Mobiliteit

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?

In dit tekstvak komen links te staan die rechtstreeks naar de activiteit gaan.

Beleidsverantwoording per activiteiten

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x€ 1.000,-) 

Uitkomst 2018

Begroot

Resultaat

Activiteiten in 2018

Lasten

Baten

Saldo

saldo 2018

2018

Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

       2.990

              365

          2.625

N

          2.404

N

        221

N

Inrichting verkeer

    32.324

          5.222

        27.102

N

        26.031

N

    1.071

N

Parkeren

     25.110

           1.409

        23.701

N

        22.113

N

    1.588

N

Parkeerbelasting (opbrengsten)

                -  

        61.391

        61.391

V

        50.973

V

  10.418

V

Parkeerbelasting (perceptielasten)

       2.314

           1.943

               371

N

               514

N

        144

V

Parkeerbelasting (handhaving)

       2.907

                    0

          2.907

N

          4.409

N

    1.502

V

Totaal

      65.645

         70.330

            4.685

V

            4.499

N

     9.184

V

Groei aandeel openbaar vervoer  (Verkeer)  

Conducteurs op de tram
HTM heeft ook het afgelopen jaar mede op verzoek van Den Haag extra conducteurs op de tram ingezet. Dit bevordert de veiligheid in het openbaar vervoer. Het voorkomt zwartrijden, gaat vandalisme tegen en vergroot het subjectieve veiligheidsgevoel van de reizigers. Eerdere evaluaties hebben uitgewezen dat de inzet van conducteurs en beveiligers op tramlijnen effectief is.  Hieraan is in 2018 € 2,0 mln. besteed.

Ontwikkeling P+R

P+R vermindert het aantal autoverplaatsingen naar de centrale zone van Den Haag en vergroot het gebruik van het openbaar vervoer in de Haagse regio. De P+R-voorzieningen in Hoornwijck en de Babylongarage zijn volop in gebruik. In 2018 is ten behoeve van de P+R-locaties gewerkt aan het ontsluiten van dynamische parkeerdata, zodat de actuele beschikbaarheid voor gebruikers te zien is. Het definitief ontwerp voor de nieuwe P+R-garage in Forepark is vastgesteld. De garage wordt naar verwachting eind 2019 opgeleverd. In 2018 is hieraan € 0,9 mln. besteed.

Inrichting en verkeer

Netwerk RandstadRail

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft budget beschikbaar gesteld om delen van tramlijn 1 geschikt  te maken voor de nieuwe stadstrams. In dit kader zijn de volgende stappen in 2018 gezet:

 • Het raadsbesluit Voorontwerp Netwerk RandstadRail (NRR) lijn 1 Scheveningseweg is bestuurlijk vastgesteld. De uitvoering  vindt plaats in relatie tot het onderhoud aan de sporen door HTM (RIS 298767).
 • Eind augustus is gestart met de vernieuwing van de rails van lijn 1 op de Scheveningseweg.
 • Er is een voorontwerp NRR lijn 1 Gevers Deynootweg opgesteld, waarvan het raadsvoorstel is vrijgegeven voor inspraak.
 • Met het opstellen van een concept Voorontwerp NRR lijn 1 Carnegieplein-Kneuterdijk en  Badhuiskade-Jurriaan Kokstraat is in 2018 een start gemaakt.

In 2018 zijn de volgende stappen gezet om een keuze te kunnen  maken voor de nieuwe trams die de laatste GTL 8 trams moet gaan vervangen:

 • Er is een inpassingsstudie afgerond naar de consequenties voor de inpassing van respectievelijk brede en smalle lagevloertrams, op de stedelijke tramlijnen 6, 12 en 16.
 • De Topeisen voor de nieuwe lagevloertrams zijn in 2018 door het college vastgesteld (RIS 300911).

In 2018 zijn de laatste aanpassingen van de tracés van de tramlijnen 2, 9 en 17 opgeleverd. Ze zijn nu geschikt voor de Avenio trams. De projecten Kerkplein/Calamiteitenroute en de Tophalte Hollands Spoor zijn in 2018 afgerond.

Busplatform Den Haag CS  
De raad heeft ingestemd met het Voorontwerp Herinrichting en Overkapping Busplatform (RIS 285566). Het werk is aanbesteed via een geïntegreerd contract. De bouw heeft vertraging opgelopen. De aannemer heeft de mijlpalen voor 2018 niet gehaald. Met de aannemer wordt gewerkt aan een nieuwe planning. In totaal is aan dit project € 5,4 mln. geïnvesteerd.

