Sport

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?

In dit tekstvak komen links te staan die rechtstreeks naar de activiteit gaan.

Beleidsverantwoording per activiteit

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

Uitkomst 2018

Begroot

Resultaat

Sportbeleid en activering

Lasten

Baten

Saldo

saldo 2018

2018

Sportbeleid en activering

     14.460

          2.058

        12.402

N

        13.159

N

        757

V

Sport- en spelaccommodaties

    39.578

          9.692

        29.886

N

        29.779

N

        107

N

Totaal

54.038

11.751

42.288

N

42.938

N

650

V

Dit onderdeel gaat in op de activiteiten die door de gemeente in 2018 zijn ontplooid om de Haagse inwoners te verleiden tot een actieve leefstijl.

Sportbeleid en activering

Ondersteuning sportorganisaties bij aanbieden van leven lang sporten
In 2018 waren er 57 jeugdsportcoördinatoren actief bij 53 verenigingen. Ze zijn gefinancierd vanuit de rijksregeling Brede Impuls Combinatiefuncties en de gemeente Den Haag. Jeugdsportcoördinatoren houden zich bezig met het werven van jeugdleden, het opleiden en begeleiden van sporttechnisch kader en het begeleiden van stagiaires. Daarnaast stimuleert de gemeente ook sportaanbod voor kwetsbare volwassenen en senioren bij sportverenigingen. Door de inzet van combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches zijn in 2018 bij 12 Haagse verenigingen activiteiten georganiseerd en uitgevoerd voor deze doelgroep.

Leven lang sporten
Samen met scholen, sportverenigingen, bedrijfsleven, zorg-, wijk- en bewonersorganisaties werkt de gemeente Den Haag aan een actieve leefstijl voor Hagenaars in elke levensfase, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Ons belangrijkste middel om een sportieve levensstijl te bevorderen, is via de inzet van 224 (116,5 fte) Haagse combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in de stad. Deze combinatiefunctionarissen worden ingezet in het onderwijs, bij verenigingen, in de wijken, op de pleintjes of voor kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking.

In Den Haag zijn er vier Buurtsportcoaches actief in Transvaal, Laak, Schilderswijk en Moerwijk – Morgenstond. Zij leggen de verbinding  tussen sport en zorg. Hierdoor zijn in 2018 in totaal 436 nieuwe kwetsbare Hagenaars laagdrempelig aan het bewegen gekomen, naast de Hagenaars die al duurzaam bewegen via de buurtsportcoaches. Zij doen dit bijvoorbeeld door wandelgroepen op te richten in het kader van de Nationale Diabetes Challenge. Ook is er in 2018 samen met de hoger onderwijsinstellingen, sportverenigingen en studenten gestart met het creëren van een  studentensport klimaat in Den Haag. Voor oudere Hagenaars is passend sportaanbod in kaart gebracht en  570 oudere Hagenaars hebben meegedaan aan fitheidsactiviteiten. In 2019 geeft het sportdeelname onderzoek inzicht in de effecten van deze inspanningen.

Sport en bewegen voor mensen met een beperking
De ambitie is dat iedere Hagenaar sport of beweegt, zo ook de mensen met een beperking. Deelname door deze groep blijft nog achter. Hier wordt aan gewerkt door de inzet van een buurtsportcoach, sport coördinator en het Beweegloket. Het Beweegloket ondersteunt mensen met een beperking in het vinden van een passende sport of beweegactiviteit (99 mensen dit jaar).De buurtsportcoach sport of beweegt met mensen met een beperking in zorginstellingen (350 verstandelijk beperkten) en met de Haeghe  Groep (twee groepen van 40 personen). Er is geïnvesteerd in naamsbekendheid van het Beweegloket bij zowel de doelgroep als hun begeleiders/ zorgverleners/ professionals. De rol van de sport coördinator voor mensen met een beperking verschuift van ondersteuning van twee Haagse sportaanbieders specifiek voor mensen met een beperking naar stimulering en ondersteuning van alle partijen die (mede) aanbod hebben voor mensen met een beperking. Daarnaast hebben ongeveer 850 leerlingen van groep 7/8 de clinic ‘Voorlichting aangepast sporten’ gevolgd, een clinic waarin zij in aanraking komen met de mogelijkheden van mensen met een beperking.

Europese Sporthoofdstad 2022
Den Haag is in 2022 een jaar lang de sporthoofdstad van Europa. Dit gaan we vieren. Eind 2018 zijn we gestart met het beschrijven van hoe dit feestjaar er uit komt te zien. Dit traject loopt mee in de stadsgesprekken die in het kader van het Haags Sportakkoord in de eerste helft van 2019 worden gevoerd.

Stadsspelen
Uit de evaluatie van de Stadsspelen is gebleken dat de volgende doelen zijn behaald:
- Op wijkniveau: laagdrempelige kleinschalige sport en beweegactiviteiten om niet-sporters te bereiken
- Op stedelijk niveau :een afsluitend groot evenement met als doel deelnemers te inspireren, introductie van onbekende(re) sporten en ontmoeting van de Haagse sportwereld te stimuleren.
Bij de wijkevenementen zijn de doelen minder behaald: evenementen op wijkniveau om deelnemers te inspireren, introductie van onbekende(re) sporten en ontmoeting tussen bewoners te stimuleren.

Sportvoorzieningen in de wijk
Er is in 2018 actief overlegd met bewonersorganisaties en buurt- en wijkverenigingen over de vraag:  hoe kunnen de zwembaden en sporthallen ingezet  worden voor wijkactiviteiten. Vanuit een aantal sportvoorzieningen zijn hierbij reeds concrete afspraken gemaakt.

