Mobiliteit

Wat heeft het gekost?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 65.645

(obv gerealiseerde baten inclusief dotaties aan reserves)

€ 70.330

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Toelichting op de samenstelling van de lasten in 2018
De activiteit Inrichting verkeer omvat de helft van de lasten van het programma Mobiliteit. Deze activiteit is gericht op bereikbaarheid, veiligheid en de doorstroming van verschillende vervoerswijzen in de stad. De activiteit Parkeren omvat 40% van de lasten en is gericht op handhaven van het parkeerbeleid, creëren van fietsvoorzieningen in de stad en het verstrekken van parkeervergunningen.

Toelichting op de dekking van het programma in 2018
De activiteit Parkeerbelasting is met 94% verreweg de grootste bron van inkomsten op dit programma. Deze inkomsten hebben betrekking op parkeeropbrengsten uit parkeren op straat, parkeervergunningen en wegsleepregeling

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2018

Actuele begroting 2018

Resultaat 2018

Ontwerp begroting 2018

Uitkomst 2017

Lasten

       65.600

        62.411

          3.188

N

       93.359

       68.037

Baten

        67.155

       54.060

        13.095

V

       49.978

       57.868

Saldo exclusief reserves

          1.555

V

          8.351

N

          9.906

V

        43.381

N

        10.170

N

Dotaties aan reserves

                 45

                 45

                   -  

-

                 45

          2.194

Onttrekkingen aan reserves

          3.175

          3.897

              722

N

          5.100

        14.612

Saldo inclusief reserves

           4.685

V

           4.499

N

            9.184

V

         38.326

N

           2.248

V

Toelichting financieel resultaat programma
Resultaten
Er is in 2018 meer gedaan binnen de beleidskaders van dit programma. Dit resulteert in een hogere realisatie van de lasten en baten ten opzichte van de begroting. Deze hogere lasten en baten zijn hierna toegelicht. Het programma Mobiliteit sluit af met een resultaat van € 9,2 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste resultaten zijn:

 • De Parkeeropbrengsten zijn met € 9,5 mln. toegenomen. Dit komt door: de stijging in het aantal betalingen mede door het gemak van betaling via de mobiele telefoon, langere parkeerduur, meer naheffingsaanslagen (door de grotere efficiency en de effectiviteit door de scantechnologie) en meer parkeervergunningen.  
 • In 2018 is de afkoop van (€ 1,8 mln.) het onderhoud en beheer van de fietsenkelder KJ-Plein niet doorgegaan door de vertraging van dit project.
 • De asfaltering van fietspaden is versneld. Dit heeft geleid tot een extra uitgave van € 1,2 mln. Deze overprogrammering is conform de motie asfalteren fietspaden (RIS 289212).

Neutrale ontwikkelingen
In 2018 is voor  € 1,8 mln. besteed aan verkeersregelinstallaties en sterfietsroutes. Tegenover deze kosten zijn ook subsidies ontvangen  van onder andere de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Als gevolg hiervan zijn zowel de lasten als de baten op dit programma gestegen.

In de begroting is rekening gehouden met een netto begrotingswijziging omtrent de parkeeropbrengsten. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten voor € 0,7 mln. te laag opgenomen.  

Verschillen 2018 t.o.v. 2017
De realisatie 2018 is circa € 3 mln. lager dan de realisatie van 2017. Dit heeft met name betrekking om de gewijzigde spelregels omtrent activeren investeringen met een maatschappelijk nut.
De gerealiseerde baten parkeerbelasting zijn in 2018 € 10,5 mln. hoger dan in 2017.
Ten opzichte van de realisatie van 2017 heeft in 2018 circa 11 mln. minder onttrekking uit de reserves plaatsgevonden. Deze lagere onttrekking heeft met name te maken met de gewijzigde BBV regels omtrent het activeren van investeringen met een maatschappelijk nut. In 2017 is circa  € 14,6 mln. overgeheveld naar de activa reserve. In 2018 is er minder naar de activa reserve overgeheveld.

Waar bestaan de kosten uit?

