Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?

In dit tekstvak komen links te staan die rechtstreeks naar de activiteit gaan.

Beleidsverantwoording per activiteit

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x€ 1.000,-) 

Uitkomst 2018

Begroot

Resultaat

Activiteiten in 2018

Lasten

Baten

Saldo

saldo 2018

2018

Participatie zorg en welzijn

    39.895

               127

        39.768

N

        44.226

N

    4.458

V

WMO voorzieningen

  147.566

        12.060

     135.507

N

      119.029

N

 16.478

N

Beschermd wonen

    83.407

           1.473

        81.933

N

        85.254

N

    3.321

V

Maatschappelijke opvang en emancipatie

     20.616

                 36

        20.581

N

        20.425

N

        156

N

Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams

    45.077

           2.158

        42.919

N

        44.071

N

    1.152

V

Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18-

  116.884

              820

      116.064

N

     107.994

N

    8.070

N

Kinderbescherming en huiselijk geweld

    42.827

        12.077

        30.751

N

        27.237

N

    3.514

N

Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst

     41.615

        31.949

          9.667

N

          6.820

N

    2.847

N

Vastgoedbeheer

       5.424

           7.591

           2.167

V

          2.274

V

        107

N

Totaal

    543.312

         68.290

       475.022

N

       452.782

N

  22.240

N

1. Participatie, zorg en welzijn

Participatie en informele hulp
De gemeente bevordert de participatie van mensen in de stad en ondersteunt informele netwerken. Met deze inzet levert de gemeente een bijdrage aan de verschuiving van zware zorg naar lichtere vormen van ondersteuning. Conform het coalitieakkoord 2018 krijgt op het gebied van participatie de stad, de wijk, de buurt een grotere rol.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Op basis van de stadsenquête zijn in Den Haag in 2018 circa 135.000 vrijwilligers actief, die zich inzetten om de stad beter te maken. De inzet van de gemeente is erop gericht om zoveel mogelijk mensen aan vrijwilligerswerk te helpen. Maandelijks bezochten circa 20.000 personen de website Den Haag Doet. Met evenementen als het Haagse Heldengala, de Haagse zilveren en gouden Hulde en de Waarderingsprijzen kwam vrijwilligerswerk breed onder de aandacht.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we Haagse mantelzorgers ondersteunen. Dat kan gedurende een korte periode in de vorm van extra handen, of bijvoorbeeld een logeervoorziening voor de persoon die mantelzorg nodig heeft. Vanuit de Wmo faciliteren we dit.

Volgens de stadenquête verleent bijna een kwart van de Hagenaars (23%) mantelzorg. Dit is een toename ten opzichte van 2017 (21 %).

In 2018 is de Respijtkaart ontwikkeld om mantelzorgers op weg te helpen die extra hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Deze kaart geeft het Haagse respijtaanbod voor de hele stad en ook per stadsdeel aan. Deze respijtkaart is verkrijgbaar bij de servicepunten XL, bibliotheken en huisartsen.

Met de webwinkel spreekt de gemeente haar waardering en erkenning voor de mantelzorgers uit. In 2018 hebben 3.500 mantelzorgers een bestelling gedaan in de webwinkel. Dit betekent een toename van 17 % ten opzichte van 2017.  

In het kader van het project ‘Mantelzorg Werkt!’ hebben tien Haagse werkgevers tijdens de Haagse viering van de landelijke dag van de Mantelzorg de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen voor hun mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Participatie ouderen en mensen met een beperking
De gemeente draagt bij aan activering en stimulering van ouderen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. We faciliteren zo’n 900 initiatieven die er aan bijdragen dat ouderen mee kunnen blijven doen. Dat zijn bijvoorbeeld wijkrestaurants, beweegprogramma’s, maatjesprojecten, Servicepunten XL, ouderensociëteiten en Haags Ontmoeten. Haags Ontmoeten organiseert op 36 locaties ondersteuning en ontmoeting voor zelfstandig wonende ouderen met verhoogd risico op kwetsbaarheid en verlies van regie en/of geheugen en hun mantelzorgers. In 2018 is het aanbod verder uitgebreid door het openen van nieuwe locaties en uitbreiding van openingstijden; resulterend in een forse toename van bereikte ouderen en mantelzorgers (35% toename in het eerste half jaar van 2018).

