Lokale heffingen

Samenhang met programma's en paragrafen

Samenhang met programma's en paragrafen

De lokale heffingen worden in hoofdzaak begroot in de programma’s 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie (afvalstoffenheffing inclusief kwijtschelding),  09 – Buitenruimte (rioolheffing),  12 – Mobiliteit (parkeerbelasting), 13 - Stadsontwikkeling en Wonen (leges omgevingsvergunning) en 15 – Financiën (onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting).

Voor het heffen en innen van belastingen (de zogenoemde perceptiekosten), is € 10,9 mln. begroot aan apparaatslasten en € 3,7 mln. aan dwanginvorderingsbaten. In de realisatie is sprake van een € 11 mln. aan lasten en € 4,5 mln. aan baten. De perceptiekosten van de heffingen/belastingen worden doorbelast naar de betreffende programma’s.

De paragraaf Gemeentelijke inkomsten geeft een totaaloverzicht van de gemeentelijke baten, inclusief de baten uit de gemeentelijke heffingen.