Tijdelijke haltes lijn 28
De HTM rijdt sinds december met elektrische bussen. Op lijn 28 rijden acht e-bussen. Lijn 28 reed van Voorburg naar Den Haag Centraal, maar rijdt sinds december 2018 door naar het Zuiderstrandtheater. Aan het doorgetrokken traject zijn tijdelijke haltes ingericht.

Binnen de activiteit inrichting verkeer is in 2018 € 17,6 mln. geïnvesteerd in de verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer.

Rotterdamsebaan

2018 heeft in het teken gestaan van het boren van de twee tunnelbuizen. Begin juli is de tunnelboormachine voor de eerste keer aangekomen in de Binckhorst, waarmee de eerste buis was gerealiseerd. Op 10 januari 2019 is het boorproces voor de tweede buis afgerond. Ten behoeve van de aanleg van de verdiepte tunnelbak zijn de voorbouwdekken ingeschoven. De Laan van Hoornwijck is verlegd. Zowel financieel als qua planning ligt het project op schema. De verwachte openstelling van de tunnel is 1 juli 2020.

De gemeenteraad  heeft bij het gemeentelijk halfjaarbericht (RIS300605) ingestemd met de realisatie en financiering van een nieuwe bediencentrale die wordt gedekt binnen het projectbudget Rotterdamsebaan. Extra capaciteit is nodig vanwege de realisatie van deze tunnel.
In totaal is in 2018 € 69,8 mln. geïnvesteerd. In de GRIP op Grote Projecten rapportage wordt eveneens een toelichting op het project gegeven.

Straten, wegen en lanen (RIS 280303)  
Op basis van het Uitvoeringsprogramma I van de Kadernota Straten, Wegen en Lanen (RIS 296333) is in 2018:  

 • De Noordwestelijke hoofdroute trajectdeel 1 (Machiel Vrijenhoeklaan / Sportlaan) is gestart en in uitvoering. De bijbehorende herinrichting van de groenzone Haagse Beek is voorbereid. De uitvoering hiervan staat gepland vanaf zomer 2019.
 • Er is gestart met de werkzaamheden aan de Noordwestelijke hoofdroute trajectdeel 2 (Segbroeklaan).
 • Voor de Soestdijkseplein is gewerkt aan het voorontwerp. Het ontwerpproces duurt langer om een goede afstemming te krijgen met de rioolwerkzaamheden. Planning is dat het ontwerp begin 2019 wordt vrijgegeven voor inspraak.
 • Er is gewerkt aan een voorontwerp Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg-Koningin Julianaplein. Het ontwerpproces duurt langer omdat aanvullende nieuwe wensen in het ontwerp moesten worden meegenomen. De planning is om begin 2019 het ontwerp vrij te geven voor inspraak.
 • Het project Hofzichtlaan bevindt zich in voorbereidende fase. Door de complexe ontwerpopgave en afstemming met de verschillende stakeholders duurt het ontwerpfase langer.

Gewerkt is aan de voorbereiding van:

 • De Erasmusweg, deel 1 vrijwel afgerond. De werkzaamheden zullen in 2019 plaatsvinden.
 • Het voorontwerp Kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg, herinrichting tot rotonde  vastgesteld (RIS299754).
 • Het voorontwerp Kruispunt Westduinweg-Schokkerweg, herinrichting tot rotonde vrijgegeven voor inspraak (RIS 300672).
 • Het voorontwerp voor herinrichting van de Erasmusweg deel 2 (tussen de Loevesteinlaan en de Beresteinlaan) is vrijgegeven voor inspraak (RIS 301393).
 • Gestart is met een participatietraject voor de Kwaliteitsverbetering Centrum Noord (onder de noemer Eenrichtingsverkeer Mauritskade, hiervoor is in het coalitieakkoord een krediet van € 10 mln. beschikbaar gesteld.)
 • In 2018 is een verkennende studie gestart naar verbetering van de Zuidelijke Randweg.

In totaal is in 2018 € 8,0 mln. besteed.

Verkeersveiligheid  
In 2018 is de verkeersveiligheid verbeterd via educatie- en gedragsprojecten en door gevaarlijke situaties en wegen aan te pakken. De basis hiervoor staat in het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid 2016-2019 (RIS 293895) en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2018-2019 (RIS 298438).