Om de toegankelijkheid te vergroten voor mensen met een beperking zijn via de subsidieregeling toegankelijkheid 20 aanvragen toegekend. Sinds 2017 heeft de gemeente een 24-uurs opvangvoorziening beschikbaar gesteld voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die tijdelijk behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning in een beschermende woonomgeving, met als doel terugkeer naar een zelfstandig bestaan. In 2018 zijn 14 mensen opgevangen.
In het coalitieakkoord wordt een actieplan aangekondigd om eenzaamheid te lijf te gaan. In 2018 is door uitgebreid statistisch onderzoek en gesprekken met professionals, inwoners en vrijwilligers in alle wijken belangrijke informatie verkregen. We weten nu beter welke groepen te kampen hebben met eenzaamheid, waar zij zich bevinden en welke oorzaken ten grondslag liggen. In 2019 worden deze inzichten omgezet in een actieplan.

Buurthuis van de Toekomst
Door middel van de buurthuizen van de toekomst faciliteert de gemeente dat organisaties en particulieren dichtbij de inwoners activiteiten kunnen organiseren en deze mee kunnen laten doen in de wijk en samenleving. In 2018 heeft de 52ste Haagse accommodatie het predicaat Buurthuis van de Toekomst ontvangen. Veertien accommodaties hebben met behulp van de subsidieregeling Impuls Buurthuis van de Toekomst hun ruimtes aangepast voor multifunctioneel gebruik.

Welzijnswerk
De gemeente subsidieert Haagse welzijnsorganisaties voor het leveren van welzijnswerk, waaronder algemene maatschappelijke ondersteuning. In 2018 subsidieerde Den Haag vier Haagse welzijnsorganisaties VOOR Welzijn, MOOI, Zebra en Welzijn Scheveningen voor onder meer het leveren van algemene maatschappelijke ondersteuning. Hagenaars die ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op algemene maatschappelijke ondersteuning in de wijkcentra met een Servicepunt XL. Ze kunnen hier terecht met al hun hulpvragen op het gebied van werk, zorg, jeugdhulp of welzijn. De Servicepunten XL bieden informatie en advies en onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente is (landelijk) één van de veertien koplopers op het gebied van cliëntondersteuning. Het afgelopen jaar bezochten 20.345 mensen een Servicepunt XL. Van onafhankelijke cliëntondersteuning maakten 14.028 mensen gebruik.

In het coalitieakkoord is afgesproken tot een herstructurering van het welzijnsbeleid en de welzijnsbudgetten te komen, en dat meer geld beschikbaar wordt gesteld voor kleinschaligere, wijkgerichte  en innovatieve initiatieven . De contouren van het nieuwe beleid zijn in de tweede helft van 2018 voorbereid en worden in 2019 gepresenteerd.

2. Wmo voorzieningen

Bij Wmo voorzieningen gaat het om hulp in de huishouding, ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld dagbesteding, aangepast vervoer (bijvoorbeeld scootmobielen of taxibus) en woningaanpassingen.

Wmo wijkteams en MDA-teams
Per juli 2018 is de nieuwe uitvoeringsorganisatie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning (JMO) gestart. Daarin wordt gewerkt met een nieuw dienstverleningsconcept van 15 Wmo-wijkteams waarmee integraal wordt gekeken. Dus ook of iemand met een algemene voorziening of in het eigen netwerk kan worden geholpen. Onder meer wordt ingezet op betere keukentafelgesprekken, training en intervisie.
De Wmo-wijkteams zorgen voor een laagdrempelige, integrale en toegankelijke dienstverlening. In de basis wordt een uniforme werkwijze gehanteerd, waarbij de wijkteams op basis van de ‘couleur locale’ de ruimte hebben om aan te sluiten bij het DNA van de wijk. Met de uitrol van dit nieuwe dienstverleningsconcept zijn veel nieuwe medewerkers gestart. In 2018 lag de focus daarom op het vormen van de teams en het opleiden van de medewerkers.

