Financiën

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsantwoordring op hoofdlijnen

Op dit programma begroot de gemeente de algemene dekkingsmiddelen. Het overgrote deel van deze baten betreft de bijdrage uit het Gemeentefonds van het Rijk. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn belastingen (waar de onroerendzaakbelasting de grootste is), rente uit geldleningen, dividenduitkeringen van verbonden partijen en erfpacht.

De grootste lasten op dit programma zijn de dotaties aan reserves en betaalde en toegerekende rente. Daarnaast vallen onder dit programma de compensatie voor lonen en prijzen van de begroting (trend) en de gemeentebrede uitvoeringsreserves. Het gaat hierbij om de reserve grote projecten, allocatie incidentele middelen, reserve herfaseringen, cofinanciering, statushouders en internationaal & werving.
 
Belangrijkste resultaten in 2018
Naast de algemene uitkering van het Rijk:

  • In 2018 is de uitkering uit het gemeentefonds ontvangen van circa € 1,2 miljard, waaronder € 345 mln. voor het deelfonds Sociaal domein;

zijn de belangrijkste resultaten die de gemeente in 2018 op dit programma heeft gerealiseerd:

  • Beheer van de leningenportefeuille, beleggingen en deelnemingen van € 1,7 miljard;
  • In december 2018 zijn de onderliggende obligaties uit voormalig Fonds Uiver (€ 124 mln.) overgegaan naar de gemeente Den Haag om de jaarlijkse beheerkosten te verlagen. Dit levert geen financieel risico op;
  • In februari 2018 zijn de laatste twee geldleningen van de HTM (, waar de gemeente garant voor stond, overgedragen aan de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag);
  • Begroten en beheren van gemeentebrede middelen en reserves;
  • Verbeteren van inzicht in herfaseringen en beleidsintensiveringen die vanuit het huidige begrotingsjaar in de komende begrotingsjaren zijn verwerkt;
  • De motie Reserve allocatie incidentele middelen is afgedaan (RIS297376);
  • In 2018 zijn eindaanbiedingen uitgebracht voor aflopende erfpachtrechten. Ook zijn erfpachters benaderd om over te stappen op automatische incasso;
  • In juni 2018 is Den Haag toegetreden tot de groep van verkopende aandeelhouders van Eneco (RIS299962);
  • Den Haag is de gemeente met de laagste woonlasten van de grote gemeenten (meer dan 90.000 inwoners).

Indicatoren en kengetallen

Effect indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2018

Begroting 2018

Positie op de ranglijst van gemeentelijk woonlasten van de grote gemeenten

Positie 1

Positie 1

Positie in top 3

Den Haag vindt het belangrijk om de (woon)lasten voor burgers en bedrijven laag te houden. In 2018 heeft Den Haag de laagste woonlasten van de grote gemeenten (meer dan 90.000 inwoners). Dit blijkt uit het woonlastenonderzoek 2018 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De onroerendezaakbelasting (OZB) bleef in 2018 gemiddeld gelijk; huiseigenaren betalen in Den Haag gemiddeld de laagste OZB-lasten van de grote gemeenten. Verder zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2018 met 2% verlaagd. De rioolheffing is gecorrigeerd voor inflatie (1,83%). Opgeteld zijn de Haagse woonlasten in 2018 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017.