Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?

In dit tekstvak komen links te staan die rechtstreeks naar de activiteit gaan.

Beleidsverantwoording per activiteit

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x€ 1.000,-) 

Uitkomst 2018

Begroot

Resultaat

Activiteiten in 2018

Lasten

Baten

Saldo

saldo 2018

2018

Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

    24.530

               312

        24.218

N

        24.092

N

        127

N

Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers

     24.961

           1.388

        23.573

N

        24.176

N

        603

V

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

     11.367

               108

        11.258

N

        11.444

N

        186

V

Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte

       9.785

           1.750

          8.035

N

          7.767

N

        267

N

Stadsdeelbudget Wijkaanpak

       5.514

                   -  

           5.514

N

          5.903

N

        389

V

Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

       1.950

                   -  

           1.950

N

           1.498

N

        453

N

Stadsdeelbudget Milieubeheer

        1.951

               166

           1.785

N

           1.748

N

          37

N

Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid

           881

                   -  

               881

N

              925

N

          45

V

Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid

           528

                 65

              464

N

              538

N

          74

V

Volwasseneneducatie (inburgering)

           918

                   -  

               918

N

               918

N

            -  

-

Media

       1.549

                 23

           1.526

N

           1.598

N

          72

V

Integratie en Burgerschap

       4.567

                 50

           4.517

N

          6.003

N

    1.486

V

Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

       1.655

               167

           1.488

N

           1.631

N

        144

V

Inburgering

                 1

              237

              236

V

               148

V

          88

V

Burgerzaken

     19.262

          2.008

        17.254

N

        14.873

N

    2.381

N

Baten secretarieleges

       4.707

         11.611

          6.904

V

          6.830

V

          74

V

Totaal

     114.126

          17.885

          96.241

N

          96.138

N

         103

N

Stadsdelen

Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie
Den Haag streeft naar een goed niveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in de wijken. Ook streeft de gemeente naar het faciliteren van openlucht recreatie, het voorkomen van wateroverlast en het maaien van oevers langs watergangen. Daarnaast biedt Den Haag goede, uitdagende en veilige speelvoorzieningen voor kinderen in de openbare ruimte. In 2018 is hier € 24,5 mln aan uitgegeven en is er € 0,2 mln. aan opbrengsten gerealiseerd.

Het onderhoud van het openbaar groen, inclusief de kwaliteitsverbetering van wijk- en buurtgroen heeft hier het grootste aandeel in. Het gaat  om regulier planmatig onderhoud van het groen  in de Haagse wijken, het beheer en onderhoud van de bomen in de Haagse straten en het onderhoud van de Grote Groengebieden. Om het openbaar groen voor bewoners en bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk te maken, is waar mogelijk in het oog springende beplanting toegevoegd. De gemeente ondersteunde bewonersinitiatieven die ontmoeting en participatie in het groen stimuleren en er is in 2018 ook extra groen aangelegd.
Bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud van de watergangen zijn ook de oevers langs de watergangen gemaaid.

De stadsdelen Loosduinen en Scheveningen hielden in 2018 toezicht op de opbouw, exploitatie en het afbreken van de strandpaviljoens en de nutsvoorzieningen (elektra, water en riolering), de reiniging van het strand en het plaatsen van de afvalbakken. Verder onderhielden ze de contacten met de strandpaviljoenhouders en adviseerden ze over aangevraagde (evenementen)vergunningen.

In Scheveningen is het noordelijk deel van de boulevard onder constructie. Deze twee stadsdelen zorgden in 2018 ook voor het onderhoud van de toegangen tot het strand, zoals trappen en op- en afritten, het aanbrengen van de bebording bij toegangen en op het strand. Ook verzorgden ze het onderhoud  van de afrastering langs de duinvoet.

Den Haag wil een stad zijn waar kinderen worden uitgedaagd om plezierig en veilig buiten te spelen. Daarbij gaat het niet alleen om onderhoud van de ruim 500 bestaande speelplekken, maar ook om aandacht voor het kind bij de ontwikkeling en de (her)inrichting van de buitenruimte. De gemeente kijkt samen met kinderen, ouders/verzorgers en de buurt hoe dit kindvriendelijk kan gebeuren en hoe de stad kan investeren in uitdagende nieuwe speelvoorzieningen. Met de extra incidentele middelen, waarvan 2018 het laatste jaar was, zijn in 2018 vier locaties aangepakt: Zuiderpret, (Escamp), Rijswijkse Landingslaan/Blauwe Loper (Leidschenveen-Ypenburg ), Speelplek Newtonplein (Segbroek) en Wijkpark De Horst (Haagse Hout).

Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers
Onder deze activiteit valt de subsidiëring voor openstelling van welzijnslocaties en inzet van welzijnswerkers. Op basis van de wijkprogramma’s 2016 - 2019 zijn per stadsdeel maatschappelijke vraagstukken vastgesteld die passen binnen de vier gemeentelijke ambities voor 2018. Deze ambities zijn:

1.   De Haagse jeugd groeit veilig, gezond en met plezier op en ontwikkelt haar talenten;
2.   Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving, waarbij bewoners maximaal zeggenschap hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving;
3.   Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na;
4.   De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt gelijke kansen, ongeacht achtergrond, ras, geslacht of geaardheid.

Aan de hand hiervan formuleerden de Haagse Welzijnsorganisaties  de welzijnsinzet in 2018 en zijn die in subsidieafspraken vastgelegd. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan vrijwilligerswerk door subsidiëring van buurtkamers. In totaal is er een bedrag van € 24,5 mln. besteed aan al deze activiteiten.

In het kader van het gebiedsgericht professioneel welzijnswerk streeft de gemeente  naar meer samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. Ook in 2018 zijn we bezig geweest om te bevorderen dat de beschikbare accommodaties meer multifunctioneel worden gebruikt. Verder zijn we afgelopen jaar met de welzijnsorganisaties in gesprek gegaan om meer te sturen op resultaatgerichte inzet, waarbij het behalen van maatschappelijk effect centraal staat. Samen maken wij deze effecten meer inzichtelijk.

In 2018 is er vanuit de samenwerking van verschillende partijen in Kortenbos (Zebra welzijn, Carolusschool, Schabergschool en kinderopvang 2Samen) gekozen voor één gezamenlijke aanpak rond het kind in de wijk. In de pedagogische methodiek de Vreedzame Wijk leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen, elkaar positief tegemoet te treden en conflicten zelf op te lossen. Het initiatief wordt door de gemeente ondersteund en gesubsidieerd. Op 5 oktober 2018 heeft de gemeente het samenwerkingsconvenant ondertekend.

Leefbaarheid en bewonersparticipatie
Bewonersorganisaties zijn  belangrijke partners van de gemeente bij het vormgeven en invullen van beleid voor de wijken. Daarnaast is het ook belangrijk andere groepen te spreken. Bewonersorganisaties zijn immers niet de enige spreekbuis van de wijk: er bestaan ook straatgroepen, milieugroepen, bewonersgroepen, verenigingen van eigenaren, straatvertegenwoordigers en vele andere groepen. In 2018 hebben de stadsdelen onverminderd ingezet op het stimuleren en ondersteunen van nieuwe activiteiten door deze groepen. Via de regeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie, via community builders en middels het actieplan Burgerparticipatie is er in 2018 € 11,4 mln. besteed aan participatie.

De gemeente maakt initiatieven van bewoners mogelijk. In 2018 hebben de stadsdelen subsidie verstrekt aan zo’n 1.102 initiatieven. Hiervoor bestaat de regeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie. Ook zijn diverse werkzaamheden in de buitenruimte uit dit budget betaald. In 2018 is de subsidieregeling geëvalueerd en wordt waar nodig in 2019 aangepast.

Vanuit het leefbaarheid en bewonersparticipatiebudget is in 2018 mede voorzien in de financiering van de community builders. In 2018 zijn acht community builders aan de slag gegaan in respectievelijk Laak Midden, Mariahoeve en Bezuidenhout-West, Notenbuurt, Duindorp, Moerwijk, Transvaal Zuid,  Regentessekwartier, Valkenboskwartier,Heesterbuurt, en Ypenburg. Hun opdracht is opbouwen, versterken en ontwikkelen en betrekken van de moeilijkst bereikbare  bewoners bij de samenleving, op welke manier dan ook (via sport, buurt, ondersteuning zorg etc.)

De werkwijze van de community builders kenmerkt zich door spontaniteit, gericht op versterking en verbetering van het perspectief  van bewoners. Insteek was  denken en werken vanuit de leefwereld van de betreffende bewoners.
De Haagse Hogeschool is gestart met een onderzoek om  de werkzaamheden van de community builders te volgen. De uitkomsten van het onderzoek worden in de eerste helft van 2019  verwacht.

