Werk en inkomen

Wat heeft het gekost?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 623.185

(obv gerealiseerde baten inclusief dotaties aan reserves)

€ 623.185

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Toelichting op de samenstelling van de lasten in 2018
Het totale programma Werk en Inkomen omvat € 623 mln. Binnen het programma wordt 68% besteed aan bijstandsverleningen en inkomensvoorzieningen (€ 424 mln.). De overige activiteiten bestaan uit de re-integratie en participatie activiteiten , de sociale werkvoorziening en het gemeentelijk minima-en schuldenbeleid. Hiervoor worden nagenoeg gelijke bedragen uitgetrokken.

Toelichting op de samenstelling van de dekking in 2018
De activiteiten op dit programma worden hoofdzakelijk gedekt uit de rijksbijdrage van € 354 mln. (57%), waarvan € 344 mln. voor de bijstandsverleningen, en een bijdrage uit de algemene middelen € 224 mln. (36%).

Totale lasten en baten programma Werk en Inkomen

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2018

Actuele begroting 2018

Resultaat 2018

Ontwerp begroting 2018

Uitkomst 2017

Lasten

     621.807

     615.840

          5.967

N

     592.048

     614.716

Baten

     397.000

     364.997

       32.003

V

     384.582

     408.846

Saldo exclusief reserves

     224.807

N

     250.843

N

       26.037

V

     207.466

N

     205.870

N

Dotaties aan reserves

          1.378

          1.378

                   -  

-

              860

                   -  

Onttrekkingen aan reserves

          3.750

          3.750

                   -  

-

          8.083

          6.552

Saldo inclusief reserves

       222.435

N

       248.472

N

         26.037

V

      200.243

N

       199.318

N

Toelichting op het financiële resultaat van programma Werk en Inkomen

Het programma Werk en Inkomen sluit af met een resultaat van € 26 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. De twee belangrijkste resultaten hiervoor zijn:

 1. € 17,9 mln. voordelig binnen cluster 1b. sociale werkvoorziening betreft de gerealiseerde omzet van de Haeghe Groep welke vanwege BBV voorschriften volledig aan programma Werk en inkomen moeten worden toegerekend. Bij het opstellen van de begroting is hier niet op deze wijze rekening mee gehouden. Dit zorgt voor een voordeel op programma Werk en Inkomen. Op overzicht Overhead ontstaat echter een nadeel met nagenoeg dezelfde omvang. Hiervan wordt een bedrag van € 18,7 mln. (betreft de begrote omzet Haeghe Groep) via de resultaatbestemming met dit voordeel verrekend. Na deze verrekening resteert een resultaat van € 7,2 mln. voordelig op het programma Werk en Inkomen.
 1. € 7 mln. voordelig binnen cluster 2 Inkomen heeft zijn oorsprong in door het rijk doorgevoerde aanpassingen van het macrobudget voor de bijstandsverleningen enerzijds (hogere  baten ter waarde van  € 13,8 mln.) en hogere loonkosten subsidies en een preciezere toedeling van de kosten automatisering anderzijds (hogere lasten ter waarde van € 6,7 mln.. Dit voordeel wordt bij de resultaatbestemming verrekend met de algemene reserve, vanwege bestuurlijke afspraken over het resultaat van BUIG.

Toelichting op majeure afwijkingen ten opzichte van de uitkomst van vorig jaar

De lasten zijn ten opzichte van 2017 met € 7 mln. gestegen doordat:

 • Er is ten opzichte van 2017 € 5 mln. meer uitgegeven aan activiteiten op het gebied van participatie. Dat is een direct gevolg van de intensivering Inburgering waartoe het college in 2017 heeft besloten. De kosten voor dit project vallen grotendeels in 2018.
 • De lasten van automatisering van het primair proces zijn met € 3 mln. toegenomen als gevolg van incidentele investeringen in innovatie.
 • De lasten die zijn uitgegeven aan werkgelegenheidsprojecten zijn met € 2 mln. gedaald doordat het zwaartepunt van de investeringen in STiP in 2017 viel.
 • De overige € 1 mln. lastenstijging komt voort uit diverse kleinere verschillen
 • De lasten voor uitkeringen zijn met € 12 mln. afgenomen door de daling van de bijstand.
 • De lasten zijn met € 12 mln. toegenomen op het gebied van loonkostensubsidies, onder andere als gevolg van de inzet op STiP.