Financiële verantwoording per activiteit

Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               2.990

               365

               2.625

 N 

Begroot 2018

               2.448

                 44

               2.404

 N 

Resultaat

                    542

 N 

                321

 V 

                    221

 N 

Toelichting op lasten en baten
De lasten bedragen € 3 mln. en bestaan uit € 2 mln. voor de inzet van conducteurs op de tram en € 1 mln. voor diverse projecten voor de groei van het openbaar vervoer zoals P+R Forepark en voorbereiding van lijn 1.

Van de MRDH is € 0,3 mln. ontvangen voor de kosten 2016 -2018 aan GTL-trams.

Inrichting verkeer

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

            32.324

           5.222

            27.102

 N 

Begroot 2018

            30.306

           4.274

            26.031

 N 

Resultaat

                2.018

 N 

                948

 V 

                1.071

 N 

Toelichting op lasten en baten
In totaal is in 2018  € 32,3 mln. uitgegeven aan de inrichting verkeer. € 10,2 mln. heeft betrekking op de kapitaallasten en € 22,1 mln. voor herinrichtingen van verkeersprojecten en voor de doorstroming van het verkeer. Zo zijn in 2018 de verkeersregelinstallaties op het Rijswijkseplein vervangen en is extra ingezet op verkeersveiligheid en op het asfalteringsprogramma fietspaden.

De opbrengsten bedragen € 5,2 mln. €2,0 mln. zijn subsidiebijdragen van de MRDH en het Rijk voor onder meer fietsprojecten. € 2,7 mln. heeft betrekking op de onttrekking uit de reserve stedelijke ontwikkeling in verband met de overheveling naar de reserve activa
Tot slot is € 0,5 mln. bijdrage ontvangen van het Rijk en MRDH voor MIRT onderzoek Rotterdam-Den Haag.

Toelichting op financieel resultaat   € 1,1 mln. N / I

Lasten   € 2,0 mln. N / I

Omzettingsprogramma van tegels naar asfalt voor fietspaden    € 1,2 mln. N / I

De asfaltering van fietspaden is versneld. Dit heeft geleid tot een extra uitgave van € 1,2 mln. Deze overprogrammering is conform de motie asfalteren fietspaden (RIS 289212).

Afkoop onderhoud beheer Fietsenkelder KJ-PLein   € 1,8 mln. V / I

In 2018 is de afkoop van (€ 1,8 mln.) voor het beheer en onderhoud van de fietsenkelder KJ Plein niet doorgegaan door vertraging van dit project.

Ingenieursbureau Den Haag   € 0,9 mln. N / I  

De dekking van Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) is in 2018 lager dan begroot. Op 1 januari was er bij het IbDH een vacatureruimte van 21,73 fte. Door de aantrekkende economie is het lastig deze vacatures in te vullen. Dankzij voortdurende wervingscampagnes is het IbDH erin geslaagd 28,27 fte aan de vaste medewerkers toe te voegen. Gedurende het jaar hebben echter ook  27,71 fte het IbDH verlaten. Per saldo is de vacatureruimte met slechts 0,56 fte afgenomen. De tariefstructuur gaat echter uit van een volledige bezetting. Om stagnatie in lopende projecten te voorkomen zijn externe medewerkers ingehuurd. De inhuur van deze externe medewerkers leidt tot hogere kosten.

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2018-2019   € 0,5 mln. N / I  

De uitvoering van het tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2018 – 2019 loopt voortvarend. De gecontracteerde opdrachtnemer loopt voor op de planning  waardoor in 2018 meer is besteed. Aan het eind van 2019 zal het volledige programma zijn uitgevoerd.

Overig   € 0,1 mln. N / I

Baten   € 0,9 mln. V / I

Een effect van per saldo € 0,9 mln. is niet toegelicht bij de afwijkingen op lasten en baten. Dit betreffen neutrale ontwikkelingen die niet tot een resultaat leiden. Dit zijn:

Neutrale ontwikkelingen

Meer subsidiebijdragen aan verkeersprojecten   € 1,8 mln.

