Lokale heffingen

Beleidsmatige ontwikkelingen

Beleidsmatige ontwikkelingen

Herwaardering onroerend goed (WOZ/OZB)
Alle Haagse onroerende zaken worden jaarlijks gewaardeerd. De waardepeildatum ligt één jaar voor het kalenderjaar waarop de waarde betrekking heeft. Dit betekent dat voor de WOZ-waarde in 2018 is uitgegaan van het waardeniveau op 1 januari 2017. Dit alles is wettelijk bepaald.

Compensatie OZB voor amateursportverenigingen
Om de financiële armslag van amateursportverenigingen te vergroten en zo de toegankelijkheid van sport te stimuleren, worden sinds 2011 de OZB-lasten van Haagse amateursportverenigingen gecompenseerd. In 2018 zijn 89 verenigingen voor de OZB-lasten gecompenseerd voor een totaal bedrag van afgerond € 0,18 mln. In 2018 is vastgesteld dat er enkele sportverenigingen zijn die mogelijk wel recht hebben op compensatie maar daar nu nog geen gebruik van maken (RIS301027). Aan deze verenigingen is een attenderingsbrief gezonden.

Compensatie OZB voor startende ondernemers
De OZB-compensatie voor startende ondernemers stimuleert het ondernemerschap in de stad, en daarmee de lokale economie. In 2018 zijn 517ondernemers voor de OZB gecompenseerd voor een totaalbedrag van afgerond € 0,31mln.(begroot bedrag € 0,45 mln.). Eind 2017 is de compensatieregeling geëvalueerd. De raad is begin 2018 geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie (RIS 299304).
Een belangrijke conclusie was dat een groot deel van de compensatie wordt verstrekt aan een handvol (zeer) grote ondernemingen. Dit zijn over het algemeen geen startende ondernemers maar bestaande ondernemingen die zich in Den Haag vestigen. Dit is een neveneffect van de regeling, als gevolg van de eenvoud van de aanvraagprocedure en criteria, en niet geheel in lijn met de oorspronkelijke doelstelling.

Bedrijveninvesteringszones
Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zoals een winkelstraat) waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gemeente stelt daarvoor een heffing in die alle ondernemers in de BIZ moeten betalen. Met ongeveer 20 BIZ-gebieden in 2018, die gezamenlijk € 5 mln. investeren voor een periode van vijf jaar, is de BIZ in Den Haag een succes gebleken. De gemeente Den Haag stimuleert de invoering van de BIZ omdat dit een belangrijk instrument is om de aantrekkingskracht van winkelgebieden en bedrijventerreinen en het ondernemersklimaat in de stad als geheel te verbeteren. Uitgangspunt blijft dat een BIZ een instrument van, voor en door ondernemers (en/of eigenaren) is. Het Haags Retailpunt wordt ingezet om BIZ-initiatieven te ondersteunen. Tevens worden kwartiermakers beschikbaar gesteld voor kansrijke gebieden die een BIZ willen starten.

Toeristenbelasting
In de Kamerbrief van 25 september 2018 over de voortgang van de aanpak voor de woningmarkt, kondigt Minister Ollongren (BZK) wetgeving aan om de excessen bij toeristische verhuur aan te pakken. Hierbij wil de minister voor aanbieders van advertenties een registratieverplichting invoeren waarbij het registratienummer zichtbaar moet zijn bij de advertentie. De voorgenomen registratieverplichting is een effectief middel om gemeentelijk te handhaven, bijvoorbeeld op het gebied van de toeristenbelasting.

Belastingzaken spoort in het kader van de afdracht toeristenbelasting actief particuliere verhuurders op en schrijft daar waar nodig deze groep aan om er voor te zorgen dat ook daar afdracht van toeristenbelasting plaatsvindt.