Buitenruimte

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?

In dit tekstvak komen links te staan die rechtstreeks naar de activiteit gaan.

Beleidsverantwoording per activiteit

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x€ 1.000,-)

Uitkomst 2018

Begroot

Resultaat

Activiteiten in 2018

Lasten

Baten

Saldo

saldo 2018

2018

Toezicht en handhaving Buitenruimte

     16.084

              463

        15.622

N

        17.227

N

    1.605

V

Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)

     72.514

           7.196

        65.318

N

        65.039

N

        279

N

Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

     12.245

              835

         11.410

N

        11.533

N

        123

V

Openbaar groen en openlucht recreatie

       9.838

          3.402

          6.436

N

           5.731

N

        705

N

Riolering en waterzuivering 

    35.525

        39.805

          4.279

V

          3.579

V

        700

V

Dienstverlening bedrijven en ondernemers

       3.964

          4.750

              786

V

              409

V

        377

V

Ongediertebestrijding

           209

                    0

              209

N

               314

N

        106

V

Begraafplaatsen

       2.233

          2.369

               137

V

              297

V

        160

N

Groei aandeel openbaar vervoer

                -  

                   -  

                   -  

-

                 22

N

          22

V

Algemene baten en lasten

           169

                   -  

               169

N

               199

N

          30

V

Totaal

    152.781

         58.820

          93.961

N

         95.780

N

      1.819

V

Toezicht en handhaving buitenruimte

Een leefbare stad is belangrijk zodat het er voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is. In 2018 is € 16,1 mln. uitgegeven, voornamelijk aan de handhaving in de buitenruimte met als doel het gedrag van mensen zodanig te beïnvloeden dat er een positieve bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van Den Haag. In 2018:

 • Is begonnen met het voorbereiden van het vervolg op de nota ‘Doorpakken met Haagse kracht’ (RIS 281916), die begin 2019 gereed zal zijn.
 • Kan in heel de stad gehandhaafd worden op weesfietsen die langer dan 28 dagen in de buitenruimte staan gestald, inclusief de zes gebieden die reeds waren aangewezen (RIS 299028).
 • Zijn met circa 34.000 fietswrakken en weesfietsen (inclusief 7.000 uit de ‘hotspot aanpak’) aanzienlijk meer fietsen dan in 2017 verwijderd uit de buitenruimte.
 • Is het verbod op het rijden met een snorfiets door de Grote Marktstraat ingevoerd.
 • Is in samenwerking met de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) de controle van bedrijven op hun afvalcontracten verder geïntensiveerd.
 • Zijn 2.645 controles op het in het bezit hebben van een vergunning voor de verkoop van alcohol door de brede handhavingsteams uitgevoerd.
 • Zijn 1.269 controles op het verbod van de verkoop van alcohol aan minderjarigen door het Drank & Horecateam uitgevoerd.
 • Waren handhavers zichtbaar aanwezig tijdens grote en kleinere evenementen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
 • Is gestart met ‘de buurt bestuurt’ in Duindorp, waarbij ondernemers en bewoners inspraak hebben in de inzet van de handhavingscapaciteit.

Naast handhaving en toezicht leverde de gemeente ook op andere manieren een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid van de buitenruimte, bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen en de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken. In totaal zijn er in 2018 ruim 3.800 APV-aanvragen en ruim 1.300 Wabo-aanvragen verwerkt. Dat is meer dan in eerste instantie voorzien en wordt onder andere verklaard door de toename van het inwoneraantal en het aantal in Den Haag gevestigde bedrijven. Ook is het proces van het afhandelen van aanvragen verbeterd.