 Op basis hiervan zijn:

 • Herkenbare veilige wegbeelden zijn aangelegd in de Kempstraat, de Vlaskamp, de Hengelolaan (tussen de Dedemsvaartweg en de Vrederustlaan). Voorbereidingen voor de uitvoering in 2019 zijn getroffen voor de Ruychrocklaan (tussen de Alkemadelaan en de Cees Laseurlaan), de Nieuwe Duinweg en Schaarsbergenstraat-Terletweg.
 • 14 schoolzones aangelegd.
 • 30 kilometer zones aangelegd in de Groenteweg en in Oud-Leyenburg (Vreeswijkstraat) en kruispunt Francois Valentijnstraat/Jan Pieterzoon Coenstraat.
 • 5 blackspots zijn aangepakt, o.a. bij de Beresteinlaan-Meppelweg, Gouverneurlaan-De Genestetlaan, Erasmusweg-Poeldijkseweg en Goudenregenplein (onderdeel van parkeerproject Bloemenbuurt Oost).
 • Het project ‘snorfiets naar rijbaan’ is opgestart. Een applicatie is in ontwikkeling. Deze gaat inzicht geven in risicovolle straten op basis van snelheids- en ongevallendata.

In totaal is in 2018 € 2,8 mln. besteed. Het uitvoeringsprogramma 2018-2019 zal conform planning in 2019 worden afgerond.  

Verkeerseducatie  
Er is een uitgebreid aanbod van verkeerseducatie voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. In 2018 heeft dit tot de volgende resultaten geleid:  Aan het programma ‘Veilig leren fietsen’ hebben ongeveer 8.500 kinderen van 31 Haagse basisscholen deelgenomen. Er heeft een pilot  ‘summer school’ plaatsgevonden en er zijn extra verkeerspleinen aangelegd. Op 125 basisscholen is het praktisch verkeersexamen afgenomen, waaraan 4.520  leerlingen meededen. Aan het programma ‘Biking2skool=cool’ deden vooral leerlingen uit Internationale Schakelklassen mee. Met de programma’s ‘Responsible Young Drivers’ en ‘Team Alert’ zijn ongeveer 1.100 jongeren bereikt. Hiermee is aandacht gevraagd voor de negatieve effecten van alcohol en drugs, smartphonegebruik het niet voeren van fietsverlichting, in het verkeer. Aan de fiets- en e-bikedagen, opfriscursussen rijvaardigheid en scootmobiel-trainingen hebben in 2018 ca. 437 ouderen deelgenomen.
De bestedingen aan educatie- en gedragsmaatregelen (inclusief subsidie MRDH) bedroegen ongeveer in 2018 € 0,45 mln.

Fiets  
In 2018 zijn vijf sterfietsroutes grotendeels voltooid:  

 • Sterfietsroute naar Scheveningen Haven/eerste tranche (RIS 289283, RIS 295244). Deze route is in het eerste half jaar feestelijk in gebruik genomen, met nog één ontbrekende schakel op deze route. Voor de Constant Rebecquestraat is op verzoek van de Fietsersbond, bewoners en de Haagse gemeenteraad een nieuw ontwerp opgesteld, die in 2019 wordt uitgevoerd.
 • Sterfietsroute naar Leidschenveen (RIS 260579). Deze route is begin 2018 in gebruik genomen.
 • Sterfietsroute naar Wateringse Veld (RIS 296344). De werkzaamheden aan Korte Laak, Aagje Dekenlaan, Geysterenweg, Guntersteinweg, Guido van Dethstraat en Noordweg  zijn gestart. De grote projecten binnen deze route (zoals Veluweplein en Schalk Burgerstraat) worden in 2019 uitgevoerd.
 • Sterfietsroute Spoorwijk – Rijswijk. De werkzaamheden zijn gestart en worden in 2019 afgerond.
 • Sterfietsroute Trekfietstracé (RIS 296397). De aanleg van het fietsviaduct over de A4 is gegund. De steunpunten in de A4 zijn  aangelegd in samenhang met de werkzaamheden aan de Rotterdamsebaan. De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad en het fietsviaduct worden begin 2020 afgerond.

In totaal is in 2018 € 1,7 mln. geïnvesteerd in sterfietsroutes.

Verder is de situatie voor fietsers verbeterd bij de kruispunten Rijswijkseplein en Laan van NOI/Bezuidenhoutseweg. Hierbij zijn verkeerseilandjes verwijderd, fietsoversteken breder gemaakt en wegmarkeringen zijn aangepast.

