Grip op grote projecten

Saldo

Saldo GROEN

Saldo

01-06-2018

01-01-2019

Verschil

Nominale waarde

€ 2,60 mln. NEG

€ 1,57 mln. POS

€ 1,03 mln. NEG.

Contante waarde

€ 1,65 mln. NEG

€ 0,97 mln. POS

€ 0,68 mln. NEG

Eindwaarde

€ 1,82 mln. NEG

€ 1,05 mln. POS

€ 0,77 mln. NEG

Het saldo van de grondexploitatie is bij de programmarekening € 0,970 mln. positief op netto contante waarde 1-1-2019.

Wijzigingen

De contante waarde verslechterd met € 0,68 mln. Dit wordt veroorzaakt door externe inhuur van personeel voor het Koningin Julianaplein die zich richten op de afgesloten contracten met de aannemer van de Fietsenkelder en de ontwikkelaar van de bovenbouw. Verder is er extra capaciteit ingehuurd voor de bouwlogistiek voor de werkzaamheden die in en rondom het CID plaatsvinden. Deze kosten worden verdeeld over de diverse projecten die in dit gebied spelen. omgeving van het CID. De extra kosten voor de externe inhuur zijn in totaal circa € 400.000
Naast de tegenvaller op het personele vlak zijn er ook extra kosten gemaakt voor de ILT - tunnel. De aanpassingen in de tunnel zijn een gevolg van extra eisen om te tunnel in beheer te nemen. De begroting is hiervoor met circa € 80.000 opgehoogd. De laatste tegenvaller heeft betrekking op extra advieskosten die gemaakt worden ten behoeve van de bovenbouw. Deze advieskosten hebben betrekking op het dynamische verkeersmodel, bouwtechnische risico-analyse en TISS-diensten ( Dit heeft betrekking op de eisen die de bovenbouw stelt aan de fundering van de fietsenstalling, waarop de ontwikkelaar haar gebouw zal gaan realiseren). Voor deze kosten was het noodzakelijk om de grondexploitatie met circa € 70.000 te verhogen.
De overige verschillen die in de grondexploitatie zijn opgetreden zijn faseringseffecten met de daar bijbehorende autonome effecten. Dit zijn de rentekosten, inflatie over de kosten en de opbrengsten en faseringseffecten. Deze effecten hebben in totaal een negatief effect op de grondexploitatie van circa € 130.000. Waardoor in totaal de grondexploitatie verslechterd met € 680.000.