Sport

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Welke resultaten zijn in 2018 gehaald?

  • In 2018 hebben 224 combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches gewerkt aan een actieve leefstijl voor Hagenaars in elke levensfase.  Er was speciale aandacht voor kwetsbare groepen die nu achterblijven met sporten en bewegen.
  • In 2018 is het ‘high performance’ hockeytrainingscomplex in gebruik genomen en is in de Rijksautomobiel Centrale (RAC)-hallen het Nationaal Trainingscentrum Skatevoorziening gerealiseerd. Zo zijn vijf kunstgrasvelden omgebouwd en acht kunstgrasvelden gerenoveerd. Ook is de veiligheid en toegankelijkheid van de zwembaden verbeterd door het plaatsen van tourniquets.
  • Van de 61 aanvragen die zijn ingediend voor het Haags Sportinitiatief zijn er 24 gehonoreerd. Deze burger- en private initiatieven stimuleren inwoners van Den Haag, die met het reguliere aanbod niet of onvoldoende bereikt worden, om te gaan  bewegen .
  • In Den Haag is het topsportprogramma Skateboarden gestart. Dit programma wordt – net als het Nationaal Training Centra’s  Zeilen en Beachvolleybal – ondersteund door het Centra voor Topsport en Onderwijs Metropool, de ondersteuningsorganisatie voor topsport in Zuid Holland.
  • Er zijn wederom diverse mooie grote (top)sportevenementen georganiseerd zoals Volley 2018 (EK beachvolleybal en EK zaalvolleybal mannen onder 21 en  WK zitvolleybal), de Finish van de Volvo Ocean Race in combinatie met de EK optimist en het WK Zeezeilen. Daarnaast zijn er ook veel jaarlijks terugkerende evenementen gehouden als City Pier City, de Stadsspelen, Grand Prix Judo, de World Tour Beachvolleybal en het The Hague Open. Bij alle grotere evenementen zijn (sportieve) side events georganiseerd voor verschillende groepen Haagse inwoners.

De voortgang van de resultaten van het sportbeleid wordt gemonitord door een aantal door de  raad vastgestelde indicatoren en kengetallen plus één beleidsindicator van het rijk.

Indicatoren en kengetallen

Prestatie-indicator

Realisatie

Begroting

2018

2018

Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten

18.370

16.500

Aantal topsporters/talenten per jaar

239

229

Deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten.
De gemeente ondersteunt laagdrempelige sportstimuleringsprojecten om meer mensen te laten sporten en bewegen. Dat gebeurt onder andere met combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.. Het bereik van deze projecten wordt gemeten door het aantal personen dat deelneemt. De projecten zijn succesvol. Er deden in 2018 ruim 18.000 mensen mee.

 Topsporters
In 2018 waren er 239 geregistreerde Haagse statussporters met een officiële NOC*NSF status. Deze statussen worden door de betreffende sportbonden in samenwerking met NOC*NSF  toegekend. Verreweg de meeste statussporters zijn gekoppeld aan één van de twee Nationaal Topsport Centra (NTC ‘s) of de 14 Regionale Trainings Centra (RTC’s) in Den Haag.

Effectindicator

Realisatie2018

Begroting 2018

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen*

7,3

7,0

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden*

7,7

7,3

Percentage vitale verenigingen

60%

55%

*Bron: Stadsenquête

Gemeentelijke sporthallen en zwembaden
Inwoners geven de gemeentelijke sporthallen en zwembaden de afgelopen jaren een ruime voldoende. Gevraagd is naar de bereikbaarheid, netheid en veiligheid van de sportaccommodaties.

 Vitale sportverenigingen
De gemeente ondersteunt sportverenigingen in hun vitaliteit door o.a. informatiebijeenkomsten, inzet van projectmanagers en adviesgesprekken. Vitaliteit is hierbij gedefinieerd als het vermogen van een vereniging om nu en in de toekomst de eigen sporten aan te kunnen bieden aan eigen en potentiële leden. Dit gebeurt aan de hand van  achttien indicatoren die verdeeld zijn over vijf thema’s: de leden van de vereniging, het kader, het beleid en de visie, de accommodatie en de financiën. Uit het Vitaliteitsonderzoek blijkt dat 60% van de Haagse sportverenigingen vitaal is (2016: 54%). Alle 185 deelnemende sportverenigingen hebben een individuele rapportage ontvangen. Met alle verenigingen die niet-vitaal scoorden is contact opgenomen om te bezien welke ondersteuning nodig en/of gewenst is.

Kengetal

Peildatum  2018

Percentage Hagenaars dat meer dan 12 keer per jaar sport (RSO*-definitie)

63%

Het percentage sportende Hagenaars dat lid is van een sportvereniging**

44%

*RSO= Richtlijn voor sportdeelname onderzoek
**Bron: Stadsenquête

Hoeveel Hagenaars sporten elke maand?
63% van de Haagse bevolking tussen de 16 en 70 jaar doet aan sport . Conform de landelijke definitie is iemand sporter als hij/zij minimaal 12 keer per jaar sport.

 Hoeveel sportende Hagenaars lid sportvereniging?
Het percentage sportende Hagenaars dat lid is van een sportvereniging is met 44% gelijk aan het percentage van 2017.

Beleidsindicatoren (Rijk)

Eenheid

Peildatum

Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport

50,5%

2017

Bron: Gezondheidsmonitor 2018 volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM gegevens uit de Gezondheidsenquête 2016.

Hoeveel mensen sporten minder dan één keer per week?
Deze beleidsindicator is verplicht vanuit het Rijk. De Gezondheidsmonitor meet welk percentage van de bevolking niet of minder dan één keer per week sport. In Den Haag geldt dit voor 50,5%.