Bij de vergelijking van de lasten valt verder op dat de lasten voor de activiteit inkomen (bijstandsuitkeringen) gelijk zijn gebleven. Dat komt omdat de lasten voor uitkeringen weliswaar met
€ 12 mln. zijn afgenomen door de daling van de bijstand maar er tegelijkertijd eenzelfde toename van de lasten heeft plaatsgevonden op het gebied van loonkosten subsidies als gevolg van de inzet op StiP. Deze beide posten worden onder de lasten van de activiteit Inkomensondersteuning geboekt en de ontwikkelingen vallen dus tegen elkaar weg.

De baten en de onttrekkingen aan de reserves zijn ten opzichte van 2017 met € 14 mln. afgenomen
doordat :

 • De baten re-integratiewerken (onttrekkingen uit de reserve)  zijn afgenomen met € 6 mln. doordat er minder subsidies uit Europa zijn gerealiseerd en doordat de onttrekkingen uit de reserves zijn afgenomen.
 • De baten Sociale Werkvoorziening  zijn afgenomen met € 1,5 mln. Dit hangt samen met het teruglopen van het aantal SW’ers en het verminderd vermogen om met een kleiner bestand omzet te genereren.
 • De baten op de activiteit Inkomensondersteuning zijn ten opzichte van 2017 met € 7 mln. afgenomen omdat in 2017 uiteindelijk een veel groter bedrag uit de algemene reserve is onttrokken om het tekort op de bijstand af te dekken dan in 2018 nodig was. Een dergelijke onttrekking wordt in de jaarrekening verantwoord als een bate in programma Werk en Inkomen
 • In 2017 zat een eenmalige bate van € 2,8 mln. ten gevolge van de vrijval van de voorziening groot onderhoud.
 • De overige € 2,3 mln. stijging van de baten komt voort uit diverse kleinere verschillen.

Waar bestaan de kosten uit?

Financiële verantwoording per activiteit

Cluster 1a Werk

Werkgelegenheidsprojecten

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

            53.422

           9.873

            43.549

 N 

Begroot 2018

            53.722

           9.050

            44.673

 N 

Resultaat

                    301

 V 

                823

 V 

                 1.124

 V 

Toelichting op lasten en baten
In 2018 is aan werkgelegenheidsprojecten € 53,4 mln. besteed. Dit bestaat voornamelijk uit reguliere instroom, doorstroom en uitstroom (€ 35,8 mln.), STiP (€ 11,2 mln.), gesubsidieerde arbeid (€ 3,6 mln.) en aanpak Jeugdwerkloosheid (€ 2,8 mln.). De totale lasten bestaan uit € 24,7 mln. projectgelden en subsidielasten en voor € 28,7 mln. uit apparaatsgeld.
De baten bestaan uit € 5,5 mln. ESF subsidie, een onttrekking uit de reserve voor werkgelegenheidsprojecten voor STiP (€ 2,3 mln.) en Jeugdwerkloosheid € 1,5 mln.) en € 0,6 mln. overige baten.   

Toelichting financieel resultaat Werkgelegenheidsprojecten SZW   €  1,1    mln. V

STiP   € 1,2 mln. V/I /S   

In de begroting wordt uitgegaan van een bezetting van 1.000 STiP medewerkers. In 2018 namen 950 personen deel aan een STiP-traject, eind 2018 waren 872 STiP-medewerkers actief op een STiP-baan. Gedurende het jaar zijn er circa 150 uitgestroomd. De vacatures worden niet direct ingevuld want het proces van het vinden en het matchen van de kandidaten vergt tijd en sluit niet naadloos op elkaar aan. Het niet volledig invullen van de STiP plaatsingen en het later invullen van vacatures zorgt voor een voordeel van € 1,2 mln.

Buurtserviceteams    € 0,6 mln. V/I

Voor het project Buurtserviceteams is er in 2018 een bijdrage van 260 plaatsingen gebudgetteerd. De uitvoering vind plaats binnen programma Ontwikkeling buitenruimte, om binnen het totale budget beschikbaar voor de buurtserviceteams te blijven is ervoor gekozen om 224 plekken in te vullen. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 0,6 mln.