Voor complexe problematiek of cases die vastlopen in samenwerking tussen disciplines schaalt elk wijkteam op naar één van de tien multidisciplinaire aanpak-teams (MDA-teams) die in 2018 zijn opgezet. Deze teams bestaan uit experts van de Wmo, jeugdhulp, ggz, werk & inkomen, daklozenzorg, welzijn en schuldhulpverlening. Eén professional coördineert en is de vaste contactpersoon voor het huishouden. De regisseur voert regie op het proces en monitort het verloop totdat de casus is vlot getrokken.

Wmo maatwerkvoorzieningen
In 2018 zijn meer maatwerkvoorzieningen toegekend (RIS301219). De toename betreft vooral het maatwerkarrangement (zorg in natura). Gedurende het jaar 2018 is een grote toename te zien in het toewijzen van voorzieningen, vooral voor begeleiding en dagbesteding (van circa 4.700 gemiddeld in 2017 tot circa 5.700 gemiddeld in 2018). De toename van het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening past in het landelijke beeld dat vanaf 2015 zichtbaar is, waarbij er een groter beroep op de Wmo wordt gedaan. Deze groei kan door meerdere ontwikkelingen worden verklaard. Eén daarvan is de verlaging van de drempel in de toegang van de Wmo in onze gemeente (denk aan: vormvrije melding, van centrale indicatie naar decentrale wijkteams, gespreksvoering). Doordat sprake is van een openeinde regeling kan zorg niet geweigerd worden. Naast een grotere hoeveelheid verstrekte voorzieningen, is ook de gemiddelde prijs per voorziening hoger.

Vervoer ouderen en gehandicapten
Naast de Taxibus heeft de gemeente in het kader van de Wmo nog een aantal andere vervoersvoorzieningen. Eén van die voorzieningen was de forfaitaire vergoeding vervoer. Omdat de wet forfaitaire vergoedingen niet meer toestaat en maatwerk vereist, zijn die vergoedingen begin 2018 omgezet in persoonsgebonden budgetten. De groeiende vraag naar zorg doet ook een groeiend beroep op verschillende vormen van vervoersvoorzieningen. Daarom wil de gemeente de verschillende vervoersvoorzieningen slimmer, efficiënter en met meer vervoersgemak voor de gebruiker inzetten. De afgelopen jaren is in twee pilots al geëxperimenteerd met leengebruik in scootmobielpools. In 2018 zijn we gestart met een onderzoek op welke wijze een stadsbreed dekkend netwerk van scootmobiels kan worden opgezet. Ook is gekeken naar hoe het doelgroepenvervoer in de komende jaren gestroomlijnd kan worden. De Raad zal daarover in 2019 worden geïnformeerd.

Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten
Het programma Gezond Lang Thuis heeft tot doel de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen te vergroten met behulp van zorgtechnologie, zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen. Hierbij bouwen we met samenwerkingspartners en bewoners aan een infrastructuur die senioren in staat stelt langer gezond thuis te wonen. Met het programma Gezond Lang Thuis won de gemeente Den Haag in 2018 het internationale Smart City Award in de categorie Inclusive & Sharing Cities.

Stimuleringsopdracht maatwerkarrangementen
Den Haag wil de maatwerkarrangementen (MWA) Wmo vernieuwen en meer aan laten sluiten op de wensen en behoefte van de inwoners, door voorzieningen slimmer op elkaar aan te (laten) sluiten en op innovatieve manieren maatwerk te bieden. Vanuit de Stimuleringsopdracht liepen in 2018 veertien projecten om meer samenhang en samenwerking te realiseren tussen gecontracteerde aanbieders, maar ook met de algemene voorzieningen, de welzijnsorganisaties en bewonersinitiatieven. Eind 2018 zijn verschillende zorginnovatiesporen gebundeld in één overkoepelend project ‘Zorg en Innovatie’: de Stimuleringsopdracht voor innovatie met Wmo MWA zorgaanbieders, voorbereiding oprichting Zorginnovatiefonds, ketensamenwerking Gezond Gelukkig Den Haag en het brede programma Gezond Lang Thuis.

