Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Wat heeft het gekost?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 114.126

(obv gerealiseerde baten inclusief dotaties aan reserves)

€ 114.126

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Lasten
Van de totale lasten heeft circa 22% betrekking op de subsidiëring aan welzijnsinstellingen en zelfstandige buurthuizen voor het gebiedsgerichte werken gebaseerd op de gemeentelijke ambities voor welzijn. Daarnaast gaat 21% naar activiteiten voor het openbaar groen (planmatig onderhoud, extra inzet voor wijk- en buurtgroen), beheer en onderhoud van speelvoorzieningen en strandbeheer. Zo’n 17% van de lasten heeft betrekking op de uitvoering van Burgerzaken en de Frontoffice, zoals reisdocumenten, rijbewijzen, landelijke taken, basisregistratie personen, verkiezingen en het beheer van dienstsystemen. Aan Leefbaarheid- en Bewonersparticipatie, zijnde onder meer subsidies voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en activiteiten actieplan burgerparticipatie, is zo’n 10% uitgegeven.

Baten
Het merendeel van de programmalasten wordt gedekt vanuit de algemene middelen. De specifieke opbrengsten binnen dit programma zijn circa 16%. Dit gaat vooral om  legesopbrengsten (circa 10%). Daarnaast zijn er inkomsten uit de verhuur van gemeentegrond als bouwterrein, huuropbrengsten voor standplaatsen, verhuur van accommodaties aan welzijnsinstellingen en vergoedingen van kabel- en leidingbedrijven voor het opbreken van de openbare weg.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2018

Actuele begroting 2018

Resultaat 2018

Ontwerp begroting 2018

Uitkomst 2017

Lasten

      114.126

      111.502

          2.624

N

     105.023

     113.452

Baten

        17.885

        15.364

          2.521

V

        14.627

        21.268

Saldo exclusief reserves

        96.241

N

        96.138

N

              103

N

       90.396

N

        92.184

N

Dotaties aan reserves

                   -  

                   -  

                   -  

-

                   -  

                   -  

Onttrekkingen aan reserves

                   -  

                   -  

                   -  

-

                   -  

              942

Saldo inclusief reserves

         96.241

N

         96.138

N

               103

N

         90.396

N

         91.242

N

Toelichting op het financiële resultaat van het programma
Het resultaat op programma 14 is in totaal € 0,1 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. Dit is een afwijking van 0,1% van de begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

  • Er is een nadelig resultaat op verkiezingen van € 1,7 mln.: de overschrijding op de begroting Verkiezingen bedraagt € 1,7 mln. en betreft kosten die gemaakt zijn ten behoeve van unit Verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, het referendum en voorbereiding voor verkiezingen Europees Parlement, Provinciale Staten en Waterschappen 2019. Een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten voor het referendum is via het Gemeentefonds ontvangen, waardoor op het programma Financiën een voordeel ontstaat van € 0,3 mln. Conform de financiële verordening kan een deel van het resultaat (€ 0,4 mln.) met de reserve Verkiezingen worden verrekend.
  • Er is een voordelig resultaat op integratie en burgerschap van € 1,5 mln.: conform het coalitieakkoord is de ondersteuning aan het Migratiemuseum beëindigd in 2018. Voor de afwikkeling van deze beëindiging was een budget beschikbaar. Aangezien er in 2018 minder uitgaven zijn geweest dan verwacht, is een onderbesteding van € 0,5 mln. ontstaan op het Migratiemuseum.

Daarnaast zijn er minder subsidieaanvragen ingediend en beschikt en zijn subsidies uit voorgaande jaren iets lager vastgesteld voor stedelijke activiteiten in het kader van de hoofdlijnenbrief integratie. Dit leidde tot een voordeel ten opzichte van de begroting van € 1 mln.

  • Overige verschillen, per saldo 0,1 mln. voordelig, bestaan uit diverse voor- en nadelen die in de financiële verantwoording per activiteit worden toegelicht.

Ten opzichte van de begroting is er sprake van volumeverschillen. In 2018 zijn er meer baten burgerzaken (€ 1,7 mln.) ontvangen. Dit betreft onder meer een incidentele bijdrage voor kiezers buiten Nederland en voor projecten Verkiezingen alsmede een incidentele bijdrage aan het Vestigingsregister. Dit betrof een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. De overige volumeverschillen betreffen bijdragen voor initiatieven met betrekking tot leefbaarheids- en bewonersparticipatie (€ 0,1 mln.), doorbelastingen van kosten voor nutsvoorzieningen aan strandtent eigenaren (€0,2 mln.) en bijdrage voor duurzaamheid (€ 0,2 mln.).

