gedaald, ondanks het toegenomen aantal inwoners. De weersomstandigheden waren ongeveer gelijk aan de jaren 2015 en 2016. De uitstoot door het elektriciteitsgebruik is ongeveer gelijk gebleven. Elektriciteit uit Haagse zonnepanelen reduceerde ongeveer 4 kton CO2. Bij de sector werken is de uitstoot afgenomen tot de laagste uitstoot sinds 2011. De daling is dit jaar vooral te herleiden tot de sectoren Openbaar bestuur en Handel & diensten. Het aantal gereden kilometers en de bijbehorende uitstoot houden gelijke tred met de groei van het aantal inwoners.

Beleidsindicatoren (Rijk) 

Eenheid

Actuele peildatum

Hernieuwbare elektriciteit

2,0%

2017

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

281

Voor het gebruik van hernieuwbare elektriciteit is sprake van een toename van het opgestelde vermogen van zonnepanelen op daken in Den Haag. Dit is gestegen van 13,63 tot 18,93 Megawatt, een stijging van 38,9%. Het gaat hierbij om het vermogen van installaties van zonnepanelen die bij netbeheerder Stedin zijn geregistreerd.
Het aantal opgestelde installaties dat dit vermogen oplevert is gegroeid van 5.645 naar 7.354 (+ 30,3%). Globaal gaat het hierbij om 75.000 zonnepanelen.