In 2017 is het Actieplan Burgerparticipatie vastgesteld door de Raad ( RIS 297284). Met de uitvoering van het actieplan is in 2018 een forse impuls gegeven aan burgerparticipatie.
In vijf stadsdelen: Segbroek, Scheveningen, Laak, Haagse Hout en Leidscheveen-Ypenburg, zijn bewoners actief aan de slag gegaan om ideeën op te halen om hun eigen woon- en leefomgeving te verbeteren. Aan hen is 50.000 euro beschikbaar gesteld om de ideeën ook uit te voeren. Dit heeft geleid tot  veel verschillende projecten en plannen, onder andere: een social corner bij twee grasvelden in Leidschenveen, Fitpark Jansonius en kerstbomen en sfeerverlichting in december in Laak, een project ‘Tegelweetjes”, elf kleinere projecten in Segbroek en een vergroeningsplan en enkele kleinere projecten in Scheveningen.
Met de projecten Frontlijnwerken zijn bewonerswensen en initiatieven door het stadsdeel extra ondersteund.
Er zijn 11 chatsessies georganiseerd waar  428 bewoners aan mee hebben gedaan. Van deze 428 bewoners deed 80% voor het eerst mee en wil 93% vaker meedenken met het stadsdeel. De onderwerpen van de chatsessies waren divers: initiatieven voor wijkbudgetten, duurzaamheid, leefbaarheid, (verkeers)veiligheid, sociale cohesie, eenzaamheid en schulden. Conclusie: het is geen wondermiddel, maar een chatsessie is wel een goede manier om andere bewoners te bereiken.     

De pilot Initiatievenmakelaar levert goede adviezen en ervaringen op hoe om te gaan met complexe initiatieven. Ten aanzien van Right to challenge zijn in 2018 met verschillende gemeenten en met de G4 veel ervaringen uitgewisseld.  

In 2018 is het plan van aanpak gemaakt voor de burgerbegroting en vertaald naar de Haagse mogelijkheden. In Houtwijk zal het “Buurtbudget” (€ 0,1 mln.) worden uitgevoerd. De communicatie-campagne is gestart in december 2018.
In 2018 zijn er vele in- en externe bijeenkomsten geweest om input op te halen welke vorm en inhoud een platform voor participatie moet krijgen. Hierbij zijn woorden als Bibliotheek (kennis/ervaring van participatie), Winkel (participatietools)  en School (kennissessies en ontwikkeling van participatie)  als kernwoorden gebruikt.

Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte
Den Haag streeft ernaar dat de buitenruimte behalve schoon, heel en veilig ook prettig is om te verblijven.  We willen goed begaanbare stoepen en wegen hebben, leuke plekken om te zitten en geen vervuiling door zwerfvuil. Met een gebiedsgerichte aanpak vanuit de stadsdeelorganisatie wordt dit uitgevoerd. Met de beschikbare middelen wordt voorzien in wegenonderhoud om de kwaliteit van de wegverharding zo goed mogelijk te houden.  Ook wordt het straatmeubilair onderhouden, wordt een bijdrage geleverd aan een schone stad en wordt het (tijdelijke) gebruik van de openbare ruimte en straathandel gereguleerd. In 2018 is hier € 9,8 mln. aan uitgegeven en is er voor € 1,75 mln. aan opbrengsten gerealiseerd.

De gemeente voerde in 2018 veel kleine reparaties uit aan bestrating en asfalt. Dat gebeurt zowel na inspecties van de eigen wegbeheerders als na meldingen van burgers. Als er graafwerkzaamheden zijn geweest of het asfalt is opgebroken (bijvoorbeeld door nutsbedrijven voor het vervangen van hun kabels en leidingen die hiervoor leges en vergoedingen afdragen), wordt gecontroleerd of de bestrating weer netjes en veilig is hersteld. Ook is in 2018 net als in voorgaande jaren in acht wijken (één wijk per stadsdeel) onderhoud uitgevoerd aan straatmeubilair en zijn direct omliggende knelpunten aangepakt zoals opgroei van boomwortels.

De uitstraling van de binnenstad is meer dan de uitstraling van de grote gezichtsbepalende hoofdroutes. straten en entrees. Daarom is in 2017 en 2018 gekozen voor de aanpak van 13 tussenliggende straatjes die de verbindingen vormen tussen de grote hoofdroutes in de stad. Het merendeel van deze straatjes heeft de afgelopen twee jaar een facelift ondergaan: het straatwerk is meestal van gevel tot gevel vernieuwd.