In 2018 is voor circa € 1,8 mln. uitgegeven aan verkeersregelinstallaties en sterfietsroutes waarvoor ook een subsidie van onder andere de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dit heeft geleid tot hogere lasten en hogere opbrengsten op deze activiteit.

Lagere onttrekking Reserve Parkeren en overige    € 0,9 mln.

De onttrekking aan de reserve parkeren valt € 0,7 mln. lager uit. Dit is met name het gevolg dat voor het project Bloemenbuurt, waarbij meer parkeerplekken in de wijk worden aangelegd, minder is onttrokken. Dit omdat een groter deel van de projectkosten via bijdragen van derden is gedekt.
Overige neutrale ontwikkelingen betreffen 0,2 mln.

Parkeren

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

             25.110

           1.409

            23.701

 N 

Begroot 2018

             23.381

           1.268

             22.113

 N 

Resultaat

                 1.728

 N 

                141

 V 

                1.588

 N 

Toelichting op lasten en baten
Aan de activiteit parkeren is in 2018  € 25,1 mln. besteed: € 11,6 mln. heeft betrekking op de beheer en onderhoud van het parkeerareaal (automaten e.d.) op straat, € 5,6 mln. betreft personele lasten voor de parkeercontroleurs, € 3 mln. is een bijdrage in het dagelijks beheer en exploitatie van de bewaakte Biesieklette fietsenstallingen en € 1,5 mln. betreft de dagelijkse beheerskosten van de gemeentelijke parkeergarages. De kapitaallasten bedragen € 3,5 mln.

De opbrengsten 2018 bedragen € 1,4 mln. en hebben voornamelijk betrekking op huuropbrengsten (o.a. verhuur busremise telexstraat).

Toelichting op financieel resultaat    € 1,6 mln. N / I  

Lasten   € 1,7 mln. N / I

Exploitatie P+R voorzieningen   € 0,7 mln. V / I

De P + R Forepark wordt pas in 2019 opgeleverd. Daarnaast is het gebruik van de tijdelijke
P +R Hoornwijck lager uitgevallen door de verminderde bereikbaarheid vanwege bouwwerkzaamheden rondom de aanleg van de Rotterdamsebaan. Hierdoor zijn minder dagkaarten verkocht.  

Doorbelasting handhaving  parkeren op straat€ 2,3 mln. N / I

Als gevolg van de reorganisatie bij Handhavingsorganisatie is bij het opstellen van de begroting niet de volledige impact van de reorganisatie op de doorbelastingen verwerkt. Hierdoor zijn technische verschillen ontstaan die per saldo elkaar opheffen. Zie hiervoor ook doorbelasting parkeren handhaving.

Overig   € 0,1 mln. N / I

Baten   € 0,1 mln. V / I

Overig   € 0,1  mln. V / I

Parkeerbelasting (opbrengsten)

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                        -  

         61.391

             61.391

 V 

Begroot 2018

                        -  

        50.973

            50.973

 V 

Resultaat

                        -  

          10.418

 V 

              10.418

 V 

Parkeerbelasting (perceptielasten)

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               2.314

           1.943

                   371

 N 

Begroot 2018

                1.912

           1.398

                   514

 N 

Resultaat

                    401

 N 

                545

 V 

                    144

 V 

Parkeerbelasting (handhaving)

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               2.907

                    0

               2.907

 N 

Begroot 2018

               4.409

                   -  

               4.409

 N 

Resultaat

                1.502

 V 

                    0

 V 

                1.502

 V 

Toelichting op lasten en baten Parkeerbelasting (opbrengsten + perceptielasten + handhaving)
De lasten voor parkeerbelasting zijn € 5,2 mln. Hiervan is € 2,9 mln. voor de personeelslasten van de parkeercontroleurs en € 2,3 mln. personeelslasten voor de inning van de parkeerbelastingen.

De totale parkeeropbrengsten voor 2018 zijn € 63,3 mln. De opbrengsten bestaan uit € 35,9 mln. parkeren op straat, € 13,5 mln. naheffingen en het wegslepen van auto’s en € 12 mln. parkeervergunningen. De opbrengsten voor de perceptielasten bedragen € 1,9 mln.