Toolbox participatie   € 0,7 mln. N/I

De Toolbox bestaat uit instrumenten die ingezet kunnen worden om plaatsing bij werkgevers te bevorderen. Één van de instrumenten uit de toolbox is de werkgeverscheque die wordt ingezet als subsidie bij plaatsing van een kandidaat bij een werkgever. De werkgever kan de cheque naar eigen inzicht gebruiken voor bijv. scholing of extra begeleiding. Er is in 2018 van 155meer werkgevercheques gebruik gemaakt dan verwacht omdat bij meer kandidaten een behoefte bestaat voor scholing en begeleiding

Participatievoorzieningen

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               9.900

               680

               9.220

 N 

Begroot 2018

             10.107

                 63

            10.043

 N 

Resultaat

                    207

 V 

                616

 V 

                    824

 V 

Toelichting op lasten en baten
Binnen Participatievoorzieningen zijn naast de lasten voor de reguliere dienstverlening tevens de lasten voor de pilot Inburgering (SamenHaags) en het programma Statushouders opgenomen. Voor reguliere dienstverlening bedraagt dit 2,3 mln., voor SamenHaags € 5,3 mln. en voor Statushouders € 1,9 mln. In 2018 is tevens incidenteel een bate ontvangen vanwege de vrijval van een subsidie uit voorgaande jaren die niet was begroot, als ook een subsidie ontvangen voor de intensieve begeleiding van statushouders.

Toelichting financieel resultaat Participatievoorzieningen   €  0,8 mln. V/I

SamenHaags – pilot Inburgering      € 0,4 mln. V/I

SamenHaags is een pilot voor inburgering die niet wettelijk verplicht is voor deelnemers., De werving en selectie van intrinsiek gemotiveerde kandidaten bleek bij aanvang moeilijker dan verwacht. Door deze latere instroom van deelnemers zijn er minder kosten gemaakt dan begroot.

Programma Statushouders       € 0,3 mln. V/I

Voor statushouders is een subsidie ontvangen van € 0,4 mln. die niet was opgenomen in de begroting. Deze subsidie is ingezet voor de intensieve begeleiding van statushouders en de inkoop van taal- en participatietrajecten. Verder is er op de overige lasten voor het programmastatushouders een beperkte  overschrijding van € 0,1 mln. Het totaal voordelig saldo kan worden meegenomen via de concern brede reserve statushouders naar 2019.

Overig – vrijval subsidie voorgaande jaren en overige lasten      € 0,1 mln. V/I

Er is een afrekening subsidie uit voorgaande jaren (2010) inzake pardongelden vrijgevallen van € 0,2 mln.
Verder is er op de overige lasten voor participatie een beperkte overschrijding van € 0,1 mln.

Intensiveren Uitstroom Bijstand

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                      72

                   -  

                     72

 N 

Begroot 2018

                        -  

                   -  

                       -  

 V 

Resultaat

                      72

 N 

                   -  

                      72

 N 

Toelichting op lasten en baten
Het coalitieakkoord bevat de ambitie om vanaf 2019-2022 jaarlijks 500 mensen meer aan het werk te krijgen. Voor Werkoffensief +500 aanpak zijn dit jaar voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd die niet waren begroot. Voor het totale project is vanaf 2019 € 18 mln. beschikbaar.

Cluster 1b. Sociale werkvoorziening

Sociale werkvoorziening

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

             12.584

        25.860

            13.276

 V 

Begroot 2018

             11.919

           7.996

               3.923

 N 

Resultaat

                    665

 N 

          17.864

 V 

              17.199

 V 

Toelichting op lasten en baten
De  lasten op deze activiteit hebben voor 88% betrekking op personeelskosten voor doelgroep medewerkers, waarvan 94 % op WSW en 6% op Beschut medewerkers. De overige 12% heeft betrekking op productiekosten en infrastructurele kosten van de sociale werkvoorziening, zoals aanschaf van materialen voor de uitvoering van orders, huur van het pand, onderhoud, energie en automatisering. De baten bestaan voor 97% uit bedrijfsopbrengsten uit uitgevoerde orders op het gebied van onder meer groenonderhoud, schoonmaak en assemblage en voor 3% uit subsidies.