Stadsdelen werkten ook in 2018 mee aan een schone stad en leveren een bijdrage aan de uitvoering van het beleidsplan ‘Een schone stad 2015-2020’ (RIS285286). Elk stadsdeel heeft in overleg met  betrokken partners (beheerders, uitvoerders, handhavers) bepaald wat de meest effectieve veeginzet is en welk maatwerk per wijk moet gebeuren. Op knelpuntlocaties wordt intensiever schoongemaakt. Belangrijk hierbij zijn gerichte handhaving en goede communicatie. Door het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) verdwijnt de huisvuilzak uit het straatbeeld en is er minder kans op zwerfvuil en overlast van dieren. Zwerfvuil wordt ook tegengegaan door het plaatsen van afvalbakken.
Betrokken bewoners die zich eigenaar voelen van hun eigen buurt, zullen de buitenruimte minder snel vervuilen. Om een extra impuls te geven aan participatie voor een schone stad zijn in 2018  ‘projectleiders participatie en schoon’ ingezet. Deze projectleiders worden incidenteel gefinancierd uit het budget “Raamovereenkomst verpakkingen” voor de extra aanpak van zwerfafval. In de stadsdelen hebben de projectleiders in samenwerking met de stadsdeelorganisaties participatieacties georganiseerd, het beleid en de voorzieningen van de gemeente onder de aandacht gebracht en een breed netwerk opgebouwd. De projectleiders dragen ook bij aan het aanpakken van huisvuil dat bij ORAC’s wordt neergezet. Waar nodig wordt vervuiling door oliesporen op de wegen in opdracht van de stadsdelen schoongemaakt, om zo de verkeersveiligheid te waarborgen. Deze kosten kunnen grotendeels op de betreffende automobilisten verhaald worden. In 2018 zijn we op zeven locaties geconfronteerd met illegaal gestort drugsafval. Het (stafrechtelijk) onderzoek naar de daders gebeurt door de politie, maar uiteindelijk is het opruimen van het drugsafval de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar (veelal de gemeente). Zolang er geen daders bekend zijn, kunnen de kosten niet verhaald worden en komen deze voor rekening van de gemeente zonder dat hiervoor budget beschikbaar is.

Voor gebruik van de gemeentegrond als bouwterrein en voor het innemen van standplaatsen betalen gebruikers een vergoeding. Samen met de vergoedingen voor het opbreken van de openbare weg zijn dit de opbrengsten binnen deze activiteit.

Stadsdeelbudget Wijkaanpak
Voor het programma Wijkaanpak Nieuwe Stijl: ‘Opwaartse Kracht!’ was over de gehele looptijd (2015-2018) in totaal een bedrag van € 14 mln. beschikbaar. In 2018 is er € 5,5 mln. besteed. De  projecten Wijkaanpak Nieuwe Stijl hebben een bijdrage geleverd aan het versterken van de sociale cohesie in de wijk en het creëren van leer- en werkgelegenheid.
Er is sterk ingezet op samenwerking tussen de diverse partners op wijkniveau en binnen de gemeente, waarmee het draagvlak en de verankering in de wijk is vergroot. Dit heeft sterkere projecten opgeleverd, en bijna een verdubbeling van het voor projecten beschikbare budget dankzij de cofinanciering (in de vorm van additionele financiering en inzet van bestaande menskracht en middelen).

Met deze aanpak is ook ervaring opgedaan met een opgavegerichte benadering. Hierbij staat de problematiek of de kans in een wijk centraal. Bewoners, gemeentelijke diensten en andere partners die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen of aanpakken daarvan, worden hieromheen georganiseerd. Deze ervaring wordt o.a. meegenomen bij de ontwikkeling van een nieuwe manier van werken, het opgavegestuurd en wijkgericht werken. Zo is bijvoorbeeld vanuit wijkaanpak Regentessekwartier,  Valkenboskwartier Zuid aandacht gekomen voor een integrale opgave Zevensprong. Dit project staat symbool voor een nieuwe manier van werken, integraal en informatiegestuurd.