3. Beschermd wonen en GGZ

Beschermd wonen
De externe dagbesteding voor de Haagse cliënten Beschermd Wonen is per 1 juli 2018 overgeheveld naar de Maatwerkarrangementen Wmo. De beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis (ingezet door de commissie Dannenberg) is voor de gemeente Den Haag aanleiding om de systematiek zorgzwaartepakket voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang op termijn los te laten. We werken aan een systematiek die beter aansluit op de individuele cliënt en herstel bevordert. Een systematiek waarin meer diversiteit is in woonvormen, dagbesteding en individuele begeleiding voor de ongeveer 1.500 cliënten die beschermd wonen.

GGZ
De gemeente draagt bij aan de veertien GGZ-wijkteams in Den Haag om kwetsbare mensen met een ernstige psychische aandoening naar behandeling en ondersteuningstrajecten te leiden. Sinds maart 2018 wordt door de GGZ-wijkteams geëxperimenteerd in Moerwijk en Waldeck/Bohemen met het geïntegreerd aanbieden van behandeling en ondersteuning. Door te investeren in de GGZ-wijkteams geeft de gemeente ook uitvoering aan de integrale aanpak personen met verward gedrag (RIS299305).

4. Maatschappelijke opvang en emancipatie

Maatschappelijke opvang
In 2018 is gestart met kwalitatieve verbetering en capaciteitsgroei van de maatschappelijke opvang, mede naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Van de straat’ en de extra middelen uit het coalitieakkoord. In december is een nieuwe 24-uursopvangvoorziening met 90 plekken geopend aan de Sportlaan.

Inmiddels hebben 20 jongeren met complexe problematiek en veelal een jeugdzorgverleden een eigen huis en begeleiding gevonden onder de vlag van Housing First jongeren. In de winter 2018-2019 is de pilot permanente winteropvang van start gegaan. Er is onder andere een kleinschalige voorziening voor 20 daklozen, vooral buitenslapers, gerealiseerd (locatie Wenckebach). Daarbij is het gelukt om 9 mensen direct van de straat te motiveren tot opvang en zorg.
In overleg met de cliënten is besloten tot een extra dag openstelling van de dagopvang Haagse Zaak. In december is het 10 puntenplan Maatschappelijke opvang gepresenteerd (RIS301432), dat tot stand is gekomen met inbreng van zorgaanbieders en cliënten(vertegenwoordigers).

Emancipatie
De gemeente heeft in 2018 diverse activiteiten van organisaties ondersteund ter bevordering van de emancipatie van vrouwen en de LHBTIQ+-gemeenschap. Zo heeft Stichting Yasmin onder meer 950 vrouwen naar onderwijs en werk begeleid. COC Haaglanden gaf 150 voorlichtingslessen over seksuele diversiteit op scholen en heeft ertoe bijgedragen dat Paarse vrijdag op twintig Haagse scholen is gevierd.

5. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Jeugdteams

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
In 2018 nam de druk op de jeugdgezondheidszorg (JGZ) toe door toenemende vraag naar de expertise van de JGZ in de zorgstructuren onderwijs, jeugdteams en integrale vroeghulp. Tevens was het moeilijk om personeel te werven. Dit had gevolgen voor de uitvoering van het wettelijke basistakenpakket JGZ om alle kinderen in Den Haag op voorgeschreven momenten daadwerkelijk te zien, dan wel in beeld te hebben. Dit wordt zichtbaar door dalende kernindicatoren ‘bereik’ en ‘vaccinatiegraad’. Het percentage van Haagse kinderen dat op de dag dat ze 2 jaar worden alle vaccinaties van het rijksvaccinatieprogramma hebben gekregen, maakt het RIVM in juni 2019 bekend. In 2017 daalde de vaccinatiegraad in Den Haag van 90% naar 89,4%. Landelijk is sprake van een licht dalende trend en dat is Den Haag niet anders.