Toelichting financieel resultaat Sociale werkvoorziening    €  17,2 mln. V/I

Loonkosten WSW      € 2,6 mln. N/I

Dit tekort wordt veroorzaakt door het tekort  op de WSW-lonen. Het verschil tussen de WSW-loonkosten enerzijds en dekking hiervoor via de rijksbijdrage en de gemeentelijke middelen anderzijds bedraagt € 2,6 mln. Landelijk gaat dit om circa € 190 mln. (brief Staatssecretaris SZW (WSW monitor) aan Tweede Kamer d.d. 15-6-2018. Deze kosten liggen buiten de beïnvloeding van de gemeente.

Transitievergoedingen WSW   € 0,4 mln. N/I

Transitievergoeding betreft een aanpassing van het ontslagrecht in de private wet- en regelgeving. Dit houdt in dat na 2 jaar ziekteverzuim een SW-medewerker recht heeft op een transitiekostenvergoeding om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten. In 2018 is hiervoor een bedrag van € 0,4 mln. uitgekeerd. Deze kosten liggen buiten de beïnvloedingssfeer van de gemeente.

Bedrijfskosten       € 2,3 mln. V/I
Ondanks het tekort op de salarislasten van de WSW is het totale tekort op de lasten van de sociale
 werkvoorziening gedempt door het nemen van maatregelen op de bedrijfskosten.

Realisatie baten    € 17,9 mln. V/I  

In lijn met de BBV-richtlijnen worden gerealiseerde bedrijfsopbrengsten en subsidies aan programma Werk en Inkomen toegerekend. Bij het opstellen van de begroting is hier niet op deze wijze rekening mee gehouden, aangezien de baten in de praktijk zorgen voor dekking van de overheadkosten. Op het overzicht Overhead ontstaat een nadeel met nagenoeg dezelfde omvang (ad € 19,7 mln.). Een bedrag van € 18,7 mln.( de begrote omzet) wordt via de resultaatbestemming met dit voordeel verrekend.  Bij de actualisatie van de begroting 2019 zal de verdeling met overzicht Overhead meerjarig conform BBV verwerkt worden.
De  realisatie van de omzet is enigszins lager dan begroot ( € 0,8 mln.), omdat de productiecapaciteit (en daarmee de omzet) daalt door de afbouw van het WSW-bestand. Daarentegen is de productiviteit per medewerker ook in 2018 weer verbeterd.

Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie)

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

            45.442

                   -  

            45.442

 N 

Begroot 2018

             45.591

                   -  

            45.591

 N 

Resultaat

                    149

 V 

                   -  

                    149

 V 

Toelichting op lasten en baten
De  lasten op deze activiteit hebben in zijn geheel betrekking op de uitvoering van de sociale werkvoorziening HGR.  Van de gerealiseerde lasten van € 45,4 mln. heeft € 42,7 mln. betrekking op de uitvoering van de wet op de sociale werkvoorziening (WSW) en € 2,7 mln. op de regeling Beschut werk.

Cluster 2 Inkomen

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

          424.434

     356.399

            68.036

 N 

Begroot 2018

          417.643

     342.574

            75.070

 N 

Resultaat

                 6.791

 N 

          13.825

 V 

                7.034

 V 

Toelichting op lasten en baten
In 2018 is aan inkomensvoorzieningen € 424,4 mln. besteed. Dit bestaat uit uitkeringslasten (€ 375,4 mln.), loonkostensubsidies (€ 15,3 mln.), en apparaatslasten (€33,7 mln.). De baten bestaan uit de Gebundelde Uitkering Participatiewet (BUIG; € 332,3 mln.), de vangnetuitkering 2017 (€ 11,2 mln.) en gemeentelijke baten (€ 12,6 mln.).

Toelichting financieel resultaat Inkomen   € 7,0 mln. V   

Lasten   6,8 mln. N
Uitkeringslasten   € 0,4 mln. V/I

In Den Haag is het aantal bijstandsuitkeringen in 2018 met 5,2% gedaald van 26.488 naar 25.114. Het gemiddeld aantal uitkeringen kwam met 25.839 uitkeringen 0,8% lager uit dan begroot. De gerealiseerde prijs per uitkering is 0,8% hoger dan begroot en kwam uit op € 14.492. De hogere prijs is voornamelijk het gevolg van een verhoging van de uitkeringsnorm (WML) per 1-7-2018. De hogere prijs is opgenomen in de verhoging van het rijksbudget. Per saldo zijn de uitkeringslasten gelijk aan begroot. Daarnaast was sprake van lagere kosten voor zelfstandigen € 0,3 mln. en € 0,1 mln. overig.

