Onderwijs

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Welke resultaten zijn in 2018 gehaald?
Op 20 september 2018 is het  jaarplan van de Haagse Educatieve Agenda (HEA) voor 2018-2019 (RIS300138) door de raad vastgesteld. Dit is een nieuw instrument dat jaarlijks wordt ingevuld met de voor dat jaar nieuwe of vernieuwde activiteiten, passend bij de ambities van de Haagse Educatieve Agenda. In dit jaarplan staat ook de besteding van de extra middelen die via het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld: lerarenopleiding, laaggeletterdheid en uitbreiding van de uren voor voorschoolse educatie.

Monitor
De monitor Haagse Educatieve Agenda 2017-2018 (BOW 2018.361) beschrijft de resultaten die in 2017 en begin 2018 zijn behaald. Daarmee wordt de stand van zaken aangegeven van de ambities uit de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 (RIS 301599). Gewerkt wordt aan een monitor die doorlopend geactualiseerd kan worden met de meest recente informatie over de ontwikkelingen in het Haagse onderwijs.

Onderwijshuisvesting
Er zijn in 2018 vijf nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd.

Onderwijsachterstandenbeleid en taal

 • De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is per 1 januari 2018 in werking getreden.
 • Er is een nieuwe aanmeldprocedure voor het primair onderwijs.
 • Er zijn drie pilots brede buurtschool gestart met een aansluiting van binnen- en buitenschoolse educatie.
 • Er is extra geïnvesteerd in gelijke kansen voor scholen voortgezet onderwijs (zoals de cultuurcoach).
 • Ook is extra geïnvesteerd in de versterkte toeleiding van doelgroepkinderen naar de voor- en vroegschoolse educatie.
 • Het aanbod volwasseneneducatie is uitgebreid.

Stedelijk onderwijsbeleid en projecten

 • Er is ingezet op voldoende en bekwame onderwijsprofessionals.
 • Er zijn 60 StiP-banen ingevuld met conciërgetaken.
 • Er waren meer activiteiten om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te ondersteunen.
 • Het hoger onderwijs is verder ontwikkeld.
 • Er was extra aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en zorg.

Indicatoren en kengetallen

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Effect indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

% doelgroepkinderen dat deelneemt aan voor- en vroegschoolse educatie

74%

59% 

76%

Op 1 januari 2018 trad de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking. Hierdoor hebben we de doelgroepkinderen beter in beeld kunnen brengen. Uit de verbeterde monitoring blijkt dat de uitkomsten lager zijn dan beoogd. De brief over de stand van zaken van de voor- en vroegschoolse educatie na de invoering van de wet harmonisatie van de wethouder Onderwijs (RIS 300910), gaat nader in op de deelname van doelgroepkinderen aan de vve.

Extra intensieve leertijd / LKP

Effect indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt.

10%

14%

13%

Het aantal leerlingen dat in 2018 wekelijks zes uur extra onderwijs krijgt via het leerkansenprofiel is met 729 leerlingen gestegen. Deze stijging komt vooral doordat een aantal scholen extra leerjaren heeft betrokken in het leerkansenprofiel. Daardoor doen nu bijvoorbeeld alle acht leerjaren mee. In totaal neemt 14% van alle Haagse leerlingen deel aan deze uitbreiding van onderwijstijd.

Talenonderwijs

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

Aantal scholen voor primair onderwijs met vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO )

22

29

23

Aantal scholen voor voortgezet onderwijs met tweetalig onderwijs TTO)

4

 6

4

In 2018 waren er 29 basisscholen die vroeg vreemde talenonderwijs aanboden. Dit is meer dan verwacht en dus een positieve ontwikkeling. De scholen kiezen er zelf voor om vroeg vreemde talenonderwijs aan te bieden. Voor het basisonderwijs gaat het om maximaal 15% vreemde talen onderwijs, vier uur per week.

Bij de pilot tweetalig primair onderwijs geven scholen 30% tot 50% van hun onderwijs in het Engels vanaf groep 1. Er doet één Haagse school mee aan deze landelijke pilot. Er zijn zes scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag die tweetalig onderwijs aanbieden. Dit betekent dat Den Haag binnen alle onderwijssoorten (vmbo, havo en vwo) tweetalig aanbod in huis heeft.

Zwakke scholen

Kengetal

peildatum 1/10/2018

Kwaliteitsniveau scholen voor primair en voortgezet onderwijs, aantal zeer zwak, zwak en basis

1 zeer zwakke en 1 onvoldoende opleiding in het voortgezet onderwijs

% basisschoolleerlingen met een leerling-gewicht

15% 

Op 1 januari 2018 waren er nog vier zwakke scholen: één in het primair onderwijs, één in het speciaal onderwijs, één in het voortgezet onderwijs (school met twee zwakke opleidingen) en één in het voortgezet speciaal onderwijs. Op peildatum 1 oktober 2018 ging het om één zeer zwakke en één onvoldoende opleiding in het voortgezet onderwijs. Op 1 oktober 2018 telde 15% van de Haagse basisschoolleerlingen een leerling-gewicht (achterstandsscore).

Beleidsindicatoren (Rijk)

Eenheid

Actuele peildatum
1-10-2018

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

1,1

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

31,1

Voortijdig schoolverlaters zonder
startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

3,07

Het absoluut schoolverzuim is in 2018 gestegen van 0,8 naar 1,1. Dit zijn leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren (zonder startkwalificatie) die geen schoolinschrijving hebben. De gemeente onderzoekt hoe dit komt en wat eraan gedaan kan worden.
Het relatief verzuim gaat over verzuim waarbij de jongere wél staat ingeschreven op school maar er niet is.
Thuiszitters kunnen onderdeel uitmaken van beide groepen. Op peildatum 1 oktober 2018 waren er 121 thuiszitters, waarvan 37 nog wel ingeschreven staan op een school.

Op 1 oktober 2018 waren er 1.075 voortijdige schoolverlaters. Dit zijn jongeren van 18 jaar of ouder die de school verlaten zonder startkwalificatie. Deze jongeren worstelen vaak met een complexere problematiek. Er is in 2018 een lichte stijging te zien: 3,1 tegen 2,8 in 2017. Preventief biedt de gemeente op scholen extra ondersteuning om te voorkomen dat jongeren uitvallen (zie ook programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid).

Herplaatste voortijdig schoolverlaters

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

Percentage herplaatste nieuwe voortijdige schoolverlaters (VSV) t.o.v. het totaal aantal uitschrijvingen zonder startkwalificatie

52%

63%*

52%

*Voorlopige cijfers

De Servicepunten Arbeid bieden een integraal aanbod vanuit de behoefte van de jongere. Deze wijkgerichte aanpak heeft eraan bijgedragen dat ook het percentage herplaatste voortijdig schoolverlaters in 2018 is gestegen. Jongeren lopen makkelijk binnen en gaan sneller in gesprek met een casemanager. Zie ook het Jaarverslag Leerlingzaken (RIS 301597). Er zijn vergeleken met het vorige schooljaar 1.000 meer gesprekken gevoerd met voortijdig schoolverlaters. Ook zijn ongeveer 1.000 voortijdig schoolverlaters méér terug begeleid naar school of werk. Deze aantallen zijn bijna een verdubbeling ten opzichte van het vorige jaar.