Dierenwelzijn
In 2018 zijn de wettelijke taken voor het opvangen en vervoeren van zwerfdieren en het weghalen van kadavers in de buitenruimte conform de lopende aanbesteding uitgevoerd door Haagse dierenwelzijnsorganisaties. In 2018 zijn hiermee onder andere de activiteiten van het Huisdier Informatiepunt (RIS 286326) bekostigd. Naast de inspanningen om bewoners voor te lichten over verantwoord huisdierenbezit is in februari 2018 een tentoonstelling in het Atrium georganiseerd. De Haagse dierenwelzijnsorganisaties zijn hier als goededoelenorganisaties onder de aandacht gebracht. In 2018 is op grond van een aangenomen motie (RIS 294673) een bedrag van€ 0,05 mln. beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten voor het vervoer en de opvang van gewonde in het wild levende dieren.

Inrichting en onderhoud buitenruimte

Stadsentrees

 • Het project Loper Oude Centrum, inclusief de pleintjes aan beide zijden van de Wagenbrug en het Huygenspark, is vrijwel afgerond. Daarmee is de buitenruimte van de route van het station Den Haag Hollands Spoor naar de binnenstad aantrekkelijker geworden.
 • In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf is de buitenruimte bij Rijnstraat 8, onderdeel van de Haagse Loper, opnieuw ingericht en is in december 2018 feestelijk geopend.
 • De herinrichting van de Koekamp en de stadsentree A12 Malieveld zijn in voorbereiding. De realisatie start in november 2019.

Aan stadsentrees is in 2018 € 2,3 mln. besteed. Daarnaast is € 2,5 mln. geïnvesteerd via het Meerjaren Investeringsplan (MIP).

Oude Centrum

Het kruispunt Brouwersgracht/Om en Bij is in 2018 verbeterd met inritconstructies. Tevens zijn diverse snippergroenprojecten uitgevoerd. Voor de herinrichting van de Boekhorststraat is een ontwerp opgesteld. Het inspraaktraject is afgerond en de uitvoering staat gepland voor 2019. 
In 2018 is circa € 0,2 mln. geïnvesteerd. Het project ligt op schema.

Binckhorst Buitenruimte

In 2018 is de Street Art Route Binckhorst, inclusief de Binck Street Art Guide volume 1 met succes gerealiseerd. Er is kunst aangebracht op onder meer muren van gebouwen en transformatorhuisjes.
Verder is de aanpak van de verlengde Zuiderkroonstraat voorbereid. De afscheiding tussen de Supernovaweg en het spoor is vergroend. De Fokkerhaven is beschikbaar gekomen voor commercieel gebruik en in de nieuwe Poolsterhaven zijn lig- en laadplekken gecreëerd. De herinrichting van de Melkwegstraat is in december 2018 nagenoeg voltooid. In het voorjaar van 2019 wordt alleen nog de asfalt toplaag aangebracht. De kasteeltuin is nog niet opgeleverd. Hierover zijn we nog in gesprek met de eigenaar. Afhankelijk van de uitkomst wordt het ontwerp in 2019 verder uitgewerkt.

Totaal is € 0,3 mln. besteed. Verder is € 0,5 mln. geïnvesteerd via het MIP.

Pleinen als ontmoetingsruimte
De pleinenaanpak is gericht op het faciliteren en stimuleren van ontmoetingen in de buitenruimte (RIS 282210). Concreet in 2018:

 • Het Alphons Diepenbrockhof, het Almeloplein en het Anna Blamanplein, het Kerkplein en het Spaarneplein zijn gereed;
 • Na een uitgebreid participatietraject is de herinrichting van het Noordeinde voor het overgrote deel gerealiseerd (RIS 296740).
 • Het Bazaarplein heeft een groenere uitstraling gekregen en de zitplekken op het plein zijn verbeterd (RIS 298769).  

Aan de Haagse pleinen is in 2018 € 1,4 mln. besteed. Tevens is € 1,9 mln. geïnvesteerd via het MIP.

Herinrichting Frederik Hendriklaan, Willem de Zwijgerlaan en Aert van de Goeslaan
De voorbereiding van de herinrichting bevindt zich in een afrondende fase.Veel aandacht is er voor het participatietraject. In december is gestart met de Europese aanbesteding. De start van de uitvoering staat gepland voor medio mei 2019. In 2018 is € 0,8 mln. geïnvesteerd via het MIP.