Loonkostensubsidies   € 3,8 mln. N/S

Het aantal loonkostensubsidies is harder gestegen dan begroot waardoor een nadeel van € 3,8 mln. is ontstaan. Het gaat om de loonkostensubsidies die worden aangevraagd door de doelgroepen beschut werken, vegers, Stip-banen en overige arbeidsbeperkten.

Apparaat / uitvoeringslasten   €  3,4 mln. N/I

De apparaats/uitvoeringslasten zijn € 3,4 mln. hoger uitgevallen dan begroot. Dit is het gevolg van een preciezere toedeling van de kosten automatisering (€ 3,2 mln.) en overige kleine verschillen in de realisatie.

Baten   € 13,8 mln. V
Gebundelde Uitkering Participatiewet (BUIG)   € 16,3 mln. V/S

Het Rijk heeft in de loop van 2018 de Gebundelde Uitkering (BUIG) verhoogd met in totaal € 16,3 mln. als gevolg van aanpassingen in de raming van de prijs en het volume van de uitkeringen. Dit bedrag is onderverdeeld in € 3,9 mln. voor de prijs en € 12,4 mln. voor het volume. De hogere raming van het volume heeft onder andere te maken met uitkeringen voor statushouders.

Vangnetuitkering   € 1,8 mln. N/I

De in 2018 toegekende vangnetuitkering over het jaar 2017 is conform de aanvraag vastgesteld op
€ 11,2 mln. Dit is € 1,8 mln. lager dan de inschatting bij de begroting. De belangrijkste oorzaak is de bijstelling van de voorziening debiteuren in 2017, die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend was.

Overige baten     € 0,7 mln. N/I

De voorziening voor niet incasseerbare vorderingen is ultimo 2018 lager vastgesteld dan begroot
(€ 0,6 mln. V). Daarnaast is er minder teruggevorderd door de afname van het aantal uitkeringen en het minder verstrekken van voorschotten door het sneller toekennen van de uitkering ( € 0,8 mln. N). Daarnaast viel de rijksbijdrage voor de financiering van bijstand aan zelfstandig ondernemers lager uit
( € 0,5 mln. N).

Cluster 3a Gemeentelijk minimabeleid

Gemeentelijk minimabeleid

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

             53.351

           1.850

             51.501

 N 

Begroot 2018

            54.205

           2.620

            51.585

 N 

Resultaat

                    854

 V 

               770

 N 

                      84

 V 

Toelichting op lasten en baten
In 2018 is voor € 38,3 mln. aan bijzondere bijstand verleend, € 7,4 mln. aan de Ooievaarspas besteed, € 2,2 mln. aan overige armoederegelingen (met name de regeling chronisch zieken) en € 5,4 mln. aan apparaatslasten. De baten bestaan voor € 1,4 mln. uit terugbetaalde leningen in het kader van de bijzondere bijstand gecorrigeerd met een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren. Verder bestaan de baten voor € 0,4 mln. uit bijdragen van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk voor het gebruik van de Ooievaarspas en voor € 0,1 mln. uit baten in het kader van de wet op de lijkbezorging.

 Toelichting financieel resultaat Minimabeleid   €  0,1 mln. V

Beschermingsbewind   € 1,6 mln. N/S

De kosten voor financiële transacties (met name bewindvoering) in 2018 zijn € 1,6 mln. hoger dan begroot. Dit komt door eens stijging van het aantal burgers dat beschermingsbewind heeft toegewezen gekregen door de rechter en een stijging van de prijs per traject.

Verstrekte subsidies   € 0,9 mln. V/I   

Het voordeel op de verstrekte subsidies van € 0,9 mln. is vooral het gevolg van een lagere vaststelling van de subsidie aan de stichting Leergeld over 2017 (€ 0,73 mln.).

