Sport

Wat heeft het gekost?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 54.038

(obv gerealiseerde baten inclusief dotaties aan reserves)

€ 54.038

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Toelichting op de samenstelling van het programma  in 2018
Veruit het grootste deel van de lasten binnen het programma Sport (73%) wordt besteed aan het exploiteren en onderhouden van de gemeentelijke sportvoorzieningen( zwembaden, sporthallen en sportvelden).

Toelichting op de dekking van het programma in 2018
De inkomsten uit kaartverkoop, verhuur aan sportverenigingen en zwemles bedragen ongeveer 17% van de totale dekking.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2018

Actuele begroting 2018

Resultaat 2018

Ontwerp begroting 2018

Uitkomst 2017

Lasten

       54.038

       54.030

                   8

N

        51.641

        50.321

Baten

          9.733

          8.976

              757

V

          8.308

       25.538

Saldo exclusief reserves

       44.305

N

       45.054

N

              749

V

       43.333

N

       24.783

N

Dotaties aan reserves

                   -  

                   -  

                   -  

-

                   -  

          1.600

Onttrekkingen aan reserves

          2.017

           2.116

                 99

N

          3.340

              944

Saldo inclusief reserves

         42.288

N

         42.938

N

               650

V

         39.993

N

         25.439

N

Het programma Sport heeft in 2018 € 0,7 mln. voordelig resultaat. Het resultaat is samengesteld uit diverse voor- en nadelen. Het verschil in uitkomst 2017 en resultaat 2018 is ontstaan door de omzetting van voorzieningen onderhoud in de onderhoudsreserve sportaccommodaties (voor de gebruiker) en onderhoudsreserve vastgoed (eigenaar). Dit resulteerde in 2017 tot extra baten (€ 16,3 mln.).

Waar bestaan de kosten uit?
Financiële verantwoording per activiteit

Sportbeleid en activering

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

             14.460

           2.058

            12.402

 N 

Begroot 2018

             15.286

           2.127

             13.159

 N 

Resultaat

                    826

 V 

                  69

 N 

                    757

 V 

Sportbeleid en activering
Het doel van het sport- en activeringsbeleid is het stimuleren van sportdeelname, het ondersteunen van verenigingen, het bevorderen van topsport en het organiseren van topsportevenementen. Hiervoor heeft de gemeente een aantal subsidieregelingen. In 2018 is in totaal € 11 mln. aan subsidies uitgegeven. Hiervan is voor de subsidieregeling Brede Impuls combinatiefuncties  € 5 mln. en voor de subsidieregeling Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS) € 1,6 mln. uitgegeven. Daarnaast zijn er nog vele andere subsidieregelingen, zoals bijvoorbeeld het Haags Sportinitiatief en de Verenigingsondersteuning. Het restant (€ 3 mln.) bedraagt apparaatslasten(met name beleidsmensen).

Toelichting financieel resultaat sportbeleid en activering   € 0,8 mln. V/I

Er is een incidenteel voordeel van € 0,8 mln. op subsidies. Hiervan heeft € 0,4 mln. betrekking op sportverenigingsondersteuning. De ondersteuning bestaat uit o.a. het beantwoorden van vragen van verenigingen.  Meestal volgt hier een advies uit waarbij externe adviseurs worden ingeschakeld. Er zijn in 2018 minder vragen binnen gekomen dan verwacht.

Sport- en spelaccommodaties

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

            39.578

           9.692

            29.886

 N 

Begroot 2018

            38.744

           8.965

            29.779

 N 

Resultaat

                    834

 N 

                727

 V 

                    107

 N 

Sport- en spelaccommodaties
Deze activiteit betreft het beheren en ontwikkelen van binnen- en buitensportvoorzieningen zoals zwembaden, sporthallen en buitensportvoorzieningen en skate- en urban sportvoorzieningen in de RAC- hallen. Voor de exploitatie van zwembaden, sporthallen en sportvelden is een bedrag beschikbaar van ongeveer € 24 mln. De overige lasten zijn kosten van vastgoed (CVDH) en apparaatslasten.