Toelichting op financieel resultaat   € 12,1 mln. V / I  

Lasten   €   1,1 mln. V / I

Doorbelasting parkeren handhaving    € 1,8 mln. V / I

Als gevolg van de reorganisatie bij Handhavingsorganisatie is bij het opstellen van de begroting niet de volledige impact van de reorganisatie op de doorbelastingen verwerkt. Hierdoor zijn technische verschillen ontstaan die per saldo elkaar opheffen zie hiervoor ook doorbelasting handhaving  Parkeren op straat ( € 2,3 mln. V). Daarnaast is er meer ingehuurd € 0,5 mln. N.

Overig   € 0,5 mln. V / I

Baten   € 11,0 mln.

Hogere parkeeropbrengsten   €  9,5 mln. V / I*

    • De opbrengsten van betaald parkeren zijn met € 4,5 mln. toegenomen als gevolg van een stijging in het aantal betalingen, mede door het gemak van betaling via de mobiele telefoon en een gemiddeld langere parkeerduur.
 • In 2018 waren meer naheffingsaanslagen opgelegd (€ 2,4 mln.) door de gestegen efficiency en de effectiviteit van de controles als gevolg van het volledig digitaliseren van scantechnologie.
    • Er zijn meer opbrengsten (€ 1,7 mln.) uit parkeervergunningen ontvangen door: meer duurdere bedrijfsvergunningen, meer bezoekersvergunningen en meer vergunningen met een beperkte looptijd (week, middag, avond, dagdeel).
    • Er is een correctie van (€ 0,7 mln.) over voorgaande jaren in verband met onterecht ingehouden bedragen als gevolg van een proceswijziging van de wegsleepregeling.
    • De parkeertarieven op Scheveningen, Zwarte Pad, Noordelijk Havenhoofd en Strandweg zijn gestegen  (€ 0,9 mln.).

* De hogere parkeeropbrengsten kennen voor dit programma een incidenteel karakter. Onderzocht wordt welk deel van de extra opbrengsten een structureel karakter kennen. Deze worden vervolgens bij de voorjaarsnota 2019 inzichtelijk gemaakt en betrokken bij het algemene budgettaire kader van de gemeente Den Haag.

Overig    € 0,3 mln. V / I

Een effect van circa € 1,2 mln. is niet toegelicht onder de afwijkingen bij de lasten en baten. Dit betreffen neutrale ontwikkelingen die niet tot een resultaat leiden. Dit zijn:

Neutrale ontwikkeling

parkeeropbrengsten   € 0,7 mln.

In de begroting is rekening gehouden met een netto begrotingswijziging omtrent de parkeeropbrengsten en zijn er minder lasten en baten begroot. Hierdoor is voor € 0,7 mln. meer lasten en opbrengsten gerealiseerd.

Perceptie lasten   € 0,5 mln.

In de begroting is voor dwanginvorderingen een gesaldeerde post aan de batenzijde opgenomen waarin zowel de baten als de lasten zijn verantwoord. Het BBV schrijft voor de oninbare dwanginvorderingen niet op de baten in mindering mogen worden gebracht. Deze moeten als last worden verantwoord. De realisatie 2018 is op deze manier verantwoord waardoor een neutrale verschuiving is ontstaan tussen de lasten en de baten.

Reserves, voorzieningen en investeringen

 

bedragen x € 1.000

Reserves

Begin

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Reserve Parkeren

       4.514

          -436

       4.078

       -1.158

       3.356

           722

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Verkeer

       2.704

      -2.694

              10

      -2.694

              10

                -  

Totaal

        7.218

       -3.130

        4.088

       -3.852

         3.366

            722

Reserve Parkeren

De onttrekking aan de reserve Parkeren valt € 0,7 mln. lager uit in 2018. Dit is met name het gevolg dat voor het project Bloemenbuurt, waarbij meer parkeerplekken in de wijk worden aangelegd, minder is onttrokken. Dit omdat een groter deel van de projectkosten via bijdragen van derden is gedekt.