Kraayenstein
In 2018 is het ontwerp voor Rietvoorndaal en Brasemdaal in Kraayenstein vastgesteld door de raad (RIS 299065). Het ontwerp voor Karperdaal en Steurendaal kostte meer tijd, omdat de wensen en eisen van wijkbewoners en gemeente lastig te verwerken waren in de beschikbare buitenruimte. Naar verwachting wordt dit ontwerp begin 2019 vastgesteld. In 2018 is hier € 0,3 mln. in geïnvesteerd via het MIP.

Ondergrondse fietsenstalling en entree parkeergarage Kijkduin
De ondergrondse entree voor de parkeergarages is uitgewerkt in een ontwerp (RIS 300152). Er komt ook een ondergrondse fietsenstalling. De besluitvorming was vertraagd. De aannemer heeft eind 2018 opdracht gekregen en is begonnen met de voorbereidingen van de bouw. De uitvoering van de bouw start in 2019. Over 2018 heeft dit geleid tot een lagere besteding in het Meerjaren Investeringsplan. Zie hiervoor ook paragraaf reserves, voorzieningen en investeringen verderop in dit programma.

De Kust Gezond

Uit de structurele middelen in het kader van De Kust Gezond zijn in 2018 de volgende activiteiten voorbereid/gerealiseerd:

 • Het informatiecentrum Kust Gezond is begin 2018 geplaatst en er zijn inmiddels circa 15.000 bezoekers ontvangen.
 • De armaturen van de openbare verlichting op de Morales boulevard zijn vervangen voor het testen van kustbestendige materialen.
 • Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Middenboulevard is uitgewerkt.
 • Er is onderhoud uitgevoerd aan de kiosken op de Morales boulevard.
 • Het plaatsen van de nieuwe trap op de Morales boulevard is in 2018 gestart. De uitvoering is echter vertraagd vanwege verschillende evenementen (o.a. Redbull Knockout Race). De oplevering van de nieuwe trap vindt plaats voor het strandseizoen van 2019.

Deze projecten hebben een relatie met de projecten van De Kust Gezond die worden verantwoord in programma 13 Stadsontwikkeling en wonen.

Bruggen, viaducten, tunnels en kademuren
Het Meerjarenprogramma Kunstwerken 3 met daarin de Vervangingsagenda 2018-2040 en het Uitvoeringsprogramma 2018-2021 is vastgesteld door de gemeenteraad (RIS 297826). 2018 was het eerste jaar van het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2018-2021.

De volgende projecten zijn in 2018 uitgevoerd:

Kades

 • De kades van de Toussaintkade, Scheveningseveer en  Zuidwal zijn vervangen.
 • De Valkenboskade tussen Copernicuslaan en Mient is eind 2018 opgeleverd.
 • De werkzaamheden aan de Calandkade zijn in volle gang en worden conform planning in 2019 afgerond.
 • Gestart is met het vervangen van de kademuren langs de Valkenboskade tussen de Laan van Meerdervoort en de Thomsonlaan. Deze projecten worden in de loop van 2019 conform planning afgerond.

De volgende kadevervangingsprojecten zijn in 2018 voorbereid en worden vanaf 2019 uitgevoerd:

 • De Kleine Veenkade is aanbesteed en gegund. De voorbereidende werkzaamheden zijn door de aannemer gestart.
 • De Suezkade tussen Newtonstraat en Laan van Meerdervoort.
 • Het Groenewegje tussen Koningstraat en Spinozastraat.
 • De Conradkade tussen Laan van Meerdervoort en Groot Hertoginnelaan, Prinsessewal en Hooigracht.

Tot slot was het noodzakelijk om noodmaatregelen te treffen vanwege de versneld verschuivende kademuur aan de Noordwal.

In 2018 is meer dan één kilometer kademuur vervangen. In totaal is hieraan circa € 6,7 mln. besteed. Ook is € 4,7 mln. geïnvesteerd via het MIP.