Stadsdeelbudget inrichting verkeer
Waar mogelijk realiseerden de stadsdelen in 2018 kleinschalige herinrichtingen of aanpassingen aan de infrastructuur, veelal op verzoek van bewoners. Het stadsdeel toetst de plannen aan de gemeentelijke richtlijnen. Daarnaast is de gemeente als wegbeheerder wettelijk verplicht volgens de Wegenwet en de Wegenverkeerswet de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen en te zorgen dat de weg zijn functie kan vervullen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kwaliteit van de wegverharding, wegmarkering en bebording. Daarnaast moeten uit het budget ook de kosten worden gedekt voor het aanleggen van laad- en loshavens en gehandicapten parkeerplaatsen  In 2018 is voor alle genoemde werkzaamheden in totaal € 1,95 mln. uitgegeven.

Stadsdeelbudget Milieubeheer
Ook in 2018 is ingezet  op graffitibestrijding. Daarbij gaat het om het verwijderen van illegale graffiti en wildplak op gemeentelijke objecten en particuliere panden. Het gaat ook om  het aanbrengen van Street Art in de stad. The Hague Street Art  heeft subsidie gekregen en helpt de overlast van graffiti in de stad te beperken. Dit doet zij door voorlichting te geven op scholen en door  het organiseren van inspecties en evenementen rond de Legale Graffiti Lokaties, waar graffiti artiesten legaal graffiti mogen aanbrengen, zoals bijvoorbeeld in de Binckhorst is gedaan met diverse muurschilderingen.

Naast graffitibestrijding is ook  gewerkt aan  duurzaamheid. In 2018  zijn  projecten uitgevoerd die zich richten op het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad in Den Haag en op het stimuleren en ondersteunen van duurzame initiatieven in de stadsdelen om te komen tot uitvoering van de ideeën. Verder  zijn ‘duurzaamheidskringen’ begeleid waarbij bedrijven/organisaties uit dezelfde branche samenwerken om hun bedrijfspand en bedrijfsvoering te verduurzamen.
In 2018 zijn bijeenkomsten georganiseerd voor bestaande kringen (culturele instellingen, zorginstellingen, hotels, gebedshuizen) en twee nieuwe kringen (strandpaviljoens en evenementen).
De subsidieregeling Duurzaamheid Haagse wijken 2018 heeft in  2018 in totaal 77 subsidieaanvragen opgeleverd, waarvan 58 toegekend zijn. Op basis van een evaluatie is een verlenging van de regeling in een aangepaste versie voor 2019-2021 een onderdeel van de kadernota Duurzaamheid. In totaal is er op deze activiteit € 1,95 mln. besteed, waar opbrengsten tegenover stonden van € 0,17 mln.

Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid
Met de beschikbare middelen  zijn kleinschalige initiatieven in alle acht stadsdelen bekostigd. Ook wordt het project “De Gulden Klinker” vanuit deze activiteit bekostigd. Verder is geld besteed aan het opstellen, analyseren en uitwerken van de leefbaarheidsscans . In totaal is er in 2018 € 0,9 mln. uitgegeven.

Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid
De gemeente is in 2018 doorgegaan met het ondersteunen van de bewonersinitiatieven veiligheid: buurtinterventieteams, buurtpreventieteams en straatvertegenwoordigers. Er is veel aandacht voor preventie, vroegtijdige signalering en de actieve en betrokken vrijwilligers hulp en ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van hun activiteiten. De trainingen EHBO, AED, communicatie en sociale weerbaarheid zijn voortgezet. Voor wie wil, is de training brand en brandpreventie op maat georganiseerd. Tijdens de stedelijke netwerkdag in september 2018, is de training Spotter-informant gegeven. Hier hebben 80 vrijwilligers actief aan deelgenomen. Zij  hebben de pas voor spotter-informant in ontvangst mogen nemen. Vanuit de incidentele middelen 2018 is ook een bijdrage geleverd in het project BART (BurgerAlertRealTime). In 2018 is aan de bestrijding van onveiligheid € 0,5 mln. uitgegeven.

Integratie

Volwasseneneducatie (inburgering)
In 2018 heeft de gemeente voor de arbeidsmarktregio Haaglanden met de beschikbare rijksmiddelen educatieaanbod voor volwassenen ingekocht bij het ROC Mondriaan. Daarnaast heeft de gemeente eigen middelen ingezet voor educatie bij ROC Mondriaan, voor de licenties van Oefenen.nl en onlineleren, bij vrijwilligersorganisaties als Taal aan Zee en ‘t Gilde. De omvang van de totale uitgaven bedraagt € 0,9 mln.