Integrale vroeghulp
Net als voorgaande jaren zien we in 2018 een toename van aanmeldingen, van 100 in 2017 naar 180 in 2018. Door wachtlijsten in speciale kinderdienstencentra, blijven meer kinderen in afwachting van de juiste behandeling. Ze komen thuis te zitten waardoor ouders meer druk ervaren en meer ondersteuning nodig is van casemanagers integrale vroeghulp. Als onderdeel van het preventieplan 2019 wordt de integrale vroeghulp versterkt.

Jeugdteams
In 2018 heeft de implementatie van de aanbesteding van de jeugdteams zijn beslag gekregen. In deze periode bleek het, ondanks maximale inspanningen van alle partijen, lastig om de bezetting in de jeugdteams op orde te krijgen. Mede hierdoor stegen de wachtlijsten bij de jeugdteams. In de tweede helft van 2018 heeft de inzet van o.a. een extra flexteam ertoe geleid dat de wachtlijst bij het jeugdteam flink gedaald is. Zij hebben 270 zaken opgepakt van de wachtlijst, waarbij de focus lag op de langst wachtenden. Ook is consequent gestuurd op nakoming van de contractafspraken. De werving voor de openstaande vacatures is door partijen voortvarend aangepakt en daardoor is de afgesproken bezetting binnenkort op orde.

Opvoedsteunpunten
Steeds meer gezinnen weten de weg naar de themabijeenkomsten en cursussen over opvoeden te vinden, mede door een goede samenwerking met de jeugdteams in het kader van de beheersing van de wachtlijsten. Door de pedagogisch adviseurs van de Opvoedsteunpunten zijn in totaal 121 bijeenkomsten georganiseerd. Hiermee zijn totaal 1.794 ouders bereikt, tegenover 1.578 in 2017.

GGZ en huisartsen
In 2018 is een advies uitgebracht op grond van de resultaten van de pilot ‘Samenwerking versterken met huisartsen’ (2017). Op basis hiervan is besloten de jeugdexpertise in de huisartsenpraktijk te gaan versterken. Door huisartsen te ondersteunen met een praktijkondersteuner jeugd-GGZ kan de triage verbeteren, lichte behandeling geboden worden en kan een kind sneller verwezen worden naar passende hulp. Met huisartsen en het CJG is hiervoor een pilot uitgewerkt. Deze gaat in 2019 van start in Leidschenveen-Ypenburg en Scheveningen.

6. Jeugdhulp

Jeugdhulp betreft vooral maatwerkdienstverlening die circa 175 zorgaanbieders bieden aan zo’n 12.000 jongeren. Daarnaast betreft het maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven (geëscaleerde zorg).
In het coalitieakkoord is afgesproken dat alle Haagse kinderen zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Voor de kinderen die dat niet goed lukt, zorgen wij voor een laagdrempelige zorg- en ondersteuningsstructuur. Kinderen en jongeren die (dreigen te) ontsporen, betrekken we er weer bij, evenals hun ouders. Er worden meerjarencontracten met jeugdhulpaanbieders afgesloten, zodat we de kwaliteit verbeteren en onnodige bureaucratie tegengaan.

Inkoop jeugdhulp
De Inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024 (RIS300427) is vastgesteld door de gemeenteraad. In regionaal verband is vervolgens gewerkt aan het uitwerken van deze inkoopstrategie naar de inkoopdocumenten. Dit wordt in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van betrokkenen zoals jeugdhulpaanbieders, jeugdteams, Gecertificeerde Instellingen en huisartsen gedaan.

Wachtlijst tweedelijns specialistische jeugdhulp
In de contractgesprekken met de grootste jeugdhulpaanbieders is het onderwerp wachttijden en wachtlijsten en het wegwerken/ voorkomen ervan een standaard onderdeel van gesprek. Ook met de bestuurders van de grootste jeugdhulpaanbieders wordt structureel gesproken over de wachtlijstproblematiek. Over de aanpak van knelpunten worden afspraken gemaakt. De regio Haaglanden heeft voor de uitvoering van landelijke actielijnen in het kader van de transformatie van de jeugdhulp een bijdrage uit het transformatiefonds toegekend gekregen van € 2,4 mln. Een van de concrete regionale invullingen is de regie op de wachtlijsten, door  betere registratie en één aanmeld- en coördinatiepunt voor residentiële plaatsen. Hierdoor is de capaciteitsverdeling beter in zicht en worden jeugdigen sneller bij de juiste jeugdhulpaanbieders geplaatst.