Bruggen
De voorbereiding voor de renovatie van de Hemsterhuisbrug loopt. Verder is in 2018 de voorbereiding voor de vervanging van het Piet Heinplein en het terugbrengen van de gracht gestart. Daarnaast is een start gemaakt met de voorbereiding van de brug aan de Benoordenhoutseweg ter hoogte van de Hart Nibrigkade.   

Renovatie Koningstunnel 
De Koningstunnel wordt van maart tot en met november 2019 gerenoveerd. Om de renovatie binnen deze korte uitvoeringstijd te kunnen realiseren, is afgelopen jaar op de locatie van de leverancier reeds een prototype van de bedienplaats gemaakt. De bouw van de uitbreiding van het dienstgebouw aan de Ammunitiehaven onder het Prins Bernhardviaduct is gestart. Dit wordt in 2019 afgerond. In 2018 is circa € 7,6 mln. geïnvesteerd via het MIP. Dit is circa € 5,8 mln. minder dan verwacht omdat een aantal, voor het tijdspad geen kritische, mijlpalen niet zijn gehaald. De werkzaamheden aan de tunnel zijn conform planning 1 maart 2019 gestart. Zowel financieel als qua planning loopt het project op schema.

Binnenwater
In 2018 zijn de volgende activiteiten afgerond:

 • De voorzieningen voor rondvaartondernemers en passanten zijn verder uitgebreid. Zo is bij de Haringkade de aanmeervoorziening verdubbeld, de Fokkerhaven is klaar voor commercieel gebruik en in de nieuwe Poolsterhaven zijn lig- en laadplekken gecreëerd.
 • Het kanoroutenetwerk, met de bijbehorende nieuwe vaarkaart is klaar.
 • De nautische mogelijkheden bij de Oude Zeesluis en de Verademing zijn verkend. Er moet nog een afweging worden gemaakt hoeveel ruimte er aan de diverse soorten van gebruik kan worden toegewezen. Een verbinding - mede voor schepen - langs de Erasmusweg is onderzocht en lijkt vooralsnog ruimtelijk tot de mogelijkheden te behoren. Met de gemeente Westland, het hoogheemraadschap Delfland en de provincie is een mogelijke strategie voor de lange termijn voorbereid.

Planmatig wegonderhoud
In het meerjarenonderhoudsprogramma Wegonderhoud 2014-2018 (RIS 265100) zijn de doelen en prioriteiten weergegeven. Prioriteiten zijn hierbij gesteld op basis van de Haagse Nota Mobiliteit 2010-2020 en de Kadernota Openbare Ruimte 2012 (RIS 249315). De prioriteiten in het wegonderhoud liggen bij het hoofdwegenstelsel, het onderhoud van de fietspaden en de drukbelopen voetpaden, zoals in winkelgebieden. Bij de planning van het onderhoud krijgen wegonderhoudsprojecten, die gecombineerd kunnen worden uitgevoerd (werk met werk) zoveel mogelijk voorrang om zo de overlast te beperken. In 2018 zijn 46 onderhoudsprojecten uitgevoerd. In totaal gaat het om 22 hectare verharding waaraan en circa € 12,8 mln. is besteed. Conform planning zijn de grote onderhoudsprojecten de Moerweg, de Hengelolaan, Segbroeklaan, Vlaskamp, de Kempstraat, de Pansierstraat en de Leidsestraatweg uitgevoerd.

Bij wegonderhoud is aan bewoners gevraagd of de inrichting moet worden aangepast. Dit is bijvoorbeeld gedaan bij Laan van Clingendael en Isabelleland en omgeving.
Vanuit programma 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening wordt het calamiteitenonderhoud, het klein onderhoud, het onderhoud na meldingen van bewoners en het planmatige klein onderhoud aan straatmeubilair bekostigd.