Media

Naast een structurele subsidie voor de lokale omroep ontvangt ook de zender FunX een structurele bijdrage voor de Haagse programmering. Met de subsidie realiseert FunX een Haagse editie binnen de landelijke raamprogrammering. Met subsidie aan het lokale mediafonds ‘Luis in de Pels’ zijn het afgelopen jaar extra uitzendingen (online en radio) vanuit de Haagse Bibliotheek gerealiseerd. De uitzendingen stonden in het teken van de lokale verkiezingen, de formatie en het nieuwe college.
In de centrale bibliotheek wordt in Studio B de mogelijkheid geboden om live uitzendingen te realiseren, zowel online als via de bestaande publieke omroepen.
Met de Haagse vestiging van InHolland wordt intensief samengewerkt. Zo werkten studenten mee aan het organiseren van het jaarlijkse lokale nieuwe media festival. Op dit festival worden de beste Haagse vloggers, bloggers en mediamakers bekroond. In maart zijn de belangrijkste journalistieke prijzen van Nederland uitgereikt. Dat gebeurde in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

De uitreiking van de Tegel en de jaarlijkse bijeenkomst van ‘Free Press Unlimited’ in het auditorium van het Haagse Vredespaleis onderstreept het belang van vrije media in de ‘Stad van Vrede en Recht’.

De omvang van de totale uitgaven Media bedraagt € 1,5 mln.

Integratie en Burgerschap
Doel van het integratiebeleid is het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, zich thuis voelt en meedoet. Dit doen we onder meer door het verkleinen van achterstanden op het gebied van taal, het tegengaan van discriminatie en het creëren van wederzijds begrip tussen bewoners.

Taal in de Buurt
Met het programma Taal in de Buurt zijn in 2018 op laagdrempelige wijze taallessen aangeboden. Met deze aanpak worden deelnemers bereikt die geen gebruik  maken van andere taaltrajecten maar dit wel nodig hebben om te participeren in de samenleving. Om de doorstroom van Taal in de Buurt-deelnemers te bevorderen, is in 2018 gestart met het pilotproject Taal en Ontmoeting. In deze pilot wordt met de deelnemers gesproken over werk, met name talentontwikkeling, opvoeding en gezondheid. Doel: zorgen dat deelnemers  themagericht en actief met de Nederlandse taal aan de slag blijven..

Bij Taal in de Buurt waren in 2018 96 groepen actief met in totaal circa 1075 deelnemers bij 24 organisaties. Het gaat om  50 conversatiegroepen en 46  groepen Nederlands als tweede taal.

Tegengaan van discriminatie

Hagenaars die te maken krijgen met discriminatie kunnen terecht bij de Haagse antidiscriminatie-voorziening Den Haag Meldt. Wanneer zij discriminatie ervaren en daar melding van maken worden zij door Den Haag Meldt geadviseerd en bijgestaan. Het aantal meldingen bij Den Haag Meldt is in 2018 met circa 28% gestegen ten opzichte van vorig jaar.
De gemeente is initiatiefnemer van het netwerk Den Haag Inclusief. Het netwerk bestaat uit Haagse werkgevers die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt.  

Uitzendbureaus
Met circa 15uitzendorganisaties is gesproken over de uit onderzoek gebleken discriminatie in de uitzendbranche. In G4-verband is daarover gesproken met de brancheorganisaties. Hierbij is afgesproken dat de brancheverenigingen zelf aan de slag gaan om discriminatie door uitzendbureaus tegen te gaan. Dit heeft bij de Algemene Bond van Uitzendbureau’s (ABU), de grootste branchevereniging, geleid tot het actieplan Diversiteit arbeidsmarkt’. Hierin wordt onder meer een extra lidmaatschapseis gesteld, waarmee van leden wordt verwacht dat zij zorgen voor actief antidiscriminatiebeleid. Het niet voldoen aan deze eis kan leiden tot royering. Het actieplan regelt tevens het periodiek laten uitvoeren van mystery call-onderzoeken. Dit om na te gaan of leden zich aan de regels houden.