Apparaatslasten   € 0,6 mln. V/S

De apparaatslasten voor het minimabeleid vallen in 2018 € 0,6 mln. lager uit dan begroot, als gevolg van preciezere toedeling van de kosten automatisering . Binnen het programma is er sprake vaneen neutrale herverdeling van de kosten, tussen de activiteiten ontstaan er verschuivingen.

Voorzieningen voor Woningen     € 0,5mln. V/S

De kosten voor voorzieningen voor woningen (met name huisraad) zijn € 0,5 mln. lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak is de verlaging van de toegekende bedragen vanaf medio 2018 op basis van veranderde regelgeving.

Collectieve ziektekostenverzekering   € 0,5  mln. V/I

Bij het opstellen van de begroting was uitgegaan van een hogere instroom van statushouders. Aangezien statushouders automatisch gebruik maken van deze regeling heeft de lagere instroom een positief effect op het financiële resultaat.

Baten

Leenbijstand   € 0,5 mln. N/S

De baten uit de terugbetaalde leenbijstand vallen € 0,5 mln. lager uit dan begroot. Leningen voor met name huisraad zijn minder vaak verstrekt als gevolg van veranderde regelgeving.      

Baten
(overig)   € 0,3 mln. N/I

Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               2.799

                 69

               2.729

 N 

Begroot 2018

               2.465

                 90

               2.375

 N 

Resultaat

                    334

 N 

                  21

 N 

                    354

 N 

Toelichting op lasten en baten
In 2018 is € 2,5 mln. uitgegeven aan kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie, € 0,1 mln. aan kinderopvang voor wettelijke doelgroepen en € 0,2 mln. aan apparaatsuitgaven.

Toelichting financieel resultaat Kinderopvang    € 0,4 mln. N/I  

In 2018 is € 0,4 mln. meer aan kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie uitgegeven dan begroot. Burgers kunnen een beroep op doen op deze regeling als zij door sociale, medische of psychische problemen opvang voor hun kinderen nodig hebben. Het aantal mensen dat een beroep doet op de regeling blijft groeien, doordat wijkteams deze mogelijkheid sinds 2017 meer onder de aandacht brengen. Daarnaast blijven de kosten voor kinderopvang stijgen. In 2018 zijn maatregelen genomen om de uitgaven te beperken, maar deze zullen naar verwachting pas in 2019 effect hebben.               

Bijzondere hulpverlening huisvesting

 Bedragen x €1000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                    112

                        -  

                    112

Begroot 2018

                    112

                        -  

                    112

Resultaat

                        -  

                        -  

                        -  

Toelichting op lasten en baten
In 2018 is, conform de begroting, € 0,1 mln. uitgegeven aan noodopvang voor gezinnen.

Cluster 3b Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

             12.056

               332

             11.724

 N 

Begroot 2018

             11.319

               246

             11.073

 N 

Resultaat

                    737

 N 

                  85

 V 

                    652

 N 

Toelichting op lasten en baten
In 2018 is voor € 12,0 mln. besteed aan schuldhulpverlening, waarvan € 7,8 mln. aan curatieve schuldhulpverlening (schuldsanering) en € 2,7 mln. aan preventieve schuldhulpverlening, zoals trainingen budgetbeheer. Daarnaast is € 1,5 mln. besteed aan de pilot vermindering huisuitzetting.  

Toelichting financieel resultaat Schuldhulpverlening   € 0,7 mln. V/I

Schuldenlab070    € 0,4 mln. N/I

Onder Schuldenlab070 vallen diverse projecten zoals het Jongerenperspectieffonds (JPF), de pilot Collectief Schuldregelen en de Helpdesk Geldzaken. Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe, innovatieve werkwijzen heeft meer gekost dan begroot.

Extra inzet schuldhulpverlening   € 0,4 mln. N/I  

Om binnen de wettelijke termijnen voor de aanvragen schuldhulpverlening te blijven, zijn er extra medewerkers ingezet.                                                                           

Klantreis   € 0,4 mln. N/I

In 2018 zijn ontwikkelingskosten gemaakt voor de nieuwe werkwijze ‘de Klantreis’. Hierin staat de klant centraal waardoor de kans op uitval wordt verlaagd.