Openbare verlichting
Het uitvoeringsplan voor de openbare verlichting  is operationeel. Alle nieuwe openbare verlichting die vanaf 2018 is voorbereid, is volgens de kaders van de Visie op Licht (RIS 298658) uitgevoerd.

Ook in 2018 was het toepassen van energiezuinige verlichting de norm. In 2018 zijn circa 1.500 armaturen die nog niet waren voorzien van LED-verlichting vervangen door armaturen met LED-verlichting. Dit zijn 200 armaturen meer dan begroot en daarmee is eind 2018 inmiddels circa 14% van de openbare verlichting voorzien van LED.

De vervangingsprojecten Tiber Rhône en Margaretaland zijn in 2018 afgerond en opgeleverd. De projecten Bezuidenhout en Vlaskamp zijn in uitvoering. De projecten Ruychrocklaan, Laakkwartier West en Laakkwartier Oost zijn vertraagd en gaan in 2019 in uitvoering. In plaats daarvan zijn de Berlage armaturen in diverse straten in Laak en Benoordenhout eerder vervangen. Op de Reigersbergenweg, Neherkade en Waldorpstraat zijn de armaturen vervangen door nieuwe, efficiënte LED-armaturen.

In 2018 is verder gewerkt aan een eigen kabelnetwerk voor de openbare verlichting. Gelijktijdig wordt de achterstand in vervanging van kabels en leidingen aangepakt. De volgende activiteiten zijn in 2018 gerealiseerd:

 • Het kabelvernieuwingsproject Melis Stokelaan, inclusief de vervanging van de lichtmasten, is opgeleverd.
 • Het project Bloemenbuurt Oost en West, inclusief led-armaturen, is voor 90% gereed.
 • In wijkpark de Verademing en op het Almeloplein zijn de installaties (kabels, masten en armaturen) vervangen.
 • In Transvaalkwartier, de Pansierstraat en de Berkenbosch Blokstraat zijn de kabels, masten en armaturen vervangen.
 • Aan de Koninginnegracht, de Johan de Wittlaan en de Bakkerstraat e.o. zijn de kabels vervangen.

In totaal is conform planning ruim 20 kilometer kabel vervangen in 2018.

Het aantal storingen is in 2018 met circa 10% afgenomen ten opzichte van 2017. Dit is in lijn met de verwachting, omdat de afgelopen jaren is ingezet op het vervangen van kabels en armaturen.

Storingen

2015

2016

2017

2018

Aantal meldingen per jaar

     6.593

     6.058

     6.619

     5.934

In het kader van duurzaamheid is het wenselijk om meer inzicht te krijgen in het verbruik. Eind 2018 zijn daarom in totaal 628 elektriciteitskasten voorzien van slimme meters.

Aan openbare verlichting is circa € 7,2 mln. besteed.

Straatreiniging
Den Haag zet zich in voor schone straten en stranden. Volgens het uitvoeringsplan Een Schone Stad (RIS 287720) is een 8 voor schoon het doel. Dit doel is over 2018 gehaald.

Door de mooie zomer is er in 2018 meer tijd en aandacht besteed aan het schoonhouden van het strand.
Verder zijn, met specifieke acties zoals 16 opruimestafettes in de stadsdelen en diverse kleinere initiatieven, bewoners voorgelicht en gestimuleerd om hun afval op de juiste wijze aan te bieden en zo hun buurt schoon te houden. 

Op het platform Haagsehanden.nl worden verhalen gedeeld over actieve bewoners die zich inzetten om de stad schoon en leefbaar te houden. Aan straat- en strandreiniging is € 28,9 mln. besteed.

Gladheidsbestrijding
De gemeente spant zich in om de doorgaande wegen en fietspaden zoveel mogelijk berijdbaar te houden bij gladheid. De manier waarop hier invulling aan wordt gegeven, ligt vast in het beleid gladheidsbestrijding (RIS 285270). De Haagse Milieu Services heeft in 2018 34 keer gestrooid bij gladheid, 25 keer in de eerste helft van het jaar en 9 keer in de laatste helft van het jaar. Bewoners en ondernemers konden evenals in voorgaande jaren kleine hoeveelheden zout ophalen bij stadsboerderijen en afvalbrengstations om hun eigen stoep begaanbaar te houden. De kosten van gladheidsbestrijding bedroegen in 2018 circa € 1,9 mln.

