Lokale heffingen

Tariefontwikkeling 2018

Tariefontwikkeling 2018

 • Als algemeen uitgangspunt geldt het wettelijk kader dat heffingen maximaal 100% kostendekkend zijn. Heffingen zijn derhalve in 2018 trendmatig verhoogd, tenzij de 100% kostendekkendheid hiermee wordt overschreden. Op basis van de gemeentelijke uitgangspunten bedraagt voor 2018 deze trendmatige aanpassing van de tarieven 1,83%.
 • De gemiddelde OZB-aanslag voor een woningeigenaar is in 2018 (ten opzichte van 2017) conform de afspraken uit het coalitieakkoord 2014-2018 gelijk gehouden.
 • Voor de OZB op niet-woningen is in het coalitieakkoord 2014-2018 afgesproken om de opbrengst voor gebruikers en eigenaren van bedrijfsruimten per saldo gelijk te houden aan die van 2013. De gemiddelde OZB-aanslag voor gebruikers en eigenaren van niet-woningen is overeenkomstig deze afspraak in 2018 hetzelfde als in 2017.
 • De tarieven hondenbelasting, parkeerbelasting, precario woon-en bedrijfsschepen en toeristenbelasting zijn trendmatig verhoogd.
 • Om het bedrag van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing te verlagen, zijn de tarieven afvalstoffenheffing met 2% verlaagd.   
 • De tarieven van de rioolheffing zijn trendmatig verhoogd.
 • Om de voorziening bouwleges meerjarig op een acceptabel niveau te krijgen (niet hoger dan 50% van de begrote omzet) zijn de volgende maatregelen doorgevoerd.  
 1. Het instellen van een pilot ‘groene leges’ voor 2018 en 2019, waarbij rekening wordt gehouden met maximaal € 5 mln. legesderving voor de gehele periode.
 2. Een tariefsverlaging van de bouwleges van 10% voor bouwplannen met een bouwsom groter dan € 250.000.
 3. Het maximumtarief voor bouwleges is verlaagd van € 2,5 mln. naar € 1 mln.
 4. Verder is ter uitvoering van het coalitieakkoord 2014-2018, het tarief voor bouwplannen met een bouwsom tot € 250.000 verlaagd tot 1,5% van de bouwkosten.
 • De tarieven begraafrechten, marktgelden (Haagse Markt) en algemene leges zijn trendmatig verhoogd.

Kostendekking heffingen

Voor gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In onderstaande tabellen is de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2018 inzichtelijk gemaakt.

Afvalstoffenheffing

Berekening van kostendekkendheid

Uitkomst 2018

Kosten taakveld, incl. (omslag)rente

61.177

Kwijtscheldingen

6.781

Overhead incl. (omslag) rente

3.685

BTW

690

Totale kosten

72.333

Opbrengst heffingen

60.560

Inkomsten taakveld excl. heffingen

7.728

Totale inkomsten

68.288

Dekkingspercentage

94,40%

Rioolheffing

Berekening van kostendekkendheid

Uitkomst 2018

Kosten taakveld, incl. omslagrente

35.514

Kwijtscheldingen

11

Overhead incl omslagrente

929

BTW

2.657

Totaal kosten

39.111

Opbrengst heffingen

38.738

Inkomsten taakveld, excl. heffingen

367

Totale inkomsten

39.105

Dekkingspercentage

99,98%

Omgevingsvergunningen

Berekening van kostendekkendheid

Uitkomst 2018

Kosten taakveld, incl. omslagrente

14.655

Overhead incl omslagrente

6.493

Totaal kosten

21.149

Opbrengst heffingen

25.220

Inkomsten taakveld, excl. heffingen

500

Totale inkomsten

25.770

Resultaat voor bestemming (naar egalisatiereserve)

4.622

Resultaat na bestemming

0

Dekkingspercentage

100,00%