Stadsontwikkeling en wonen

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

De gemeente wil dat Den Haag een stad is waar mensen graag willen wonen, werken en leven. Met extra nieuwbouwwoningen én beter gebruik en verdeling van de bestaande voorraad wil de gemeente Den Haag nog aantrekkelijker maken. Bij nieuwbouw is dan vooral de realisatie van betaalbare woningen een uitdaging. De ambitie is om woningen voor alle doelgroepen te bouwen, waaronder 30% sociaal en 20% middeldure huur voor de hele stad. Conform het coalitieakkoord ligt de focus voor de uitbreidingsopgave in de investeringsgebieden. Buiten die gebieden vinden geen nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen plaats.

Welke resultaten zijn in 2018 gehaald?

  • In 2018 zijn 4.100 woningen in aanbouw genomen, waaronder diverse woningen voor verschillende doelgroepen. Dit is vergelijkbaar met 2017.
  • De gebiedsagenda’s zijn vastgesteld door het college voor de ontwikkeling van de 3 stationsgebieden in het CID.
  • In de Internationale zone is zowel gewerkt aan de buitenruimte en het groen als aan het realiseren van appartementen op het Verhulstplein en in de Toren van Oud.
  • De transformatie van Kijkduin is begin 2018 gestart.
  • In Scheveningen Haven zijn woningen opgeleverd en is de kade versterkt.
  • In Laakhavens is gewerkt aan het opknappen van de buitenruimte en de voorbereiding van enkele grote projecten als Waldorp Four en Caland Dock.
  • Het omgevingsplan Binckhorst is vastgesteld.
  • Het programma De Kust Gezond wordt concreet met het opknappen van de Noord-Boulevard en de werkzaamheden met betrekking tot het Legoland Discovery Centre. Er worden voorbereidingen getroffen voor de Middenboulevard en de ongelijkvloerse Kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg.

Indicatoren en kengetallen

Prestatie indicator

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

Peildatum nulmeting

Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar in BAG agv nieuwbouw, verbouw en splitsing

952

2.979

2.250

2014

Aantal nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar van bij SVH aangesloten woningcorporaties

833

231

675

2013

% nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar

35%

8%

30%

2013

Aantal vergunde m2 kantoren transformatie per jaar

153.000

93.856

75.000

2014

       - waarvan m2 naar woningen

117.000

51.005

50.000

2014

- waarvan m2 naar commerciële ruimte

21.000

33.185

2014

- waarvan m2 naar leisure

- waarvan m2 naar diensten en onderwijs

15.000

9.131

2014

- waarvan m2 naar overig

535

Nulmeting 2006

Realisatie 2018

Begroting 2018

Wijziging woningvoorraad

Woningbouw productie

2.471

2.979

2.250

Opgeleverde nieuwbouw

2.280

1.647

2.000

Overige toevoegingen aan de woningvoorraad zijnde geen nieuwbouw

191

1.332

250

Totaal onttrekkingen aan woningvoorraad

1.622

161

300

Saldo wijziging woningvoorraad

1.040

2.818

1.950

Effect indicator

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

Het aantal m2 kantoorruimte dat gedurende het jaar als aanbod is vervallen (a.g.v. verhuur, uit de markt genomen of getransformeerd.

156.000

150.000

nvt

Effect indicator

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

Peildatum/ periode nulmeting

Aantal koopwoningen per 1 januari

109.797

112.412

111.900

2014

Aantal woningen particuliere huur per 1 januari

49.938

54.573

50.900

2014

Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de huurprijsgrens) per 1 januari

81.441

80.162

83.000

2014

Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) van toegelaten instellingen die bij SVH zijn aangesloten met een subsidiabele huur van de zittende bewoner tot de aftoppingsgrens per 1-1

63.193

62.522

62.800

2015

Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) van toegelaten instellingen die bij SVH zijn aangesloten met een subsidiabele huur van de zittende bewoner tot de huurprijsgrens per 1-1

73.303

71.968

72.000

2015

Kengetallen

Nulmeting (2016)

Realisatie 2018

Aantal woningzoekenden dat in een jaar een of meer keer gereageerd heeft op het woningaanbod van de bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen

57.089

57.923

Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de aftoppingsgrens

3.798

3.220

Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens

4.533

4.042

Aantal verkochte woningen per jaar via een NVM makelaar

5.632

nnb

Aantal huishoudens per 1-1

261.319

264.909

Kengetallen

Nulmeting (2014)

Realisatie 2018

Begroting 2018

Jaarlijkse waardeontwikkeling van woningen in Den Haag, index 2010=100

90,1

105,4

nvt

Jaarlijkse waardeontwikkeling van woningen in  Haaglanden excl. Den Haag, index 2010=100

90,8

102,5

nvt

Jaarlijkse waardeontwikkeling van woningen in G4 excl. Den Haag, index 2010=100

90,8

124,8

nvt

Jaarlijkse waardeontwikkeling van niet-woningen in Den Haag, index 2010=100

86,4

76.7

nvt

Jaarlijkse waardeontwikkeling van niet-woningen in  Haaglanden excl. Den Haag, index 2010=100

85,6

75,3

nvt

De waardeontwikkeling van de woningen in Den Haag laat een stijgende lijn zien sinds 2016. En waar in 2017 nog de realisatie op 96,1% stond ten opzichte van de nulmeting in 2010, is in 2018 een sterke stijging te zien van 9,3%. Vergeleken met de andere steden in Stadsgewest Haaglanden bleef Den Haag een aantal jaren achter in de waardeontwikkeling. Maar door de inhaalslag van 2016 en 2017 welke door is gezet in 2018 loopt Den Haag nu voor op deze gemeenten. Ten opzichte van het gemiddelde van de G4 blijft Den Haag achter. Dat beeld wordt echter vertekend doordat Amsterdam met afstand de grootste waardestijging laat zien. Bij niet-woningen is de waardeontwikkeling van Den Haag beter dan in Stadsgewest Haaglanden.

Beleidsindicatoren (Rijk)

Eenheid

Waarde

Actuele peildatum

Gemiddelde WOZ waarde                                                

Duizend euro                                                        

212

1-1-2018

Nieuw gebouwde woningen                                            

Aantal per 1.000 woningen                                

5,7

2016

Demografische druk                                                          

%                                                                             

59,6%

1-1-2019

De gemiddelde WOZ-waarde is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. In 2016 was dit nog € 0,19 mln. en 2017 € 0,2 mln.