Ten opzichte van 2017 zijn de baten, inclusief onttrekkingen aan bestemmingsreserves, op dit programma circa 10% lager. Dit wordt enerzijds verklaard door lagere secretarieleges (€ 0,9 mln.) in 2018 en anderzijds doordat er in 2017 voor in totaal € 0,9 mln. is vrijgevallen uit en onttrokken aan bestemmingsreserves (dienstcompensatie reserve en reserve verkiezingen).

Waar bestaan de kosten uit?

Financiële verantwoording per activiteit

Stadsdelen

Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

            24.530

               312

            24.218

 N 

Begroot 2018

             24.164

                 72

            24.092

 N 

Resultaat

                    366

 N 

               240

 V 

                    127

 N 

In 2018 is € 17,3 mln. uitgegeven aan het onderhoud van openbaar groen. Het gaat om planmatig onderhoud van het wijk en buurtgroen in de Haagse wijken en het beheer en onderhoud van de bomen in Haagse straten. Het gaat ook om de incidentele inzet op kwaliteitsverbetering van wijk- en buurtgroen. Daarnaast is er € 5,0 mln. besteed aan speelvoorzieningen waarvan € 0,6 mln. betrekking heeft op kapitaallasten voor aangelegde speelvoorzieningen en € 4,4 mln. hangt samen met het kwalitatief op peil houden van de ruim 500 bestaande speelplekken. De overige lasten, € 2,2 mln. betreffen de werkzaamheden strandbeheer en beheer van grachten en vaarten (maaien van oevers). De baten hebben voor € 0,1 mln. betrekking op opbrengsten groen en bijdragen voor projecten groen en voor € 0,2 mln. op verrekening van lasten nutsvoorzieningen met strandtent houders.

Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

             24.961

           1.388

            23.573

 N 

Begroot 2018

            25.563

           1.387

            24.176

 N 

Resultaat

                    602

 V 

                     1

 V 

                   603

 V 

In 2018 is er €  24,3 mln. besteed aan de welzijnsinzet. Het gaat hier om de welzijnsinzet door Haagse welzijnsinstellingen waarmee de gemeente subsidieafspraken heeft gemaakt. Gedurende het jaar heeft de bewaking op die subsidieafspraken plaatsgevonden. De onderhoudskosten, beheerlasten en kapitaallasten van de welzijnspanden bedroegen € 0,4 mln. De overige lasten bedragen € 0,2 mln. en betreffen subsidie buurtkamers en organisatorische kosten met betrekking tot herstructurering van welzijn.
De baten betreffen de huuropbrengsten uit verhuur van accommodaties aan welzijnsinstellingen.

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers

    € 0,6 mln.V I  

De uitgaven voor het onderhoud van panden waren €0,2 mln. lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een renovatie aan een pand is uitgesteld zodat dit gecombineerd kan worden met een uit te voeren verduurzaming aan het pand. Daarnaast is er een klein voordeel op de kapitaallasten van € 0,1 mln. Het resterende voordelige resultaat op deze activiteit komt door lagere organisatorische kosten in 2018.

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

             11.367

               108

             11.258

 N 

Begroot 2018

             11.444

                   -  

             11.444

 N 

Resultaat

                      77

 V 

                108

 V 

                    186

 V 

In 2018 is een bedrag van € 10,1 mln. besteed aan initiatieven voor leefbaarheid en bewonersparticipatie en diverse kleine werkzaamheden in de buitenruimte. Hier stonden niet geraamde bijdragen van andere partijen tegenover van € 0,1 mln. Aan alle actielijnen uit het actieplan burgerparticipatie (RIS 297284)
 is in totaal € 1,1 mln. besteed. Overige lasten bedroegen € 0,2 mln.

Toelichting financieel resultaat leefbaarheid en bewonersparticipatie   € 0,2 mln. V  I  

De middelen die  totaal beschikbaar waren voor participatie zijn daaraan besteed. Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk verklaard doordat de middelen voor de regeling Maatschappelijke coöperaties nagenoeg niet is aangesproken. De regeling is per 2019 opgeheven, waarmee deze middelen weer breed inzetbaar zijn binnen participatie.

Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               9.785

           1.750

               8.035

 N 

Begroot 2018

               9.233

           1.466

               7.767

 N 

Resultaat

                    552

 N 

                284

 V 

                    267

 N 

In 2018 is € 7,7 mln. besteed aan het onderhoud van wegen, straten en pleinen, € 1,9mln. is besteed aan straatreiniging en € 0,2 mln.  aan overige zaken van gebruik van de openbare ruimte. Aan de batenzijde is € 1,7 mln. ontvangen voor enerzijds vergoedingen voor het opbreken van de openbare weg en anderzijds voor verhuringen van de openbare ruimte.

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget inrichting en onderhoud buitenruimte

    € 0,3 mln. N  I  

In 2018 is er meer noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan wegen, straten en pleinen. Dit heeft tot een overschrijding geleid van € 0,5 mln.  Daarnaast was er sprake van een overschrijding van € 0,1 mln. als gevolg van opruimkosten van illegaal gestort drugsafval. Het budget voorziet niet in deze kosten.

Deels stonden er tegenover de hogere kosten van het noodzakelijk onderhoud  ook hogere baten (€ 0,3 mln.): meer vergoedingen voor het opbreken van de openbare weg en verhuren van openbare ruimte en standplaatsen. Per saldo was er € 0,3 mln. meer nodig  voor deze activiteit.

Stadsdeelbudget Wijkaanpak

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               5.514

                   -  

               5.514

 N 

Begroot 2018

               5.903

                   -  

               5.903

 N 

Resultaat

                    389

 V 

                   -  

                    389

 V 

In 2018 is € 5,5 mln. besteed aan de projecten van de wijkaanpak, projecten die onder meer een bijdrage hebben geleverd aan het versterken van de sociale cohesie in de wijk en sociale en fysieke veiligheid in de wijken. Enkele grote projecten in 2018:

  • Waanzinnige Waldecktuin
  • Herinrichting van het Joubertplantsoen
  • Waterspeelplek locatie Kobus
  • Samenwerking rondom Newtonplein

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget Wijkaanpak   € 0,4 mln. V  I  

In budgettaire zin kwam in 2018 een einde aan het programma Wijkaanpak. Op het totale budget van € 14 mln. over de gehele looptijd, is uiteindelijk € 0,4 mln. overgebleven.  Deze onderbesteding is voornamelijk veroorzaakt doordat de uitvoering iets lager is uitgevallen dan geraamd.

Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               1.950

                   -  

               1.950

 N 

Begroot 2018

               1.498

                   -  

               1.498

 N 

Resultaat

                    453

 N 

                   -  

                    453

 N 

In 2018 is € 0,6 mln. besteed aan kleinschalige herinrichtingen en aanpassingen aan de infrastructuur, veelal op verzoek van bewoners. Daarnaast is er voor € 1,3 mln. besteed aan de wettelijke taak voor het beheer en onderhoud van de verkeersborden en de belijning op het wegdek.

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget inrichting verkeer   € 0,4 mln. N  S  

De gemeente heeft wettelijke taken voor het beheer en onderhoud van de verkeersborden en de belijning op het wegdek. Vanwege de verkeersveiligheid wordt het noodzakelijk onderhoud zoveel mogelijk uitgevoerd, ook als het budget niet voldoende blijkt. In 2018 is er voor € 0,4 mln. meer uitgegeven dan begroot.

Stadsdeelbudget Milieubeheer

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                1.951

               166

               1.785

 N 

Begroot 2018

               1.748

                   -  

               1.748

 N 

Resultaat

                    203

 N 

                166

 V 

                      37

 N 

In 2018 is er € 0,5 mln. besteed aan graffitibestrijding en € 1,4 mln. aan duurzaamheid. Dit laatste betreft onder meer de subsidiëring van bewonersinitiatieven maar ook de coördinatie van de regionale samenwerking tussen de oude Haaglandengemeenten over energiebesparing van particuliere woningen. Voor deze laatstgenoemde activiteit zijn ook niet begrote baten ontvangen.

Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                   881

                   -  

                   881

 N 

Begroot 2018

                   925

                   -  

                   925

 N 

Resultaat

                      45

 V 

                   -  

                      45

 V 

In 2018 is er € 0,8 mln. uitgegeven aan kleinschalige initiatieven in alle acht stadsdelen en aan het opstellen, analyseren en uitwerken van de leefbaarheidscans. Ook is het project “De Gulden Klinker” voor € 0,1 mln. vanuit deze activiteit bekostigd.

Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                   528

                 65

                   464

 N 

Begroot 2018

                   538

                   -  

                   538

 N 

Resultaat

                      10

 V 

                  65

 V 

                      74

 V 

In 2018 is voor € 0,4 mln. besteed aan het ondersteunen van de bewonersinitiatieven veiligheid besteed, inclusief de bijdrage voor buurtbemiddeling en mediation. Voor buurtbemiddeling en mediation is ook een niet begrote baat van derden ontvangen van € 0,1 mln. De overige lasten betroffen de bijdrage aan het project BurgerAlertRealTime.

Integratie

Volwasseneneducatie (inburgering)

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                   918

                   -  

                   918

 N 

Begroot 2018

                   918

                   -  

                   918

 N 

Resultaat

                        -  

                   -  

                       -  

 V 

De omvang van de totale uitgaven aan volwasseneducatie bedraagt € 0,9 mln. Daarvan bedraagt € 0,7 mln. inkoop volwasseneneducatie bij het ROC Mondriaan. Daarnaast is voor circa € 0,2 mln. subsidies verstrekt aan verschillende instellingen.  

Media

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               1.549

                 23

               1.526

 N 

Begroot 2018

               1.598

                   -  

               1.598

 N 

Resultaat

                      49

 V 

                  23

 V 

                      72

 V 

De omvang van de totale uitgaven aan Media bedraagt € 1,5 mln. Daarvan bedraagt € 1,1 mln. subsidieverstrekkingen aan diverse omroepen. De apparaatslasten bedragen circa € 0,4 mln.

Toelichting financieel resultaat Media   € 0,1 mln.V/I  

Het incidentele voordeel heeft voornamelijk te maken met het kunnen genereren van incidentele baten.

Integratie en Burgerschap

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               4.567

                 50

               4.517

 N 

Begroot 2018

               6.003

                   -  

               6.003

 N 

Resultaat

                 1.436

 V 

                  50

 V 

                1.486

 V 

De omvang van de totale uitgaven aan Integratie en burgerschap bedraagt € 4,5 mln. Daarvan bedraagt € 3,6 mln. subsidies en € 0,9 mln. apparaatslasten.

Toelichting financieel resultaat Integratie en Burgerschap   € 1,5 mln. V / I

Migratiemuseum   € 0,5 mln. V/I

Conform het coalitieakkoord is de ondersteuning aan het Migratiemuseum dit jaar beëindigd. In de ‘nota Nadere voorstellen begroting 2019-2022’ staat voor de afwikkeling van de beëindiging van het Migratiemuseum een onttrekking uit de programmareserve van € 1,0 mln. in 2018. Dit is bedoeld om o.a. de huisvesting, verbouwing etc. van het Migratiemuseum te kunnen dekken.
Aangezien er in 2018 minder uitgaven zijn geweest dan verwacht, is een onderbesteding van € 0,5 mln. ontstaan op het Migratiemuseum.’

Overige activiteiten   € 0,9 mln. V/I

Op het gebied van integratie zijn diverse stedelijke activiteiten gesubsidieerd in het kader van de hoofdlijnenbrief integratie. In 2018 zijn er minder subsidieaanvragen ingediend en beschikt dan verwacht.

Vrijval subsidies   € 0,1 mln. V/I

Vrijval diverse subsidies voorgaande jaren.

Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               1.655

               167

               1.488

 N 

Begroot 2018

                1.831

               200

               1.631

 N 

Resultaat

                    176

 V 

                  33

 N 

                    144

 V 

De lasten bestaan uit de subsidieverstrekkingen aan Stichting Vluchtelingenwerk (€ 1,3 mln.), het Haags Noodfonds (€ 0,2 mln.) en overige kosten (€ 0,1 mln.). Voor statushouders worden de (wettelijke) taken maatschappelijke begeleiding, coaching huisvesting en gezinshereniging daarvan bekostigd en voor ongedocumenteerde inwoners van Den Haag wordt met de subsidie het leefgeld en de daarvoor benodigde uitvoeringskosten.  In 2018 is nog een afrekening ontvangen van de gelden voor maatschappelijke begeleiding die nog op declaratiebasis is verstrekt, groot € 0,16 mln, voor het overige betreft het kleine verschillen in begroting en realisatie.

