Grip op grote projecten

Den Haag Nieuw Centraal (grondexploitatie)

Den Haag Nieuw Centraal (grondexploitatie)

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2019

Looptijd

2003-2022

Projectnaam

Den Haag Nieuw Centraal

Omzet

44,08 mln.

Projectkenmerk

Grondexploitatie

Planrealisatie

28,20%

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

1,05 mln. POS

Portefeuillehouder

B.A.Revis

Risicoprofiel

0,78 mln. NEG

Samenvatting

1-6-2018

1-1-2019

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

GROEN

Saldo

ORANJE

GROEN

Risico's en bandbreedte saldo

ORANJE

GROEN

Proces en informatie

GROEN

GROEN

Voortgang en planning

ORANJE

GROEN

Wijzigingen:
Er heeft geen verslechtering van de stoplichten plaatsgevonden.

Omschrijving

De grondexploitatie CE-53 Den Haag Nieuw Centraal betreft de (her)ontwikkeling van Den Haag Nieuw Centraal exclusief de OV-Terminal, te weten de deelgebieden Koningin Julianaplein, Babylon, het Anna van Buerenplein –en straat en het gedeelte aan de Rijnstraat direct aangrenzend aan het centraal station. Bij de start van het plan CE-53 Den Haag Nieuw Centraal voldeed het centraal station niet meer aan de eisen van een volwaardig vervoersknooppunt en werd besloten het station ingrijpend te verbouwen. De belangrijkste reden daarvoor was dat het aantal gebruikers van het station in de periode 2000 -2020 naar verwachting zou verdubbelen. De centrale hal van het centraal station is al gereed: ruimer, lichter en overzichtelijker, met een duidelijk herkenbare plek voor alle vervoersvormen. De vele voorzieningen zoals winkels, horeca en andere functies waren al in de loop van 2015 geopend. Het nieuwe station voor de metrolijn naar Rotterdam is in de zomer van 2016 in gebruik genomen.
De verbouwing van het centraal station (OV-terminal) en de aanlanding van de HSE zijn overigens geen onderdeel van deze grondexploitatie.
Het Anna van Buerenplein maakt onderdeel uit van de Haagse Loper. Na het gereedkomen van New Babylon en het gebouw voor de Leidse Universiteit is het plein ingericht.
In 2014 heeft een heroriëntatie op de ontwikkeling van het Koningin Julianaplein plaatsgevonden. Eind 2014 heeft het college de nieuwe uitgangspunten bekend gemaakt aan de raad (Uitgangspunten plankaderwijziging grondexploitatie Den Haag Nieuw Centraal, 18 december 2014, RIS 279743). Deze uitgangspunten vormden de basis voor een herziening van de grondexploitatie in 2015. Met de commissiebrieven RIS 288051, RIS 297794 en RIS300274 is de raad over de laatste ontwikkelingen op het Koningin Julianaplein geïnformeerd.  Voor de fietsenstalling is eind mei 2016 een DBM-overeenkomst met Mobilis gesloten. De totale capaciteit van de ondergrondse fietsenstalling bedraagt 8.500 plekken. De bouw is inmiddels gestart. De openstelling van de fietsenstalling is vertraagd. Zie hiervoor de raadsbrief RIS300274.
Voor het gebouw op het plein is medio 2017 een grondafname- en realisatieovereenkomst gesloten met de Ontwikkelcombinatie Koningin Julianaplein (OCKJ). Het gebouw bestaat uit twee woontorens van circa 90 meter hoog en biedt straks ruimte aan circa 350 woningen en commerciële ruimten op maaiveldniveau. De omgevingsvergunning voor deze ontwikkeling is inmiddels verleend. Hierop is één bezwaar ingediend, welke naar verwachting eind kwartaal 1-2019 door de bezwarencommissie wordt behandeld. De (grond)opbrengsten van deze ontwikkeling zijn verwerkt in de grondexploitatie.

Leidraad Stadsentree Den Haag Centraal

De integrale leidraad Stadsentree Den Haag CS is in het tweede kwartaal 2017 vastgesteld door het college en besproken in de raad. Deze leidraad geeft een stevige basis om de huidige en toekomstige plannen in dit gebied integraal te benaderen. Met Staatsbosbeheer is een intentieovereenkomst afgesloten waarin de gezamenlijke ambitie wordt onderstreept om dit gebied aan te gaan pakken.
Voor het deelproject Koekamp is een voorlopig ontwerp opgesteld, welke in december 2017 door het college is goedgekeurd. Begin 2018 heeft de raadsbehandeling plaatsgevonden, en is gevraagd om een aantal punten in overleg met stakeholders voor het definitief ontwerp uit te werken. Het college heeft in december 2018 het definitief ontwerp goedgekeurd, en behandeling in de raad vindt plaats in februari 2019. De uitvoering start eind 2019.
De inrichting van het Koningin Julianaplein is onderdeel van de grondexploitatie Den Haag Nieuw Centraal. De overige onderdelen van de Leidraad (Koekamp, Malieveld) zijn apart gefinancierd via het programma stadsentrees.