Aanvalsplan personeelstekorten
De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector nam in 2018 toe. In 2018 is met de sector jeugdhulp gesproken over hoe gezamenlijk aan de thema’s uit het Aanvalsplan personeelstekort jeugd (RIS298566) invulling gegeven kan worden. Voor deze regio heeft de werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt een actieplan opgesteld waarin verschillende jeugdhulpaanbieders participeren. Dit actieplan is gericht op het vergroten van de instroom op de opleidingen en het behoud van personeel. Met een deel van de eerder genoemde bijdrage uit het transformatiefonds jeugd kunnen de sector en de opleidingen gezamenlijk investeren in het adequaat opleiden van nieuwe professionals en het bijscholen van al actieve professionals of zij-instromers. Tevens kunnen brede stagemogelijkheden en carrièreperspectief gecreëerd worden voor studenten en professionals binnen het brede sociale domein.

Ondersteuning kwetsbare jongeren 16-23 jaar
In 2018 is gewerkt aan een soepele overgang van jeugd naar volwassenheid door de gemeentelijke toegang en het ingekochte aanbod vanuit de Jeugdwet en de Wmo te ontschotten. We groeien daarbij toe naar een nieuwe werkwijze, waarbij niet de leeftijd, maar de mate van zelfstandigheid van de jongere bepalend wordt of er jeugdhulp vanuit de Jeugdwet of ondersteuning vanuit de Wmo wordt ingezet. De Wmo wordt hiertoe toegankelijk gemaakt voor jongeren vanaf 16 jaar en de jeugdhulp loopt zo nodig door tot 23 jaar. Uitgangspunt is dat díe hulp en ondersteuning wordt ingezet die het meest passend is voor de jongere.

7. Kinderbescherming en huiselijk geweld

Huiselijk geweld en Veilig Thuis Haaglanden
Huiselijk geweld en kindermishandeling is een thema dat groeiende aandacht van de
overheid nodig heeft. In het coalitieakkoord hebben we aangegeven dat hiervoor geldt dat een goede samenwerking tussen verschillende organisaties en instanties en gemeente cruciaal is.
Bij de aanpak huiselijk geweld is een groot aantal ketenpartners betrokken. Een belangrijke ketenpartner is Veilig Thuis Haaglanden (VTH). VTH maakt sinds 2018 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT (RIS297298). Er is sprake van autonome groei van het aantal meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis. In 2018 waren er 10% meer meldingen dan in 2017 (5.073 in 2018 t.o.v. 4.619 in 2017) en 32% meer adviesvragen dan in 2017 (4.405 in 2018 t.o.v. 3.335 in 2017).
In 2018 is Den Haag in samenwerking met Delft gestart met de pilot MDA++ (multidisciplinaire aanpak ++) voor de meest ernstige en complexe casuïstiek. In de pilot worden enkel zaken uit Den Haag en Delft behandeld. In 2018 zijn 301 huisverboden opgelegd op peildatum 31 december 2018. Aan de achterblijver en de uithuisgeplaatste is hulp verleend.

Gesloten jeugdhulp / Jeugdhulp-Plus
Jeugdhulp-Plus aanbieders creëren in toenemende mate voorzieningen om een gesloten plaatsing te voorkomen. Voor (primair) jeugdigen met een voorwaardelijke of geschorste machtiging gesloten jeugdhulp is in september 2018 in Den Haag een vestiging van School2Care geopend. Daar wordt onderwijs, zorg/behandeling en begeleide vrijetijdsbesteding geïntegreerd aangeboden van 8 uur ’s ochtends tot 8 uur ‘s avonds.