Inburgering

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

                         1

               237

                   236

 V 

Begroot 2018

                   184

               332

                   148

 V 

Resultaat

                    183

 V 

                  95

 N 

                      88

 V 

De resterende handhavingsactiviteiten en daarmee lasten voor de voormalige wet Inburgering zijn binnen de reguliere werkzaamheden van de afdeling Handhaving en Fraude belegd. Tevens wordt voor handhaving geen Rijksvergoeding meer ontvangen ad € 0,18 mln.  Conform begroting is een bedrag uit de Bestuurskostenregeling voorgaande jaren ad € 0,15 mln. vrijgevallen in 2018 en zijn er gelden ontvangen van gezinsmigranten die een verplicht participatietraject hebben gevolgd ad € 0,08 mln.

Dienstverlening

Burgerzaken

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

             19.262

           2.008

            17.254

 N 

Begroot 2018

             15.123

               250

            14.873

 N 

Resultaat

                 4.139

 N 

            1.758

 V 

                2.381

 N 

De lasten in 2018 hebben betrekking op Burgerzaken en Frontoffice, zoals het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, landelijke taken, basisregistratie van personen, verkiezingen en het beheer van dienstsystemen. De baten betreffen tegemoetkomingen voor landelijke taken verkiezingen, maar ook projecten Verkiezingen en een bijdrage voor het Vestigingsregister.

Toelichting financieel resultaat Burgerzaken   € 2,4 mln. N / I

Verkiezingen   € 1,7 mln. N  I/S

Het nadeel bij Verkiezingen voor resultaatbestemming is ten opzichte van het budget circa. € 1,7 mln.  Het nadeel in 2018 is ontstaan door  het houden van twee verkiezingen en stijgende uitvoeringskosten, zoals: inzet uitzendkrachten, kwaliteitsverbeteringen maatregelen, maar ook doordat vanaf 2018 het budget met € 0,1 mln. is verlaagd.
Conform de financiële verordening kan een deel van het resultaat (€ 0,4 mln.) met de reserve Verkiezingen worden verrekend. Op programma Financiën is de uitkering van € 0,3 mln. uit het gemeentefonds ontvangen als tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor het raadgevend referendum in programma 14. Per saldo bedraagt het nadeel op verkiezingen voor de gemeente € 1,0 mln.

Overig   € 0,6 mln. N  I

Het overig resultaat bestaat uit diverse voor- en nadelen, per saldo € 0,6 mln. nadelig. De grootste post hierin betreft gemaakte kosten voor mobiliteit, circa€ 0,3 mln. Vooruitlopend op de reorganisatie juli 2019 is  begin 2018 een tijdelijk werkorganisatie opgestart met als doel te experimenteren met nieuwe efficiëntere werkprocessen en nieuwe methoden. In dit kader is een intern mobiliteitsplan opgesteld waarbij medewerkers de gelegenheid hebben gekregen te gaan ‘bewegen’ om zichzelf verder te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren en de continuïteit van de dienstverlening te garanderen zijn extra kosten gemaakt, zoals inhuur en opleidingskosten.

Baten secretarieleges

 Bedragen x €1.000 

Lasten

Baten

Saldo

Uitkomst 2018

               4.707

         11.611

               6.904

 V 

Begroot 2018

               4.827

         11.657

               6.830

 V 

Resultaat

                    120

 V 

                  46

 N 

                      74

 V 

In totaal is er € 11,6 mln. aan leges ontvangen, waarvan de gemeente € 4,7 mln. heeft afgedragen aan de Rijksoverheid. De realisatie is nagenoeg conform de begroting 2018.

Reserves, voorzieningen en investeringen

 

bedragen x € 1.000

Reserves

Begin

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Bestemmingsreserve verkiezingen

           400

                -  

           400

                -  

           400

                -  

Totaal

           400

                -  

            400

                -  

            400

                -  

Conform de financiële verordening kan een deel van het resultaat Verkiezingen met de reserve Verkiezingen worden verrekend (€ 0,4 mln.).

(bedragen x € 1.000,-)

Voorzieningen

Begin

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Voorziening Wachtgeld 

5

-5

0

0

5

-5

Totaal

5

-5

0

0

5

-5

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Economisch nut:

Key2BZ

597

597

637

637

Maatschappelijk nut:

Speelvoorzieningen

0

101

101

Wijkpark Cromvliet

195

195

400

400

Totaal

792

0

792

1.138

0

1.138

Speelvoorzieningen
De uitvoering van één project vindt in 2019 plaats.

Wijkpark Cromvliet
Op het meerjarig investeringsplan is op dit programma het project transformatie Cromvlietplein naar Wijkpark Cromvliet opgenomen. In 2018 heeft voorbereiding plaatsgevonden, de uitvoering is in 2019.