bedragen x € 1.000

Voorzieningen

Begin

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Voorziening Parkeren

820

-23

797

0

820

-23

Voorziening Wachtgeld 

0

250

250

0

0

250

Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise

782

-278

504

-309

473

31

Totaal

1.602

-51

1.551

-309

1.293

258

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Economisch nut:

Fietstrommels in woonbuurten 

64

64

78

78

Parkeergarages

1.159

1.159

1.150

1.150

DHNC Fietsenkelder (voorheen grex)

8.465

962

7.503

11.500

1.321

10.179

Maatschappelijk nut:

Meerjarenplan Fiets

1.685

511

1.174

4.521

4.521

Haags Startstation Erasmuslijn (HSE)

0

1.010

-1.010

0

0

0

Netwerk Randstadrail

4.473

3.723

750

1.200

1.200

Inrichting verkeer

9.174

1.838

7.336

6.350

1.250

5.100

Parkeren openbare ruimte 

1.886

1.886

2.848

2.848

Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)

69.792

69.792

0

86.400

86.250

150

Rijnstraat/Bezuidenhoutseweg

103

103

100

100

Busplatform Den Haag Centraal

5.475

5.475

12.942

12.942

Totaal

102.276

83.311

18.965

127.089

101.763

25.326

DHNC Fietsenkelder
Ten opzichte van de begroting is circa € 2 mln. minder geïnvesteerd dan was voorgenomen. Door de opgelopen vertraging vindt oplevering plaats in het laatste kwartaal van 2019. De raad is op twee momenten geïnformeerd over de voortgang en realisatie, namelijk in de brieven van september 2017 (RIS297794) en van december 2018 (RIS301436). In de tweede brief is de raad geïnformeerd over de geactualiseerde planning, de stand van zaken van de verbindingstunnel, de uitkomsten van het onderzoek van Deloitte en welke verbeteringen met betrekking tot de planning en de afstemming over het project zijn doorgevoerd.

Meerjarenplan fiets
De ontwerpfase van de Sterfietsroute Centrum – Schilderswijk – Wateringseveld meer tijd heeft langer geduurd door de complexiteit van de diverse deeltracés van de sterfietsroute. Verder is de uitvoering van de Constant Rebequestraat (Sterfietsroute Centrum – Scheveningen Haven) vertraagd als gevolg van een wijziging van het voorontwerp.

Netwerk Randstadrail
De deelprojecten Hollands Spoor en Kerkplein zijn in 2018 afgerond. De investeringskosten zijn verrekend met de subsidiebijdrage van de MRDH. Deze bijdragen van derden was in 2018 niet in de begroting opgenomen. Omdat een deel van de restwerkzaamheden, het zogenaamde veegbestek, doorgeschoven is naar 2019 is de gemeentelijk bijdrage minder benut.

Inrichting Verkeer
De projecten Noordwestelijke Hoofdroute-Segbroeklaan en Erasmusweg fase 1 verlopen voorspoedig. Hierdoor is in 2018 meer geïnvesteerd dan begroot. Het betreft een versnelling van inzet van de beschikbaar gestelde kredietmiddelen.

Parkeren in de openbare ruimte
In verband met de complexheid en de omvang van de geplande werken in Bezuidenhout Oost is besloten om dit project in meerdere fasen uit te voeren. Dit omdat naast de aanpak van de parkeerproblematiek ook het riool wordt vervangen en de wijk opnieuw wordt ingericht. Fase 2a is in 2019 afgerond. Fase 2b zal vanwege werk met werk maken in het eerste kwartaal van 2019 aanvangen.

Rotterdamsebaan
Het boorproces is medio januari 2019 afgerond, ongeveer een maand later dan gepland. Hierdoor worden enkele termijnen die voor 2018 waren begroot pas in 2019 afgerekend met de aannemer. Dit heeft geen gevolgen voor de geplande oplevering van het project. Daarnaast behoefden risicoreserveringen niet te worden aangesproken, omdat het boorproces zonder noemenswaardige incidenten is verlopen.

Busplatform Den Haag Centraal
Het werk is in 2017 gegund. De gecontracteerde aannemer heeft de afgesproken mijlpalen voor 2018 niet gehaald. Het werk heeft vertraging opgelopen.