Fietsparkeren  
Om meer mensen de fiets te laten pakken, is goede stalling belangrijk. In 2018 zijn in de stad de volgende fietsparkeermogelijkheden gerealiseerd:

 • De nieuwe fietsenstalling bij de Haagse Markt aan de Groenteweg is begin 2018 officieel in gebruik genomen.
 • Begin oktober zijn op het Plein fietsparkeervakken geprojecteerd met lichtprojectoren.
 • Bij 12 tramhaltes zijn circa 140 fietsnietjes (280 fietsparkeerplaatsen) geplaatst,
 • De laatste vijf fietstrommels zijn geplaatst in het Geuzenkwartier en drie vrije aanvraag fietstrommels. In de hele stad staan nu zo’n 110 fietstrommels.
 • Als proef zijn drie volautomatische fietscarrousels voor 24 fietsen per stuk in de Vruchtenbuurt gerealiseerd die in het voorjaar van 2019 in gebruik zullen worden genomen.
 • De aanleg van twee nieuwe fietsenstallingen aan het Noordeinde (circa 70 plekken) op de Denneweg (circa 140 plekken) is in de afrondende fase.
 • De fietsenstalling bij laan van NOI bevindt zich nog in de planvorming en wordt door Prorail uitgewerkt. Uit onderzoek blijkt dat het toevoegen van meer dan 400 plekken aan Voorburgse zijde consequenties heeft voor de toegang naar de stationstunnel. Daarom wordt de toevoeging van fietsparkeercapaciteit voorlopig beperkt tot 400 plekken. Het voorstel wordt tweede kwartaal 2019 door ProRail uitgewerkt.

De volgende projecten zijn in 2018 voorbereid en/of gestart en worden verwacht in 2019 te worden gerealiseerd:

 • De fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein is in aanbouw. In het voortgangsbericht (RIS 300274) is de complexiteit en vertraging toegelicht. Hierop is het project herijkt,  onderzocht hoe het  voortvarend ter hand kan worden genomen en zijn verbeteringen doorgevoerd. Hierover is de raad geïnformeerd (RIS 301436, RIS301730). Uit de herijking bleek dat het project medio 2020 kan worden opengesteld (oplevering eind 2019) voor gebruik en dat voor  het project extra dekking nodig is ca. € 3,5 mln. (excl. onvoorzien) en een aanvullend bedrag voor de verbindingstunnel. Een raadsvoorstel volgt voor de zomer van 2019. In de digitale bijlage GRIP op Grote Projecten wordt het project nader toegelicht.
 • Voor de fietsenstalling voor 2.500 fietsparkeerplekken bij Hollands Spoor is de overeenkomst met de aannemer gesloten en is de eerste paal eind september geslagen. De oplevering is gepland in de zomer van 2019.  

Den Haag heeft op dit moment 19 gratis en bewaakte Biesieklette-fietsenstallingen. In 2018 is een nieuwe overeenkomst afgesloten met Biesieklette over het beheer en exploitatie voor de komende jaren.

Asfalteringsprogramma fietspaden  
Om onderuitputting te voorkomen, is de motie asfalteren fietspaden (RIS 289212) aangenomen. De doelstelling in 2018 € 1,0 mln. extra voor projecten in te zetten is gehaald. In 2018 is 4,5 kilometer omgezet. Belangrijkste projecten: Twee richtingen fietspad aan het Vinkenlaantje, Vaillantlaan tussen Hoefkade en Paletplein en het fietspad langs de Scheveningseweg (deels gerealiseerd in 2018). 

Fietsonvriendelijke situaties (FOS)
In overleg met de Fietsersbond zijn in 2018 20 fietsonvriendelijke locaties aangepakt, onder andere de Professor Teldersweg, Kijkduinsestraat – Duinlaan, Spui – Amsterdamse Veerkade, Prins Clauslaan, Schelpkade, Javastraat – Koningskade en Prinsegracht. In totaal is hier € 0,2 mln. aan besteed.

Verkeersmanagement  
In Den Haag wordt het verkeer geïnformeerd, gevolgd en gestuurd met behulp van 250 verkeersregelinstallaties op kruisingen, 72 dynamische route-informatiepanelen (DRIP), 1.510 bewegwijzingsobjecten en 140 verkeerscamera’s.

Er zijn verkeersregelscenario’s opgesteld, op effectiviteit beoordeeld en zo nodig bijgesteld. Ook zijn verkeerssystemen aangepast en vervangen.

