Cultuur en bibliotheek

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Beschrijving doel van het programma
Kunst en cultuur is van groot belang voor de samenhang, identiteit en (economische) ontwikkeling van de stad. De basis van het beleid is het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 met als speerpunten: een kwalitatief en veelzijdig cultuuraanbod, talentontwikkeling, cultuuronderwijs voor iedere Haagse jongere, cultuur met een breed bereik, economisch profijt en maatschappelijke relevantie.

Welke resultaten zijn in 2018 behaald?

  • De voorbereiding van het ‘Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024’  is gestart. Er zijn vijf themagesprekken en één stadsgesprek georganiseerd.
  • De coalitie heeft budget vrijgemaakt om de bijdrage die instellingen op basis van het amendement Lakerveld gedurende de eerste twee jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan geld ontvingen te continueren in 2019 en 2020. Deze instellingen zijn Branoul, DMC (Pluriform programmeren), Lonneke van Leth, West , Cultuurankers (Vaillant, LaakTheater, DNR), Ciconia Consort en https://www.extaze.nl/
  • De minister van Cultuur wil de culturele infrastructuur in de regio’s versterken. De gemeente Den Haag heeft als trekker in de regio het ‘Regioprofiel Haaglanden’ opgesteld. Het Regioprofiel toont, naast de grote culturele diversiteit, ook de ambities die de aangesloten partijen hebben op het gebied van samenwerking en wederzijdse versterking.
  • De verschillende cultuurinstellingen (musea, podiumkunsten, film & letterkunde, kunst- en cultuureducatie en beeldende kunst en vormgeving) ontvingen ruim 2,4 miljoen bezoekers. Ruim 240.000 leerlingen namen deel aan activiteiten in het kader van cultuureducatie.

Indicatoren en kengetallen

Prestatie-indicator: mate van tevredenheid van Hagenaren over het culturele aanbod in Den Haag

Nulmeting
2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

Rapportcijfer cultuuraanbod in Den Haag

7,6

7,4

7,6

* Bron: Inwonersonderzoek Den Haag – Cultuurparticipatie 2018 van Dimensus

Toelichting
De Hagenaren zijn over het algemeen tevreden over het cultuuraanbod. Zij waarderen het aanbod met een ruime 7,4. Dit cijfer is redelijk constant door de jaren heen. De grootste verschillen tussen Hagenaren in waardering lijken vooral samen te hangen met verschillen in inkomen en opleidingsniveau.

Effect indicator:% deelname aan cultuur uitgesplitst per stadsdeel.

Nulmeting
 2017

Realisatie 2018*

Stadsdeel Loosduinen

72%

83%

Stadsdeel Escamp

59%

74%

Stadsdeel Segbroek

78%

89%

Stadsdeel Scheveningen

81%

90%

Stadsdeel Centrum

61%

88%

Stadsdeel Laak

48%

86%

Stadsdeel Haagse Hout

85%

93%

Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

68%

71%

Toelichting
Bewoners uit de stadsdelen Scheveningen, Segbroek, Haagse Hout en Centrum bezoeken meer dan gemiddeld culturele instellingen of festivals, met name musea en muziekpodia. Bewoners van het Leidschenveen-Ypenburg en Escamp zijn minder dan gemiddeld actief op cultureel gebied, ook dit geldt voor alle culturele instellingen en festivals. De gegevens van 2018 en 2017 zijn niet goed vergelijkbaar
in verband met een andere meetmethode

Kengetal

Realisatie 2018

Begroting 2018 

Aantal deelnemende leerlingen primair onderwijs aan cultuur educatie

142.757

92.838

Aantal deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs aan cultuur educatie

98.687

70.433

Toelichting
Cultuureducatie is een belangrijk speerpunt binnen het cultuurbeleid. De ambities  voor 2017-2020 zijn in 2017 in een aparte nota vastgelegd (RIS 297299). Er is geïnvesteerd in nog nauwere samenwerking tussen de Culturele sector  en het onderwijsveld. Dit vertaalt zich onder meer in het aantal deelnemende leerlingen van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs aan de cultuureducatie, dat hoger is dan verwacht.

Effect indicator: bezoekers conform opgaaf instellingen, gesplitst naar soort cultuurinstelling:

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

Podiumkunsten - Klassieke muziek (oud/nieuw)

123.184

131.956

127.854

Podiumkunsten - Pop, jazz, urban, wereldmuziek

567.317

531.224

552.312

Podiumkunsten - Theater, toneel, dans

534.417

432.899

483.311

Podiumkunsten – Participatie

87.641

120.636

89.864

Podiumkunsten - Film & letterkunde

187.112

200.737

198.007

Kunst- en cultuureducatie

4.813

6.662

5.847

Beeldende kunst en vormgeving

53.052

44.046

47.700

Musea

774.183

931.892

762.450

Toelichting
De culturele instellingen dienen hun jaarstukken over 2018 voor 1 mei 2019 in te dienen. De raad wordt separaat geïnformeerd via een voortgangsbericht na het zomerreces 2019.

Effect indicator
Aantal bezoekers van de bibliotheek uitgesplitst naar digitale en fysieke bezoekers. 

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

Bezoekers aan de website

1.269.000

1.385.689

1.500.000

Bezoekers aan de bibliotheek

2.578.000

2.570.000

2.700.000


Toelichting:
Het aantal bezoekers aan de website is lager dan begroot, omdat bezoekers vaker gebruikmaken van de incognito venster (browser die niet registreert welke pagina’s bezocht worden en wat gedownload wordt).  
Het aantal bezoekers aan de bibliotheek is lager dan begroot, omdat men steeds meer gebruik maakt van andere kanalen zoals facebook, twitter en instagram.