Zeehavens
De gemeente exploiteert de Scheveningse zeehaven. Voor het toegankelijk, aantrekkelijk en veilig houden van deze haven vinden jaarlijks de nodige beheer- en onderhoudswerkzaamheden plaats waarvan  baggeren, met 50% van de kosten, de belangrijkste activiteit is.

Door de mooie zomer zijn er meer passanten, zeil- en motorjachten die gebruik maakten van de nieuwe steiger in de Tweede Haven. Door de werkzaamheden aan de kadewanden hebben minder grote schepen de haven bezocht.

In juni is Scheveningen voor het eerst aangedaan door een cruiseschip, waarmee Scheveningen zich in toenemende mate positioneert als een aantrekkelijke plek voor Tall Ships en kleinere luxe passagiersschepen.

Het meest omvangrijke evenement in 2018 was zonder twijfel de finish van de Volvo Ocean Race. Een succesvol evenement dat Scheveningen internationaal op de kaart heeft gezet. Het nieuwe dienstvaartuig dat in februari 2018 in gebruik is genomen heeft daarbij goede diensten bewezen. Verder stond de haven van Scheveningen in het teken van zeilevenementen zoals de North Sea Regatta, het WK zeezeilen (ORC) en het EK Optimist zeilen.

Openbaar groen en openlucht recreatie

Groen draagt bij aan de kwaliteit van leven en aan klimaatadaptatie.

Het beleid over straatbomen is opgenomen in de nota ‘Haagse bomen’ (RIS 158380). In 2018 is deze nota geëvalueerd en in 2019 wordt de nieuwe nota vastgesteld.

Straatbomen
De reguliere uitval van bomen als gevolg van ziekten, plagen, storm en ouderdom schommelt jaarlijks tussen de 1.100 en 1.500 bomen. In 2018 zijn er bijna 1.300 bomen verwijderd die door natuurlijke omstandigheden aan het eind van hun (veilige) levenscyclus waren gekomen. Circa 20 van deze bomen zijn door storm gesneuveld. Het aantal bomen dat in 2018 is geplant ter vervanging van deze natuurlijk gestorven bomen bedroeg ruim 1.300 bomen. Hier was € 2,4 mln. mee gemoeid.

Verwacht werd dat er begin 2018 een landelijke richtlijn voor de beoordeling van populieren zou zijn. Dit heeft langer op zich laten wachten waardoor de inventarisatie en het uiteindelijke rapport over de beoordeling van de Haagse populieren pas in augustus gereed waren. Het uitgevoerde populierenonderzoek “Kwaliteitsbeoordeling populieren” is aan de raad verzonden (RIS 300436). In heel Den Haag zijn circa 2.200 populieren onveilig. Vervanging van deze populieren start vanaf 2019 (RIS 301381).

Klimaatadaptatie en beleving buurtgroen
In 2018 is circa 3.500 m2 aan buitenruimte omgezet van steen naar groen. Zo is aan de Melis Stokelaan een groene middenberm gerealiseerd en zijn er 47 extra bomen geplant. Verder is vergroening uitgevoerd op het Monnickendamplein, de Ootmarsumstraat en het Valkenbosplein.

Na overleg met de buurt is de uitvoering  gestart voor de vergroening op het Marcelisplein, de Groot- Hertoginnelaan/hoek Schweelinckstraat en het Enthovenplein. Hieraan is € 1 mln. besteed in 2018. Daarnaast is in overleg met de buurt een aantal vergroeningsplannen opgestart zoals Bieremapark, Groot-Hertoginnelaan, Sweelinckstraat, Bagijnestraat en Loenenseplein.