Strafketen jeugd
De gemeente Den Haag is nauw betrokken bij diverse projecten die in de strafrechtketen op het gebied van jeugdhulp lopen. Zo is de gemeente Den Haag aangehaakt bij de doorontwikkeling van het netwerk- en trajectberaad van de Raad voor de Kinderbescherming. Deze doorontwikkeling richt zich onder meer op het betrekken van de jongere zelf (niet over, maar mét jongeren praten) en het betrekken van het netwerk bij het traject van terugkeer vanuit een justitiële jeugdinrichting naar huis. In het kader van het adolescentenstrafrecht is eind 2018 een projectgroep gestart om samen met de diverse ketenpartners de knelpunten te inventariseren. Deze projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van jeugdhulporganisaties zoals Jeugdbescherming West en de William Schrikker Groep, strafketenpartners (advocatuur, reclasseringsorganisaties) en interne vertegenwoordigers vanuit de JMO-organisatie en de bestuursdienst.

Prostitutiebeleid en aanpak mensenhandel
SHOP, STEK/Vluchtelingenwerk, Fairwork en stichting De Haven zijn betrokken bij de zorg en hulpverlening aan sekswerkers en slachtoffers mensenhandel. Ruim 270 sekswerkers hebben in de looptijd van de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees II’ (RUPS II) gebruik gemaakt van een uitstapprogramma. In totaal zijn 112 slachtoffers van mensenhandel begeleid door SHOP.

8. Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst

Volksgezondheid
In kader van de Haagse nota volksgezondheid (RIS284021) zijn met preventieprogramma’s over psychische gezondheid 1.100 kinderen, ouders en professionals bereikt. Met de aanpak genotmiddelengebruik zijn 3.500 leerlingen bereikt. Ruim 1.000 extra consulten zijn door de jeugdgezondheidszorg vanuit de aanpak overgewicht uitgevoerd. Ongeveer 1.900 volwassenen/ouders/intermediairs hebben ondersteuning gekregen bij psychische klachten, en 745 ouderen kregen voorlichting over alcohol en medicijngebruik.

GGD Haaglanden
Eind november is onder leiding van de GGD een pilot gestart waarin de mobiele interventie en preventie unit (MIPU) als nieuwe vervoersoptie voor personen met verward gedrag wordt getest. Doel van de pilot is onder meer zicht krijgen op het aantal en de aard van de meldingen waar de MIPU op ingezet kan worden. De MIPU is een neutraalgekleurd personenbusje, waar alléén zittend vervoer mogelijk is. De voertuigen worden bemand door een ambulancechauffeur en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige/ verpleegkundig specialist. Voor deze combinatie is gekozen om ter plaatse zorg te kunnen verlenen en overbodig vervoer te voorkomen. In 2019 wordt de pilot geëvalueerd en vindt besluitvorming over het vervolg plaats.

De GGD heeft in 2018 verdere voortgang geboekt met de (landelijke) aanpak van antibioticaresistentie (Bijzondere resistente micro-organismen – BRMO) onder meer door het opzetten van netwerken, informatievoorziening en het uitvoeren van zogenaamde puntprevalentiemetingen bij verpleeghuizen.

Ambulance zorg
De ambulancevoorziening wordt verzorgd door de Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden (RAV Haaglanden). Dit is een samenwerkingsverband tussen drie ambulancevervoerders in de regio:  Ambulancezorg GGD Haaglanden, Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulancezorg Zoetermeer. De eerste twee vervoerders zijn actief in Den Haag. De Meldkamer Ambulance Haaglanden (MKA) van de Veiligheidsregio verzorgt de aanname en afgifte van de meldingen in de regio Haaglanden.

In  2018 is het aantal ambulanceritten licht gedaald. In dit jaar waren de ambulances van het spoedvervoer in 93,83% van alle gevallen binnen 15 minuten ter plaatse, waarmee de kwaliteitsnorm van 95% nagenoeg werd gehaald (2017: 93,74%).

De pilot ‘Dynamische inzet ambulance’ is – na goedkeuring van het ministerie van VWS – in 2018 gestart. In het kader van deze pilot is een opleidingscurriculum samengesteld waarmee  een aantal mensen zijn opgeleid tot medium-care ambulanceverpleegkundige. De pilot is door VWS verlengd tot zomer 2019. In deze periode ontvangen Ambulancezorg Nederland en het ministerie van VWS een evaluatierapport. VWS zal op basis van deze evaluatie besluiten of de pilot landelijk wordt uitgerold.