Apparaatslasten     € 0,9 mln. V/I

Door een preciezere en herziene toedeling van de kosten automatisering is er een voordeel ontstaan van
€ 0,9 mln. Binnen het programma is er sprake van een neutrale herverdeling van de kosten, tussen de activiteiten ontstaan er verschuivingen.

Doorbelasting apparaat (overig)   € 0,4 mln. N/I

Met name door vervanging bij langdurig ziekteverzuim is er een overschrijding op het apparaat.

Kredietfaciliteiten GKB

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                   559

           4.959

               4.400

 V 

Begroot 2018

                   659

           5.077

               4.418

 V 

Resultaat

                    100

 V 

                118

 N 

                      18

 N 

Toelichting op lasten en baten
Onder dit product worden de rentebaten en rentelasten van de kredietbank (inclusief hypotheken en Pandhuis) geboekt. Realisatie hiervan heeft binnen de begroting plaatsgevonden.

Financiele hulpverlening

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               2.865

               440

               2.425

 N 

Begroot 2018

               3.436

               738

               2.698

 N 

Resultaat

                    571

 V 

                297

 N 

                    273

 V 

Toelichting op lasten en baten
De uitgaven voor Financiële Hulpverlening bedragen in totaliteit € 2,9 mln. Dit bestaat uit het verlenen van sociale kredieten voor € 0,6 mln., de activiteiten onder het Pandhuis voor € 0,9 mln., bewindvoering voor € 0,9 mln. en het verstrekken van hypotheken en overige onroerend goed- financiering voor € 0,5 mln. Deze uitgaven zijn exclusief de rentebaten en lasten. Deze worden op de activiteit Kredietfaciliteiten GKB verantwoord.

Toelichting financieel resultaat financiële hulpverlening     € 0,3 mln. V/I

 Lasten

Jongeren Perspectief Fonds (JPF)   € 0,3 mln. V/I

In de begroting was een bedrag van € 0,3 mln. gereserveerd voor het aflossen van de leningen in het kader van JPF. Aflossing van de leningen volgt vanaf 2019 nadat de verplichtingen van de klanten zijn afgerond. Hierdoor is in 2018 een incidenteel voordeel ontstaan.

Apparaatslasten        € 0,3 mln. V/I
Door een preciezere en herziene toedeling van de kosten automatisering
 is er een voordeel ontstaan van € 0,3 mln. Binnen het programma is er sprake van een neutrale
 herverdeling van de kosten, tussen de activiteiten ontstaan er verschuivingen.
Baten (overig)   € 0,3 mln. N/I

De overige baten zijn samengesteld uit diverse kleinere verschillen

Advies, informatie en sociaal juridische diensten

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               5.589

               288

               5.301

 N 

Begroot 2018

               6.039

               293

               5.746

 N 

Resultaat

                    450

 V 

                    5

 N 

                    445

 V 

Toelichting op lasten en baten
De Uitgaven voor Advies, informatie en sociaal juridische diensten bedragen € 5,6 miljoen. Dit bedrag is onder te verdelen in € 3,1 miljoen voor sociale raadslieden en € 2,5 miljoen voor sociaal casemanagement.

.Toelichting financieel resultaat Advies, informatie en sociaal juridische diensten   
€ 0,4 mln.V/I  

 Door een preciezere en herziene toedeling van de kosten automatisering is er een voordeel ontstaan van € 0,4 mln.

Reserves, voorzieningen en investeringen

 

bedragen x € 1.000

Reserves

Begin

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

    17.797

      -2.372

     15.425

      -2.372

     15.425

                -  

Totaal

      17.797

       -2.372

       15.425

       -2.372

       15.425

                -  

(bedragen x € 1.000,-)

Voorzieningen

Begin

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Voorziening PWV

57

0

57

0

57

0

Voorziening Non-actieven

1.831

-235

1.596

-159

1.672

-76

Totaal

1.888

-235

1.653

-159

1.729

-76

De voorziening Non-actieven dient ter financiering van de  WW-lasten.
Door een hoger aantal instromers in de WW (en WW+) is de dotatie aan de voorziening hoger dan begroot.

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Economisch nut:

Warehouse Management System (WMS) Voorraadsysteem (onderhanden werk)

102

102

0

Totaal

102

0

102

0

0

0