Grote groengebieden

 • De Stichting ‘In Arcadië’ heeft voor de buitenplaatsen Marlot en Reigersbergen een historische verkenning uitgevoerd. Deze verkenning dient als vertrekpunt voor het opstellen van het beheerplan in 2019;
 • Op Meer en Bos is een deel van het landgoed hersteld;
 • Voor de Scheveningse Bosjes wordt de bewonersvisie nu in de praktijk gebracht.

Totaal is circa € 0,3 mln. besteed aan de grote groengebieden.

Ecologie

Het beleid over ecologie is opgenomen in de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones (RIS 159450). In 2018 is deze nota geëvalueerd en de hieruit getrokken lessen dienen als basis voor de op te stellen nota Stadsnatuur die in 2019 gereed zal zijn. In 2018 is € 0,5 mln. besteed aan ecologie. De belangrijkste activiteiten/projecten waaraan in 2018 is gewerkt:

 • De start van de ontwikkeling van het beheer- en inrichtingsplan voor de ecologische verbindingszone Laakzone.
 • Het soortenmanagementplan voor de bescherming van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen bij sloop-, bouw- en renovatiewerkzaamheden is ontwikkeld en voorgelegd aan de Omgevingsdienst Haaglanden (RIS 301384).
 • De kademuur aan de Toussaintkade is vervangen met toepassing van een muurplantvriendelijke constructie.
 • Het herstel van de ecologische verbindingszone bij wijkpark De Horst door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanplant van inheemse struiken en oeverbeplanting, het herstel van een vispaaiplaats en het verleggen van een voetpad.
 • De evaluatie van de Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018 en de start van de ontwikkeling van de Nota Stadsnatuur.

Regionaal groen
Den Haag participeert in twee landschapstafels en in de oprichting van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Voor de beide landschapstafels zijn uitvoeringsprogramma's opgesteld voor 2018-2020. Dit programma betreft onder meer de projecten Groene Entree, ecologie Schenkzone, markering Hollandse Banen en doortrekking van het fietspad bij het Zwarte Pad. Aan het regionaal groen is in 2018 circa € 0,5 mln. besteed.

Strandbeleid
In de strandnota Het strand van iedereen (RIS 291640) staat de visie voor het strand voor de komende jaren (2017-2022). In 2018 zijn verschillende acties uitgevoerd uit het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Samen met de strandpaviljoenhouders is constructief gewerkt aan de totstandkoming van het kwaliteitsconvenant. Het streven is dit convenant in 2019 te ondertekenen. De proef met het ecologisch schoonhouden van het strand ter hoogte van de zandmotor is voortgezet en is succesvol.

Stadsboerderijen

De Haagse stadsboerderijen waren in 2018 ontmoetingsplekken voor Hagenaars van jong tot oud waar:

 • Circa 425.000 bezoekers zijn ontvangen, iets meer dan in 2017.
 • In totaal 356 schoolklassenlessen zijn gegeven.
 • In totaal voor 6.928 uur vrijwilligers zich hebben ingezet.
 • Er meer dan 177 activiteiten rond de thema’s voeding, afval, leefbaarheid, natuur en duurzaamheid zijn georganiseerd.
 • 7.480 kilo aan elektrische apparaten, 9.440 kilo aan gebruikt vet en 18.235 kilo gebruikte kleding/textiel is ingeleverd. Bij alle fracties is er een lichte toename ten opzichte van 2017.

Riool- en waterzuivering

In 2018 is € 16,7 mln. geïnvesteerd waarmee 15,6 kilometer riolering is vervangen. Het gaat o.a. om: Houtrustweg, Bloemenbuurt Oost en West en Badhuisweg, Melis Stokelaan en Boylestraat en omgeving.

