Mobiliteit

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Welke resultaten zijn in 2018 gehaald?
In 2018 zijn veel activiteiten uitgevoerd in het kader van de bereikbaarheid van de stad. De belangrijkste zijn:

  • Het boren van de beide tunnelbuizen voor de Rotterdamsebaan is nagenoeg afgerond. Begin januari 2019 is het einde van het tunnelboorproces feestelijk gevierd;
  • Er zijn 642 fietsparkeerplaatsen gecreëerd. Dit zijn onder andere fietsnietjes, fietscarrousel, fietstrommels en fietsenstallingen.
  • De gemeente heeft ruim baan aan de fiets gegeven. In 2018 hebben we de resterende vijf sterfietsroutes, op enkele delen na, gerealiseerd. Ook zijn er diverse ontbrekende schakels in het stedelijke fietsnetwerk gedicht.
  • Er is 4,5 kilometer fietspad omgezet van tegels naar roodasfalt en er zijn 19 fietsonvriendelijke situaties verbeterd.
  • Het programma Netwerk RandstadRail fase I (de tramlijnen 2, 9, 11, 15 en 17) is vrijwel afgerond en is het tramnetwerk geschikt gemaakt voor breder trammaterieel.
  • De rails van lijn 1 op de Scheveningseweg zijn vernieuwd. De oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2019.
  • In het kader van de Noordwestelijke hoofdroute zijn de trajecten Machiel Vrijenhoeklaan / Sportlaan en Segbroeklaan in uitvoering genomen.
  • Er zijn 260 parkeerplekken gerealiseerd.
  • Het Parkeerportaal in Mijndenhaag.nl. is in gebruik genomen. Ook is de nieuwe app voor het aan- en afmelden van kentekens voor de bezoekersvergunning geïntroduceerd.

Indicatoren en kengetallen

Effect indicatoren

Nulmeting

Begroting 2018

Realisatie 2018

Peildatum/ periode

Aantal kilometer fietspad binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1

349

364

357,6 

1-1-2015

Aantal kilometer fietsstrook binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1

8,9

55,1

58,2 

1-1-2015

Aantal fietsparkeerplekken in Centrum, Scheveningen, stations en enkele RR-haltes

22.868

32.533

24.675

1-1-2015

Toelichting
Wat betreft de fiets valt op dat het aantal fietsparkeerplaatsen in 2018 wel is toegenomen, maar minder dan begroot. Een verklaring is dat de oplevering van de stalling onder het Koningin Julianaplein vertraagd is.

Effect indicatoren

Nulmeting

Begroting 2018

Realisatie 2018

Peildatum/ periode

Deel van de weglengte van regionale hoofdwegen waarop de streefwaarde van 35-40 km/uur gedurende 95% van de tijd wordt gehaald

70%

>70%

64%

jul 13- jul-14

Deel van de weglengte van stedelijke hoofdwegen waarop de streefwaarde van 20-25 km/uur gedurende 95% van de tijd wordt gehaald

71%

>71%

76%

jul 13- jul-14

Aantal van de 15 toplocaties die in de Haagse Nota Mobiliteit zijn benoemd die binnen de reistijdnorm bereikbaar zijn vanaf de twee dichtstbijzijnde (intercity)stations

8

9

9

2013

Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van auto

32,0%

34,5%

32%

2013

Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van openbaar vervoer

18,0%

16,1%

17%

2013

Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van fiets

17,0%

19,4%

19%

2013

Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van lopen

33,0%

30,0%

32%

2013

Het aantal buurten met een parkeerdruk van meer dan 90%

21

21

NB*

2014

*): Er is gemeten met de scanauto´s. De kalibratie van de telgegevens laat nog even op zich wachten. Wij hopen medio 2019 betrouwbare meetgegevens aan te leveren.

Toelichting
Bij doorstroming van het wegverkeer was de doorstroming op de regionale hoofdwegen in 2018 minder goed dan begroot. Op de stedelijke hoofdwegen is het doorstromingsdoel juist ruim gehaald. Verklaring hiervoor is dat deze cijfers vrij sterk beïnvloed worden door wegwerkzaamheden. Zo is in 2018 begonnen met het boren van de tunnels voor de Rotterdamsebaan. Om ruimte te maken voor dit werk moest de Binckhorstlaan versmald worden.

Bij cijfers over de verdeling over de verschillende vervoerswijzen – ook wel modal split genoemd – is te zien dat het autogebruik lager uitviel dan begroot. Het fietsgebruik is toegenomen maar marginaal minder dan voor 2018 was begroot. Lopen en openbaar vervoer zijn qua aandeel conform verwachting toegenomen.