Toelichting financieel resultaat   sport- en spelaccommodaties   € 0,1 mln. N/I

Nadeel Sport- en spelaccommodaties € 1,2 mln.
Er is € 0,7 mln. meer uitgegeven aan gebruikersonderhoud van sportaccommodaties. Planmatig onderhoud is naar voren gehaald voor onderhoud van zwembaden. Daarnaast is erin verband met ziekte € 1,2 mln. meer uitgegeven aan de inhuur van personeel voor de zwembaden, sporthallen en sportcampus. Ook is extra inzet gepleegd op de implementatie van het centraal roosterbureau (€ 0,4 mln.). Dit bureau regelt de planning van alle zwembaden en sporthallen.
Verder waren er extra lasten van € 0,5 mln. voor overige goederen en diensten. Daarnaast zijn er twee voordelen gerealiseerd bij sport en spel accommodaties. Er is  € 0,5 mln. minder aan energielasten uitgegeven door de warme zomer. En zijn er extra baten ontvangen € 0,7 mln. van verenigingen door extra gebruik van sportaccommodaties.

Voordeel CVDH/Vastgoed € 1,1 mln.
De uitgaven op eigenaarsonderhoud waren € 1,1 mln. lager dan begroot. Dit komt o.a. doordat er geen onderhoud op de Sportcampus nodig was, omdat het gebouw in 2017 is opgeleverd.

De verrekening van het financiële resultaat van sport- en spelaccommodaties  met de programmareserve levert een nadeel op van € 0,1 mln.  Voor een nadere toelichting zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Reserves, voorzieningen en investeringen

bedragen x € 1.000

Reserves

Begin

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Reserve olympisch fonds

       4.196

      -2.017

        2.179

       -2.116

       2.080

              99

Totaal

  4.196

-2.017

2.179

-2.116

2.080

99

Toelichting reserve Olympisch Fonds
Uit de reserve Olympisch Fonds is een bedrag van € 1,6 mln. ter financiering van internationale topsportevenementen onttrokken. De bestedingen in 2018 hebben met name betrekking op World Tour beachvolleybal; EK beach volleybal; Grand Prix Judo en WK Offshore.
Verder is conform het  Coalitieakkoord 2018 een bedrag van € 0,4 mln. vrijgevallen. Dit betreft de totale mutaties van € 2,0 mln.

(bedragen x € 1.000,-)

Voorzieningen

Begin

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Recht van opstal sportpark Duno

160

0

160

0

160

0

Totaal

160

0

160

0

160

0

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Economisch nut:

Groene sportvelden en terreinen (vastgoed)

350

350

350

350

Groene sportvelden en terreinen (overig)

6.367

6.367

7.516

7.516

Sport en spelaccommodaties (vastgoed)

1.438

1.438

2.009

2.009

Sport en spelaccommodaties (overig)

-18

-18

0

0

Totaal

8.137

0

8.137

9.875

0

9.875

Toelichting investeringen Begroting Groene sportvelden en terreinen  (overig) €  7,5 mln.
In 2018 is een bedrag van afgerond € 6,4 mln. uitgegeven aan de oplevering van het High Performance Hockeyveld (€ 1,2 mln.) en aan renovatie en aanleg van diverse voetbalvelden van € 5,2 mln. Daarnaast is er ook voor de renovatie van velden € 1,0 mln. door geschoven naar 2019. Dit was op verzoek van verenigingen.

Toelichting investeringen Begroting  Sport- en spelaccommodaties (vastgoed) € 2 mln.
Op de onderdelen skate voorziening RAC hallen € 0,3 mln. (project nog in ontwerpfase) en Sporthal Vlaskamp € 0,3 mln. (werkzaamheden doorgeschoven naar latere  jaren) is minder uitgegeven dan begroot.