Projecten in uitvoering in 2018 en doorlopend in 2019: Transvaalkwartier Zuid, Moerwijk Noord fase 2, Duindorp, Rustenburg Oostbroek, Bakkerstraat e.o. en de Johan van Oldebarneveltlaan. Voor 2018 was 22 kilometer aan vervanging begroot. Als gevolg van vertragingen in de voorbereiding zijn de projecten Frederik Hendiklaan, Bezuidenhout Oost fase 2 en Erasmusweg doorgeschoven naar 2019. Het geplande aantal kilometers rioolvervanging in het gemeentelijke rioleringsplan 2016-2020 wordt gehaald. In 2018 is 7,6 hectare regenwater van het riool afgekoppeld.

Jaarlijks worden werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van onderhoud, reiniging en inspecties (riolen, gemalen, kolken en drainage). Hiernaast wordt beheerdata bijgehouden en worden modelberekeningen uitgevoerd. Hierbij geeft het 3di model inzicht in de invloed van extreme neerslag op de buitenruimte. Deze informatie wordt gebruikt bij elk project in de buitenruimte zodat er geen kansen blijven liggen om daar waar mogelijk overlast te voorkomen.

In 2018 is in totaal circa € 17,4 mln. besteed aan onderhoud.

Dienstverlening bedrijven en ondernemers

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van de markten. In het kader van het reguleren van deze markten zijn in 2018 de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Er zijn twee onderzoeken naar het markttarief gestart naar aanleiding van de opdracht vanuit de raad (RIS 298987). De uitkomsten van deze onderzoeken worden begin 2019 verwacht.
 • De nieuwe stroomvoorziening op de markt Stevinstraat is afgerond en de markt Ypenburg is overgegaan op de nieuwe stroomvoorziening.
 • De samenwerking met Amsterdam is verder voortgezet als het gaat om het marktregistratiesysteem Mercato. De in gebruik name van het systeem staat gepland in de laatste week van januari 2019.
 • De aanbesteding voor het huurdersonderhoud schoonmaak en het verwijderen van het consumentenafval zijn vertraagd door aanvullende wensen voor wat betreft de social return. Hierdoor kan nog niet aan alle voorwaarden worden voldaan.
 • De standaardisatie van werkzaamheden is verder voortgezet. Dit moet leiden tot een verdere administratieve lastenverlichting en duidelijkheid over handhaving en exploitatie. De participatie vanuit de marktondernemers neemt echter meer tijd in beslag dan verwacht. Verwacht wordt dat deze in het voorjaar 2019 klaar is.

Ongediertebestrijding

De Haagse Milieu Services (HMS) verzorgt de bestrijding van ongedierte in de openbare ruimte, waarbij het zwaartepunt ligt op de bestrijding van ratten. De laatste jaren stijgt het aantal meldingen van ratten in de buitenruimte. Daarom is in november 2018 gestart met een rattenoffensief, waarbij in nauwe samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en HMS een intensievere aanpak van de rattenoverlast is ontwikkeld. Het nieuwe rattenoffensief wordt gedurende een periode van zes maanden eerst bij wijze van pilot ingezet in Moerwijk en Mariahoeve.

In het jaarplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2018 is uitgegaan van 50 meldingen over ongedierte. Het gaat specifiek om overlast veroorzaakt door kakkerlakken. Dit jaar zijn er circa 45 meldingen ontvangen wat neerkomt op ongeveer 700 bestrijdingen. Bestrijdingen worden bloksgewijs aangepakt waardoor bij één overlast melding er gemiddeld 16 woningen in de bestrijding worden meegenomen.

Begraafplaatsen

De Gemeente Den Haag exploiteert twee gemeentelijke begraafplaatsen, de Begraafplaats Westduin en de Begraafplaats Kerkhoflaan. In 2018 zijn er in totaal 774 reguliere uitvaarten geweest waarvan 531 op Westduin en 243 op Kerkhoflaan. De exploitatielasten in 2018 bedroegen € 2.2 mln.
De binnengekomen opbrengsten van de uitvaarten en afkoop van onderhoud aan graven bedroeg in 2018 circa € 2,4 mln.