Werk en inkomen

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Wat is het doel?
Den Haag wil dat iedere Hagenaar in staat is deel te nemen aan de samenleving. Werk en inkomen zijn hiervoor cruciale randvoorwaarden. Met dit programma wil de gemeente Hagenaars ondersteunen die (tijdelijk) niet in staat zijn om op eigen kracht in hun levensonderhoud te voorzien en maatschappelijk mee te doen.

Werk en  inkomen: wat is het?
Dit programma gaat over werk, inkomen en minima- en schuldenbeleid.
Werk omvat alle instrumenten en middelen om Hagenaars die vallen onder de Participatiewet toe te leiden naar werk of school.
Inkomen omvat de instrumenten en middelen om Hagenaars die vallen onder de Participatiewet rechtmatig te voorzien van een bijstandsuitkering of loonkostensubsidie.
Het minima- en schuldenbeleid biedt voorzieningen om Hagenaars met een minimuminkomen actief mee te laten doen in de samenleving. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar kinderen, In het Deltaplan Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening krijgt de schuldenproblematiek extra aandacht, waarbij de inzet is om schulden zoveel mogelijk  te voorkomen, en we mensen met schulden ondersteunen om deze zo snel en integraal mogelijk op te lossen.

Waar stonden we in 2018?
In 2018 is een nieuwe bestuurlijke periode gestart. Het coalitieprogramma bevat ambities op het terrein van werk, participatie en inkomen. De tweede helft van dat jaar is met de uitwerking en uitvoering van deze plannen een begin gemaakt met het Werkoffensief +500 dat erop is gericht om de komende coalitieperiode meer mensen aan het werk te krijgen. Het programma is in 2018 tot stand gekomen. Daarmee stond 2018 voor programma Werk en Inkomen voor vernieuwing en optimalisatie van de reguliere aanpak. Het innovatieve project om schuldenproblematiek in de stad aan te pakken – Schuldenlab070 – heeft een structureel en zelfs nationaal vervolg gekregen. Tegelijkertijd hebben we andere succesvolle initiatieven voortgezet, zoals onze inzet op social return en digitale dienstverlening. De komende jaren voeren we  deze plannen uit, om er aan bij te dragen dat iedereen in de stad mee kan doen.

Belangrijkste mijlpalen
Werk

 • Via het programma Den Haag Maakt Werk (DHMW) zijn 6.341 begeleid. Daarbij ging het om 3702 mensen die daardoor geheel uit de bijstand zijn geholpen. De overige 2.639 zijn mensen die via parttime werk gedeeltelijk uit de bijstand zijn geholpen, jongeren bij wie instroom in de bijstand is voorkomen en mensen die geen uitkering ontvingen. Van de 6.341 behoorden 2.297 mensen tot de categorie jongeren (tot 27 jaar)
 • Er zijn in de vorige coalitieperiode extra middelen beschikbaar gesteld om STiP-banen te creëren (Sociaal Traject in Perspectief). Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die reeds lang een bijstandsuitkering ontvangen. Daarbij hebben zij veelal een arbeidsbeperking waarmee ze tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. Mede dankzij de STiP-banen is onze arbeidsmarktregio landelijk nu één van de koplopers in het realiseren van de banenafspraak. Begin 2018 vierden we de plaatsing van de duizendste STiP-medewerker.
 • In 2018 is de collegedoelstelling van 200 beschutte medewerkers eind 2018 nagenoeg (198) gerealiseerd.

Inkomen

 • Het aantal bijstandsuitkeringen in Den Haag is in 2018 met 5,2% gedaald naar 25.114 uitkeringen op 31 december 2018.
 • In 2018 zijn 8.103 bijstandsaanvragen afgehandeld, waarvan er 4.966 zijn toegekend. Het
  afwijzingspercentage bedroeg 38,7%. Het aantal bijstandsaanvragen is ten opzichte van 2017
  met 15,8% gedaald.

 Minima- en schuldenbeleid

 • De Helpdesk Geldzaken is, na een succesvolle proefperiode in Laak, in 2018 uitgebreid naar
  Escamp en Centrum. Bij deze laagdrempelige helpdesk kunnen Hagenaars gratis terecht voor hulp bij hun financiën. In totaal werden 1.231 Hagenaars bereikt.
 • Het Schuldenlab070 heeft landelijk navolging gekregen. Op 14 november 2018 is het
  Schuldenlab.NL gelanceerd. Hierin werken publieke en private partners actiegericht samen
  aan het op landelijk niveau opschalen van projecten die kwetsbare groepen duurzaam
  schuldenzorgen vrij maken.
 • In 2018 is een nieuw systeem voor de Ooievaarspas live gegaan. Dit systeem is toekomstbestendig, gebruiksvriendelijker en we kunnen gerichter informatie bieden. Hierdoor biedt Den Haag Hagenaars met een laag inkomen een nog betere ondersteuning.

Toelichting op de indicatoren en kengetallen

Effect indicator

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

Het aantal personen aan het werk of naar school*.

3.750

6.341

4.250

Het aantal jongeren 18 t/m 26 jaar  aan het werk of naar school**.

889

2.297

1.250

a. Het aantal mensen dat duurzaam uit de bijstand is.
b. Het aantal mensen dat uitstroomt uit de bijstand dat binnen drie maanden terug in de bijstand stroomt.

a= 3249
b= 145

a=***
b=***

a+b=***

De mate van klanttevredenheid van uitkeringsgerechtigden over de dienstverlening.

****

7,2

Via het programma DHMW zijn 6.341 begeleid. Daarbij ging het om 3702 mensen die daardoor geheel uit de bijstand zijn geholpen. De overige 2.639 zijn mensen die via parttime werk gedeeltelijk uit de bijstand zijn geholpen, jongeren bij wie instroom in de bijstand is voorkomen en mensen die geen uitkering ontvingen. Van de 6.341 behoorden 2.297 mensen tot de categorie jongeren (tot 27 jaar)

*Personen naar werk of school begeleid, personen van wie de uitkering na inzet van een re-integratie instrument is beëindigd, jongeren bij wie instroom in de bijstand werd voorkomen door de ‘sluitende aanpak jongeren’ en mensen die op eigen kracht werk vonden.
**Deze indicator maakt tevens onderdeel uit van de bovenstaande indicator

***De gemeente kan de duurzaamheid van de uitstroom niet bijhouden, omdat voor dit doel geen inzage in uitkeringsbestand UWV en andere gemeenten mogelijk is. Ter vergelijking: van de re-integratiekandidaten die in 2017 fulltime zijn uitgestroomd uit de dienstverlening had 87% in de 12 maanden daarna geen uitkering bij de gemeente Den Haag.
**** Meting heeft plaatsgevonden t/m mei 2018. De respons was te laag om hier een oordeel aan te verbinden. In oktober 2018 is een nieuw systeem om de klanttevredenheid te meten in gebruik genomen.

Prestatie indicator

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering dan wel het aanvaarden van parttime werk.

69%

79%*

70%

*Het percentage van 79% is een samenstelling van zowel uitstroom uit de bijstand als parttime werk en niet-uitkeringsgerechtigden, waarbij met name de laatste groep hoger scoort dan begroot.

Kengetal peildatum 1/1/2019

Realisatie
2018

Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag

10,2

Rijksindicatoren (Rijk)

Eenheid

Actuele peildatum

Waarde

Kinderen in uitkeringsgezinnen

% kinderen tot 18 jaar

2015

12,49%

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2017

61,6%

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2015

3,09%

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

2018

80,1

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar

2e kw 2018

42,9