Er zijn zes verkeersregelinstallaties, waaronder de zeer complexe installatie op het Rijswijkseplein, vervangen. In samenwerking met Rijkswaterstaat zijn boven de Utrechtsebaan nieuwe matrixborden aangebracht.

In 2018 is aan verkeersmanagement € 7,2 mln. besteed.

Stadsregie bereikbaarheid  
De coördinatie van de planning en fasering van de honderden activiteiten in de stad, van wegopbrekingen tot grootschalige evenementen, gericht op de bereikbaarheid van de stad, heeft ook in 2018 geleid tot meerwaarde voor de stad. Onder andere bij het project Kijkduin-Houtrust en bij de festiviteiten rondom de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen. De coördinatie vindt plaats op basis van het vooraf vastgelegde Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2018-2019 (RIS298647) . Het vervolg hierop, het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2019-2020, is in 2018 voorbereid en zal begin 2019 door het college worden vastgesteld.

Parkeren in woongebieden  

In 2018 hebben de volgende activiteiten in het kader van parkeren in woongebieden plaatsgevonden:  

 • In Bloemenbuurt-Oost zijn 170 officiële parkeerplaatsen toegevoegd;
 • In de buurten Rustenburg-Oostbroek  (90 parkeerplaatsen) en Bezuidenhout (fase 2, ordening van de plekken) is de parkeersituatie verbeterd.
 • In Laakkwarier-Oost en West is de feitelijke realisering van extra parkeerplaatsen (circa 250 parkeerplaatsen) voorbereid. De uitvoering start in 2019.
 • Voor Bezuidenhout (fase 3), de Vruchtenbuurt, Moerwijk en sportpark Madestein is de besluitvorming over het toevoegen van parkeercapaciteit voorbereid. Voor Bezuidenhout wordt het besluit begin 2019 verwacht, voor de Vruchtenbuurt (Mient en omgeving) in het voorjaar van 2019.
 • Voor Moerwijk en sportpark Madestein volgt besluitvorming later in 2019, beiden worden met cofinanciering gerealiseerd.
 • Er is een plan van aanpak opgesteld voor het bouwen van een ondergrondse parkeergarage aan het Van St. Aldegondeplein.
 • Ten behoeve van Leyenburg is een plan gemaakt om stallingsmogelijkheden voor fiets, brommer en motoren uit te breiden;
 • Voor de Nieuwersluisstraat is een plan gemaakt voor de toekomstige invulling van de locatie van de tijdelijke parkeervoorziening voor fietsen en brommers.

In totaal is € 1,1 mln. besteed. Daarnaast is € 1,9 mln. geïnvesteerd via het MIP.

Parkeren

Parkeren op straat

Parkeercontrole draagt bij aan een veilige, leefbare en bereikbare stad. Hieraan is in 2018  € 10,7 mln. uitgegeven. Voor de controle op betaald parkeren wordt gebruik gemaakt van scanvoertuigen. In 2018 is de dienstverlening aan parkeerders verder verbeterd door gebruik te maken van digitale oplossingen zoals een nieuwe app voor het aan- en afmelden van kentekens voor de bezoekersvergunning en de ingebruikname van het Parkeerportaal in Mijndenhaag.nl.

In 2018 is € 3,0 mln. besteed voor het aanpassen van de parkeerautomaten op straat (voorzien van bankpaslezers). Op dit moment zijn 1.000 automaten aangepast. In 2019 worden de overige automaten aangepast.

Stallingsgarages
In 2018 is de aanbesteding voor het brandveiliger maken van de stallingsgarages afgerond. Daarna is meteen gestart met de uitvoering. De werkzaamheden van de eerste vijf aanbestede garages zijn volgens planning uitgevoerd. Hiervoor is € 0,5 mln. geïnvesteerd.
Verder is in 2018 ook gestart met het bouwkundig onderhoud in de stallingsgarages. Hieraan is € 0,2 mln. besteed.

Parkeerbelasting

De totale baten uit parkeerbelastingen zijn in 2018 € 61,4 mln. Het grootste deel betreft de opbrengsten van betaald parkeren op straat (€ 35,9 mln.). Daarnaast is circa € 12 mln. ontvangen voor parkeervergunningen. Via naheffingsaanslagen en het wegslepen van auto’s is € 13,5 mln. ontvangen.

Het percentage betalingen via een smartphone steeg van 56% in 2017 naar 61% in 2018. De overige 39% van de betalingen is bij de automaat gedaan met pin of creditcard.