Verbindingen en ontmoetingen
Het creëren van wederzijds begrip is een belangrijk speerpunt van het integratiebeleid. Daartoe zijn in 2018 verschillende ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd:

  • In februari 2018 vond de stadsbijeenkomst integratie plaats met ruim 700 bezoekers. Zij konden meepraten over integratievraagstukken.
  • Op 19 maart  is de 23e editie van de Wereldreis door eigen stad georganiseerd in het kader van de Internationale dag tegen racisme en discriminatie. Enkele duizenden mensen kwamen af op het evenement en brachten een bezoek aan de deelnemende locaties.
  • In april vond een ontmoetingsbijeenkomst plaats met circa 150 levensbeschouwelijke en maatschappelijke instellingen. Dit keer was het onderwerp de ‘Nederlandse Taal’ en hoe er door de gemeente en organisaties kan worden samengewerkt.
  • In november organiseerde de gemeente de Week van de dialoog. In totaal is  aan 23 dialoogtafels verspreid door Den Haag met elkaar gesproken over het thema ‘Elkaar zien’.
  • Van november 2018 tot en met maart 2019 worden door het stadsdeel Scheveningen in samenwerking met de Haagse Hogeschool, publieke dialogen georganiseerd in Duindorp. Deze dialogen moeten leiden tot een betere omgang met lokale spanningen.
  • Daarnaast zijn meerdere stadsinitiatieven op het gebied van multiculturele activiteiten ondersteund, waaronder het Milan-festival, de Stadsiftar, de Culturele Parade, de Divali-viering, het Chinees Maanfeest, de Newroz-viering en het The Hague African festival. Alle gesubsidieerde initiatieven zijn terug te vinden in het subsidieregister.

Migratiemuseum

Conform het coalitieakkoord is de gemeentelijke ondersteuning aan het Migratiemuseum dit jaar beëindigd.  

De omvang van de totale uitgaven aan Integratie en burgerschap bedraagt € 4,5 mln.

Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

Maatschappelijke begeleiding
De gemeente Den Haag voldoet aan haar wettelijke taak om volwassen statushouders die zich in Den Haag vestigen maatschappelijke begeleiding te bieden. Voor het uitvoeren van deze taak ontvangen we een Rijksbijdrage van €2.370 per volwassen statushouder die is gehuisvest in Den Haag. De taakstelling voor 2018 bedroeg in totaal 726. De uitvoering van maatschappelijke begeleiding is uitbesteed aan Vluchtelingenwerk die hiervoor subsidie ontvangt. Vluchtelingenwerk leverde hiervoor de volgende onderdelen: vestigingscoaching, maatschappelijke begeleiding, begeleiding bij gezinshereniging en het uitvoeren van het wettelijk verplichte participatieverklaringstraject. Doordat de huisvesting van grote gezinnen met asielstatus wat is achtergebleven is de realisatie 555. De maatschappelijke begeleiding van de resterende statushouders uit de taakstelling zal in 2019 worden opgepakt.

Inburgering
Mensen zonder verblijfsdocumenten
Het doel van het Haags Noodfonds is het verlenen van onderdak en/of materiele ondersteuning aan (uit geprocedeerde) asielzoekers die door het ontbreken van een verblijfsvergunning in zeer dringende nood verkeren. Daarbij gaat het vooral om:

  • Gezinnen met minderjarige kinderen;
  • Minderjarige kinderen zonder ouders;
  • Personen met ernstige medische en/of psychische problemen.

Het Haags Noodfonds heeft hiervoor in 2018 een subsidie van €0,17 mln. van de gemeente Den Haag ontvangen.
Hiervan hebben circa 40 tot 60 huishoudens leefgeld ontvangen, waarbij stichting Vluchtelingenwerk de schakel vormt tussen de noodvoorzieningen en behoeftige (ex-)asielzoekers en (ex-)vluchtelingen. Ze hebben een zorgvuldige selectie van de deelnemers aan het noodfonds gemaakt en de uitbetaling van het leefgeld georganiseerd. Stichting Vluchtelingenwerk heeft hiervoor een subsidie van €0,1 mln. van de gemeente Den Haag ontvangen.

Dienstverlening

Strategienota Haagse dienstverlening
In 2015 is de strategienota over de Haagse dienstverlening ‘Goed, Gemakkelijk en Snel’ (RIS 282570) vastgesteld. Op basis daarvan is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarbinnen de afgelopen jaren vele initiatieven zijn ontplooid en instrumenten zijn ontwikkeld om de dienstverlening van de gemeente Den Haag verder te verbeteren.  In 2018  is gestart met een nieuwe module voor klanttevredenheidsonderzoek (KTO) waarmee gemeentebreed (productgerichte) onderzoeken  op uniforme wijze kunnen worden uitgevoerd. De Stadskamer is in 2018 ook officieel gestart. Hier worden User Experience onderzoeken uitgevoerd om met de input van  bewoners  en bedrijven van Den Haag te kijken hoe onze dienstverlening optimaal kan aansluiten op de behoeften. De resultaten over 2018 zijn positief; er wordt gemeentebreed veel gebruik gemaakt van de Stadskamer en de interne opdrachtgevers van de onderzoeken zijn tevreden.