Haags Sport Kwartier
In het laatste kwartaal van 2018 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor  het Haags Sport Kwartier. Allereerst is er een visiedocument ontwikkeld. In  de eerste helft van 2019 wordt een concreet plan van aanpak met  activiteiten  vormgegeven. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor 2 brainstormsessies met belangrijke stakeholders, zoals de Campus, de Uithof, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties. De input van deze sessies wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het plan van aanpak en de uitvoering van de activiteiten in 2019.  Dit alles vanuit de gedragen visie: “Met Sport en Bewegen als motor pakken we dagelijkse problemen aan die alle mensen in Zuid West aangaan:”  

Haags sportinitiatief
Via het Haags Sportinitiatief kunnen Hagenaars of Haagse non-profitorganisaties subsidie krijgen voor een goed idee om inwoners  aan het bewegen te krijgen. Het gaat dan onder meer om initiatieven gericht op 65-plussers, niet-westerse Hagenaars, vrouwen of mensen met een beperking. Van de 61 ingediende aanvragen in 2018 zijn 24 initiatieven gehonoreerd (zoals surftraining voor kinderen/jongeren met een leer- en of ontwikkelingsachterstand, die niet kunnen deelnemen aan reguliere surflessen en laagdrempelig sportactiviteiten voor vrouwen in Transvaal en Schilderswijk).

Topsport
Na het NTC Zeilen en NTC Beachvolleybal is het Skateboarden het derde topsportprogramma in Den Haag. Alle programma’s worden, in samenwerking met NOC*NSF, ondersteund door het CTO Metropool, dat zich mede met ondersteuning van de gemeente ontwikkeld heeft tot de  ondersteuningsorganisatie voor topsport in Zuid Holland. Zowel topsportprogramma’s, regionale trainingscentra als topsportverenigingen worden ondersteund. Bij deze ondersteuning werken gemeente  onderwijsinstellingen, sportbonden, het bedrijfsleven en de steden in de regio nauw samen.

Topsportevenementen
 2018 was een topjaar voor Den Haag als topsportevenementenstad. In januari is de eerste indoor World Tour Beachvolleybal ter wereld succesvol georganiseerd. De grootste evenementen zijn georganiseerd in de zomer:  de finish van de Volvo Ocean Race, het EK Optimist (zeilen), het WK Zeezeilen, het EK Beachvolleybal, het WK Zitvolleybal en het EK Volleybal voor jongens onder 20 jaar. Het jaar is afgesloten met o.a. de strandrace Red Bull Knock Out ), de Grand Prix Judo en het EK Bicycle Beachrace (mountainbiken).

Naast deze grootschalige, veelal eenmalige, evenementen zijn ook jaarlijks terugkerende evenementen georganiseerd. Het gaat om de Challenge Cup (kunstrijden), de CPC Loop, Swim Cup, Pro Freestyle The Hague (urban sports), de FIBA 3x3 Challenger (basketbal), The Hague Open (tennis) en NK’s in verschillende beach sporten. Bij met name de grotere evenementen zijn ook (sportieve) side events georganiseerd voor verschillende Haagse doelgroepen zoals  jeugd, senioren en mensen met een beperking.
Ook zijn er successen voor de toekomst geboekt. Zo is in 2018 bekend gemaakt dat Den Haag gaststad zal zijn van de Invictus Games 2020 en het WK Zeilen 2022 (RIS299678). Den Haag is uitgeroepen tot Europese Sporthoofdstad 2022. Eind 2018 zijn de voorbereidingen van dit feestjaar van start gegaan (o.a. de voorbereiding van een mogelijke wielerronde).

Sport- en spelaccommodaties

Realisatie en onderhoud sportaccommodaties
In 2018 zijn de ombouw van vijf en renovatie van acht kunstgrasvelden conform de jaarplanning gerealiseerd. Het onderhoud in de zwembaden en sporthallen is in 2018 volgens planning uitgevoerd.

Gebruik sporthallen
De bezetting van de sporthallen is goed tot zeer goed. Op stadsniveau is er nog capaciteit beschikbaar. Om het gebruik te stimuleren op de locaties waar nog ruimte is, is gestart met  het vergroten van de bekendheid. Met name in de kuststrook is de druk op de beschikbare ruimte hoog.

Gebruik zwembaden
Het gemiddeld aantal bezoeken per vierkante meter zwemwateroppervlak per jaar geeft aan de mate waarin een zwembad wordt bezet. Het landelijk gemiddelde voor overdekte zwembaden ligt op 240 bezoeken per m², bij een aantal van 300 wordt van een vol bad gesproken. De gemiddelde bezetting van de Haagse gemeentelijke zwembaden was 220 per m². Deze bezetting is vergelijkbaar met die van 2017en wat lager dan de voorgaande jaren. Dit komt door minder gebruikers via verenigingen en minder schoolzwemmers.

Verbetering veiligheid en toegankelijkheid zwembaden
Voor de verbetering van de veiligheid van onze bezoekers zijn in 2018 in de zwembaden tourniquets geplaatst.

Topsportaccommodaties
In 2018 is het nieuwe ‘high performance’ hockey-trainingscomplex op het complex van hdm in gebruik genomen. Daarnaast is het Nationaal Trainings Centrum Skateboarden van start gegaan in de RAC hallen. De nationale selectie traint hier ter voorbereiding op de Olympische Spelen 2020 in Tokio.

Beheer gemeentelijk vastgoed
Het beheer en de ontwikkeling van het gemeentelijke vastgoed wordt nader toegelicht in de paragrafen vastgoed en onderhoud en kapitaalgoederen.