Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Welke resultaten zijn in 2018 behaald?

 • Samenhang en integraliteit:
  • Sinds 2018 zijn in elke wijk wijkteams actief gericht op jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp of Wmo. Door samenwerking van deze disciplines kunnen zorg en ondersteuning voor alle leeftijden integraal worden opgepakt. De transitie van een centrale uitvoeringsorganisatie tot een wijkgerichte is een ingrijpende.
  • Door de gemeentelijke toegang en het ingekochte aanbod vanuit de Jeugdwet en de Wmo te ontschotten, is in 2018 de overgang van jeugd naar volwassenheid versoepeld.
 • Iedereen verdient zorg of ondersteuning:
  • We hebben ingezet op het bereiken van inwoners die zorg nodig hebben door gesprekken met inwoners en wijkorganisaties. Zo krijgen jeugdigen die gebruikmaken van de voorziening verblijf Licht Verstandelijk Beperkt, gezinnen waar een taalbarrière speelt en zorg mijdende jongeren inmiddels de zorg die zij nodig hebben.
  • De wachtlijsten zijn sterk verminderd door inzet van een extra team voor Wmo-voorzieningen, een gespecialiseerd team voor gezinnen die langer dan 10 weken op de wachtlijst stonden en gesprekken met zorgaanbieders.
 • Toegankelijkheid, laagdrempelig en dichtbij huis:  
  • Meer mantelzorgers (23% in 2018 t.o.v. 21% in 2017).
  • Meer inzicht in de eenzaamheid in Den Haag.
  • In december is een nieuwe 24-uursopvangvoorziening met 90 plekken voor daklozen geopend aan de Sportlaan.
  • De beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis is ingezet door externe dagbesteding voor de Haagse cliënten in Beschermd Wonen per 1 juli 2018 aan te bieden als Wmo-voorziening.

Toelichting op de indicatoren en kengetallen

Effect indicator

Nulmeting 2016

Realisatie 2018

Begroting 2018

Zelfredzaamheid inwoners

89,4%

89,6%

90,0%

Percentage Hagenaars 18 jaar en ouder, met een maatwerkvoorziening

7,3%

7,3%

7,2%

Klanttevredenheidsindicator

82%

83%

89%

Percentage bereik kinderen 0-1 jaar door de jeugdgezondheidszorg

98%

98,5%

98%

Percentage bereik kinderen 4-19 jaar door de jeugdgezondheidszorg

87%

89%

85%

Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

75%

87%

80%

De klanttevredenheidsindicator is in 2018 gestegen ten opzichte van de nulmeting, maar bleef nog wel achter bij de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2018 tijdelijk sprake was van oplopende doorlooptijden en achterstanden. De bekendheidscijfers van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het bereik van kinderen door de jeugdgezondheidscijfers pakken beter uit dan verwacht. De overige indicatoren komen uit zoals verwacht.

Kengetal

Actuele peildatum

Aantal zwerfjongeren

399

% kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen van 110 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm).

22%*

* cijfer uit Gezondheidsmonitor 2015

Zwerfjongeren worden apart van volwassen dak- en thuislozen opgevangen door het Leger des Heils en begeleid door het Jeugd Interventie Team (JIT). In januari 2018 is Housing First voor zwerfjongeren (16-23 jaar) gestart. Met deze specifieke methodiek, die zich kenmerkt door een aanpak gericht op eigen kracht, verantwoordelijkheid en autonomie, is het gelukt om 20 jongeren zelfstandig te laten wonen en hen toe te leiden naar zorg, dagbesteding, werk, opleiding of schuldsanering. Deze jongeren zijn veelal afkomstig uit jeugdhulp en vonden geen aansluiting in het hulpaanbod.

Onderstaande indicatoren zijn beschrijvend van aard en voorgeschreven door het Rijk.

Beleidsindicatoren (rijksoverheid)

Eenheid

Actuele peildatum

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

640

Beleidsindicatoren (rijksoverheid)

Eenheid

Actuele peildatum

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen                                             

2,5%*

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar                                                                    

10,5%

Jongeren met jeugdbescherming

%  van alle jongeren tot 18 jaar                                                                     

0,9%

Jongeren  met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar                                                                   

0,5%

* Actuele peildatum 'Jongeren met een delict voor de rechter' is 2015.