Op het terrein van de online dienstverlening zijn het afgelopen jaar . mooie stappen gezet in het verder uitbreiden van de persoonlijke online dienstverlening via MijnDenHaag.nl. Het aanbod van diensten hierop is wederom uitgebreid en de verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal toenemen. Vanuit het programmaonderdeel DNA dienstverlening is in 2018 een grote diversiteit aan initiatieven ontplooid die zich richten op  het stimuleren van de dienstverlenende cultuur binnen de gemeentelijke organisatie, het delen van kennis en het starten van (kleinschalige) experimenten om  de dienstverlening te verbeteren. In 2019 wordt als vervolg op de huidige strategienota Dienstverlening gewerkt aan een gemeentebrede visie op zowel dienstverlening en participatie als digitalisering.

Klantcontactcentrum

Het KlantContactCentrum (KCC) is de centrale toegang tot de dienstverlening voor bewoners en ondernemers van de gemeente Den Haag. Het beheert drie hoofdkanalen (click, call, face): de website www.denhaag.nl, het callcenter 14070 en de publieksbalies in de stadsdeelkantoren.
Vanaf 2019 krijgt de gemeente te maken met de gevolgen van de verlengde geldigheidsduur van paspoorten. Dit leidt tot een daling van het  aantal klantcontacten voor reisdocumenten en daarmee een derving van inkomsten uit leges. Het gaat hier om minder legesinkomsten, oplopend tot ruim € 2 mln.

Het KCC bereidt zich voor op een reorganisatie en is in februari 2018 een Tijdelijke Werk Organisatie gestart.

Baten secretarieleges  

Aantal producten

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Paspoorten

80.755

70.428

Nederlandse identiteitskaarten

41.662

33.169

Rijbewijzen

47.876

48.928

Uittreksels, Akten en verklaringen

97.803

94.425

De positie en branding van het The Hague International Centre is in 2018 verstevigd. Dit is zichtbaar in een nieuw logo en een nieuwe website. Daarnaast is er een intensievere samenwerking met collega diensten en (internationale) partners. Het THIC biedt een ‘zachte landing’ in Den Haag voor alle internationals.

Verkiezingen
Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum
Op 21 maart 2018 vonden in Den Haag de gemeenteraadsverkiezing en de stemming voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten plaats.
Voor de gemeenteraadsverkiezing 2018 waren in totaal 409.444 Hagenaars kiesgerechtigd waarvan 196.715 Hagenaars hun stem hebben uitgebracht; een opkomstpercentage van 48,04%.
Om te mogen stemmen bij het raadgevend referendum moest een Hagenaar 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten. In totaal waren 350.893 Hagenaars kiesgerechtigd waarvan 175.529 hun stem hebben uitgebracht. Dit is een opkomstpercentage van 50,02%.

Voor het raadgevend referendum mochten Nederlanders in het buitenland ook hun stem uitbrengen. De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen en referenda voor Nederlanders in het buitenland. De meeste Nederlandse kiezers in het buitenland kozen ervoor om per brief te stemmen. Van de 55.889 geregistreerde briefstemmers hebben uiteindelijk 25.857 hun stem uitgebracht. Dit is meer dan het Oekraïne referendum in 2016, waarbij 11.804 kiezers in het buitenland per brief hebben gestemd.

De gemeenteraadsverkiezing en het raadgevend referendum zijn zowel in Den Haag als voor kiezers buiten Nederland succesvol verlopen.

Overeenkomstig de toezegging bij het halfjaarbericht 2018 is een onderzoek gestart naar de kosten van de verkiezingen in relatie tot het budget. In 2019 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Verbonden partijen
Beter In Regie op Gemeentijke IT (BIRGIT)
Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben besloten de (door) ontwikkeling en het beheer van een ICT-toepassing voor het gebruik en het beheer van het stelsel van basis- en kernregistraties (stelselbeheersysteem) gezamenlijk te organiseren. Hiertoe is het samenwerkingsverband BIRGIT aangegaan om tegen zo laag mogelijke kosten beheer en onderhoud te laten plegen op software die in open source voor leden beschikbaar wordt gesteld.